MCM10
7 746 800 090-00.1O
6 720 616 692 (06/2008)
da
es
pt
en
Installationsvejledning
Instrucciones de instalación
Instruções de instalação
Installation instructions
2
16
32
48
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Informationer til dokumentationen
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.6
3
3.1
3.1.1
3.1.2
Sikkerhedsanvisninger og
symbolforklaring
Sikkerhedsforskrifter
Symbolforklaringer
Oplysninger om modul MCM10
Anvendelse
Leveringsomfang
Tilbehør
Tekniske data
Generelt
Måleværdier fremløbsføler
Måleværdier udeføler
Parametre eltilslutning
Systemintegration af MCM10
Varmeregulering ved
MCM10-kaskadesystemer
Varmtvandsproduktion ved
MCM10-kaskadesystemer
Intern frostsikringsfunktion
Principper ved kaskade-regulering
Styring af varmepumpe
Ekstern omskiftekontakt
Oversigt over systemvarianter
Tilslutning af øvrige moduler med
styreenheder med 2-tråds-BUS-aktivering
Signaturforklaring til kapitel tillæg
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.3
Installation
Montage
Montering på væggen
Montering på monteringsskinne 35 mm
(DIN-rail 46277 oder EN 60 715-TH 35-7.5)
Demontering fra monteringsskinnen
Eltilslutning
Tilslutning lavspændingsdel med
BUS-forbindelser
Tilslutning 230 V AC
Tilslutning af fjerndisplay med optisk
eller akustisk melding (f.eks. fejllampe)
Eltilslutning af udeføleren
Eltilslutning af fremløbsføler FV
Eltilslutning af ekstern omskiftekontakt
Bortskaffelse
Montering af det supplerende tilbehør
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Opstart og afbrydelse
Konfiguration
Opstart
Reset af konfiguration
Afbrydelse
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
Drifts- og fejldisplays
Drifts- og fejldisplay via kedlernes displays
Fejlvisning via fjerndisplayet
Drifts- og fejlvisning via LEDs på modulet
MCM10
Udskiftning af sikringen til tilslutning af
varmepumpen
15
Miljøbeskyttelse
15
Tillæg
13
13
13
13
64
Informationer til dokumentationen
Alle vedlagte bilag skal udleveres til brugeren.
Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske
forbedringer!
8
8
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
MCM 10
Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring
1
Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring
1.1
Sikkerhedsforskrifter
V Læs og overhold denne vejledning for at sikre en korrekt funktion.
V Funktionsmodulet og andet tilbehør skal monteres og
anvendes i henhold til de tilhørende vejledninger.
V Installationen må kun udføres af en autoriseret installatør.
V Dette modul må udelukkende anvendes i forbindelse
med de angivne styringer og gaskedler.
Overhold tilslutningsskemaet!
V Dette tilbehør skal tilsluttes forskellige spændinger. Tilslut ikke lavspændingssiden til 230-V-nettet eller
omvendt.
V Før montering:
Afbryd spændingsforsyningen (230 V AC) til kedlen og
alle andre busenheder.
V Ved montering på væg: Dette tilbehør må ikke monteres i fugtige rum.
1.2
1
Symbolforklaringer
Sikkerhedshenvisninger i teksten vises
med en advarselstrekant på grå baggrund.
Signalord viser den risiko, der foreligger, hvis man ikke følger anvisningerne.
– Forsigtig betyder, at der kan forekomme lette materielle skader.
– Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlige tingskader.
– Fare betyder, at der kan forekomme alvorlige personskader.
Henvisninger vises med dette symbol og
vandrette streger over og under teksten.
Råd indeholder vigtige informationer i de tilfælde, hvor der
ikke er risiko forbundet for person eller kedel.
MCM 10
3
2
Oplysninger om modul MCM10
2
Oplysninger om modul MCM10
2.1
Anvendelse
Modulerne MCM10 bruges til styring af kaskadesystemer.
Et kaskadesystem er et varmesystem, hvor flere mindre
kedler installeres parallelt for at opnå en større varmeydelse. Se endvidere eldiagrammet på side 70.
Modulerne MCM10 er udelukkende beregnet til aktivering
af kedler med Heatronic 3, som kan anvende BUS.
Ved fritstående kedler er modul MCM10 kun egnet til aktivering af gaskedler med modulerende brænder uden
yderligere krav til driftsbetingelser.
2.2
Leveringsomfang
Æ Billed 1 på side 67:
1
2
3
4
MCM10
Skruer og dyvler til fastgøring
Trækaflastninger
Installations- og betjeningsvejledning
V Kontrollér ved modtagelsen, at alle dele er leveret.
2.3
Tilbehør
Her finder du en liste med typisk tilbehør.
Hvis du vil have en komplet oversigt over alt
det tilbehør der kan leveres, bedes du henvende dig til producenten..
– Udeføleren FA til tilslutning til F-klemmen (kun til
systemvariant 1).
– Fremløbsføler FV til tilslutning på E-klemmen (kun til
systemvarianterne 2, 3 og 4).
– RC35: Klimastyret varmestyring med klartekstvisning til
regulering af varmeanlæg med blandede eller ublandede varmekredse.
2.4
Tekniske data
2.4.1
Generelt
Betegnelse
Enhed
Leveringsomfang
Mål
Vægt (uden emballage)
Nominel spænding
MCM10
Frekvens
Maks. sikring af indgangsspænding
Effekttab MCM10
Nominel spænding BUS
Intern sikring af varmepumpens udgang
Måleområde fremløbsføler
Måleområde udeføler
Tilladt temperatur for
omgivelser MCM10
Tilladt temperatur for
omgivelser fremløbsføler
Tilladt temperatur for
omgivelser udeføler
Maksimal kabellængde
2-tråds-BUS-forbindelser
Maksimal kabellængde
følerledninger
EMC-støjdæmpningsgrad
i henhold til
Beskyttelsesart
Overensstemmelse
mm
kg
AC ... V
Billed 1, side 67
Billed 2, side 67
0,8
230
Hz
A
50 ... 60
16
W
DC ... V
°C
°C
°C
5
15
2,5 AT, keramisk,
fyldt med sand
0 ... 100
–40 ... 50
0 ... 50
°C
0 ... 100
°C
–50 ... 100
m
Tabel 9, side 10
m
Tabel 10, side 10
EN 60730
IPX4D
Tab. 1
2.4.2
Måleværdier fremløbsføler
°C
20
25
30
35
40
45
50
55
ΩFV
12490
10000
8057
6531
5327
4369
3603
2986
°C
60
65
70
75
80
85
90
95
ΩFV
2488
2083
1752
1481
1258
1072
917
788
Tab. 2
4
MCM 10
Oplysninger om modul MCM10
2.4.3
2.5
Måleværdier udeføler
°C
–20
–15
–10
–5
±0
5
ΩFA
97070
72929
55330
42315
32650
25388
ΩFA
19900
15708
12490
10000
8057
6531
°C
10
15
20
25
30
35
Tab. 3
2.4.4
Pos.
A
2
Systemintegration af MCM10
2.5.1
Varmeregulering ved MCM10-kaskadesystemer
Modulerne MCM10 styrer kedlerne i henhold til varmebehovet, som er beregnet af styringen. Til reguleringen i henhold til varmebehovet skal modulerne MCM10 altså altid
installeres i forbindelse med en varmeregulering
(Æ figur 13, klemmerne H, I eller J). Afhængigt af den
anvendte styreenhed er der fire forskellige systemvarianter (Æ tab. 5).
Parametre eltilslutning
1)
B
C
Grænseflade
Indgang Strømforsyning fra nettet
eller fra forrige modul
MCM10
Udgang Strømforsyning til yderligere MCM10
Udgang Pumpe
D
Udgang
E
F
G
H
Indgang
Indgang
Indgang
Indgang
I
Indgang
J
2-leder
BUS
2-leder
BUS
2-leder
BUS
2-leder
BUS
K
L
M
230 V AC,
maks. 16 A
230 V AC,
maks.16 A
230 V AC,
maks.
250 W
Fjerndisplay
potentialfrit,
maks. 230 V,
1A
Fremløbsføler
NTC (tab. 2)
Udeføler
NTC (tab. 3)
ekstern omskiftekontakt potentialfri
Varmeregulering
24 V DC
(On-/Off-kontakt)
Varmeregulering (CTS- 0-10 V DC
anlæg el.lign.)
til varmereguleringen
–
fra foregående modul
–
MCM10
til næste modul MCM10 –
til kedlen
–
Bemærk, at der kun må tilsluttes en/et varmeregulering/styresystem for korrekt funktion.
Der kan maksimalt styres fire kedler fra et modul MCM10.
Ved kobling af indtil fire moduler MCM10 kan der maksimalt kobles 16 kedler sammen i en kaskade (Æ figur 13).
Det ene modul MCM10 udfører styringen af kaskaden
(MCM10-master).
Afhængigt af den anvendte styreenhed kan kaskadesystemet installeres med maksimalt 4 eller maksimalt 16 kedler.
Det maksimale antal kedler, der kan tilsluttes, og det dertil
krævede antal modulerMCM10 til de forskellige systemvarianter viser tab. 5.
De forskellige systemvarianter kræver tilslutning af bestemte typer tilbehør (temperaturføler FV og FA, cirkulationspumpe og
styreenhed ) (Æ tab. 5).
Modulet MCM10 styrer den komplette varmeproduktionskreds (primær kreds til inklusive blandebeholder). Alle
øvrige komponenter i varmeanlægget (blandebeholderens sekundærside som f.eks. varmekredse, brugsvandsopvarmning) kan styres af en styreenhed med 2-trådsBUS-interface og øvrige moduler (WM10, MM10, ...). For
nærmere information bedes du kontakte Bosch. Adressen
findes på bagsiden.
Der kan anvendes kedler med vilkårlig ydelse i kaskadeinstallationen.
Tab. 4
1)
i figur 13, side 70
MCM 10
5
2
Oplysninger om modul MCM10
2.5.2
Varmtvandsproduktion ved MCM10-kaskadesystemer
Varmtvandsbeholderne kan tilsluttes hydraulisk og elektrisk direkte til kedlen (beholderudførelse).
– Styringen af varmtvandsproduktionen udføres af kedlen. Mens varmtvandsproduktionen er aktiv, aktiveres
denne styring ikke af modulet MCM10. Ved varmebehov tændes der en anden kedel.
– Hvis varmtvandsproduktionen skal udføres tidsstyret i
et varmeanlæg med en styringsenhed med 2-trådsBUS-aktivering, skal kedlen, som beholderen er sluttet
til, sluttes til på klemmerne 17 og 18 på modulet
MCM10 (MCM10-master).
2.5.3 Intern frostsikringsfunktion
Modulet MCM10 er udstyret med en intern frostsikringsfunktion: Hvis fremløbstemperaturen falder under 7°C,
startes der en kedel, som kører, indtil der er nået en fremløbstemperatur på 15°C. Varmepumpen, som eventuelt
er sluttet til på modulet MCM10, kører ligeledes
(Æ kapitel 2.5.5)
V Slut fremløbsføleren til modulet MCM10
(MCM10-master), hvis den interne frostsikringsfunktion skal anvendes.
Frostsikringsfunktionen for styringsenheder
med 2-tråds-BUS-interface sikrer omfattende
frostsikring af anlægget. Hertil er det nødvendigt at tilslutte en udeføler.
2.5.5 Styring af varmepumpe
Ved varmeanlæg med kun en varmekreds kan varmepumpen sluttes direkte til modulet MCM10 (MCM10-master).
Varmepumpen kører
– så længe mindst én af kedlens pumper er i drift (indstil
evt. pumpens efterløbstid på kedlen
Æ installationsvejledning til kedlen) eller
– efter 24 timers pumpestilstand (blokeringssikring) i kort
tid.
På grund af pumpeblokeringssikringen starter varmepumpen op én gang dagligt, selv
om der ikke aktiveres varme (f.eks. om sommeren).
V Lad varmeanlægget være tændt hele året,
så pumpen ikke blokerer (om sommeren)!
2.5.6 Ekstern omskiftekontakt
Modul MCM10 er udstyret med en ekstern omskiftekontakt (fig. 13, pos. G). Se tabellen. 4 vedrørende denne
kontakts parametre.
Denne eksterne omskiftekontakt kan anvendes valgfrit til
f.eks. tilslutning af en temperatursikring for sikring af gulvvarmen mod for høj vandtemperatur.
Hvis omskiftekontakten brydes, kobles alle kedler fra via
modul MCM10. Så snart omskiftekontakten sluttes igen,
er kedlerne atter driftsklar.
2.5.4 Principper ved kaskade-regulering
Ved varmeaktivering via styringsenheden (tab. 5, systemvariant 1,2 og 3) startes der først en kedel op, og ved
behov køres varmeydelsen op til maks. nominel ydelse.
Først nu startes der endnu en kedel op.
Hvis der produceres for meget varme, reguleres kedlerne
ned til min. nominel ydelse og slukkes, indtil varmebehovet
og varmeproduktionen stemmer overens. Ved systemvariant 4 slukkes alle kedler samtidigt.
Kedlernes rækkefølge for tænd og sluk bestemmes automatisk af modulet MCM10. Modulet MCM10 sørger for
ensartet fordeling af driftstimerne for brænderne i alle kedlerne. Her medtages både antallet af driftstimer til varmedrift og til varmtvandsdrift. Det forlænger kedlernes
levetid. Hvis spændingen til modulet afbrydes MCM10,
stilles driftstimetællerne i modulet MCM10 på nul.
Hvis en af kedlerne ikke er driftsklar (varmtvandsproduktion til direkte tilsluttet varmtvandsbeholder, fejl i kedlen,
fejl i kommunikation til modulet MCM10), kobles der automatisk en anden kedel til for dækning af varmebehovet.
6
MCM 10
Oplysninger om modul MCM10
1
modulerende klimastyret
enhed 2-tråds-BUS-aktivering
2
0 ... 10V
3
0 ... 10V
4
Modulerende
0 - 10 V-styring, f.eks. CTSanlæg;
Styring af varmeydelsen
Type
RC35
4
maks. antal kedler med
Logamatic EMS, som kan anvende BUS
Varmestyring på MCM10
I (MCM10-master)
maks. antal MCM10
Oversigt over systemvarianter
Symbol
for tilslutning af styring
Systemvarianter
2.5.7
2
16
nødvendigt tilbehør med tilslutning på
MCM10 (Æ figur 13)
– Udeføler FA
– Fælles fremløbsføler FV (medfølger ved levering
af blandebeholder-modul WM10 eller leveres
som separat tilbehør)
vilkårlig
4
vilkårlig
Modulerende
0 - 10 V-styring, f.eks. CTSanlæg;
Styring af fremløbstemperaturen
4
On-Off-styring (potentialfri)
4
vilkårlig
16
16
16
– Pumpe (sekundær kreds) (Æ figur 13, pos.19)
på klemmerne C, kun ved en eller flere varmekredse uden pumpe eller ved varmekredse, som
ikke kommunikerer via BUS-moduler med
modulet MCM10
– Fælles fremløbsføler FV (Tilbehør) på klemmerne E (kun til intern frostsikringsfunktion)
– Pumpe (sekundær kreds) (Æ figur 13, pos.19)
på klemmerne C, kun ved en eller flere varmekredse uden pumpe eller ved varmekredse, som
ikke styres via CTS
– Fælles fremløbsføler FV (Tilbehør) på klemmerne E
– Pumpe (sekundær kreds) (Æ figur 13, pos.19)
på klemmerne C, kun ved en eller flere varmekredse uden pumpe eller ved varmekredse, som
ikke styres via bygningsstyresystemet
– Fælles fremløbsføler FV (Tilbehør) på klemmerne E (kun til intern frostsikringsfunktion)
– Pumpe (sekundær kreds) (Æ figur 13, pos. 19)
på klemmerne C
Tab. 5
MCM 10
7
Oplysninger om modul MCM10
Systemvariant 1: Modulerende styringsenhed med
varmestyring med 2-tråds-BUS-aktivering
Som producent af den nyeste og mest avancerede varmeteknik lægger vi vægt på udvikling og produktion af økonomiske kedler med ren forbrænding. For at garantere
dette er vores kedler udstyret med en modulerende brænder. For optimal udnyttelse af brænderegenskaberne skal
varmestyringen anvendes med 2-tråds-BUS-aktivering.
Endnu en fordel ved denne systemvariant er kommunikationsmulighederne mellem modulerne til aktivering af varmekredsene (Funktionsmodul WM10 og MM10) og
modulet MCM10 via den fælles bus parallelt med tilslutningen J på modulet MCM10 (Æ figur 13 på side 70).
Hermed garanteres der optimal tilpasning af den producerede varmemængde efter det faktiske varmebehov for
alle varmeanlæggets varmekredse. Ved denne systemvariant får varmeanlægget optimal komfort ved maksimal
energibesparelse.
Systemvariant 2: Modulerende 0-10 V-styring, styring efter varmeydelse
I forbindelse med et CTS-anlæg 0-10V-interface kan
kaskadens samlede ydelse vælges som referencestørrelse. Indstillingen foretages via en „stikbro“ (Æ figur 12
på side 69).
2.5.8
Tilslutning af øvrige moduler med styreenheder med 2-tråds-BUS-aktivering
Andre moduler som f.eks. modulerne WM10 og MM10
(Æ pos. 21 i figur 13 på side 70), skal sluttes til på varmestyringens BUS (parallelt med tilslutningen J på modulet
MCM10).
For at undgå kontaktproblemer på klemmerne i MCM10master anbefales brug af en forgreningsdåse (Æ pos. 20
i figur 13 på side 70).
2.6
Signaturforklaring til kapitel tillæg
Forklaring til billed 13 på side 70
Betegnelse
I
II
III
IV
1…16
17
Klemmebetegnelse
2
Sammenhæng mellem indgangsspænding og varmeydelse Æ figur 11 på side 68.
Systemvariant 3: Modulerende 0-10 V-styring, styring efter fremløbstemperatur
I forbindelse med et CTS-anlæg 0-10V-interface kan
fremløbstemperaturen vælges som referencestørrelse.
Indstillingen foretages via en „stikbro“ (Æ figur 12 på
side 69).
Sammenhæng mellem indgangsspænding og fremløbstemperatur Æ figur 10 på side 68.
18
Symbol Funktion
MCM10 Nr. 1 (master)
MCM10 Nr. 2 (slave)
MCM10 Nr. 3 (slave)
MCM10 Nr. 4 (slave)
Kedel
Blandebeholder
Blandebeholder-modul WM10:
Fremløbsføleren FV (medfølger ved
levering af WM10) sluttes til blandebeholder-modulet WM10
Ved systemvariant 1 tilslutning til
WM10
Ved systemvarianterne 2, 3 og 4 tilslutning til MCM10, E-klemmer
Pumpe
Forgreningsdåse
Yderligere deltagere i varmestyringens BUS (f.eks. WM10 og
MM10)
Sikring til tilslutning af pumpe
Reservesikring 2,5 AT
Varmekreds
Fjern broen ved tilslutning af ekstern omskiftekontakt
19
20
21
Systemvariant 4: Varmeregulering med On-/Offkontakt
I forbindelse med en regulering med On-/Off-kontakt styrer modulet MCM10 kaskadens ydelse – kontakten er lukket - indtil den maksimale ydelse, ved at den ene kedel
efter den anden tændes. Ved åbning af kontakten slukkes
der samtidigt for alle kedler.
22
23
24
A
Nettilslutning
Varmestyringens On-/Off-kontakt skal være potentialfri.
B
Nettilslutning til øvrige moduler
MCM10
C
Tilslutning pumpe
D
Tilslutning fjerndisplay
25
E
1-2
Tilslutning fremløbsføler (FV)
F
3-4
Tilslutning udeføler (FA)
G
5-6
Tilslutning af ekstern omskiftekontakt
Tab. 6
8
MCM 10
Betegnelse
Klemmebetegnelse
Oplysninger om modul MCM10
H
7-8
I
9-10
J
11-12
K
13-14
L
15-16
M
17-18
19-20
21-22
23-24
2
Forklaring til billed 14 på side 70
Betegnelse Symbol Betydning
1
Netspænding
Tilslutning On-/Off-kontakt
2
Pumpe (sekundær kreds)
Tilslutning CTS-anlæg (0-10Vinterface)
Modulerende varmestyring med 2tråds-BUS-aktivering
Forbindelse fra foregående modul
MCM10
Forbindelse til følgende modul
MCM10
3
5
Omskiftekontakt til fjerndisplay
230VAC
Kommunikation mellem
MCM10er
Kedel 1
6
Kedel 2
7
Kedel 3
8
Kedel 4
Symbol Funktion
4
Tilslutning kedel
230
VAC
Spændingsforsyning
Tab. 8
Fjerndisplay
Udeføler FA
On-/Off-omskiftekontakt
0 ... 10V
CTS-anlæg med proportionalspændingsinterface 0-10 V
Varmestyring med 2-tråds-BUSaktivering
ekstern omskiftekontakt
Tab. 6
Forklaring til figur 10, 11 og 12 på side 68
Symbol
U
VT
P
Enhed
Betydning
V DC
°C
%
Indgangsspænding
Fremløbstemperatur
Varmeydelse i % af kaskadens
nominelle ydelse
Tab. 7
MCM 10
9
3
Installation
3
Installation
3.1
Montage
Fare: Fare for elektrisk stød!
V Før eltilslutning skal spændingsforsyningen til kedlerne og alle andre BUS-deltagere afbrydes.
3.1.1 Montering på væggen
Æ Billed 2 til 5 fra side 67.
V Bestem monteringsstedet på væggen efter målene for
modulet MCM10.
V Løsn de to skruer forneden på modulet MCM10, tag
dækslet forneden frem, løft det op, og tag det af.
V Bor et hul med 6 mm Ø til den øverste monteringsskrue, sæt dyvlen ind, og skru skruen i, til der mangler
1,5 mm.
V Lav to åbninger til de nederste monteringsskruer på
bagsiden af modul MCM10 på de dertil beregnede steder.
V Sæt modul MCM10 på den øverste monteringsskrue.
V Markér borehullerne med et rids på væggen gennem
åbningerne.
V Tag modul MCM10 af.
V Bor hullerne med Ø 6 mm, og sæt dyvlerne i.
V Hæng modul MCM10 op på den øverste monteringsskrue, og fastgør det til væggen med de nederste
skruer.
3.1.2
Montering på monteringsskinne 35 mm
(DIN-rail 46277 oder EN 60 715-TH 35-7.5)
Æ Figur 6 på side 68.
3.1.3 Demontering fra monteringsskinnen
Æ Figur 7 på side 68.
3.2
3.2.1
Tilslutning lavspændingsdel med BUS-forbindelser
Forsigtig: Funktionsfejl!
Kommunikationen mellem de forskellige deltagere (MCM10, varmestyring, kedler) foregår via individuelle 2-tråds-BUS-forbindelser.
V Kredsløbet skal altid etableres efter tilslutningsskemaet (Æ figur 13 på side 70).
V Busdeltagerne må ikke forbindes
indbyrdes.
Det rigtige kabeltværsnit fås ud fra ledningens længde:
Ledningslængde
min. tværsnit
< 80 m
80 - 100 m
100 - 150 m
150 - 200 m
200 - 300 m
0,40 mm2
0,50 mm2
0,75 mm2
1,00 mm2
1,50 mm2
Tab. 9 Minimalt tilladt tværsnit for 2-tråds-BUS-forbindelserne
V For at undgå induktive påvirkninger: Alle lavspændingsledninger skal lægges adskilt fra ledninger, som fører
230 V eller 400 V
(mindsteafstand 100 mm).
V Ved udefra kommende induktive indvirkninger skal ledningerne skærmes.
Derved er ledningerne afskærmet mod ydre påvirkninger som f.eks. stærkstrømskabel, køreledninger, transformatorstationer, radio- og fjernsynsapparater, amatør
radiostationer, mikroovne eller lignende.
V Hvis følerledningen skal forlænges, skal følgende ledningsdiametre anvendes:
Eltilslutning
V Anvend min. elektrokabel H05VV-... (NYM-...) under
hensyntagen til de gældende forskrifter for tilslutning.
V Træk altid ledningerne gennem de formonterede tyller,
så ledningerne beskyttes mod drypvand, og monter de
mefølgende trækaflastninger.
V Kabler fortrinsvist med enkeltleder. Hvis der anvendes
flertrådskabler (fleksible tråde), skal trådene forsynes
med endetyller.
V For tilslutning af kablerne til skrueklemmerne kan de
trækkes af kontaktlisten. Det er ikke muligt at bytte om
på kabelklemmerne, da de er kodet mekanisk og med
farve.
Ledningslængde
min. tværsnit
< 20 m
20 - 30 m
0,75 mm2
1,00 mm2
Tab. 10 Forlængelse af følerledningen
For sprøjtevandsbeskyttelse (IP): Læg ledningerne, så kabelkappen stikker mindst 20 mm
ind i kabelgennemføringen (Æ figur 8 på
side 68).
Forsigtig: Fare for fejlpoling.
Funktionsfejl på grund af fejlpoling af tilslutningen til 0-10V-interfacet.
V Sørg for, at polerne er rigtige ved tilslutning (9 = minus, 10 = plus).
10
MCM 10
Installation
3.2.2
Tilslutning 230 V AC
Forsigtig: Modulernes indgang MCM10 har
ingen sikring.
Ved overbelastning af udgangene kan modulerne MCM10 beskadiges.
V Spændingsforsyningen til modulet
MCM10 (MCM10-master) skal sikres med
maksimalt 16 A.
V Brug kun elkabler af samme kvalitet.
V Slut ikke flere styringer, som kan styre andre anlægsdele, til udgangene C (pumpe) og D (fejlsignal).
Forsigtig: Udgang C (pumpe) til modulet
MCM10 må belastes med maksimalt 250 W.
V Pumper med større strømforbrug skal tilsluttes via relæ.
V Optimalt ved anvendelse af flere moduler MCM10
(kaskade med mere end fire kedler): spændingsforsyningen til de øvrige moduler MCM10 etableres via det
første modul MCM10 (MCM10-master). Dermed sikres samtidig opstart.
3
3.2.4 Eltilslutning af udeføleren
I forbindelse med en varmestyring med 2-tråds-BUS-aktivering er det vigtigt, at udeføleren FA sluttes til modulet
MCM10 (MCM10-master) (Æ figur 13 på side 70) og
ikke til varmestyringen.
3.2.5 Eltilslutning af fremløbsføler FV
Fremløbsføleren sluttes til på blandebeholder-modul
WM10 ved systemvariant 1 eller på modul MCM10
(klemme E) ved systemvarianterne 2, 3 og 4 (billed 13 på
side 70).
3.2.6 Eltilslutning af ekstern omskiftekontakt
Hvis der skal sluttes en ekstern omskiftekontakt til, skal
broen på stikket først fjernes.
3.2.7 Bortskaffelse
V Bortskaf emballagen miljørigtigt.
V Ved udskiftning af komponenter: Bortskaf de gamle
komponenter miljørigtigt.
3.3
Montering af det supplerende tilbehør
V Montér det supplerende tilbehør efter forskrifterne i
loven og den medfølgende installationsvejledning.
Det maksimale strømforbrug for anlægsdelene (pumpe, ...) må ikke overskride bestemmelserne (Æ tabel 4 på side 5).
3.2.3
Tilslutning af fjerndisplay med optisk eller
akustisk melding (f.eks. fejllampe)
(Tilslutningsskema Æ figur 13 på side 70):
På den potentialfri fejlkontakt (klemme D) kan der f.eks. tilsluttes en fejllampe. Fejlkontaktens tilstand vises også via
LED på MCM10 (Æ tabel 11 på side 14). I normal driftstilstand er kontakten mellem C og NC åbnet (C og NO
lukket). Hvis der forekommer en fejl eller spændingsafbrydelse, er kontakten mellem C og NC lukket (C og NO
åbnet).
Den maksimale strøm for denne potentialfri fejlkontakt er
1 A ved 230 AC.
Fjerndisplayet er aktivt ved afbrydelse af
spændingsforsyningen til modulet MCM10
(MCM10-master) (funktionskontrol).
MCM 10
11
4
Opstart og afbrydelse
4
Opstart og afbrydelse
4.1
Konfiguration
4.3
Ved konfigurationen tilpasses modulets reguleringsreaktion MCM10 (MCM10-master) efter det specifikke varmeanlæg.
Konfigurationen af modulet MCM10 foregår automatisk:
– ved første opstart af modulet MCM10,
– ved genopstart efter reset af konfigurationen
(Æ kapitel 4.3).
Konfigurationen varer mindst 5 minutter. Under konfigurationen blinker de LEDs, som er sluttet til kedlerne,
og
evt. LED til visning af BUS-kommunikationen
(Æ tabel 11). Når der ikke længere er LEDs, der blinker,
er konfigurationen afsluttet og gemt i MCM10.
Når konfigurationen først er gemt, bevares den også, selv
om strømforsyningen afbrydes.
Hvis én af kedlerne slukkes midlertidigt under drift efter
konfigurationen (eller et modul MCM10) (f.eks. for vedligeholdelse), begynder LED, som er tilknyttet denne kedel,
eller LED til visning af BUS-kommunikationen at
blinke . Efter genopstart registreres kedlen (eller modulet MCM10) igen, og den tilhørende LED holder op med
at blinke.
Varmeanlæggets konfiguration er gemt i
MCM10-master. Ved reset af MCM10-master slettes hele konfigurationen (også de øvrige moduler MCM10).
Ved reset af konfigurationen slettes anlægskonfigurationen, som er gemt i modulet MCM10. Ved næste opstart
gemmes den aktuelle anlægskonfiguration i modulet
MCM10.
V Afbryd spændingsforsyningen til alle moduler MCM10.
V Åbn modulets hus MCM10 (MCM10-master)
(Æ figur 3).
V Fjern „stikbroen“ (Æ figur 12).
V Sørg for korrekt tilslutning af alle varmeanlæggets komponenter.
V Etabler spændingsforsyningen (230 V AC) for alle varmeanlæggets komponenter bortset fra modulerne
MCM10.
V Start alle kedlerne op (tænd).
V Etabler spændingsforsyningen via strømstikket til (det
første) modul MCM10.
Forsigtig: Funktionsfejl!
V Ved anvendelse af systemvariant 2 eller 3
er det vigtigt, at positionen er rigtig ved
påsætning af stikbroen igen (Æ figur 12).
Hvis den gemte konfiguration ikke er i overensstemmelse med varmeanlæggets faktiske
konfiguration, er fejlsøgningen vanskelig i tilfælde af fejl.
V Foretag en reset af konfigurationen efter
alle ønskede/blivende ændringer af anlæggets konfiguration (Æ kapitel 4.3), så den
nye anlægskonfiguration kan gemmes i
modulet MCM10 (MCM10-master).
4.2
Opstart
Ved første opstart eller efter reset indstilles kaskadens konfiguration (Æ kapitel 4.1).
V Under konfigurationen overvåges LEDsene,
så kabelbrud eller kredsløbsfejl kan findes.
V Sørg for korrekt tilslutning af alle varmeanlæggets komponenter.
V Etabler spændingsforsyningen (230 V AC) for alle varmeanlæggets komponenter bortset fra modulerne
MCM10 .
V Start alle kedlerne op (tænd).
V Etabler spændingsforsyningen via strømstikket til (det
første) modul MCM10.
Konfigurationen begynder nu. Den varer mindst 5
minutter.
V Foretag de nødvendige indstillinger på de enkelte
BUS-deltagere som angivet i deres installationsvejledninger.
12
Reset af konfiguration
V Sæt „stikbroen“ (Æ figur 12) på igen.
Nu begynder konfigurationen. Den varer mindst 5
minutter.
V Luk modulets hus MCM10 (MCM10-master)
(Æ figur 3).
4.4
Afbrydelse
Advarsel: Anlægsskader på grund af frost.
V Hvis varmeanlægget skal være afbrudt i
længere tid, skal der foretages frostsikring
(se kedlernes installationsvejledning).
For afbrydelse af varmeanlægget:
V Afbryd strømforsyningen til alle moduler MCM10 og
alle kedler.
MCM 10
Drifts- og fejldisplays
5
5
Drifts- og fejldisplays
Driftstilstand eller fejl vises på tre forskellige måder:
– via kedlernes displays;
– via fjerndisplay
– via LEDs på modulet MCM10
5.1
Drifts- og fejldisplay via kedlernes
displays
På kedlens display kan drifts- eller fejlvisninger for alle
kedler aflæses. Yderligere informationer om kedlernes
drifts- eller fejlvisninger kan findes i dokumentationen til
kedlerne.
5.2
Fejlvisning via fjerndisplayet
Der kan f.eks. sluttes en fejllampe til den potentialfri fejlkontakt (se endvidere kapitel 3.2.3 på side 11). Fejldisplayets tilstand vises også via en LED på MCM10
(Æ tabel 11 på side 14).
5.3
Drifts- og fejlvisning via LEDs på
modulet MCM10
Grundlæggende kan der skelnes mellem tre forskellige tilstande for hele anlægget:
– Konfiguration (ved første opstart eller efter reset)
– Normal drift
– Driftsfejl
Afhængigt af det samlede anlægs tilstand giver LEDs på
modulet MCM10 (Æ figur 14 på side 70) informationer
om drifts- eller fejltilstanden for de enkelte komponenter
og giver dermed mulighed for målrettet fejlsøgning
(Æ tabel 11).
MCM 10
13
5
Drifts- og fejldisplays
LED
Nr.
Off
Til
Funktion
Farve
Diagnose
1
Netspænding
grøn
Fejl: Ingen netKontrollér strømspænding forefin- forsyningen.
des.
Udskift modulet
MCM10.
Drift: Normaldrift.
2
Varmepumpe
grøn
Drift: Pumpe off
Drift: Pumpe on.
3
Omskiftekontakt
til fjerndisplay
230VAC
rød
Afhjælpning
Diagnose
Blinker
Afhjælpning
Afhjælpning
–
Fejl: Pumpen kører
ikke, selv om LED
lyser, da sikringen til
pumpens udgang er
defekt.
Udskift sikringen
(Æ kapitel 5.4 på
side 15).
Drift: Omskiftekontakt ikke aktiveret, ingen fejl.
–
Fejl: ingen kedel på
MCM10 driftsklar.
Afhjælp fejlen(e) på
kedlen(rne).
Fejl: Omskiftekontakt aktiveret,
men ingen netspænding.
Kontrollér strømforsyningen.
Fejl: Fremløbsføler
defekt.
Kontrollér temperaturføleren på
MCM10-master og
tilslutningskablet.
Udskift modulet
MCM10.
Diagnose
–
Udskift modulet
MCM10.
4
Kommunikation
grøn
Drift: Ingen kommunikation mellem dette modul
MCM10 og det
foregående eller
varmestyringen
(2-tråd-BUS).
Normal driftsform
ved kun et modul
MCM10 eller ved
MCM10-master
uden 2-trådsBUS-styring.
Fejl: Ingen kommunikation mellem dette modul
MCM10 og det
foregående eller
varmestyringen
(2-tråd-BUS).
Kontrollér det tilhørende forbindelseskabel.
Fejl: Systemtryk for
lavt.
Efterfyldning af vand.
Fejl: Ingen kommunikation mellem modul
MCM10 og alle de
tilsluttede kedler i
mindst 1 minut.
Kontrollér de tilhørende forbindelseskabler.
Drift: Kommunikation mellem dette
modul MCM10 og
det foregående eller
varmestyringen
(2-tråds-BUS).
–
Udskift modulet
MCM10.
Konfiguration: Kom- Vent, indtil konfiguratiomunikation mellem
nen er afsluttet. Derefter
dette modul MCM10 og lyser LED vedvarende.
det foregående eller
varmestyringen
(2-tråds-BUS).
Fejl: Ingen kommunikation mellem dette modul
MCM10 og det foregående eller varmestyringen (2-tråd-BUS), selv
om denne komponent
forefindes.
Udskift modulet
MCM10 eller varmestyringen.
Kontrollér det tilhørende
forbindelseskabel.
Udskift modulet
MCM10 eller varmestyringen.
Fejl: Ingen kommunika- Udfør reset af konfiguration mellem dette modul tionen (Æ kapitel 4.3).
MCM10 og det foregående eller varmestyringen (2-tråd-BUS), fordi
denne komponent er
fjernet med vilje.
5, 6,
7, 8 Kedel 1
Kedel 2
Kedel 3
Kedel 4
grøn
Drift: ingen varmeaktivering til
kedlen, kedel
driftsklar
–
–
Drift: Varmeaktivering til kedlen, kedel i
drift
Konfiguration: Kom- Vent, indtil konfigurationen er afsluttet.
munikation mellem
denne kedel og modulet
MCM10.
Drift: Ingen kedel –
tilsluttet
Fejl: Fejl på kedlen1)
Konfiguration/
fejl: Ingen kommunikation mellem modulet
MCM10 og
denne kedel, selv
om den forefindes.
Fejl: Ingen kommunika- Udfør reset af konfiguration mellem modulet
tionen (Æ kapitel 4.3).
MCM10 og denne
kedel, fordi den er fjernet med vilje.
Kontrollér det tilhørende forbindelseskabel.
Afhjælp fejlen i
kedlen.
Udskift modulet
MCM10.
Fejl: Kommunikationsfejl mellem modulet
MCM10 og kedlen1).
Afhjælp fejlen på kedlen.
Kontrollér det tilhørende
forbindelseskabel.
Udskift modulet
MCM10.
Tab. 11 Drifts- og fejlvisninger på modulet MCM10
1)
14
Ved varmeaktivering aktiveres der automatisk en anden kedel.
MCM 10
Miljøbeskyttelse
5.4
6
Udskiftning af sikringen til tilslutning af varmepumpen
V Afbryd spændingsforsyningen.
V Åbn modulets hus MCM10 (MCM10-master)
(Æ figur 3 på side 67).
V Udskift sikringen (1) med en af samme type (2,5 AT,
keramisk, sandfyldt) (Æ figur 9 på side 68). Der findes
en reservesikring (2) i afdækningen i modulet MCM10.
V Luk modulets hus MCM10 (MCM10-master)
(Æ figur 3 på side 67).
6
Miljøbeskyttelse
Miljøbeskyttelse er et virksomhedsprincip for Buderus.
Produkternes kvalitet, lønsomhed og miljøbeskyttelse er
ligeværdige mål for os. Love og forskrifter for miljøbeskyttelse overholdes nøje.
Vi anvender den bedste teknik og de bedste materialer for
at beskytte miljøet under hensyntagen til økonomiske
synspunkter.
Emballage
Hvad angår emballage, er vi medlem af et landsspecifik
genbrugssystem, der sikrer optimal genbrug.
Al emballage er miljøvenlig og kan genbruges.
Gamle kedler
Gamle kedler/apparater indeholder materialer, der er velegnede til genbrug.
De enkelte komponenter er nemme at skille ad, og kunststofferne er mærket. På den måde kan de forskellige komponenter sorteres og genbruges eller bortskaffes.
MCM 10
15
Índice
Índice
Información sobre la documentación
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.6
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
16
Indicaciones de seguridad y explicación
de los símbolos
Instrucciones de seguridad
Explicación de la simbología
Indicaciones sobre el módulo MCM10
Utilización reglamentaria
Material que se adjunta
Accesorios
Datos técnicos
Generalidades
Valores de medición, sonda de la
temperatura de impulsión
Valores de medición, sonda de la
temperatura exterior
Valores característicos de la conexión
eléctrica
Integración al sistema del MCM10
Regulación de calefacción en sistemas
de cascada MCM10
Producción del agua caliente en sistemas
de cascada MCM10
Función interna de protección contra
congelación
Principios de la regulación de cascada
Control de una bomba de calefacción
Contacto de conmutación externo
Visión general de las variantes del sistema
Conexión de otros módulos con reguladores
de calefacción con accionamiento de BUS
de 2 hilos
Leyendas del anexo
Instalación
Instalación
Montaje en la pared
Montaje en el raíl de montaje de 35 mm
(raíl DIN 46277 o EN 60 715-TH 35-7.5)
Desmontaje del raíl de montaje
Conexión eléctrica
Conexión de parte de baja tensión con
conexiones de BUS
Conexión de 230 V CA
Conexión de una indicación de fallo remoto
con aviso óptico o acústico (p. ej. lámpara
de fallo)
Conexión eléctrica de la sonda de
temperatura exterior
Conexión eléctrica de la sonda de la
temperatura de impulsión FV
16
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
3.2.6 Conexión eléctrica del contacto de
conmutación
3.2.7 Eliminación de residuos
3.3 Montaje de los accesorios adicionales
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
19
20
20
20
20
20
21
22
22
24
24
24
24
24
24
6
25
25
25
Puesta en marcha y puesta fuera
de servicio
Configuración
Puesta en marcha
Restablecimiento de la configuración
Puesta fuera de servicio
26
26
26
27
27
Indicaciones de funcionamiento
y de fallos
Indicación de funcionamiento y de fallos
mediante los displays de las calderas
Indicación de fallos mediante la indicación
de fallo remoto
Indicación de funcionamiento y de fallos
mediante los LED del módulo MCM10
Cambio del fusible para la conexión de
bomba de calefacción
Protección ambiental
28
28
28
28
30
31
Anexo
64
Información sobre la documentación
Entregue al usuario toda la documentación adjunta.
El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones como consecuencia de mejoras técnicas.
24
25
25
25
25
MCM 10
Indicaciones de seguridad y explicación de los símbolos
1
Indicaciones de seguridad y explicación de los símbolos
1.1
Instrucciones de seguridad
V Para conseguir un funcionamiento correcto, aténgase
a estas instrucciones.
V Monte y ponga en funcionamiento la caldera y los
demás accesorios según sus respectivas instrucciones.
V El accesorio debe ser montados exclusivamente por un
instalador autorizado.
V Este accesorio debe utilizarse exclusivamente junto
con los reguladores y calderas indicados.
¡Debe observarse el diagrama de conexión!
V Este accesorio trabaja con diferentes tensiones. Jamás
conecte el lado de baja tensión a la red de 230 V, y
viceversa.
V Antes de montar este accesorio:
Corte la tensión de alimentación (230 V AC) de la caldera y de los demás componentes conectados al bus.
V En caso de montaje mural: No monte este accesorio en
salas húmedas.
1.2
1
Explicación de la simbología
Las instrucciones de seguridad que figuran en el texto aparecen sobre fondo gris y
vienen identificadas al margen por un triángulo con un signo de exclamación en su interior.
Los términos de aviso empleados sirven para calificar la
gravedad del riesgo, en caso de no atenerse a las medidas para la reducción de daños.
– Precaución se emplea en el caso de que pudieran
presentarse daños materiales leves.
– Advertencia se emplea en el caso de que pudieran
presentarse daños personales leves o daños materiales mayores.
– Peligro se emplea en el caso de que pudieran presentarse serios daños corporales, que en ciertos casos
pueden suponer incluso peligro de muerte.
Indicaciones en el texto se identifican mediante el símbolo mostrado al margen. El comienzo y el final del texto vienen delimitados
respectivamente por una línea horizontal.
Las indicaciones comprenden informaciones importantes
que no suponen un riesgo para las personas ni para el
aparato.
MCM 10
17
2
Indicaciones sobre el módulo MCM10
2
Indicaciones sobre el módulo MCM10
2.1
Utilización reglamentaria
Los módulos MCM10 sirven para regular sistemas de
cascada. Un sistema de cascada es un sistema de calefacción en el que se conectan en paralelo varias calderas
más pequeñas para obtener una potencia calorífica
mayor. Véase también el esquema eléctrico de la pág. 70.
Los módulos MCM10 son adecuados exclusivamente
para el accionamiento de calderas con Logamatic EMS,
compatible con BUS.
En el caso de calderas de pie, el módulo MCM10 sólo es
apropiado para la activación de calderas de gas con quemador modulante sin condiciones de funcionamiento.
2.2
Material que se adjunta
Æ fig. 1, en la pág. 67:
1
2
3
4
MCM10
Tornillos y tacos para la fijación
Dispositivos antitracción
Instrucciones de instalación y de uso
V Verifique que el volumen del suministro esté completo.
2.3
Accesorios
Aquí encontrará una lista con accesorios típicos. Para obtener una visión completa de todos los accesorios disponibles, diríjase al
fabricante.
– Sonda de temperatura exterior FA para la conexión al
borne F (sólo para la variante de sistema 1).
– Sonda de la temperatura de impulsión FV para la
conexión al borne E (sólo para las variantes de sistema
2, 3 y 4).
– RC35: regulador de calefacción según las condiciones
climáticas, con indicación de texto para regular una instalación de calefacción con circuitos mixtos o no.
2.4
Datos técnicos
2.4.1
Generalidades
Designación
Volumen del suministro
Dimensiones
Peso (sin embalaje)
Tensión nominal MCM10
Frecuencia
Protección máx. de la instalación para la tensión de entrada
Disipación MCM10
Tensión nominal BUS
Protección interna del aparato,
salida de bomba de calefacción
Ámbito de medición, sonda de
la temperatura de impulsión
Ámbito de medición, sonda de
temperatura exterior
Temperatura ambiente permitida MCM10
Temperatura ambiente permitida, sonda de la temperatura
de impulsión
Temperatura ambiente permitida, sonda de temperatura
exterior
Longitud máxima de cable,
conexiones de BUS de 2 hilos
Longitud máxima de cable,
cable de sonda
Grado de eliminación de interferencias CEM según
Tipo de protección
Conformidad
Unidad de
medida
mm
kg
AC ... V
Hz
A
W
CC ... V
fig. 1, pág. 67
fig. 2, pág. 67
0,8
230
50 ... 60
16
°C
5
15
2,5 AT, cerámico, relleno
de arena
0 ... 100
°C
–40 ... 50
°C
0 ... 50
°C
0 ... 100
°C
–50 ... 100
m
tab. 9,
pág. 24
tab. 10,
pág. 24
EN60730
m
IPX4D
Tab. 1
2.4.2
Valores de medición, sonda de la temperatura de impulsión
°C
20
25
30
35
40
45
50
55
ΩFV
12490
10000
8057
6531
5327
4369
3603
2986
°C
60
65
70
75
80
85
90
95
ΩFV
2488
2083
1752
1481
1258
1072
917
788
Tab. 2
18
MCM 10
Indicaciones sobre el módulo MCM10
2.4.3
Valores de medición, sonda de la temperatura exterior
°C
–20
–15
–10
–5
±0
5
ΩFA
97070
72929
55330
42315
32650
25388
ΩFA
19900
15708
12490
10000
8057
6531
°C
10
15
20
25
30
35
Tab. 3
2.4.4
Valores característicos de la conexión eléctrica
Pos. 1) Interfaz
A
Entrada Alimentación de tensión
de la red o del módulo
MCM10 precedente
B
Salida Alimentación de tensión
para otros MCM10
C
Salida Bomba
D
Salida Indicación de fallo
remoto
E
Entrada Sensor de temperatura
de impulsión
Entrada Sensor de temperatura
exterior
Entrada Contacto de demanda
de calor externa
Entrada Regulación de calefacción (contacto de
encendido/apagado)
Entrada Regulación de calefacción (interfaz proporcional)
BUS de A la regulación de cale2 hilos facción
BUS de Del módulo precedente
2 hilos MCM10
BUS de Al módulo siguiente
2 hilos MCM10
BUS de Al aparato de calefac2 hilos ción
F
G
H
I
J
K
L
M
230 V CA,
máx. 16 A
230 V CA,
máx. 16 A
230 V CA,
máx. 250 W
sin tensión,
máx. 230 V,
1A
NTC (tab. 2)
2.5
2
Integración al sistema del MCM10
2.5.1
Regulación de calefacción en sistemas de
cascada MCM10
Los módulos MCM10 accionan las calderas según una
demanda de calor calculada por un regulador de calefacción. Para la regulación de acuerdo con la demanda, los
módulos MCM10 deben instalarse siempre junto con un
regulador de calefacción (Æ fig. 13, bornes H, I o J).
Dependiendo del regulador de calefacción empleado,
existen cuatro variantes de sistema posibles (Æ tab. 5).
Tenga en cuenta que para el funcionamiento
correcto sólo debe haber conectado un regulador de calefacción/sistema de control
del edificio.
Desde un módulo MCM10 pueden controlarse un
máximo de cuatro calderas. Acoplando un máximo de
cuatro módulos MCM10 pueden conectarse juntos un
máximo de 16 calderas formando una cascada
(Æ fig. 13). Un módulo MCM10 se encarga del control de
la cascada (maestro MCM10).
Dependiendo del regulador de calefacción empleado
puede construirse un sistema de cascada con un máximo
de 4 o de 16 calderas. El número máximo de calderas
conectables y el número de módulos MCM10 necesarios
para las diferentes variantes de sistema se muestran en
la tab. 5.
NTC (tab. 3)
libre de
potencial
24 V CC
Las diferentes variantes del sistema requieren la conexión de determinados accesorios
(sensor de temperatura FV y FA, bomba del
circuito de calefacción y regulador de calefacción) (Æ tab. 5).
–
El módulo MCM10 regula todo el circuito generador de
calor (circuito principal hasta el compensador hidráulico,
incluido). Los demás componentes de la instalación de
calefacción (lado secundario del compensador, como p. ej.
circuitos de calefacción, acumulador de agua caliente sanitaria) pueden accionarse desde un regulador de calefacción según las condiciones climáticas con interfaz BUS de
2 hilos y otros módulos (WM10, MM10, ...). Para más información diríjase al fabricante. Encontrará las direcciones
en la parte trasera.
–
Pueden aplicarse calderas de cualquier potencia en la
conexión en cascada.
0-10 V CC
–
–
Tab. 4
1)
en fig. 13, pág. 70
MCM 10
19
2
Indicaciones sobre el módulo MCM10
2.5.2
Producción del agua caliente en sistemas
de cascada MCM10
Los acumuladores de agua caliente pueden ser conectados hidráulica y eléctricamente directamente a un aparato
de calefacción (demanda de calor externa).
– Del control de la producción del agua caliente se
encarga la caldera. Mientras está activa la preparación
del agua caliente esta caldera no está controlada por
el módulo MCM10. Al necesitarse calor, en su caso, se
enciende otra caldera.
– Si la producción del agua caliente en una instalación
de calefacción con control temporal mediante un regulador de calefacción de accionamiento BUS de 2 hilos,
la caldera a la que está conectado el acumulador debe
conectarse a los bornes 17 y 18 del módulo MCM10
(maestro MCM10).
2.5.3
Función interna de protección contra congelación
El módulo MCM10 está equipado con una función interna
de protección contra congelación: Si la temperatura
máxima de impulsión baja por debajo de 7 °C se arranca
una caldera que funcionará mientras no se alcance una
temperatura de impulsión de 15 °C. También funciona la
bomba de calefacción que haya conectada al módulo
MCM10 (Æ cap. 2.5.5).
V Conecte la sonda de temperatura de impulsión al
módulo MCM10 (maestro MCM10), si se ha de aplicar
la función interna de protección contra congelación.
La protección completa de la instalación contra congelación se garantiza con la función
de protección contra congelación de un regulador de calefacción con interfaz de BUS
de 2 hilos. Para ello es necesaria la conexión
de una sonda de temperatura exterior.
2.5.4 Principios de la regulación de cascada
Si el regulador de calefacción demanda calor (tab. 5,
variante de sistema 1, 2 y 3) primero se arranca una caldera y si es necesario se eleva la potencia hasta la potencia calorífica nominal máxima. Sólo entonces se arrancará
otra caldera.
Si se produce demasiado calor, se reducirá sin esperar la
potencia de las calderas una a una hasta el mínimo nominal y se apagarán, hasta que la demanda y la producción
de calor coincidan. En la variante de sistema 4 se apagan
simultáneamente todos los aparatos.
de tensión al módulo MCM10 se ponen a cero todos los
contadores de horas de funcionamiento del módulo
MCM10.
En cuanto una caldera no sea funcional (producción del
agua caliente para acumulador de agua caliente conectado de forma directa, fallo de la caldera, fallo de la comunicación al módulo MCM10), para cubrir la demanda de
calor se enciende automáticamente otra caldera.
2.5.5 Control de una bomba de calefacción
En las instalaciones de calefacción con un único circuito
de calefacción, se puede conectar la bomba de calefacción directamente al módulo MCM10 (maestro MCM10).
La bomba de calefacción funciona
– mientras haya por lo menos una bomba de una caldera
en funcionamiento (en su caso, ajustar en correspondencia el tiempo de funcionamiento por inercia de la
bomba en la caldera Æ instrucciones de instalación de
la calefacción)
o
– tras 24 horas detención de la bomba (protección de
bloqueo) durante un periodo breve.
Debido a la protección de bloqueo, la bomba
de calefacción funciona una vez al día aunque no haya demanda de calor (p. ej. en verano).
V Para que la bomba no se bloquee (en verano), deje la instalación de calefacción
encendida todo el año.
2.5.6 Contacto de demanda de calor externa
El módulo MCM 10 está equipado con un contacto de
demanda de calor externa (fig. 13, pos. G). Para el valor
característico de este interruptor véase tabla 4.
Este contacto de demanda de calor externa puede ser
aplicado opcionalmente, por ejemplo para la conexión de
un dispositivo de control de la temperatura para la protección de la calefacción por suelo radiante contra una temperatura del agua demasiado alta.
Si el contacto de conmutación se abre, entonces todos
las calderas sobre el módulo MCM10 se desconectan,
Tan pronto como el contacto demanda de calor externa
vuelva a ser conectado, las calderas estarán de nuevo listas para el funcionamiento.
La secuencia de conmutación de las calderas es determinada automáticamente por el módulo MCM10. El módulo
MCM10 se encarga de la distribución uniforme de las
horas de funcionamiento del quemador por todas las calderas. Para ello se tienen en cuenta tanto el número de
horas de funcionamiento de la calefacción como las de
funcionamiento del agua caliente. Ello aumenta la vida útil
de las calderas. En caso de producirse una interrupción
20
MCM 10
Indicaciones sobre el módulo MCM10
1
2
0 ... 10V
3
0 ... 10V
4
Regulador de calefacción
en el MCM10 I
(maestro MCM10)
Modelo
4
regulador según las condicio- RC35
nes climáticas, modulante,
con accionamiento de BUS
de 2 hilos
regulador de 0 - 10 V
cualmodulante, p. ej. sistema de quiera
control del edificio;
control de la potencia de caldeo
4
cualregulador de
0 - 10 V modulante, p. ej. sis- quiera
tema de control del edificio;
control de la temperatura de
impulsión
4
regulador de encendido/apa- cualgado (sin tensión)
quiera
4
Cantidad máx. de calderas con
Logamatic EMS, compatible con BUS
Cantidad máx. MCM10
Visión general de las variantes del sistema
Variante del sistema
Símbolo
para la conexión de regulador
2.5.7
2
16
Accesorios necesarios con conexión a
MCM10 (Æ fig. 13)
– Sonda de temperatura exterior FA
– Módulo para compensador hidráulico WM10:
el sensor de temperatura de impulsión FV
(incluido en el volumen de suministro del
WM10) será conectado al módulo para compensación hidráulica WM10
16
16
16
– bomba de calefacción (circuito secundario)
(Æ fig. 13, pos. 19) a los bornes C, sólo con
uno o varios circuitos de calefacción sin bomba
de calefacción o con circuitos de calefacción
que no se comuniquen a través de módulos
BUS con el módulo MCM10
– sonda común de temperatura de impulsión FV
(Accesorio) a los bornes E (sólo para la función
interna de protección contra congelación)
– bomba de calefacción (circuito secundario)
(Æ fig. 13, pos. 19) a los bornes C, sólo con
uno o varios circuitos de calefacción sin bomba
de calefacción o con circuitos de calefacción
que no se accionen a través sistema de control
del edificio
– sonda común de temperatura de impulsión FV
(Accesorio) a los bornes E
– bomba de calefacción (circuito secundario)
(Æ fig. 13, pos. 19) a los bornes C, sólo con
uno o varios circuitos de calefacción sin bomba
de calefacción o con circuitos de calefacción
que no se accionen a través sistema de control
del edificio
– sonda común de temperatura de impulsión FV
(Accesorio) a los bornes E (sólo para la función
interna de protección contra congelación)
– bomba de calefacción (circuito segundario)
(Æ fig. 13, Pos 19) a los bornes C
Tab. 5
MCM 10
21
2
Indicaciones sobre el módulo MCM10
Variante de sistema 1: regulador de calefacción
según las condiciones climáticas, modulante, con
accionamiento de BUS de 2 hilos
Como fabricante de la más moderna técnica de calefacción, valoramos mucho el desarrollo y la fabricación de
calderas de bajo consumo y de combustión limpia. Para
garantizar esto, nuestras calderas están equipadas con
un quemador modulante. Para un aprovechamiento perfecto de las características del quemador deben usarse
reguladores de calefacción con accionamiento de BUS
de 2 hilos.
Conexión de otros módulos con reguladores de calefacción con accionamiento de
BUS de 2 hilos
Los demás módulos que pueda haber, como p. ej. los
módulos WM10 y MM10 (Æ pos. 21 de la fig. 13,
pág. 70), deben conectarse al BUS del regulador de calefacción (paralelo a la conexión J del módulo MCM10).
Otra ventaja de esta variante de sistema es la posibilidad
de comunicación de los módulos de accionamiento del
circuito de calefacción (Módulo de función WM10 y
MM10) con el módulo MCM10 a través del bus común
paralelo a la conexión J del módulo MCM10 (Æ fig. 13,
pág. 70). De este modo se garantiza la adaptación perfecta de la cantidad de calor producido a la demanda de
calor real de todos los circuitos de calefacción de la instalación. Con esta variante de sistema, la instalación de
calefacción alcanza un confort óptimo con un ahorro de
energía máximo.
2.6
Variante de sistema 2: regulador de 0 - 10 V modulante; accionamiento a la potencia calorífica
En combinación con un sistema de control de edificio con
interfaz de 0 - 10 V se puede seleccionar como magnitud
guía la potencia total de la cascada. El ajuste se produce
a través de un puente de clavija (Æ fig. 12, pág. 69).
2.5.8
Para evitar problemas de contacto en los bornes del
maestro MCM10, se recomienda una caja de ramificación
(Æ pos. 20 de la fig. 13, pág. 70).
Designación
I
II
III
IV
1…16
17
Relación entre tensión de entrada y temperatura de impulsión Æ fig. 10, pág. 68.
Variante de sistema 4: Regulación de calefacción
con contacto de encendido/apagado
En combinación con una regulación con contacto de
encendido/apagado, el módulo MCM10 regula la potencia de la cascada tras conectar el contacto, siempre hasta
la potencia máxima a la cual se conecta un aparato tras
otro. Al desconectar el contacto se apagan simultáneamente todas las calderas.
El contacto de encendido/apagado del regulador de calefacción debe estar sin tensión.
18
19
20
21
22
23
24
25
Designación
de bornes
Leyenda de la fig. 13, pág. 70
Relación entre tensión de entrada y potencia calorífica
Æ fig. 11, pág. 68.
Variante de sistema 3: regulador de 0 - 10 V modulante; accionamiento a la temperatura máxima de
impulsión
En combinación con un sistema de control de edificio con
interfaz de 0 - 10 V se puede seleccionar como magnitud
guía la temperatura máxima de impulsión. El ajuste se produce a través de un puente de clavija (Æ fig. 12, pág. 69).
Leyendas del anexo
Símbolo Función
MCM10 n.º 1 (maestro)
MCM10 n.º 2 (esclavo)
MCM10 n.º 3 (esclavo)
MCM10 n.º 4 (esclavo)
Caldera
Compensador hidráulico
Sonda común de la temperatura de impulsión FV (incluida
en el volumen de suministro
de módulo para compensador
hidráulico WM10 o como
accesorio separado).
En la variante de sistema 1
conexión a WM10
En la variante de sistema 2, 3 y
4 conexión a MCM10, borne E
Bomba de calefacción
Caja de ramificación
Otros usuarios del BUS del
regulador de calefacción
(p. ej. WM10 y MM10)
Fusible para conexión de
bomba de calefacción
Fusible de repuesto 2,5 AT
Circuito de calefacción
Retirar el puente al conectar
un contacto de demanda de
calor externa
A
Conexión de red
B
Conexión a red para otros
módulos MCM10
Tab. 6
22
MCM 10
Designación
Designación
de bornes
Indicaciones sobre el módulo MCM10
C
Leyenda de las fig. 10, 11 y 12, pág. 68
Símbolo Función
Conexión de bomba de calefacción
Símbolo
Unidad
U
VT
P
V CC
°C
%
Conexión de indicación de
fallo remoto
D
E
1-2
F
3-4
G
5-6
H
7-8
I
9-10
J
11-12
K
13-14
L
15-16
M
17-18
19-20
21-22
23-24
2
Conexión de sonda de temperatura de impulsión (VF)
Conexión de sonda de temperatura exterior (FA)
Conexión de un contacto de
demanda de calor externa
Conexión de contacto de
encendido/apagado
Conexión de sistema de control del edificio (interfaz de
0 - 10 V)
Conexión de regulador de
calefacción con accionamiento de BUS de 2 hilos
Unión del módulo precedente
MCM10
Unión al módulo siguiente
MCM10
Significado
Tensión de entrada
Temperatura de impulsión
potencia o rendimiento calorífico en % de la potencia nominal de la cascada
Tab. 7
Leyenda de la fig. 14, pág. 70
Designación
Símbolo
Significado
1
Tensión de red
2
5
Bomba de calefacción (circuito secundario)
Contacto de conmutación
para indicación de fallo
remoto 230 V CA
Comunicación entre diferentes MCM10
Caldera 1
6
Caldera 2
7
Caldera 3
8
Caldera 4
3
4
Conexión de caldera
Tab. 8
230
VAC
Alimentación de tensión
Indicación de fallo remoto
Sonda de temperatura exterior FA
Contacto de conmutación de
encendido/apagado)
0 ... 10V
Sistema de control del edificio con interfaz de tensión proporcional de 0 - 10 V
Regulador de calefacción con
accionamiento de BUS de 2
hilos
Contacto de demanda de
calor externa
Tab. 6
MCM 10
23
3
Instalación
3
Instalación
3.1
Instalación
Peligro: ¡Por una descarga eléctrica!
V Antes de la conexión eléctrica, interrumpa
la alimentación de tensión a las calderas y
a todos los demás usuarios del BUS.
3.1.1 Montaje en la pared
Æ fig. 2 a 5, a partir de la pág. 67.
V Determine el lugar de la fijación a la pared en función
de las dimensiones del módulo MCM10.
V Afloje dos tornillos en la parte inferior del módulo
MCM10, tire de la tapa de abajo hacia adelante y retírela hacia arriba.
V Para el tornillo de sujeción superior taladre un agujero
de 6 mm de Ø, inserte un taco y atornille el tornillo
hasta 1,5 mm.
V En la pared trasera del módulo MCM10, en los puntos
predeterminados, realice dos perforaciones para los
tornillos de sujeción inferiores.
V Cuelgue el módulo MCM10 del tornillo de sujeción
superior.
V A través de las perforaciones trace los agujeros de
taladrado en la pared.
V Extraiga el módulo MCM10.
V Perfore agujeros de 6 mm de Ø e inserte los tacos.
V Cuelgue el módulo MCM10 del tornillo de sujeción
superior y fíjelo a la pared con los tornillos inferiores.
3.1.2
Montaje en el raíl de montaje de 35 mm
(raíl DIN 46277 o EN 60 715-TH 35-7.5)
Æ fig. 6, en la pág. 68.
3.1.3 Desmontaje del raíl de montaje
Æ fig. 7, en la pág. 68.
3.2
Conexión eléctrica
V Bajo consideración de la prescripciones en vigencia,
emplear para la conexión, como mínimo, un cable del
tipo H05 VV-... (NYM-I...).
V Es imprescindible conducir los conductos, para protegerlos de las gotas de agua, a través de los manguitos
premontados y montarlos con los dispositivos antitracción suministrados.
V El cableado debe realizarse preferentemente con un
cable de un hilo. Si se emplea un cable trenzado (flexible), deben dotarse de casquillos finales.
V Para conectar el cable a los bornes de tornillo se pueden retirar éstos de la regleta. Mediante una codificación mecánica y por colores es imposible confundir los
bornes de los cables.
24
3.2.1
Conexión de parte de baja tensión con
conexiones de BUS
Precaución: ¡Fallo de funcionamiento!
La comunicación entre los diferentes usuarios (MCM10, reguladores de calefacción,
calderas) se produce a través de conexiones
individuales de BUS de 2 hilos.
V Es imprescindible que establezca el cableado de acuerdo con el diagrama de conexión (Æ fig. 13, en pág. 70).
V No conectar los buses entre sí.
La sección transversal correcta de cable depende de la
longitud de la conducción:
Longitud del cable
< 80 m
80 - 100 m
100 - 150 m
150 - 200 m
200 - 300 m
Sección transversal mín.
0,40 mm2
0,50 mm2
0,75 mm2
1,00 mm2
1,50 mm2
Tab. 9 Sección transversal mínima admisible de las
conexiones de BUS de 2 hilos
V Para evitar perturbaciones de origen inductivo, tender
todos los cables de baja tensión, separados de los
cables de 230 V o 400 V (separación mínima 100 mm).
V En caso de existir influencias externas de origen inductivo, utilizar cables apantallados.
De esta manera se protegen los cables de las influencias externas (p. ej. cables portadores de alta corriente,
líneas de toma, estaciones de transformación, aparatos
de radios, televisores, estaciones de radioaficionados.
hornos microondas, etc.).
V Al prolongar los cables del sensor emplear cables de
las secciones siguientes:
Longitud del cable
< 20 m
20 - 30 m
Sección transversal mín.
0,75 mm2
1,00 mm2
Tab. 10 Prolongación del cable de la sonda
Para la protección contra salpicaduras (IP):
tienda los cables de tal modo que la camisa
entre al menos 20 mm en la guía de cables
(Æ fig. 8, en pág. 68).
Precaución: Peligro por inversión de polaridad.
Fallo de funcionamiento por conexión con polos invertidos en la interfaz de 0 - 10 V.
V Preste atención a realizar la conexión con
la polaridad correcta (9 = negativo,
10 = positivo).
MCM 10
Instalación
3.2.2
Conexión de 230 V CA
Precaución: La entrada de los módulos
MCM10 no dispone de fusible.
En caso de sobrecarga de las salidas pueden deteriorarse los módulos MCM10.
V Asegure la alimentación de tensión que va
al módulo MCM10 (maestro MCM10) con
un máximo de 16 A.
V Use sólo cables eléctricos de la misma calidad.
V No conecte en las salidas C (bomba) y D (señal de
fallo) ningún otro control que accione otras partes de
la instalación.
Precaución: La salida C (bomba) del módulo MCM10 sólo puede someterse a un máximo de 250 W.
V Conecte las bombas de mayor consumo
de potencia a través de relé.
V Recomendación si se usan varios módulos MCM10
(cascada con más de cuatro calderas): establezca la
alimentación de tensión de los demás módulos
MCM10 a través del primer módulo MCM10 (maestro
MCM10). De este modo se garantiza que se pongan
en marcha simultáneamente.
El consumo máximo de potencia de las partes de la instalación (bomba...) no debe superar los valores prescritos (Æ tab. 4, pág. 19).
3
3.2.4
Conexión eléctrica de la sonda de temperatura exterior
Junto con un regulador de calefacción con accionamiento
de BUS de 2 hilos, es imprescindible conectar la sonda
de temperatura exterior FA al módulo MCM10 (maestro
MCM10) (Æ fig. 13, pág. 70), no a la caldera.
3.2.5
Conexión eléctrica de la sonda de la temperatura de impulsión FV
La conexión de la sonda de la temperatura de impulsión
se realiza o bien en el módulo para compensador hidráulico WM10 en la variante de sistema 1 o en el módulo
MCM10 (borne E) en la variante de sistema 2, 3 y 4
(figura 13 de la página 70).
3.2.6
Conexión eléctrica del contacto de
demanda de calor externa
Si se tiene que conectar un contacto de demanda de
calor externo, entonces en primer lugar se deberá retirar
el puente del enchufe.
3.2.7 Eliminación de residuos
V Elimine el embalaje conforme a las disposiciones
medioambientales.
V En caso de sustituir algún componente: elimine los
componentes sustituidos conforme a las disposiciones
medioambientales.
3.3
Montaje de los accesorios adicionales
V Monte los accesorios adicionales según las disposiciones legales y las instrucciones de instalación.
3.2.3
Conexión de una indicación de fallo remoto
con aviso óptico o acústico (p. ej. lámpara
de fallo)
(Diagrama de conexión Æ fig. 13, pág. 70):
Al contacto de fallo sin potencial (bornes D) puede p. ej.
conectarse una lámpara de fallo. El estado del contacto
de fallo se indica en el MCM10 mediante un LED
(Æ tab. 11, pág. 29). En el estado de funcionamiento normal el contacto entre C y NC está desconectado (C y NO
conectados). En caso de producirse un fallo o interrupción de tensión, el contacto entre C y NC se conecta
(C y NO desconectados).
La corriente máxima de este contacto de fallo sin potencial es de 1 A a 230 V CA.
La indicación de fallo remoto se activa en
caso de interrupción de la alimentación de
tensión al módulo MCM10 (maestro
MCM10) (control de funcionamiento).
MCM 10
25
4
Puesta en marcha y puesta fuera de servicio
4
Puesta en marcha y puesta fuera de servicio
4.1
Configuración
Al realizar la configuración, se adapta el comportamiento
de regulación del módulo MCM10 (maestro MCM10) a la
instalación de calefacción específica.
La configuración del módulo MCM10 se produce automáticamente:
– en la primera puesta en marcha de un módulo MCM10,
– en la nueva puesta en marcha tras restablecer la configuración (Æ cap. 4.3).
La configuración dura como mínimo 5 minutos. Durante la
configuración parpadean los LED
asignados a las calderas conectadas o, en su caso, el LED que indica una
comunicación por BUS
(Æ tab. 11). Al dejar de parpadear los LED la configuración está completa y se ha
guardado en el MCM10.
Una configuración guardada se conserva incluso después de interrumpirse la alimentación de tensión.
Si después de la configuración en funcionamiento, se
apaga temporalmente (p. ej. para el mantenimiento) una
caldera (o un módulo MCM10), empieza a parpadear el
LED asignado a esta caldera
o el LED que indica que
hay una comunicación por BUS . Después de volver a
ponerse en marcha se vuelve a detectar la caldera (o el
módulo MCM10) y el LED correspondiente deja de parpadear.
4.2
Puesta en marcha
En la primera puesta en marcha o tras una
reinicialización, se ajusta la configuración de
la cascada (Æ cap. 4.1).
V Durante la configuración, supervise los
LED para poder determinar la rotura de cables o errores de cableado.
V Asegúrese de que la conexión de todos los componentes de la instalación de calefacción sea correcta.
V Establezca la alimentación de tensión (230 V CA) para
todos los componentes de la instalación de calefacción, excepto para los módulos MCM10.
V Ponga en funcionamiento (encienda) todas las calderas.
V Establezca la alimentación de tensión a través del
conector de red del (primer) módulo MCM10.
En su caso, comienza en este momento la configuración, que dura como mínimo 5 minutos.
V En cada uno de los usuarios de BUS, realice los ajustes necesarios según sus correspondientes instrucciones de instalación.
Si la configuración guardada no corresponde
con la configuración real de la instalación de
calefacción, se dificulta la búsqueda de fallos
en caso de anomalía.
V Tras cada modificación planificada/restante de la configuración de la instalación,
debe reinicializarse la configuración
(Æ cap. 4.3), para poder guardar la nueva
configuración de la instalación en el módulo MCM10 (maestro MCM10).
26
MCM 10
Puesta en marcha y puesta fuera de servicio
4.3
Restablecimiento de la configuración
La configuración de la instalación de calefacción está guardada en el maestro MCM10. Al
reiniciar el maestro MCM10 se borra toda la
configuración (también la de los demás módulos MCM10).
Al restablecer la configuración se borra toda configuración de instalación guardada en el módulo MCM10. En la
siguiente puesta en marcha se guardará la configuración
de instalación actual en el módulo MCM10.
V Interrumpa la alimentación de tensión a todos los
módulos MCM10.
V Abra la carcasa del módulo MCM10 (maestro
MCM10) (Æ fig. 3).
V Retire el puente de clavija (Æ fig. 12).
V Garantice que la conexión de todos los componentes
de la instalación de calefacción es correcta.
V Establezca la alimentación de tensión (230 V CA) para
todos los componentes de la instalación de calefacción, excepto para los módulos MCM10.
V Ponga en funcionamiento (encienda) todas las calderas.
V Establezca la alimentación de tensión a través del
conector de red del (primer) módulo MCM10.
4.4
4
Puesta fuera de servicio
Advertencia: Daños en la instalación debido a la acción del hielo.
V Si se va a dejar la instalación de calefacción durante un periodo largo de tiempo
sin funcionar, debe observarse la protección contra congelación (véanse las instrucciones de instalación de las calderas).
Para la puesta fuera de servicio de la instalación de calefacción:
V Interrumpa la alimentación de tensión a todos los
módulos MCM10 y a todas las calderas.
Precaución: ¡Fallo de funcionamiento!
V Si se usan las variantes de sistema 2 o 3,
al volver a insertar el puente de clavija fíjese en que esté en la posición correcta
(Æ fig. 12).
V Vuelva a enchufar el puente de clavija (Æ fig. 12).
Ahora comienza la configuración, que dura como
mínimo 5 minutos.
V Cierre la carcasa del módulo MCM10 (maestro
MCM10) (Æ fig. 3).
MCM 10
27
5
5
Indicaciones de funcionamiento y de fallos
Indicaciones de funcionamiento y de fallos
Existen tres opciones de visualizar el estado de funcionamiento o los fallos:
– mediante los displays de las calderas;
– mediante la indsicación de fallo remoto;
– mediante los LED del módulo MCM10.
5.1
Indicación de funcionamiento y de
fallos mediante los displays de las
calderas
En el display de la caldera se pueden leer las indicaciones
de funcionamiento o de fallo de cada caldera. Encontrará
más información sobre las indicaciones de funcionamiento o de fallos de las calderas en la documentación
que acompaña a las mismas.
5.2
Indicación de fallos mediante la
indicación de fallo remoto
Al contacto de fallo sin potencial puede p. ej. conectarse
una lámpara de fallo (véase también el cap. 3.2.3,
pág. 25). El estado de la indicación de fallo remoto se
indica también mediante un LED en MCM10 (Æ tab. 11,
pág. 29).
5.3
Indicación de funcionamiento y de
fallos mediante los LED del módulo
MCM10
En principio pueden distinguirse tres estados diferentes
de la totalidad de la instalación:
– configuración (en la primera puesta en marcha o tras
una reinicialización)
– funcionamiento normal
– fallo
Dependiendo del estado de toda la instalación, los LED
del módulo MCM10 (Æ fig. 14, pág. 70) dan indicaciones sobre el estado de funcionamiento o de fallo de cada
uno de los componentes, permitiendo así la búsqueda de
errores dirigida con precisión (Æ tab. 11).
28
MCM 10
Indicaciones de funcionamiento y de fallos
LED
N.º
1
Apagado
Encendido
2
Parpadea
Función
Color
Diagnóstico
Solución
Diagnóstico
Tensión de red
Verde
Fallo: No hay tensión de red.
Revisar la alimentación de tensión.
Funcionamiento:
Funcionamiento normal.
–
Funcionamiento:
Bomba encendida.
–
Sustituir el módulo
MCM10.
Bomba de calefacción
Verde
Funcionamiento:
Bomba apagada
5
Solución
Diagnóstico
Solución
Fallo: La bomba no Cambiar el fusible
funciona, aunque el (Æ cap. 5.4,
LED alumbre, puesto pág. 30).
que el fusible de la
salida de bomba
está defectuoso.
3
Contacto de con- Rojo
mutación para
indicación de
fallo remoto
230 V CA
–
Funcionamiento:
Contacto de conmutación no accionado, no hay ningún
fallo.
Fallo: Contacto de
conmutación accionado, pero no hay
tensión de red.
Revisar la alimentación de tensión.
Sustituir el módulo
MCM10.
Fallo: No hay ninSubsanar el/los
guna caldera lista en fallo(s) que haya en
el MCM10.
la(s) caldera(s).
Fallo: Sonda de
temperatura de
impulsión defectuosa.
Comprobar la sonda
de temperatura en el
maestro MCM10 y el
cable de conexión.
Cambiar el módulo
MCM10.
4
Comunicación
Verde
Funcionamiento:
No hay comunicación entre este
módulo MCM10 y el
precedente o el
regulador de calefacción (BUS de 2
hilos).
Tipo de funcionamiento normal con
un solo módulo
MCM10 o con un
maestro MCM10 sin
regulador BUS de 2
hilos.
Fallo: No hay comunicación entre este
módulo MCM10 y el
precedente o el
regulador de calefacción (BUS de 2
hilos).
Revisar el cable de
unión correspondiente.
Fallo: Presión del
sistema muy baja.
Rellenar agua.
Fallo: No hay comunicación entre el
módulo MCM10 y
todas las calderas
conectadas durante
como mínimo
1 minuto.
Revisar el cable de
unión correspondiente.
Sustituir el módulo
MCM10.
Funcionamiento:
–
Comunicación entre
este módulo MCM10
y el precedente o el
regulador de calefacción (BUS de 2
hilos).
Sustituir el módulo
MCM10 o el regulador de calefacción.
Configuración:
Comunicación entre
este módulo MCM10
y el precedente o el
regulador de calefacción (BUS de 2
hilos).
Esperar hasta que se
haya completado la
configuración. Después se ilumina el
LED de forma continua.
Fallo: No hay comunicación entre este
módulo MCM10 y el
precedente o el
regulador de calefacción (BUS de 2
hilos), a pesar de
que este componente esté en su
lugar.
Revisar el cable de
unión correspondiente.
Sustituir el módulo
MCM10 o el regulador de calefacción.
Fallo: No hay comu- Restablecer la configuración
nicación entre este
módulo MCM10 y el (Æ cap. 4.3).
precedente o el
regulador de calefacción (BUS de 2
hilos), porque se ha
retirado a propósito
este componente
Tab. 11 Indicaciones de funcionamiento y de fallos en el módulo MCM10
MCM 10
29
5
Indicaciones de funcionamiento y de fallos
LED
N.º
Apagado
Encendido
Parpadea
Función
Color
Diagnóstico
Solución
Diagnóstico
Solución
Diagnóstico
Solución
5, 6, Caldera 1
7, 8 Caldera 2
Caldera 3
Caldera 4
Verde
Funcionamiento:
No hay demanda de
calor a la caldera;
caldera en disposición de servicio
–
Funcionamiento:
Demanda de calor a
la caldera; caldera
en funcionamiento
–
Configuración:
Comunicación entre
esta caldera y el
módulo MCM10.
Esperar hasta que se
haya completado la
configuración.
Funcionamiento:
Ninguna caldera
conectada
–
Fallo: Fallo en la cal- Subsanar el fallo que
dera1)
hay en la caldera.
Configuración/
fallo: No hay comunicación entre el
módulo MCM10 y
esta caldera, aunque está en su sitio.
Revisar el cable de
unión correspondiente.
Fallo: No hay comu- Restablecer la confinicación entre este
guración
módulo MCM10 y
(Æ cap. 4.3).
esta caldera, porque
se ha retirado a propósito.
Subsanar el fallo de
la caldera.
Sustituir el módulo
MCM10.
Fallo: Error de
Revisar el cable de
comunicación entre unión corresponel módulo MCM10 y diente.
la caldera 1).
Sustituir el módulo
MCM10.
Tab. 11 Indicaciones de funcionamiento y de fallos en el módulo MCM10
1)
5.4
Al demandarse calor se activa automáticamente otra caldera.
Cambio del fusible para la conexión
de bomba de calefacción
V Interrumpa la alimentación de tensión.
V Abra la carcasa del módulo MCM10 (maestro
MCM10) (Æ fig. 3, pág. 67).
V Cambie el fusible (1) por uno del mismo tipo (2,5 AT,
cerámica, relleno de arena) (Æ fig. 9, pág. 68). Hay un
fusible de repuesto (2) en la cubierta del módulo
MCM10.
V Cierre la carcasa del módulo MCM10 (maestro
MCM10) (Æ fig. 3, pág. 67).
30
MCM 10
Protección ambiental
6
6
Protección ambiental
La protección del medio ambiente es un principio básico
de Buderus.
La calidad de los productos, la rentabilidad y la protección del medio ambiente tienen para nosotros la misma
importancia. Las leyes y normativas para la protección del
medio ambiente se respetan rigurosamente.
Para proteger el medio ambiente, utilizamos las tecnologías y materiales más adecuados, teniendo en cuenta
también los aspectos económicos.
Embalaje
En cuanto al embalaje, nos implicamos en los sistemas de
reutilización específicos de cada región para garantizar
un reciclaje óptimo.
Todos los materiales del embalaje son respetuosos con el
medio ambiente y reutilizables.
Aparato inservible
Los aparatos inservibles contienen materiales aprovechables, aptos para ser reciclados.
Los módulos se dejan desmontar fácilmente y las piezas
de plástico van correspondientemente identificadas. Ello
permite clasificar los diversos módulos con el fin de que
sean reciclados o eliminados.
MCM 10
31
Índice
Índice
Informações sobre a documentação
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.6
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
32
Indicações de segurança e explicação
da simbologia
Indicações de segurança
Esclarecimentos sobre a simbologia
Informações sobre o módulo MCM10
Utilização conforme as disposições
Equipamento fornecido
Acessórios
Dados técnicos
Generalidades
Valores de medição da sonda da
temperatura de avanço
Valores de medição da sonda da
temperatura exterior
Valores característicos da ligação eléctrica
Integração de sistemas do MCM10
Regulação de aquecimento em sistemas
em cascata MCM10
Produção de água quente sanitária
em sistemas em cascata MCM10
Função interna de protecção
anti-congelamento
Princípios da regulação em cascata
Unidade de comando da bomba
de aquecimento
Contacto de comutação externo
Vista geral das variantes de sistema
Ligação de outros módulos em reguladores
de aquecimento com activação de BUS
de 2 fios
Legendas do anexo do capítulo
Instalação
Instalação
Instalação na parede
Instalação na calha de instalação de 35 mm
(DIN-Rail 46277 ou EN 60 715-TH 35-7.5)
Retirar da calha de instalação
Ligação eléctrica
Ligação à peça de baixa tensão com
ligações de BUS
Ligação de 230 V AC
Ligação de um indicador remoto de avaria
com mensagem óptica e acústica
(por ex. lâmpada de aviso de avaria)
Ligação eléctrica da sonda de
temperatura exterior
Ligação eléctrica do sensor da temperatura
de avanço FV
32
33
33
33
34
34
34
34
34
34
3.2.6 Ligação eléctrica do contacto de
comutação externo
3.2.7 Eliminar resíduos
3.3 Instalação dos acessórios complementares
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
34
35
35
35
35
5.2
5.3
5.4
Colocação em funcionamento
e colocação fora de serviço
Configuração
Colocação em funcionamento
Reset da configuração
Colocação fora de serviço
41
41
41
42
42
42
43
43
Indicações de funcionamento e de avaria
Indicação de funcionamento e de avaria
através do visor dos aparelhos de
aquecimento
Indicação de funcionamento através do
indicador remoto de avaria
Indicação de funcionamento e de avaria
através dos LEDs no módulo MCM10
Substituição do fusível para ligação da
bomba de aquecimento
44
44
44
44
46
36
6
36
36
Protecção do meio ambiente
47
Anexo
64
36
36
37
38
38
40
40
40
Informações sobre a documentação
Entregue toda a documentação anexa ao proprietário.
Reserva-se o direito a alterações devido a melhoramentos
técnicos!
40
40
40
40
41
41
41
41
MCM 10
Indicações de segurança e explicação da simbologia
1
Indicações de segurança e explicação da simbologia
1.1
Indicações de segurança
V Para um funcionamento perfeito, leia estas instruções.
V Instalar colocar o aparelho de aquecimento e os seus
acessórios em funcionamento, de acordo com as respectivas instruções.
V Solicitar a instalação dos acessórios apenas por um
instalador autorizado.
V Utilizar este acessório exclusivamente em ligação com
os reguladores e aparelhos de aquecimento indicados .
Ter em atenção o esquema de ligações!
V Os acessórios necessitam de tensões diferentes. Não
ligar o lado de baixa tensão à rede de 230 V ou viceversa.
V Antes da instalação dos acessórios:
Desligar a alimentação eléctrica (230 V AC) da caldeira e de todos os restantes componentes do BUS.
V Em caso de instalação na parede: Não montar este
acessório em compartimentos húmidos.
1.2
1
Esclarecimentos sobre a simbologia
As instruções de segurança que se encontram no texto são marcadas com um triângulo de alarme e marcadas a cinzento.
Os sinais identificam a gravidade dos perigos que podem
surgir, caso não sejam seguidas as recomendações indicadas no mesmo.
– Atenção indica a possibilidade de ocorrência de
danos materiais leves.
– Precaução indica a possibilidade de ocorrência de
danos pessoais leves ou danos materiais graves.
– Perigo indica a possibilidade de ocorrência de danos
pessoais graves. Em situações particularmente graves,
pode haver risco de vida.
Indicações importantes no texto são marcadas com o símbolo apresentado ao lado.
Estas indicações são delimitadas por linhas
horizontais, acima e abaixo do texto.
Indicações importantes contém instruções para situações que não envolvem riscos pessoais ou materiais.
MCM 10
33
2
Informações sobre o módulo MCM10
2
Informações sobre o módulo MCM10
2.1
Utilização conforme as disposições
2.4
Dados técnicos
Os módulos MCM10 servem para regular os sistemas em
cascata. Um sistema em cascata é um sistema de aquecimento composto por vários aparelhos de aquecimento
pequenos ligados paralelamente, de modo a obter uma
maior potência calorífica. Para isto, consulte também o
esquema de ligações, na página 70.
2.4.1 Generalidades
Designação
Volume de fornecimento
Os módulos MCM10 são exclusivamente adequados
para a activação de aparelhos de aquecimento com Logamatic EMS compatível com BUS.
Peso (sem embalagem)
Tensão nominal MCM10
Frequência
Protecção fusível máx., no local de
instalação, da tensão de entrada
Potência dissipada MCM10
Tensão nominal de BUS
Protecção fusível no interior do
aparelho na saída da bomba de
aquecimento
No caso de aparelhos de aquecimento de chão, o módulo
MCM10 é apenas adequado para a activação de aparelhos de aquecimento a gás com queimador modulador
sem condições operacionais.
2.2
Equipamento fornecido
Æ figura 1 na página 67:
1
2
3
4
MCM10
Parafusos e buchas para fixação
Dispositivos de redução de tracção
Instruções de instalação e de funcionamento
V Verifique se o volume de fornecimento está completo.
2.3
Acessórios
Aqui pode encontrar uma lista de acessórios
comuns. Para obter uma vista geral completa
de todos os acessórios disponíveis, entre em
contacto com o fornecedor.
– Sensor de temperatura exterior FA para a ligação ao
borne F (apenas para a variante de sistema 1).
– Sensor de temperatura de avanço FV para a ligação ao
borne E (apenas para as variantes de sistema 2, 3 e 4).
– RC35: Regulador de aquecimento controlado pelas
condições atmosféricas com indicador de texto para a
regulação de uma instalação de aquecimento com circuitos de aquecimento com ou sem misturadora.
Unidade
Dimensões
mm
kg
AC ... V
Hz
A
W
DC ... V
Amplitude de medição da sonda
da temperatura de avanço
Amplitude de medição da sonda
de temperatura exterior
Temperatura ambiente permitida
MCM10
Temperatura ambiente permitida
na sonda da temperatura de
avanço
Temperatura ambiente permitida
na sonda da temperatura exterior
Comprimento máximo do cabo
nas ligações de BUS de 2 fios
Comprimento máximo dos cabos
das sondas
Grau de supressão de incompatibilidade electromagnética conforme
Tipo de protecção
Conformidade
Figura 1,
página 67
Figura 2,
página 67
0,8
230
50 ... 60
16
°C
5
15
2,5 AT, em
cerâmica,
cheio com
areia
0 ... 100
°C
–40 ... 50
°C
0 ... 50
°C
0 ... 100
°C
–50 ...
100
Tab. 9,
Página 40
Tab. 10,
Página 40
EN 60730
m
m
IPX4D
Tab. 1
2.4.2
Valores de medição da sonda da temperatura de avanço
°C
20
25
30
35
40
45
50
55
ΩFV
12490
10000
8057
6531
5327
4369
3603
2986
°C
60
65
70
75
80
85
90
95
ΩFV
2488
2083
1752
1481
1258
1072
917
788
Tab. 2
34
MCM 10
Informações sobre o módulo MCM10
2.4.3
Valores de medição da sonda da temperatura exterior
ΩFA
97070
72929
55330
42315
32650
25388
°C
–20
–15
–10
–5
±0
5
°C
10
15
20
25
30
35
ΩFA
19900
15708
12490
10000
8057
6531
Tab. 3
2.4.4
Item
A
2.5
2
Integração de sistemas do MCM10
2.5.1
Regulação de aquecimento em sistemas
em cascata MCM10
Os módulos MCM10 controlam os aparelhos de aquecimento conforme a necessidade de calor calculada por um
regulador de aquecimento. Para a regulação conforme a
necessidade de calor, os módulos MCM10 também
devem ser sempre instalados em ligação com um regulador de aquecimento (Æ fig. 13, bornes H, I ou J). Dependendo do regulador de aquecimento utilizado, existem
quatro variantes de sistema possíveis (Æ tab. 5).
Valores característicos da ligação eléctrica
1)
B
C
D
Interface
Entrada Alimentação eléctrica
da rede ou de um
módulo MCM10 anterior
Saída Alimentação eléctrica
para outros MCM10
Saída Bomba
Saída
E
Indicador remoto de
avaria
230 V AC,
máx. 16 A
230 V AC,
máx. 16 A
230 V AC,
máx. 250 W
Isento de
potencial,
máx. 230 V,
1A
NTC (tab. 2)
Entrada Sonda de temperatura
de avanço
Entrada Sonda de temperatura NTC (tab. 3)
exterior
Entrada Contacto de comutação sem difeexterno
rença de
potencial
Entrada Regulação de aqueci- 24 V DC
mento (contacto de activação/desactivação)
Entrada Regulação de aqueci0-10 V DC
mento (interface proporcional)
BUS de Para regulação do
–
2 fios aquecimento
BUS de Do módulo MCM10
–
2 fios anterior
BUS de Para o módulo MCM10 –
2 fios seguinte
BUS de Para o aparelho de
–
2 fios aquecimento
F
G
H
I
J
K
L
M
Tenha em atenção que, para um funcionamento correcto, apenas deve estar ligado
um regulador de aquecimento/sistema de
controlo de edifícios.
Através de um módulo MCM10, podem ser controlados,
no máximo, quatro aparelhos de aquecimento. Através do
acoplamento de até quatro módulos MCM10, é possível
interligar em cascata, no máximo, 16 aparelhos de aquecimento (Æ fig. 13). Um módulo MCM10 assume então o
comando da cascata (MCM10 master).
Dependendo do regulador de aquecimento utilizado,
pode ser instalado um sistema em cascata com entre 4 a
16 aparelhos de aquecimento. O número máximo de aparelhos de aquecimento que podem ser ligados e o
número de módulos MCM10 necessários para o efeito
em diferentes variantes do sistema são indicados na
tab. 5.
As diferentes variantes de sistema requerem
a ligação de determinados acessórios (sonda de temperatura FV e FA, bomba do circuito de aquecimento e regulador de
aquecimento) (Æ tab. 5).
O módulo MCM10 regula todo o circuito gerador de calor
(circuito primário, incluindo compensador hidráulico).
Todos os outros componentes da instalação de aquecimento (lado secundário do compensador, como por ex.
circuitos de aquecimento, aquecedor de água sanitária)
podem ser controlados por um regulador de aquecimento
controlado pelas condições atmosféricas com uma interface de BUS de 2 fios e outros módulos
(WM10, MM10, ...). Para mais informações, entre em contacto com o fabricante. Pode encontrar a morada no
verso.
Na ligação em cascata, podem ser utilizados aparelhos
de aquecimento com a potência desejada.
Tab. 4
1)
na fig. 13, página 70
MCM 10
35
2
Informações sobre o módulo MCM10
2.5.2
Produção de água quente sanitária em sistemas em cascata MCM10
Os acumuladores de água quente podem ser ligados
directamente, na parte hidráulica e eléctrica, ao aparelho
de aquecimento (modelo do acumulador).
– O comando da produção de água quente sanitária é
assumido pelo aparelho de aquecimento. Enquanto a
produção de água quente sanitária está activa, este
aparelho de aquecimento não é activado pelo módulo
MCM10. No caso de necessidade de calor, é eventualmente accionado outro aparelho de aquecimento.
– Se a produção de água quente sanitária, com controlo
temporal, for efectuada numa instalação de aquecimento com regulador de aquecimento com activação
de BUS com 2 fios, o aparelho de aquecimento ao qual
o acumulador é ligado deve ser ligado aos bornes
17 e 18 no módulo MCM10 (MCM10 master).
2.5.3 Função interna de protecção anti-gelo
O módulo MCM10 está equipado com uma função
interna de protecção anti-gelo: Se a temperatura de
avanço descer abaixo dos 7 °C, o aparelho de aquecimento é activado e permanece em funcionamento até ser
atingida uma temperatura de avanço de 15 °C. A bomba
de aquecimento eventualmente ligada ao módulo
MCM10 também entra em funcionamento
(Æ capítulo 2.5.5).
V Ligar a sonda da temperatura de avanço ao módulo
MCM10 (MCM10 master), quando for necessário utilizar a função interna de protecção anti-gelo.
Um regulador de aquecimento com interface
de BUS de 2 fios garante uma abrangente
protecção anti-congelamento da instalação.
Para isso, é necessária a ligação de uma sonda de temperatura exterior.
2.5.4 Princípios da regulação em cascata
No caso de um pedido de aquecimento por parte do
regulador de aquecimento (tab. 5, variantes de sistema 1,
2 e 3), em primeiro lugar, é ligado um aparelho de aquecimento e, se necessário, a potência calorífica é aumentada para a potência nominal máx.. Só então é activado
um outro aparelho de aquecimento.
Se for produzido demasiado calor, os aparelhos de aquecimento são imediata e sequencialmente regulados para
a temperatura nominal mín. e desligados, até a necessidade e a produção de calor coincidirem. Na variante de
sistema 4, todos os aparelhos são desligados simultaneamente.
mento, assim como para o funcionamento de produção
de água quente sanitária. Isto aumenta a vida útil dos aparelhos de aquecimento. No caso de um corte de tensão
para o módulo MCM10, os contadores de horas de funcionamento no módulo MCM10 são colocados a zero.
Assim que um aparelho de aquecimento não estiver operacional (produção de água quente sanitária para o acumulador de água quente sanitária ligado directamente,
avaria no aparelho de aquecimento, falha na comunicação
com o módulo MCM10), para satisfazer a necessidade de
calor, é ligado automaticamente um outro aparelho de
aquecimento.
2.5.5
Unidade de comando da bomba de aquecimento
Em instalações de aquecimento com apenas um circuito
de aquecimento, a bomba de aquecimento por ser ligada
directamente ao módulo MCM10 (MCM10 master).
A bomba de aquecimento funciona
– enquanto, pelo menos, uma bomba do aparelho de
aquecimento estiver em funcionamento (se necessário,
ajustar de forma correspondente o tempo de funcionamento por inércia da bomba no aparelho de aquecimento Æ Instruções de instalação do aparelho de
aquecimento) ou
– após uma paragem de 24 horas da bomba (protecção
contra bloqueio), durante um curto período de tempo.
Através da protecção contra bloqueio da
bomba, a bomba de aquecimento funciona
uma vez por dia, mesmo sem um pedido de
aquecimento (por ex. no Verão).
V Para que a bomba não fique bloqueada
(no Verão), deixar a instalação de aquecimento ligada durante todo o ano!
2.5.6 Contacto de comutação externo
O módulo MCM10 está equipado com um contacto de
comutação externo (fig. 13, pos. G). Para os valores
característicos deste comutador, ver a tab. 4.
Este contacto de comutação externo pode ser utilizado
opcionalmente, por ex., para a ligação de um controlador
da temperatura para a protecção do aquecimento do piso
radiante contra uma temperatura da água demasiado elevada.
Se o contacto de comutação for desbloqueado, todos os
aparelhos de aquecimento são desligados através do
módulo MCM10. Assim que o contacto de comutação for
novamente bloqueado, os aparelhos de aquecimento
ficam novamente operacionais.
A sequência operacional dos aparelhos de aquecimento
é determinada automaticamente pelo módulo MCM10.
O módulo MCM10 garante uma distribuição uniforme das
horas de funcionamento do queimador por todos os aparelhos de aquecimento. Aqui, é considerado o número de
horas de funcionamento para a operação de aqueci-
36
MCM 10
Informações sobre o módulo MCM10
2
0 ... 10V
3
0 ... 10V
4
Número máx. de aparelhos de aquecimento com
Logamatic EMS compatível com BUS
1
Número máx. de MCM10
Vista geral das variantes de sistema
Variante de sistema
Símbolo
para ligação do regulador
2.5.7
2
4
16
Regulador modulante de
à escolha
0 - 10 V, por ex. sistema de controlo de edifícios;
unidade de comando da potência calorífica
4
16
Regulador modulante de
à escolha
0 - 10 V, por ex. sistema de controlo de edifícios;
unidade de comando da temperatura de avanço
4
16
Regular de activação e desacti- à escolha
vação (isento de potencial)
4
16
Regulador de aquecimento
no MCM10 I
Tipo
(MCM10 master)
Regulador modulante controlado RC35
pelas condições atmosféricas
com activação de BUS de 2 fios
Acessórios necessários com ligação ao MCM10
(Æ fig. 13)
– Sensor da temperatura exterior FA
– Módulo de compensadores WM10: O sensor da
temperatura de avanço FV (incluído no volume de
fornecimento do WM10) é ligado ao módulo de compensadores WM10
– Bomba de aquecimento (circuito secundário)
(Æ fig. 13, item 19) nos bornes C, apenas em um ou
vários circuitos de aquecimento sem bomba de
aquecimento ou em circuitos de aquecimento que
não comunicam com o módulo IMC através de
módulos de BUS
– Todas as sondas da temperatura FV (Acessório) de
avanço nos bornes E (apenas para uma função
interna de protecção anti-gelo)
– Bomba de aquecimento (circuito secundário)
(Æ fig. 13, item 19) nos bornes C, apenas em um ou
vários circuitos de aquecimento sem bomba de
aquecimento ou em circuitos de aquecimento que
não são controlados através do sistema de controlo
de edifícios
– Todas as sondas da temperatura FV (Acessório) de
avanço nos bornes E
– Bomba de aquecimento (circuito secundário)
(Æ fig. 13, item 19) nos bornes C, apenas em um ou
vários circuitos de aquecimento sem bomba de
aquecimento ou em circuitos de aquecimento que
não são controlados através do sistema de controlo
de edifícios
– Todas as sondas da temperatura FV (Acessório) de
avanço nos bornes E (apenas para uma função
interna de protecção anti-gelo )
– Bomba de aquecimento (circuito secundário)
(Æ fig. 13, item 19) nos bornes C
Tab. 5
MCM 10
37
Informações sobre o módulo MCM10
Variante de sistema 1: Regulador de aquecimento
modulante e controlado pelas condições atmosféricas com activação de BUS de 2 fios
Como fabricante da tecnologia de aquecimento mais
moderna, damos muito valor ao desenvolvimento e produção de aparelhos de aquecimento económicos e de combustão limpa. De modo a garantir isto, os nossos
aparelhos de aquecimento estão equipados com um
queimador modulante. Para uma utilização optimizada
das propriedades do queimador, os reguladores de aquecimento deveriam ser utilizados com uma activação de
BUS de 2 fios.
2.5.8
Uma outra vantagem desta variante de sistema é a possibilidade de comunicação dos módulos para activação
dos circuitos de aquecimento (Módulo funcional WM10 e
MM10) com o módulo MCM10, através de todos os aparelhos de BUS, paralelamente à ligação J no módulo
MCM10 (Æ fig. 13 na página 70). Deste modo, é garantida uma adaptação ideal da quantidade de calor produzida à necessidade real de calor de todos os circuitos de
aquecimento da instalação de aquecimento. Nesta variante de sistema,a instalação de aquecimento atinge um
conforto ideal com o máximo de poupança de energia.
2.6
Variante de sistema 2: Regulador modulante de
0 - 10 V, unidade de comando da potência calorífica
Em ligação com um sistema de controlo de edifícios com
interface de 0 - 10 V, é possível seleccionar a potência
total da cascata como valor de referência. O ajuste é
efectuado através de um jumper (Æ fig. 12 na
página 69).
Ligação entre a tensão de entrada e o valor de potência
de aquecimento Æ fig. 11 na página 68.
Ligação de outros módulos em reguladores
de aquecimento com activação de BUS de 2
fios
Outros módulos eventualmente existentes, como por ex.
os módulos WM10 e MM10 (Æ item 21 na fig. 13 na
página 70), devem ser ligados ao BUS do regulador de
aquecimento (paralelamente à ligação J no módulo
MCM10).
De modo a evitar problemas de contacto nos bornes no
MCM10 master, é recomendada uma caixa de derivação
(Æ item 20 na fig. 13 na página 70).
Legendas do anexo do capítulo
Legenda da fig. 13 na página 70
Designação
I
II
III
IV
1…16
17
18
Designação
dos bornes
2
Símbolo Função
MCM10 Nº 1 (Master)
MCM10 Nº 2 (Slave)
MCM10 Nº 3 (Slave)
MCM10 Nº 4 (Slave)
Aparelho de aquecimento
Compensador hidráulico
Sensor de avanço completo FV
(incluído no volume de fornecimento do módulo de compensadores WM10 ou disponível
como acessório separado)
Na variante de sistema 1, ligação ao WM10
Variante de sistema 3: Regulador modulante de
0 - 10 V, unidade de comando da temperatura de
avanço
Em ligação com um sistema de controlo de edifícios com
interface de 0 - 10 V, é possível seleccionar a temperatura de avanço como valor de referência. O ajuste é efectuado através de um jumper (Æ fig. 12 na página 69).
19
20
Ligação entre a tensão de entrada e o valor de temperatura de avanço Æ fig. 10 na página 68.
21
Nas variantes de sistema 2, 3 e
4, ligação ao MCM10, bornes E
Bomba de aquecimento
Caixa de derivação
Outros componentes de BUS
do regulador de aquecimento
(por ex. WM10 e MM10)
Fusível para ligação da bomba
de aquecimento
Fusível sobressalente 2,5 AT
Circuito de aquecimento
Remover os jumpers, no caso
da ligação de um contacto de
comutação externo
Variante de sistema 4: Regulação de aquecimento
com contacto de activação/desactivação
Em ligação com uma regulação com contacto de activação/desactivação, o módulo MCM10 regula continuamente a potência da cascata, após a desactivação do
contacto, até à potência máxima, ao ligar os aparelhos
sequencialmente. Ao activar o contacto, todos os aparelhos de aquecimento são desligados simultaneamente.
23
24
O contacto de activação/desactivação do regulador de
aquecimento deve estar isento de potencial.
A
Ligação à rede
B
Ligação à rede para outros
módulos MCM10
22
25
Tab. 6
38
MCM 10
Designação
Designação
dos bornes
Informações sobre o módulo MCM10
C
Legenda da fig. 10, 11 e 12 na página 68
Símbolo Função
Ligação da bomba de aquecimento
Ligação do indicador remoto de
avaria
D
E
1-2
F
3-4
G
5-6
H
7-8
I
Ligação da sonda da temperatura de avanço (VF)
Ligação da sonda de temperatura exterior (FA)
Ligação do contacto de comutação externo
Ligação do contacto de activação/desactivação
Ligação do sistema de controlo
de edifícios (interface de
0 - 10 V)
Ligação do regulador de aquecimento com activação de BUS
de 2 fios
Ligação do módulo MCM10
anterior
Ligação ao módulo MCM10
seguinte
9-10
J
11-12
K
13-14
L
15-16
M
17-18
19-20
21-22
23-24
2
Ligação de um aparelho de
aquecimento
230
VAC
Símbolo
U
VT
P
Unidade
V DC
°C
%
Significado
Tensão de entrada
Temperatura de avanço
Potência calorífica em % da
potência nominal da cascata
Tab. 7
Legenda da fig. 14 na página 70
Designação
Símbolo
Significado
1
Tensão de rede
2
5
Bomba de aquecimento (circuito secundário)
Contacto de comutação para
o indicador remoto de avaria
de 230 VAC
Comunicação entre
MCM10s
Aparelho de aquecimento 1
6
Aparelho de aquecimento 2
7
Aparelho de aquecimento 3
8
Aparelho de aquecimento 4
3
4
Tab. 8
Alimentação de tensão
Indicador remoto de avaria
Sensor da temperatura exterior
FA
Contacto de comutação de
activação/desactivação
0 ... 10V
Sistema de controlo de edifícios
com interface de tensão proporcional de 0 - 10 V
Regulador de aquecimento com
activação de BUS de 2 fios
Contacto de comutação externo
Tab. 6
MCM 10
39
3
Instalação
3
Instalação
3.1
Instalação
Perigo: Devido a choque eléctrico!
V Antes da ligação eléctrica, interromper a
alimentação de tensão para os aparelhos
de aquecimento e para todos os outros
componentes de BUS.
3.1.1 Instalação na parede
Æ fig. 2 a 5 a partir da página 67.
V Determinar o local da fixação na parede conforme as
dimensões do módulo MCM10.
V Soltar dois parafusos sob o módulo MCM10, puxar a
tampa em baixo para a frente e retirar para cima.
V Para o parafuso superior de fixação, efectuar um orifício com Ø 6 mm, inserir a bucha e apertar o parafuso
até 1,5 mm.
V No painel posterior do módulo MCM10, nos locais previstos para o efeito, efectuar duas aberturas para os
parafusos inferiores de fixação.
V Suspender o módulo MCM10 no parafuso superior de
fixação.
V Através das aberturas, marcar os orifícios na parede.
V Retirar o módulo MCM10.
V Realizar orifícios de Ø 6 mm e inserir as buchas.
V Suspender o módulo MCM10 no parafuso superior de
fixação e fixar na parede com os parafusos inferiores.
3.1.2
Instalação na calha de instalação de 35 mm
(DIN-Rail 46277 ou
EN 60 715-TH 35-7.5)
Æ fig. 6 na página 68.
3.1.3 Retirar da calha de instalação
Æ fig. 7 na página 68.
3.2
Ligação eléctrica
V Tendo em conta as normas de ligação aplicáveis, usar
no mínimo cabos eléctricos do modelo
H05 VV-... (NYM-I...).
V Devido à protecção contra salpicos de água, passar os
cabos pelos bocais pré-montados e colocar os dispositivos de redução de tracção fornecidos.
V A cablagem deve ser, de preferência, com um cabo
monofilar. Se for utilizado um cabo de fios entrelaçados (cabo flexível), equipar estes fios com caixas terminais de fios.
V Para a ligação do cabo aos bornes roscados, estes
podem ser retirados da régua de contactos. Através da
codificação mecânica e por cores, não é possível confundir as abraçadeiras para cabos.
3.2.1
Ligação à peça de baixa tensão com ligações de BUS
Atenção: Falha de funcionamento!
A comunicação entre os diferentes componentes (MCM10, regulador de aquecimento,
aparelhos de aquecimento) é efectuada através de ligações individuais de BUS de 2 fios.
V Estabelecer as ligações da cablagem conforme o esquema de ligações (Æ fig. 13 na
página 70).
V Não ligar os aparelhos de Bus sequencialmente.
A secção transversal correcta do cabo está relacionada
com o comprimento do cabo:
Comprimento do tubo
< 80 m
80 - 100 m
100 - 150 m
150 - 200 m
200 - 300 m
Secção transversal mín.
0,40 mm2
0,50 mm2
0,75 mm2
1,00 mm2
1,50 mm2
Tab. 9 Secção transversal mínima permitida das ligações de BUS de 2 fios
V Para evitar influências inductivas, deverá instalar todos
os cabos de baixa tensão de 230 V ou os cabos de
400 V separadamente (distância mínima 100 mm).
V Blindar os cabos no caso de influências indutivas exteriores.
Desta forma, os cabos ficam protegidos contra influências exteriores (p. ex. cabos de energia, cabos de contacto, estações transformadoras, rádios e televisores,
estações de rádio amador, microondas, etc.).
V Se for usada uma extensão para o cabo do sensor,
utilizar as seguintes secções de cabo:
Comprimento do cabo
< 20 m
20 - 30 m
Secção transversal mín.
0,75 mm2
1,00 mm2
Tab. 10 Extensão do cabo da sonda
Para protecção contra salpicos de água (IP):
Colocar os cabos de modo a que o revestimento do cabo fique inserido, com pelo menos 20 mm, na calha para cabos (Æ fig. 8 na
página 68).
Atenção: Perigo de inversão de polaridade.
Falha de funcionamento devido à ligação de
polaridade invertida na interface de 0 - 10 V.
V Garantir a polaridade correcta da ligação
(9 = negativo, 10 = positivo).
40
MCM 10
Instalação
3.2.2
Ligação de 230 V AC
Atenção: A entrada dos módulos MCM10
não possui qualquer fusível.
Em caso de sobrecarga nas saídas, os módulos MCM10 podem ficar danificados.
V Proteger a alimentação de tensão para o
módulo MCM10 (MCM10 master) com,
no máximo, 16 A.
V Utilizar apenas cabos eléctricos da mesma qualidade.
V Nas saídas C (bomba) e D (sinal de interferência), não
devem ser ligados quaisquer unidades de comando
adicionais que controlem outras partes da instalação.
Atenção: A saída C (bomba) do módulo
MCM10 deve ser carregada apenas com, no
máximo, 250 W.
V Ligar as bombas com um maior consumo
de energia através do relé.
V Recomendação em caso de utilização de vários módulos MCM10 (cascata com mais de quatro aparelhos de
aquecimento): estabelecer a alimentação de tensão
dos outros módulos MCM10 através do primeiro
módulo MCM10 (MCM10 master). Deste modo, é
garantida uma colocação em funcionamento simultânea.
O consumo máximo de energia das peças do
sistema (bomba, ...) não deve ultrapassar as
especificações (Æ tab. 4 na página 35).
3
3.2.4
Ligação eléctrica da sonda de temperatura
exterior
Juntamente com um regulador de aquecimento com activação de BUS de 2 fios, ligar a sonda de temperatura
exterior FA ao módulo MCM10 (MCM10 master)
(Æ fig. 13 na página 70), não ao aparelho de aquecimento.
3.2.5
Ligação eléctrica do sensor da temperatura
de avanço FV
A ligação do sensor da temperatura de avanço é efectuada no módulo de compensadores WM10, na variante de
sistema 1, ou no módulo MCM 10 (borne E), nas variantes
de sistema 2, 3 e 4 (figura 13 na página 70).
3.2.6
Ligação eléctrica do contacto de comutação
externo
Se for necessário ligar um contacto de comutação
externo, devem ser removidos, em primeiro lugar, os jumpers da ficha.
3.2.7 Eliminar resíduos
V Elimine a embalagem de forma ecológica.
V No caso da substituição de um componente: elimine o
componente usado de forma ecológica.
3.3
Instalação dos acessórios complementares
V Instalar os acessórios complementares conforme as
disposições legais e as instruções de instalação fornecidas.
3.2.3
Ligação de um indicador remoto de avaria
com mensagem óptica e acústica (por ex.
lâmpada de aviso de avaria)
(Esquema de ligações Æ fig. 13 na página 70):
No contacto de avaria isento de potencial (bornes D) é
possível ligar, por ex. uma lâmpada de aviso de avaria. O
estado do contacto de avaria também é indicado através
de um LED no MCM10 (Æ tab. 11 na página 45). No
estado operacional normal, o contacto entre C e NC está
aberto (C e NO fechados). No caso de uma avaria ou
corte de tensão, o contacto entre C e NC está fechado
(C e NO abertos).
A corrente máxima deste contacto de avaria isento de
potencial é de 1 A a 230 V AC.
Em caso de interrupção na alimentação de
tensão para o módulo MCM10 (MCM10
master), o indicador remoto de avaria está
activo (controlo de funcionamento).
MCM 10
41
4
Colocação em funcionamento e colocação fora de serviço
4
Colocação em funcionamento e colocação fora de serviço
4.1
Configuração
Durante a configuração, o modo de regulação do módulo
MCM10 (MCM10 master) é adequado à instalação de
aquecimento específica.
A configuração do módulo MCM10 é efectuada automaticamente:
– durante a primeira colocação em funcionamento de um
módulo MCM10,
– durante a reactivação após um reset da configuração
(Æ capítulo 4.3).
A configuração demora, pelo menos, 5 minutos. Durante
a configuração, os LEDs
atribuídos aos aparelhos de
aquecimento ligados e, se necessário, o LED para a indicação de uma comunicação de BUS
(Æ tab. 11)
ficam intermitentes. Quando estes deixarem de piscar, a
configuração está concluída e memorizada no MCM10.
Uma configuração já memorizada é mantida, mesmo em
caso de interrupção da alimentação eléctrica.
Se, após a configuração, um aparelho de aquecimento
(ou um módulo MCM10) se desligar temporariamente
durante o funcionamento (por ex. para manutenção),
então o LED
atribuído a este aparelho de aquecimento
ou o LED para a indicação da comunicação de BUS
fica intermitente. Após a reactivação, o aparelho de aquecimento (ou o módulo MCM10) é novamente detectado e
o respectivo LED pára de piscar.
4.2
Colocação em funcionamento
Na primeira colocação em funcionamento ou
após um reset, a configuração da cascata é
ajustada (Æ capítulo 4.1).
V Durante a configuração, os LEDs verificam
a existência de rupturas nos cabos ou erros de cablagem.
V Garantir a ligação correcta de todos os componentes
da instalação de aquecimento.
V Estabelecer a alimentação de tensão (230 V AC) para
todos os componentes da instalação de aquecimento,
excepto para os módulos MCM10.
V Colocar todos os aparelhos de aquecimento em funcionamento (ligar).
V Estabelecer a alimentação de tensão através da ficha
de rede do (primeiro) módulo MCM10.
Se necessário, a configuração é iniciada agora. Esta
demora, pelo menos, 5 minutos.
V Efectuar os ajustes necessários nos componentes
individuais de BUS, conforme as suas instruções de
instalação.
Se a configuração memorizada não coincidir
com a verdadeira configuração da instalação
de aquecimento, a localização de erros será
mais difícil, em caso de avaria.
V Após cada alteração intencional/permanente da configuração da instalação, realizar um reset da configuração
(Æ capítulo 4.3), para que a nova configuração da instalação possa ficar memorizada no módulo MCM10 (MCM10 master).
42
MCM 10
Colocação em funcionamento e colocação fora de serviço
4.3
Reset da configuração
A configuração da instalação de aquecimento está memorizada no MCM10 master. Através de um reset do MCM10 master, toda a
configuração (mesmo dos restantes módulos
MCM10) é apagada.
No caso do reset da configuração, uma configuração da
instalação memorizada no módulo MCM10 é apagada.
Na próxima colocação em funcionamento, a configuração
actual da instalação é memorizada no módulo MCM10.
V Interromper a alimentação de tensão para todos os
módulos MCM10.
V Abrir a caixa do módulo MCM10 (MCM10 master)
(Æ fig. 3).
V Remover o jumper (Æ fig. 12).
V Garantir a ligação correcta de todos os componentes
da instalação de aquecimento.
V Estabelecer a alimentação de tensão (230 V AC) para
todos os componentes da instalação de aquecimento,
excepto para os módulos MCM10.
V Colocar todos os aparelhos de aquecimento em funcionamento (ligar).
V Estabelecer a alimentação de tensão através da ficha
de rede do (primeiro) módulo MCM10.
4.4
4
Colocação fora de serviço
Precaução: Danos na instalação devido aos
efeitos do gelo.
V Se a instalação de aquecimento permanecer fora de serviço durante um longo período de tempo, é necessário ter em
atenção a protecção anti-congelamento
(ver as instruções de instalação dos aparelhos de aquecimento).
Para colocar a instalação de aquecimento fora de serviço:
V Interromper a alimentação eléctrica para todos os
módulos MCM10 e para todos os aparelhos de aquecimento.
Atenção: Falha de funcionamento!
V No caso da utilização da variante de sistema 2 ou 3, ter em atenção para voltar a encaixar o jumper na posição correcta
(Æ fig. 12).
V Voltar a encaixar o jumper (Æ fig. 12).
A configuração é iniciada agora. Esta demora, pelo
menos, 5 minutos.
V Fechar a caixa do módulo MCM10 (MCM10 master)
(Æ fig. 3).
MCM 10
43
5
5
Indicações de funcionamento e de avaria
Indicações de funcionamento e de avaria
Existem quatro três possibilidades para indicar o estado
operacional e as avarias:
– através do visor dos aparelhos de aquecimento;
– através do indicador remoto de avaria;
– através dos LEDs no módulo MCM10.
5.1
Indicação de funcionamento e de
avaria através do visor dos aparelhos de aquecimento
Através do visor do aparelho de aquecimento, podem ser
lidas as indicações de funcionamento e de avaria de
todos os aparelhos de aquecimento. Outras informações
sobre as indicações de funcionamento e de avaria dos
aparelhos de aquecimento encontram-se na documentação do aparelho de aquecimento.
5.2
Indicação de funcionamento através
do indicador remoto de avaria
No contacto de avaria isento de potencial é possível ligar,
por ex. uma lâmpada de aviso de avaria (ver também
capítulo 3.2.3 na página 41). O estado do indicador
remoto de avaria também é indicado através de um LED
no MCM10 (Æ tab. 11 na página 45).
5.3
Indicação de funcionamento e de
avaria através dos LEDs no módulo
MCM10
É possível distinguir três estados diferentes da instalação
completa:
– Configuração (na primeira colocação em funcionamento ou após um reset)
– Funcionamento normal
– Avaria
Em função do estado da instalação completa, os LEDs no
módulo MCM10 (Æ fig. 14 na pagina 70) fornecem indicações sobre o estado de funcionamento ou de avaria
dos componentes individuais e possibilitam, assim, uma
localização de erros orientada (Æ tab. 11).
44
MCM 10
Indicações de funcionamento e de avaria
LED
N.º
Desligado
Ligado
Função
Cor
Diagnóstico
Resolução
Diagnóstico
1
Tensão de
rede
verde
Avaria: não existe
tensão de rede.
Verificar a alimenta- Funcionamento:
ção eléctrica.
funcionamento normal.
Substituir o módulo
MCM10.
2
Bomba de
aquecimento
verde
Funcionamento:
bomba desligada
5
Intermitente
Resolução
Diagnóstico
Resolução
–
Funcionamento:
bomba ligada.
–
Substituir o fusível
Avaria: a bomba
não funciona, ape- (Æ capítulo 5.4 na
página 46).
sar do LED estar
aceso, uma vez que
o fusível para a
saída da bomba
está avariado.
3
Contacto de
comutação
para o indicador remoto de
avaria de
230 VAC
vermelho Funcionamento:
contacto de comutação não accionado, não existe
qualquer avaria.
Funcionamento:
contacto de comutação accionado,
mas não existe qualquer tensão de
rede.
–
Avaria: nenhum
aparelho de aquecimento disponível no
MCM10.
Verificar a alimenta- Avaria: sonda de
ção eléctrica.
avanço avariada .
Substituir o módulo
MCM10.
Eliminar a(s) avaria(s) no(s) aparelho(s) de
aquecimento.
Verificar a sonda de
temperatura no
MCM10 master e o
cabo de ligação.
Substituir o módulo
MCM10.
Avaria: pressão do Reabastecer com
sistema demasiado água.
reduzida.
4
Comunicação
verde
Funcionamento:
sem comunicação
entre este módulo
MCM10 e o anterior ou o regulador
de aquecimento
(BUS de 2 fios).
Tipo de funcionamento normal com
apenas um módulo
MCM10 ou com o
MCM10 master sem
regulador de BUS
de 2 fios.
Avaria: sem comunicação entre este
módulo MCM10 e o
anterior ou o regulador de aquecimento
(BUS de 2 fios).
Verificar o respectivo cabo de ligação.
Avaria: sem comunicação entre o
módulo MCM10 e
todos os aparelhos
de aquecimento
ligados durante,
pelo menos,
1 minuto.
Verificar o respectivo cabo de ligação.
Funcionamento:
comunicação entre
este módulo
MCM10 e o anterior ou o regulador
de aquecimento
(BUS de 2 fios).
–
Substituir o módulo
MCM10 ou o regulador de aquecimento.
Substituir o módulo
MCM10.
Configuração:
comunicação entre
este módulo
MCM10 e o anterior ou o regulador
de aquecimento
(BUS de 2 fios).
Aguarde até a configuração esteja concluída. Em seguida,
o LED fica permanentemente aceso.
Avaria: sem comunicação entre este
módulo MCM10 e o
anterior ou o regulador de aquecimento
(BUS de 2 fios),
apesar de este componente não existir.
Verificar o respectivo cabo de ligação.
Substituir o módulo
MCM10 ou o regulador de aquecimento.
Avaria: sem comu- Realizar o reset da
nicação entre este configuração
módulo MCM10 e o (Æ capítulo 4.3).
anterior ou o regulador de aquecimento
(BUS de 2 fios),
pois este componente foi intencionalmente removido
Tab. 11 Indicações de funcionamento e de avaria no módulo MCM10
MCM 10
45
5
Indicações de funcionamento e de avaria
LED
N.º
Desligado
Função
Cor
5, 6, 7, 8 Aparelho de
verde
aquecimento 1
Aparelho de
aquecimento 2
Aparelho de
aquecimento 3
Aparelho de
aquecimento 4
Diagnóstico
Ligado
Resolução
Funcionamento:
–
sem pedido de
geração de calor no
aparelho de aquecimento, aparelho de
aquecimento operacional
Diagnóstico
Intermitente
Resolução
Funcionamento:
–
sem pedido de
aquecimento no
aparelho de aquecimento, aparelho de
aquecimento em
funcionamento
Diagnóstico
Resolução
Configuração:
comunicação entre
este aparelho de
aquecimento e o
módulo MCM10.
Aguarde até a configuração estar concluída.
–
Funcionamento:
nenhum aparelho de
aquecimento ligado
Avaria: Avaria no
Eliminar a avaria no
aparelho de aqueci- aparelho de aquecimento1)
mento.
Configuração/
Avaria: sem comunicação entre o
módulo MCM10 e
este aparelho de
aquecimento, apesar de este existir.
Avaria: sem comunicação entre o
módulo MCM10 e
este aparelho de
aquecimento, pois
este foi intencionalmente removido.
Realizar o reset da
configuração
(Æ capítulo 4.3).
Avaria: erro de
comunicação entre
o módulo MCM10 e
o aparelho de
aquecimento 1).
Verificar o respectivo cabo de ligação.
Verificar o respectivo cabo de ligação.
Eliminar a avaria no
aparelho de aquecimento.
Substituir o módulo
MCM10.
Substituir o módulo
MCM10.
Tab. 11 Indicações de funcionamento e de avaria no módulo MCM10
1)
5.4
No caso de um pedido de aquecimento, um outro aparelho de aquecimento é activado automaticamente.
Substituição do fusível para ligação
da bomba de aquecimento
V Interromper a alimentação de tensão.
V Abrir a caixa do módulo MCM10 (MCM10 master)
(Æ fig. 3 na página 67).
V Substituir o fusível (1) por outro do mesmo tipo
(2,5 AT, em cerâmica, cheio com areia) (Æ fig. 9 na
página 68). Está disponível um fusível sobressalente
(2) na cobertura no módulo MCM10.
V Fechar a caixa do módulo MCM10 (MCM10 master)
(Æ fig. 3 na página 67).
46
MCM 10
Protecção do meio ambiente
6
6
Protecção do meio ambiente
A protecção ambiental é um dos princípios empresariais
da Buderus.
Qualidade dos produtos, rendibilidade e protecção do
meio ambiente são objectivos com igual importância. As
leis e decretos relativos à protecção do meio ambiente
são seguidas à risca.
Para a protecção do meio ambiente são empregados, sob
considerações económicas, as mais avançadas técnicas
e os melhores materiais.
Embalagem
No que diz respeito à embalagem, participamos dos sistemas de aproveitamento vigentes no país, para assegurar uma reciclagem optimizada.
Todos os materiais de embalagem utilizados são compatíveis com o meio ambiente e reutilizáveis.
Aparelho obsoleto
Aparelhos obsoletos contém materiais que podem ser
reutilizados.
Os módulos podem ser facilmente separados e os plásticos são identificados. Desta maneira, poderão ser separados em diferentes grupos e posteriormente enviados a
uma reciclagem ou eliminados.
MCM 10
47
Contents
Contents
Information regarding the documentation
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.6
3
3.1
3.1.1
3.1.2
Safety instructions and explanation of
symbols
Safety precautions
Symbols
Technical data
Intended use
Standard package
Accessories
Technical data
General information
Measured values, flow temperature sensor
Measured values, outside temperature
sensor
Power supply parameters
System integration of the MCM10
Heating control unit for MCM10 cascade systems
DHW heating with MCM10 cascade systems
Internal frost protection function
Principles of cascade control
Regulation of one heating circuit pump
External switching contact
System versions overview
Connection of additional modules in case of heating
controllers with 2-wire BUS control
Key to illustrations in Appendix
3.2.7
3.3
Installation
Installation
Wall mounting
Installation on the 35 mm mounting rail
(DIN rail 46277 or EN 60 715-TH 35-7.5)
Removal from the mounting rail
Electrical connections
Connection of the low voltage part with BUS
connections
230 V AC connection
Connection of a remote fault indication with optical
and acoustic signal (e.g. fault indicator)
Electrical connection of the outside temperature
sensor
Electrical connection of the
flow temperature sensor FV
Electrical connection of an external switching
contact
Disposal
Installation of supplementary accessories
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Commissioning and decommissioning
Configuration
Commissioning
Configuration reset
Shutting down
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
48
48
49
49
49
5
5.1
5.2
5.3
5.4
Operating and fault indications
62
Operating and fault indications via the boiler displays 62
Fault message via the remote fault indication
62
Operating and fault indications via LED on module
MCM10
63
Replacing the fuse for the heating circuit pump
connection
64
50
50
50
50
50
50
51
6
51
51
52
52
52
52
53
53
53
54
Information regarding the documentation
Environmental protection
65
Appendix
68
Leave all enclosed documentation with the
boiler installation.
Subject to technical modifications.
55
56
58
58
58
58
58
58
58
59
59
59
59
59
59
59
60
60
60
61
61
MCM 10
Safety instructions and explanation of symbols
1
Safety instructions and explanation of symbols
1.1
Safety precautions
V These instructions must be observed to ensure correct
operation.
V Install and commission the boiler and all accessories in
accordance with the associated instructions.
V Allow only qualified contractors to install accessories.
V Use this accessory exclusively in conjunction with the
controllers and boilers listed.
Refer to wiring diagram.
V Never connect the low voltage side to the 230 V mains
or vice-versa.
V Before assembling these accessories:
Isolate mains supply (230 V AC) to the heating appliance and all additional devices using the bus.
V In case of wall mounting: Never install this accessory in
wet areas.
1.2
1
Symbols
Safety instructions in this document are
identified by a warning triangle and are printed on a grey background.
Signal words indicate the seriousness of the hazard in
terms of the consequences of not following the safety
instructions.
– Caution indicates that minor damage to property
could result.
– Warning indicates that minor personal injury or serious material losses could result.
– Danger indicates that serious personal injury could
result. In particularly serious cases, lives could be at
risk.
Notes are identified by the symbol shown on
the left. They are bordered by horizontal lines
above and below the text.
Notes contain important information in cases where there
is no risk of personal injury or material losses.
MCM 10
49
2
Technical data
2
Technical data
2.1
Intended use
The MCM10 modules are designed to control cascade
systems. A cascade system is a heating system where
several boilers are connected in parallel to achieve a
higher output. See wiring diagram on page 70.
The MCM10 modules are only suitable for controlling boilers with Logamatic EMS BUS capability.
For floorstanding boilers, the MCM10 module is only suitable for regulating gas fired boilers with modulating burners without operating conditions.
2.2
Standard package
Æ Fig. 1 on page 67:
1
2
3
4
MCM10
Screws and rawl plugs
Strain relief
Installation and operating instructions
V Check the delivered package(s) for completeness.
2.3
Accessories
Below is a list of typical accessories for this
appliance. You can find comprehensive details of all available accessories in our catalogue. Further details of supporting
accessories can be found in our technical
product guides
– Outside temperature sensor FA for connection to terminal F (only for system option 1).
– Flow temperature sensor FV for connection to terminal
E (only for system options 2, 3 and 4).
– RC35: Weather-compensated heating controller with
plain text display for controlling a heating system with
mixed or unmixed heating circuits (tab. 5 page 7).
2.4
Technical data
2.4.1
General information
Designations
Standard delivery
Dimensions
Nett weight
Rated voltage MCM10
Frequency
on-site fuse protection on
the mains voltage side
Power consumption
MCM10
Rated voltage BUS
Internal appliance fuse,
heating circuit pump output
Operating range, flow
temperature sensor
Operating range, outside
temperature sensor
Storage temperature
MCM10
Storage temperature, flow
temperature sensor
Storage temperature, outside temperature sensor
Maximum cable length,
2-wire BUS connections
Maximum lead lengths,
sensor leads
EMC suppression level to
Protection
Conformity
Unit
mm
kg
AC ... V
Hz
A
Fig. 1, page 67
Fig. 2, page 67
0.8
230
50 ... 60
16
W
5
DC ... V
°C
15
2.5 A (slow),
ceramic, sand
filled
0 ... 100
°C
–40 ... 50
°C
0 ... 50
°C
0 ... 100
°C
–50 ... 100
m
Table 9,
page 24
Table 10,
page 24
EN 60730
IPX4D
m
Tab. 1
50
MCM 10
Technical data
2.4.2
Resistance values, flow temperature
sensor (FV)
°C
20
25
30
35
40
45
50
55
ΩFV
12,490
10,000
8,057
6,531
5,327
4,369
3,603
2,986
°C
60
65
70
75
80
85
90
95
ΩFV
2,488
2,083
1,752
1,481
1,258
1,072
917
788
2.4.4
Pos.
A
Power supply parameters
1)
B
C
D
Tab. 2
2.4.3
E
Resistance values, outside temperature
sensor (FA)
°C
–20
–15
–10
–5
±0
5
ΩFA
97,070
72,929
55,330
42,315
32,650
25,388
°C
10
15
20
25
30
35
F
ΩFA
19,900
15,708
12,490
10,000
8,057
6,531
2
G
H
I
Tab. 3
J
K
L
M
Interface
Input Power supply from the
mains or from the previous MCM10
Output Power supply for additional MCM10
Output Pump
230 V AC,
max. 16 A
230 V AC,
max. 16 A
230 V AC,
max. 250 W
Output Remote fault indication zero volt,
max. 230 V,
1A
Input Flow temperature
NTC
sensor (FV)
(Tab. 2)
Input Outside temperature NTC
sensor (FA)
(Tab. 3)
Input External switching
zero volt
contact
Input Heating control unit
24 V DC
(Volt free contact)
Input Heating control unit
0-10 V DC
(linearly proportional
interface)
2-wire from heating control
–
BUS unit
2-wire from the previous
–
BUS MCM10
2-wire to the next MCM10
–
BUS
2-wire to the boiler
–
BUS
Tab. 4
1)
MCM 10
in Fig. 13, page 70
51
2
2.5
Technical data
System integration of the MCM10
2.5.1
Heating control unit for MCM10 cascade
systems
The MCM10 modules control the boilers in accordance
with the heat demand calculated by the heating controller.
For control in accordance with the heat demand, the
MCM10s must therefore be installed in conjunction with
a heating controller (Æ Fig. 13, terminals H, I or J). Subject to the heating controller employed, there are four possible system versions (Æ Tab. 5 page 7).
Observe that, for the correct function, only
one heating controller/building management
system must be connected.
One MCM10 module can regulate up to four boilers. Connecting four modules MCM10s allows up to 16 boilers to
be linked to form a single cascade (Æ Fig. 13). In this
case, one MCM10 module controls the cascade
(MCM10 master).
Subject to the heating controller used, a cascade system
with either up to 4 or up to 16 boilers can be created. The
maximum number of boilers that can be connected and
the number of MCM10s required for the different system
versions are shown in Tab. 5 page 7.
The different system versions require the
connection of certain accessories (temperature sensors FV and FA, heating circuit pump
and heating controller) (Æ Tab. 5 page 7).
2.5.2 DHW heating with MCM10 cascade systems
DHW cylinders can be connected directly to a boiler
(electrically and hydraulically) (cylinder version).
DHW is regulated by the boiler. During DHW demand,
this boiler will not be controlled by MCM10. In case of a
heat demand, another boiler may be started.
– If DHW heating is to be implemented under time control in a heating system with heating controller and 2wire BUS control, then the boiler to which the DHW
cylinder is connected must be connected to module
MCM10 (MCM10 master) via terminals 17 and 18.
2.5.3 Internal frost protection function
Module MCM10 is equipped with an internal frost protection function: If the flow temperature falls below 7 °C, a
boiler starts and runs until a flow temperature of 15 °C
has been achieved. Any heating circuit pump that may be
connected to module MCM10 will also run
(Æ chapter 2.5.5)
V Connect the flow temperature sensor to MCM10
(MCM10 master) if the internal frost protection function
is required.
The frost protection function of one heating
controller with 2-BUS interface provides
comprehensive system frost protection. This
requires the connection of an outside temperature sensor.
The MCM10 regulates the entire heat generation circuit
(primary circuit up to and including the low loss header).
All other heating system components (secondary side of
the low loss header, such as the heating circuits, DHW
cylinder) can be regulated by a weather-compensated
heating controller with a 2-wire BUS interface and additional modules (WM10, MM10 ...). Contact the manufacturer for further details. You will find the relevant address
on the back cover.
Boilers of any output size can be linked into the cascade.
52
MCM 10
Technical data
2
2.5.4 Principles of cascade control
When the heating controller signals a heat demand
(Tab. 5 page 7, system versions 1, 2 and 3), initially one
boiler is started and, if required, its output is raised to its
maximum rated output. Only then will a further boiler be
started.
If excessive heat is being generated, boilers are modulated in sequence without delay down to their respective
minimum rated output, and then shut down until heat
demand and generation match. With system version 4, all
boilers are shut down simultaneously.
The MCM10 automatically determines the sequence in
which the boilers are controlled. The MCM10 ensures an
even distribution of the burner run hours for all boilers.
This takes into account the number of hours run in heating
mode as well as DHW mode. This increases the boiler
service life. If the power supply to the MCM10 fails, the
hours run meter within the module are reset.
As soon as a boiler is unable to start (E.g. DHW heating
for a directly connected DHW cylinder, boiler fault, communication fault with MCM10) another boiler will be
started automatically to cover the heat demand.
2.5.5 Regulation of one heating circuit pump
In heating systems with only one heating circuit, the heating circuit pump can be connected directly to the MCM10
(MCM10 master).
The heating circuit pump runs
– until at least one boiler pump is running (if required, set
the pump run-on time on the boiler accordingly
Æ boiler installation instructions) or
– briefly after remaining idle for 24 hours (anti-seize protection).
The anti-seize pump protection lets the heating circuit pump run at least once every day
even without a heat demand (e.g. during
summer).
V Leave your heating system switched on all
year to prevent the pump (in summer) seizing up.
2.5.6 External switching contact
The MCM 10 is equipped with an external switching
(safety chain) contact (Fig. 13 , page 70, pos. G). For the
parameters of this switch, see Tab. 4.
As an option, this external switching (safety chain) contact
can be used, for example for connecting a temperature
limiter to protect an underfloor heating system against
excessively high heating water temperatures.
If the switching contact opens, all boilers are shut down
via module MCM10. As soon as the switching contact
closes again, all boilers are taken back into use.
MCM 10
53
2
Technical data
2
0 ... 10V
3
0 ... 10V
max. number of boilers with
BUS-enabled Logamatic EMS
Type
modulating weather-compen- RC35
sated controller2-wire BUS
control
1
4
Heating controller to
MCM10 I
(MCM10 master)
max. number MCM10
System versions overview
Symbol
for controller connection
System version
2.5.7
4 16
required accessories with connection to
MCM10 (Æ Fig. 13)
– Outside temperature sensor FA
– Low loss header module WM10: The flow temperature sensor FV (part of the standard delivery of the
WM10) is connected to the low loss header module WM10. The WM10 should be the first module
on the EMS BUS to the heating controller
modulating
any
0 - 10 V controller,e.g. building management system;
output control
4 16
any
modulating
0 - 10 V controller, e.g. building management system;
flow temperature control
4 16
ON/OFF controller (Volt free) any
4 16
– Heating circuit pump (secondary circuit)
(Æ Fig. 13, pos. 19, page 70) on terminals C,
only in case of one or several heating circuits
without heating circuit pump or in case of heating circuits that do not communicate via BUS
modules with module MCM10. For one single
heating circuit pump. For extra heating circuits,
up to three MM10 modules can be used.
– common flow temperature sensor FV (accessory) on terminals E (only for internal frost protection)
– Heating circuit pump (secondary circuit)
(Æ Fig. 13, pos. 19, page 70) on terminals C,
only with one or several heating circuits without
heating circuit pump or with heating circuits
that are not regulated via the building management system
– common flow temperature sensor FV (accessory) on terminals E
– Heating circuit pump (secondary circuit)
(Æ Fig. 13, pos. 19, page 70) on terminals C,
only with one or several heating circuits without
heating circuit pump or with heating circuits
that are not regulated via the building management system
– common flow temperature sensor FV (accessory) on terminals E (only for internal frost protection)
– Heating circuit pump (secondary circuit)
(Æ Fig. 13, pos. 19, page 70) on terminals C
Tab. 5
54
MCM 10
Technical data
System version 1: Modulating weather-compensated heating controller with 2-wire BUS control
(type RC35)
As a manufacturer of advanced heating technology, we
give high priority to the development and manufacture of
economical and clean-burning boilers. To ensure this priority, our boilers are equipped with modulating burners.
To make optimum use of the burner characteristics, heating controllers with 2-wire BUS control should be used
(type RC35).
2
2.5.8
Connection of additional modules in case of
heating controllers with 2-wire BUS control
Connect any further modules, for example modules
WM10 and MM10 (Æ pos. 21 in Fig. 13 on page 70) to
the BUS of the heating controller (parallel to connection J
on module MCM10).
We recommend a junction box to prevent contact problems at the terminals in the MCM10 master (Æ pos. 20 in
Fig. 13 on page 70).
A further benefit of this system version is the ability of the
modules to communicate to enable heating circuits to be
regulated (function module WM10 and MM10) with the
MCM10 via a common BUS, parallel to connection J on
the MCM10 (Æ Fig. 13 on page 70). This ensures optimum matching of the generated amount of heat to the
actual heat demand of all heating circuits in the heating
system. With this version, the heating system achieves
optimum comfort with maximum energy savings. The
WM10 module should always be wired first to the RC35.
System version 2: Modulating 0 - 10 V controller,
regulated acc. to output
In conjunction with a building management system with
0 - 10 V interface, the total output of the cascade can be
selected as control variable. Setting is achieved via a
jumper (Æ Fig. 12 on page 69).
Correlation between the input voltage and the Output
Æ Fig. 11 on page 68.
System version 3: Modulating 0 - 10 V controller,
regulated to flow temperature
In conjunction with a building management system with
0 - 10 V interface, the flow temperature can be selected
as control variable. Setting is achieved via a jumper
(Æ Fig. 12 on page 69).
Correlation between the input voltage and the Flow temperature Æ Fig. 10 on page 68.
System version 4: Heating control with ON/OFF
contact
In conjunction with a control unit with ON/OFF contact,
module MCM10 regulates the cascade output in accordance with the contact closure respectively up to maximum
output, by starting one boiler after another. When the contact opens all boilers are shut down simultaneously.
The ON/OFF contact of the heating controller must be
zero volt.
MCM 10
55
2
Technical data
Key to illustrations in Appendix
Terminal
designation
2.6
Designations
I
II
III
IV
1…16
17
Terminal
designation
Legend to Fig. 13 on page 70
18
19
20
21
22
23
24
25
A
Symbol Function
MCM10 No. 1 (master)
MCM10 No. 2 (slave)
MCM10 No. 3 (slave)
MCM10 No. 4 (slave)
Boiler
Low loss header
Common flow sensor FV
(part of the standard delivery
of the low loss header module WM10 or available as
separate accessory).
With system option 1 connection to the WM10.
With system options 2, 3 and
4 connection to the MCM10,
terminals E.
Heating circuit pump
Junction box
Additional BUS subscribers
of the heating controller
(WM10 and MM10)
Fuse for heating circuit pump
connection
Replacement fuse 2.5 A s
Heating circuit
remove jumper when connecting an external switching
contact
Power supply
Power supply for additional
modules MCM10
Heating circuit pump connection
B
C
Remote fault indication connection
D
E
Designations
1-2
F
3-4
G
5-6
Flow temperature sensor
(FV) connection
Outside temperature sensor
(FA) connection
Connection, external switching contact
H
7-8
I
9-10
J
11-12
K
13-14
L
15-16
M
17-18
19-20
21-22
23-24
Symbol Function
ON/OFF contact connection
Building management system
(0 - 10 V interface) connection
Heating controller with 2-wire
BUS control connection
Connection from the previous module MCM10
Connection to the next module MCM10
Boiler connection
230 Power supply
VAC
Remote fault indication
Outside temperature sensor
FA
ON/OFF switching contact
0 ... 10V
Building management system
with proportional voltage
interface (0 - 10 V)
Heating controller with 2-wire
BUS control
External switching contact
Tab. 6
Legend to Fig. 10, 11 and 12 on page 68
Symbol
Unit
U
VT
P
V DC
°C
%
Explanation
Input voltage
Flow temperature
Output in % of the rated cascade output
Tab. 7
Tab. 6
56
MCM 10
Technical data
2
Legend to Fig. 14 on page 70
Designations
Symbol
Explanation
1
Supply voltage
2
5
Heating circuit pump
(secondary circuit)
Switching contact for
remote fault indication
230 VAC
Communication between
MCM10s
Boiler 1
6
Boiler 2
7
Boiler 3
8
Boiler 4
3
4
Tab. 8
MCM 10
57
3
Installation
3
Installation
3.1
Installation
Danger: Risk of electric shock
V Prior to connecting the power supply, interrupt the power supply to the boilers and
to all other BUS subscribers.
3.1.1 Wall mounting
Æ Fig. 2 to 5 from page 67.
V Determine the location on the wall in accordance with
the dimensions of module MCM10.
V Undo two screws at the bottom of module MCM10,
pull the lid at the bottom forward and lift off upwards.
V For the upper fixing screw, drill a Ø 6 mm hole, insert a
rawl plug and insert the screw until only 1.5 mm protrudes.
V In the back panel of the MCM10 module, create two
holes for the lower fixing screws using the knock-outs
prepared.
V Hook up module MCM10 at the top fixing screw.
V Mark the holes to be drilled on the wall through the
knock-outs created.
V Remove module MCM10.
V Drill Ø 6 mm holes and insert rawl plugs.
V Hook in the MCM10 module at the top fixing screw and
secure to the wall with the two lower screws.
3.1.2
Installation on the 35 mm
mounting rail (DIN rail 46277 or
EN 60 715-TH 35-7.5)
Æ Fig. 6 on page 68.
3.1.3 Removal from the mounting rail
Æ Fig. 7 on page 68.
3.2
Electrical connections
V Observe current wiring regulations, and use at least
cable type H05 VV-... (NYM-I...) for the power connection.
V Always route cables/leads through the preassembled
grommets and apply the strain relief supplied to protect
the system against the ingress of dripping water.
V Wiring preferably with single core cable. Provide the
cores with wire ferrules if flexible cable is used.
V Cables can be pulled off the contact strip for their connection to the screw terminals. Colour and mechanical
coding prevent interchanging of cable terminals.
3.2.1
Connection of the low voltage part with
BUS connections
Caution: Faulty function
Communication between the various subscribers (MCM10, heating controller, boilers)
is implemented via 2-wire BUS connections.
V Always wire in accordance with the wiring
diagram (Æ Fig. 13 on page 70).
V Never connect one BUS to another.
The correct cable cross-section results from the cable
length:
Cable length
min. cross-section
< 80 m
80 - 100 m
100 - 150 m
150 - 200 m
200 - 300 m
0.40 mm2
0.50 mm2
0.75 mm2
1.00 mm2
1.50 mm2
Tab. 9 Minimum permissible cross-section of the
2-wire BUS connections
V To avoid inductive influences, lay all cables carrying
low voltage lines of 230 V or 400 V separately (minimum spacing 100 mm).
V Shield the cables in the case of external inductive influences.
This ensures that the cables are shielded against external influences (e.g. heavy current cables, overhead
contact wires, transformer stations, radio and television
appliances, amateur radio stations, microwave appliances etc).
V When sensor leads are extended, apply the following
lead cross-sections:
Cable length
min. cross-section
< 20 m
20 - 30 m
0.75 mm2
1.00 mm2
Tab. 10 Sensor lead extension
For splash protection (IP): Route leads/cables so that the cable sheath protrudes at
least 20 mm into the cable grommet (Æ fig. 8
on page 68).
Caution: Risk of pole reversal.
Faulty function through interchanged connection on the 0 - 10 V interface.
V Ensure connection to the correct poles
(9 = negative, 10 = positive).
58
MCM 10
Installation
3.2.2
230 V AC connection
Caution: The module MCM10 input is not
fuse-protected.
Overloading the outputs can damage the
modules MCM10.
V Protect the module MCM10 power supply
(MCM10 master) with a fuse with maximum rating 16 A.
V Only use cable of comparable quality.
V Never connect additional controllers that regulate other
system components to outputs C (pump) and D (fault
signal).
Caution: Output C (pump) of module
MCM10 has a maximum load capacity of
250 W.
V Connect pumps drawing more current via
relays.
V Recommendation when using several modules
MCM10 (cascade with more than four boilers): Provide
the additional modules MCM10 with power via the first
module MCM10 (MCM10 master). This ensures simultaneous commissioning.
3.2.5
3
Electrical connection of the
flow temperature sensor FV
Connect the flow temperature sensor either at the low
loss header module WM10 with system option 1 or at the
module MCM 10 (terminal E) with system option 2, 3
and 4 (Fig. 13 on page 70).
3.2.6
Electrical connection of an external switching contact
First remove the jumper from the plug if an external switching contact must be connected.
3.2.7 Disposal
V Dispose of packaging in an environmentally responsible manner.
V When replacing components, dispose of the old parts
in an environmentally responsible manner.
3.3
Installation of supplementary accessories
V Install supplementary accessories in accordance with
legal requirements and the installation instructions supplied.
The maximum current drawn by the system
components (pump, ...) must not exceed
specifications (Æ Table 4 on page 19).
3.2.3
Connection of a remote fault indication with
optical and acoustic signal (e.g. fault indicator)
(Connection diagramÆ Fig. 13 on page 70):
For example, a fault indicator can be connected to the
zero volt fault contact (terminals D). The state of the fault
contact is also indicated via an LED on the MCM10
(Æ Table 11 on page 63). In standard operating mode,
the contact between C and NC is open (C and NO
closed). In case of a fault or power failure, the contact
between C and NC is closed (C and NO open).
This zero volt contact carries a maximum current of 1 A at
230 V AC.
The remote fault indication is enabled when
the power supply to the module MCM10 is
interrupted (MCM10 master) (function
check).
3.2.4
Electrical connection of the outside temperature sensor
In conjunction with a heating controller with 2-wire BUS
control, always connect outside temperature sensor FA to
module MCM10 (MCM10 master) (Æ Fig. 13 on
page 70) and not to the boiler.
MCM 10
59
4
Commissioning and decommissioning
4
Commissioning and decommissioning
4.1
Configuration
With this configuration, the control characteristics of
module MCM10 (MCM10 master) are adapted to the
specific heating system.
The module MCM10 is configured automatically:
– during the first start-up of a module MCM10,
– during a restart following a reset of the configuration
(Æ chapter 4.3).
Configuration takes at least five minutes. During configuration, the LEDs
associated with the connected boilers and possibly the LED to indicate BUS communication
(Æ Table 11) flash. Configuration is completed and
saved to the MCM10 when LEDs stop flashing.
Any configuration saved remains in the memory, even in
case of power failure.
If, after configuration, a boiler (or a module MCM10) is
temporarily shut down during active operation (e.g. for
maintenance), the LED
allocated to that boiler or the
LED to indicate BUS communication
begins to flash.
Following a restart, the boiler (or module MCM10) will be
recognised, and the associated LED stops flashing.
4.2
Commissioning
The cascade configuration is set during commissioning and after a reset (Æ chapter 4.1).
V Monitor the LEDs during configuration to
detect lead/cable breaks or wiring faults.
V Ensure the correct connection of all heating system
components.
V Provide the power supply (230 V AC) for all components of the heating system, except for
modules MCM10.
V Start all boilers (switch ON).
V Provide the power supply via the mains plug of the
(first) MCM10 module.
If appropriate, the configuration will then commence.
This will take at least 5 minutes.
V Make the necessary adjustments on the individual BUS
subscribers in accordance with their installation
instructions.
Troubleshooting in case of faults becomes
more difficult if the saved configuration does
not match the actual configuration of the
heating system.
V Implement a reset after any intended/remaining modification of the system configuration (Æ chapter 4.3), to save the new
system configuration in the module
MCM10 (MCM10 master).
60
MCM 10
Commissioning and decommissioning
4.3
Configuration reset
The heating system configuration is saved in
the MCM10 master. Resetting the MCM10
master deletes the entire configuration
s(including from the other modules MCM10).
Resetting the configuration deletes the system configuration stored in module MCM10. During the next start, the
current system configuration is saved to module MCM10.
V Interrupt the power supply to all modules MCM10.
V Open the module MCM10 (MCM10 master) casing
(Æ Fig. 3).
V Remove jumper (Æ Fig. 12).
V Ensure the correct connection of all heating system
components.
V Provide the power supply (230 V AC) for all components of the heating system, except for
modules MCM10.
V Start all boilers (switch ON).
V Provide the power supply via the mains plug of the
(first) MCM10 module.
4.4
4
Shutting down
Warning: System damage due to frost.
V Ensure frost protection if the heating system is to remain out of use for longer periods (see boiler installation instructions).
To take the heating system out of use:
V Interrupt the power supply to all modules MCM10 and
all boilers.
Caution: Faulty function
V When using system version 2 or 3, ensure
the correct position when refitting the
jumper (Æ Fig. 12).
V Refit the jumper (Æ Fig. 12).
Configuration starts. This will take at least 5 minutes.
V Close module MCM10 casing (MCM10 master)
(Æ Fig. 3).
MCM 10
61
5
5
Operating and fault indications
Operating and fault indications
Operating state and faults can be indicated in three different ways:
– via the boiler displays;
– via the remote fault indication;
– via the LEDs on module MCM10.
5.1
Operating and fault indications via
the boiler displays
The operating and fault indications for each boiler can be
checked via the boiler displays. For further details regarding the operating and fault indications, see the boiler documentation.
5.2
Fault message via the remote fault
indication
For example, a fault indicator can be connected to the
zero volt fault contact (see also chapter 3.2.3 on
page 59). The state of the remote fault indication is also
shown via an LED on the MCM10 (Æ Table 11 on
page 63).
62
MCM 10
Operating and fault indications
5.3
Operating and fault indications via LED on module MCM10
Subject to the state of the overall system, the LEDs on the
module MCM10 (Æ Fig. 14 on page 70) provide indications about the operating and fault state of individual components, and thereby enable specific troubleshooting
(Æ Table 11).
Generally, three different states in the overall system can
be identified:
– Configuration (during commissioning and after a reset)
– Standard operation
– Fault
LED
No.
1
5
OFF
ON
Flashing
Function
Colour
Diagnosis
Remedy
Diagnosis
Remedy
Supply voltage
green
Fault: No power supply.
Check power
supply.
Operation: Standard operation.
–
Diagnosis
Operation: Pump
ON.
–
Remedy
Replace module
MCM10.
2
Heating circuit pump
green
Operation: Pump
OFF
Fault: Pump will not Replace fuse
start although the
(Æ chapter 5.4 on
LED is ON, as the
page 30).
fuse for pump output has blown.
3
Switching
contact for
remote fault
indications
230 VAC
red
Operation: Switching contact not activated; not a fault.
–
Fault: Switching con- Check power
tact activated, but no supply.
power supply.
Replace module
MCM10.
Fault: no boiler
Remove fault(s) on
attached to the
the boiler(s).
MCM10 operational.
Fault: Flow temperature sensor faulty.
Check temperature
sensor on the
MCM10 master and
its lead.
Replace module
MCM10.
Fault: System pres- Top up the system
sure too low.
with water.
Fault: No communication between module MCM10 and all
connected boilers for
at least 1 minute.
4
Communication
green
Operation: No communication between
this module MCM10
and the previous module or the heating controller (2-wire BUS).
standard operating mode with
only one module
MCM10 or with
the MCM10 master without 2-wire
BUS controller.
Fault: No communication between this module MCM10 and the
previous module or the
heating controller
(2-wire BUS).
check the corresponding connecting lead/
cable.
check the corresponding connecting lead/cable.
Replace module
MCM10.
Operation: Commu- –
nication between this
module MCM10 and
the previous module
or the heating controller (2-wire BUS).
Replace module
MCM10 or heating controller.
Configuration:
Communication
between this module
MCM10 and the previous module or the
heating controller
(2-wire BUS).
Wait until the configuration has completed. The LED will
then be illuminated
steadily.
Fault: No communication between this
module MCM10 and
the previous module
or the heating controller (2-wire BUS),
although these components are installed.
check the corresponding connecting lead/cable.
Replace module
MCM10 or heating
controller.
Fault: No communi- Reset the configuracation between this tion (Æ chapter 4.3).
module MCM10 and
the previous module
or the heating controller (2-wire BUS)
because these components have been
deliberately removed
Tab. 11 Operating and fault indications on the module MCM10
MCM 10
63
5
Operating and fault indications
LED
No.
OFF
Function
5, 6, 7, 8 Boiler 1
Boiler 2
Boiler 3
Boiler 4
ON
Flashing
Colour
Diagnosis
Remedy
Diagnosis
green
Operation: No heat
demand to the boiler;
boiler operational
–
Operation: Heat
–
demand to the boiler;
boiler in operation
Operation: No boiler
connected
–
Fault: Boiler fault1)
Configuration/
Fault: No communication between the module MCM10 and this
boiler, although it is
installed.
check the corresponding connecting lead/
cable.
Fault: No communi- Reset the configuracation between mod- tion (Æ chapter 4.3).
ule MCM10 and this
boiler because it has
been deliberately
removed.
Remove fault on
the boiler.
Replace module
MCM10.
Remedy
Diagnosis
Remedy
Configuration:
Wait until the configCommunication
uration has combetween this boiler
pleted.
and module MCM10.
Remove fault on the
boiler.
Fault: Communica- check the corretion error between
sponding connectmodule MCM10 and ing lead/cable.
boiler. 1).
Replace module
MCM10.
Tab. 11 Operating and fault indications on the module MCM10
1)
5.4
Another boiler will be enabled automatically in case of heat demand
Replacing the fuse for the heating
circuit pump connection
V Interrupt the power supply.
V Open the module MCM10 casing (MCM10 master)
(Æ Fig. 3 on page 67).
V Replace fuse (1) with one of the same type (2.5 A s,
ceramic, filled with sand) (Æ Fig. 9 on page 68). A
spare fuse (2) is provided in the module MCM10 cover.
V Close module MCM10 casing (MCM10 master)
(Æ Fig. 3 on page 67).
64
MCM 10
Environmental protection
6
6
Environmental protection
Environmental protection is one of the principal policies
for Buderus.
The quality of our products, their economy and environmental safety are all of equal importance to us and all environmental protection legislation and regulations are
strictly observed.
We use the best possible technology and materials for
protecting the environment taking account of economic
considerations.
Packaging
We participate in the recycling programmes of the countries in which our products are sold to ensure optimum
recycling.
All of our packaging materials are environmental-friendly
and can be recycled.
Used appliances
Used appliances contain valuable materials that should
be recycled.
The various assemblies can be easily dismantled and synthetic materials are marked accordingly. Assemblies can
therefore be sorted by composition and passed on for
recycling or disposal.
MCM 10
65
6
Notes
66
MCM 10
Tillæg/Anexo/Anexo/Appendix
Tillæg/Anexo/Anexo/Appendix
2.
1
1
,5
7 746 800 090-01.1O
3.
3x
1.
4x
3
4.
2
4.
4
7 746 800 090-04.1O
6 mm
6 mm
3,5 mmmm
3,5...5
6 mm
6 mm
3,5 mmmm
3,5...5
4
165
37
142
1
62
62
58
235
7 746 800 090-02.1O
2
7 746 800 090-05.1O
7 746 800 090-03.1O
5
3
MCM 10
67
Tillæg/Anexo/Anexo/Appendix
2
7 746 800 090-06.1O
1
6
7 746 800 090-11.1O
9
2.
90
75
1.
60
3.
7 746 800 090-12.1O
45
30
7
15
0
0
2
4
6
8
10
U [V DC]
7 746 800 090-08.1O
10
≥20 mm
90
70
50
30
7 746 800 090-07.1O
8
0
0
2
4
6
8
10
U [V DC]
7 746 800 090-09.1O
11
68
MCM 10
Tillæg/Anexo/Anexo/Appendix
VT[°C]
P[%]
7 746 800 090-11.1O
12
MCM 10
69
Tillæg/Anexo/Anexo/Appendix
0 ... 10V
21
20
230
VAC
23
I
22
A
D
B
F G H I J
C
E
K L MMMM
25
24
IV
M M M M
A
K
B
L
III
M M M M
A
K
B
L
II
M M M M
A
K
19
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18
17
7 746 800 090 - 14.2o
13
2 4
1 3
5 6 7 8
14
70
MCM 10
Tillæg/Anexo/Anexo/Appendix
MCM 10
71
6 720 616 692 (06/2008) 7726
Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
Sophienstraße 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.de
[email protected]
Download

MCM10 - Buderus