SW 1 2 3 4
OFF
M1
START
1
0
1
2
COMPRESSORE OILLESS
OILLESS-KOMPRESSOR
COMPRESSEUR OILLESS
OILLESS COMPRESSOR
OILLESS COMPRESSOR
COMPRESOR OILLESS
COMPRESSOR OILLESS
OILLESSKOMPRESSOR
D
M2
ON AIR ESS
M1
M2
M1 + M2
M1
M2 OFF
ON
STOP
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
9.
10.
INFORMAÇÕES GERAIS
Finalidade do manual ....................................... 97
Simbologia ........................................................ 97
Identificação do produto .................................. 98
Descrição do compressor ................................ 98
Garantia ............................................................ 98
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Características principais ................................. 99
Dados técnicos ................................................ 99
Dispositivos de segurança ............................... 99
Acessórios fornecidos de série ....................... 99
NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA
Informações gerais .......................................... 100
O que FAZER: ................................................. 100
O que NÃO DEVE FAZER: ............................. 100
INSTALAÇÃO
Desempacotamento e movimentação ............ 101
Localização ....................................................... 101
Ligação eléctrica .............................................. 101
REGULAÇÕES
Tempos e modos de funcionamento ............... 102
Regulação da pressão ..................................... 102
Instrumentos de comando e controlo .............. 102
Programações para o funcionamento ............. 103
FUNCIONAMENTO E USO
Selecção do tipo de funcionamento ................ 104
Ciclo de funcionamento ................................... 104
Primeiro arranque ............................................. 105
MANUTENÇÃO E ELIMINAÇÃO
Descarga da condensação .............................. 106
Limpeza do filtro de aspiração ......................... 106
Operações de manutenção sucessivas .......... 106
Eliminação do compressor ............................... 107
DETECÇÃO DE AVARIAS ................................. 107
ACESSÓRIOS FORNECIDOS A PEDIDO ..... 108
ESQUEMAS ELÉCTRICOS ............................. 109
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
9.
10.
INFORMACIONES GENERALES
Importancia del manual .................................... 81
Simbología ........................................................ 81
Identificación del producto ............................... 82
Descripción del compresor ............................... 82
Garantía ............................................................ 82
CARACTERISTICAS TECNICAS
Características principales ............................... 83
Datos técnicos ................................................. 83
Dispositivos de seguridad ................................ 83
Suministro de serie ........................................... 83
NORMAS GENERALES PARA LA SEGURIDAD
Informaciones generales ................................. 84
Que es lo que hay que hacer: ........................ 84
Que es lo que no hay que hacer: .................... 84
INSTALACION
Desembalaje y manipulación ........................... 85
Colocación ........................................................ 85
Empalme eléctrico ........................................... 85
REGULACIONES
Tiempos y tipos de funcionamiento ................ 86
Regulación de la presión .................................. 86
Instrumentos de mandos y de control ............ 86
Programación de funcionamiento .................... 87
FUNCIONAMIENTO Y USO
Selección tipo di funcionamiento ..................... 88
Ciclo de funcionamiento .................................. 88
Primera puesta en marcha ............................... 89
MANUTENCION Y ELIMINACION
Descarga condensado (semanal) .................... 90
Limpieza filtro de aspiración (mensual) ............ 90
Operaciones de mantenimiento sucesivas ..... 90
Eliminación del compresor ............................... 91
BUSQUEDA DE LAS AVERÍAS ....................... 91
ACCESORIOS A PEDIDO ............................... 92
ESQUEMAS DE CONEXIONES ....................... 93
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
9.
10.
ALLMÄN INFORMATION
Mål med bruksanvisningen .............................. 113
Tecken .............................................................. 113
Identifiering av produkten ................................ 114
Beskrivning av kompressor ............................. 114
Garanti .............................................................. 114
TEKNISK KARAKTERISTIK
Huvudkarakteristik ........................................... 115
Tekniska data ................................................... 115
Säkerhetsanordningar ...................................... 115
Standardutrustning ........................................... 115
ALLMÄNNA SÄKERHETSNORMER
Allmän information ........................................... 116
Att GÖRA: ........................................................ 116
Att INTE GÖRA: ............................................... 116
INSTALLATION
Uppackning och flytt ....................................... 117
Placering ........................................................... 117
Elanslutning ...................................................... 117
JUSTERINGAR
Tider och typ av funktion ................................. 118
Justering av tryck ............................................ 118
Instrument för styrning och kontroll ................ 118
Funktionsinställningar ....................................... 119
FUNKTION OCH ANVÄNDNING
Val av typ av funktion ..................................... 120
Funktionscykel ................................................. 120
Första start ....................................................... 121
UNDERHÅLL OCH KASSERING
Kondenstömning ............................................... 122
Rengöring av insugningsfilter .......................... 122
Efterföljande underhållsingrepp ....................... 122
Kassering av kompressorn .............................. 123
PROBLEM ........................................................ 123
TILLBEHÖR SOM GÅR ATT FÅ PÅ BESTÄLLNING 124
ELSCHEMAN ................................................... 125
PORTUGUES
ÍNDICE
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
I
SVENKS
ENGLISH
MAIN INFORMATION
How to use this instructions manual ................ 65
Symbols used in this manual .......................... 65
Identification of the product ............................. 66
Compressor description ................................... 66
Guarantee ......................................................... 66
TECHNICAL FEATURES
Main features ................................................... 67
Technical data ................................................... 67
Safety devices ................................................ 67
Standard accessories supplied ........................ 67
SAFETY GENERAL WARNINGS
General information .......................................... 68
What YOU MUST DO: .................................... 68
What YOU MUST NOT DO: ............................ 68
INSTALLATION
Compressor unpacking and handling ............... 69
Positioning ........................................................ 69
Electric connection ........................................... 69
ADJUSTMENTS
Timing and operation modes ............................ 70
Pressure adjustment ........................................ 70
Controls and check devices ............................ 70
Operation set-up (Tandem models only) .......... 71
OPERATION AND USE
Mode of Operation (Tandem models) ............... 72
Operation cycle ................................................ 72
First start-up ..................................................... 73
MAINTENANCE AND DISPOSAL
Condensate drainage (weekly) ......................... 74
Cleaning the suction filter (monthly) ................ 74
Further servicing .............................................. 74
Compressor disposal ....................................... 75
TROUBLESHOOTING .................................... 75
ACCESSORIES AVAILABLE ON REQUEST ... 76
WIRING DIAGRAMS ........................................ 77
ESPANÕL
ÍNDICE
INDEX
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
9.
10.
Download

compressore oilless oilless-kompressor compresseur oilless oilless