Macau 2011 - Livro do Ano
Ficha Técnica
Editor: Chan Chi Ping
Editor-Adjunto: Ho Wai Heng
Comissão de Redacção: Wong Lok I, Au Son Wa, Au Kam Va, Vong Pui
San, Chan U Hong e Che Weng Peng
Editores Executivos: Leong Man Ieng, Lio Wai Peng, Lei Sao Iok, Mui
Chong Meng e Fernando Sales Lopes
Selecção de Textos: Leong Man Ieng, Chu Ka Lun, Lam Kin Meng, Ieong
Pou Kam, Leong Hou In, Hong Chio Wa, Ma Chon Ip, Tong Man Wa, Wong Wai
Wai, Loi Chi San, Ng Ka Sin, Lio Wai Peng, Lei Sao Iok, Mui Chong Meng e Che
Weng Peng
Tradução para Português: GCS
Edição de Textos em Português: Fernando Sales Lopes
Fotografia: Franky Lei, Lou Kam Lit, Au Chung Kwai, Vitor Alves, Choi Chak
Lim, Cheong Ka Ian, Ho Kuok Wai, Chan Weng Chon, Kong Chan Wai e Richie Siu
Revisão de Textos: GCS
Download

macau 2011 - Livro do Ano