Macau 2012 - Livro do Ano
Ficha Técnica
Editor: Chan Chi Ping
Editor-Adjunto: Ho Wai Heng
Comissão de Redacção: Lam Pui Cheng, Wong Lok I, Au Son Wa, Au Kam
Va, Vong Pui San e Chan U Hong
Editores Executivos: Leong Man Ieng, Lio Wai Peng, Lei Sao Iok, Mui
Chong Meng, Che Weng Peng e Fernando Sales Lopes
Selecção de Textos: Leong Man Ieng, Chu Ka Lun, Lam Kin Meng, Ieong
Pou Kam, Leong Hou In, Hong Chio Wa, Ma Chon Ip, Tong Man Wa, Wong Wai
Wai, Loi Chi San, Ng Ka Sin, Lio Wai Peng, Lei Sao Iok, Mui Chong Meng, Che
Weng Peng, Cheok Ka Ian, Wong Vun I, Ho Pui Shan, Leong Sio Teng e Tong
Hin Weng
Tradução para Português: GCS
Edição de Textos em Português: Fernando Sales Lopes
Fotografia: Lou Kam Lit, Vitor Alves, Cheong Ka Ian, Ho Kuok Wai, Chan
Weng Chon, Kong Chan Wai e Richie Siu
Revisão de Textos: GCS
Download

Macau 2012 - Livro do Ano