!"
#
"$ !%
& '
&%
(
) *
+
,
&%
( - " -"
&
"
.
#
0
1
&"
$! #
0
!
./
!"
2
-"
3!%,
!
"#$! %& !
'(
)
4 ! 5 64789
!9 !! :7884
%
;<! % "
!
;
=
3
% #%"
! # % %%
!" "
!%;>
%!
#
"%;" ? %
4
" @
!;>
)! !"#
"% "%
A 4 ::B 5:9C ;4 647C:
!:D !!:7884 !=
3 ;#
4 :4
*
+, (
-
-
+,
./ 1
./
,.
+
2
./
1
E2
F
GG
G
!
'
,
42 H
"#$! %& !
'(
)
:4:
+, (
I
!#
J"
!
%
=
3
%
-
-
=
<!% ! !%
!-;! *
!
"#$! %& !
(
1
- %
#
"#
'(
.
1
!#
J"
!
%
=
3
%
=
<!% ! !%
!-;! *
- %
#
"# 1
/
! ! $$ $0$12!3)
@
!# )
! ! L!"A G
A!
% !"
!"F:5 ! # " !BDDK
$5!6#
!
1
.
K: !- "
= !BDD64
- %
#
"# F
"
!%
FE H
-!
4$ 1!$.)
(
!"
!"
# -%
#
!"
3 #
"A
#
">M
!- ",!"
#%
# ! %
#
"
"
!
!"
*
!"
#
"
!"
"
!%
! " " !
!"
&"
$!
!! "
*
!
"
!%) "
#
"
(
%
#
!
#
0
!
"
%
!; !3
"
#
0
"% !
#
0 )" !
#%
#
#
0 )"
!#%
#
0 &%
(
!=
3
#
0
!%
%
"*
L "E +H
"
#
!"
-! " E H
#
"
A
:66D
:K:N
:KBB
:68B
:6C:
:8N7:
:K8D
:DN6BB:C7
:K7:
CC76
:8:8
:K66
8DD:NKB8
C896
:DBB
:8B:
7K7
:::D8N::
:KN7
!
;!" "
# =
3
@
!"
8N
87
C:
CD
C:
NB
8N
N:
89
N9
ND
8C
NK
N9
N:
NK
C7
NB
CD
# =
3
M%
#
9:
9B
96
9K
96
89
9:
86
6N
8N
8K
9D
88
8N
86
88
8B
89
9K
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
"#$! %& !
#
88
8C
87
8N
87
ND
88
C7
8K
NK
CN
89
N:
NK
C7
N:
CC
ND
8N
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
'(
#
0
%
4 *$%
#
0
%
! !
!"
"%
#
J#
!!% ! " % !%
%
%
%%
"
!%)!"
"
!"
"
(
"
"
!# ! ">M ) *
-!% " %
!! # #
0
!! # %
; ! %
" % !"
#
"$ !%
" % -O" "
$!%
% -! #
" % !"
#
!$
"
-!- >
" *"
" *!
!%" %
#
! "P !"
"
!" ! "
!L "
!
"
" % -; %
! -" * ! !!
(% !
!% ;!% % #%
"
!*
!% ! -!
!%
! " %
$
#%) *
- % ! -! ,!"
% ! "
% "
!%) "
#
! )!"
"
!" !
"!%
# "!" - %
%
#
!
"
$ *3!%
"
A
;! !%
"! % #%
$!%
#
%
"
# % * !%
)!"
!" ! " *
)!"
!"
!"
) "
!%
#% ">M
)" %
" !!"
8DD:B88:
:::D8:6
:8BB
:8BK
::::K9N
NB8
:8B9
:6DD
::BBN
::76CC6
:8B8
N89:
::::KKB
:DN:CDC
::D98BN
:BCK
:::D996
:::D9ND8
:BBKDBN
:KCC
:6B7
:D6:
:B8N
B:D:
:::BKCBK
:NK8N
:DBKD
:896
:::DD96D
B:DD
:87K7
866DKKN
BK969
:KN8
NCK:
:::D967:
::6NC
!
CB
NK
NK
NB
C6
NK
ND
89
99
N6
NB
C:
88
NB
N9
NK
N9
8N
NK
CD
CD
ND
N:
C7
N:
NK
N9
N6
NB
NK
N9
NB
N9
CD
86
8B
ND
99
88
88
89
9C
88
8K
6N
KN
8C
89
96
67
89
8N
88
8N
9:
88
9K
9K
8K
86
8B
86
88
8N
8C
89
88
8N
89
8N
9K
6C
69
8K
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
"#$! %& !
CD
N:
N:
ND
CB
N:
CN
8K
9K
NB
ND
87
86
ND
NK
N:
NK
88
N:
8N
8N
CN
C7
CC
C7
N:
NK
NB
ND
N:
NK
ND
NK
8N
8B
8D
CN
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
'(
)" % "
"
)" %
"
#
!
)" %
" *
)" %
% *$% !
!"
)" % &%
(!
)" % !#
! * !%
!"
!"
!" ! %
!"
!" % #%
*!"
% ! 2"
!"
!" ! !
2( "%
#
2! (
#
0
!
!"
2
"
!%
%
!%
2$
#
0
!%
%
"$ !%
!
%
-"
% -! #
& *
%"
"
#%
&3 "
"
!# !
) *
&3 #%
# &%
#
&3 #%
# %
!
&3
% !)"
!#%
&3 )!"
"
!" % #%
&3 )" % ! "
!
&3 2! "Q !)!"
"
!" ! ">M
&3 &%
( !P !"
&3 !"
!" !
" !
& Q - )!"
"
!" , % ! % !#
&
"$ !% !)"
!#%
& % !%& !
&%
( "
#
"
#
!)!#%
&%
( "
#
*
&%
( !"
# !
!"
&%
( #
0
% -! #
&%
( #
0
#
!
!"
&%
( $%
#
&%
( - $% !"
&%
()!"
"
!" " *
:BCD6
:KBK
:8BN7
:K67
:DB98
:69C
CB8
:K97
66D987
:888
:::D98C
BB8CB
CCN
:N:6:
:9N6K
::::6B:D
NKD
N978
CKB
:K:K
:::D9796
:7NN
9CN
:8KD
:K6N
:::DC7D
:8K:
:6DK
:K:6
:K:9
:6:6
76DCC9:
7C:
::NB
:DB7
:::BND7:
:689
!
N9
87
NK
8N
N9
87
89
ND
NB
ND
ND
N:
N9
N9
CB
ND
C9
N9
N:
8N
86
NK
NB
N6
8C
87
N6
CD
8N
87
CD
NK
ND
N6
NB
CD
8N
8N
9B
88
9:
8N
9B
6N
8K
89
8K
8K
86
8N
8N
99
8K
9N
8N
86
9:
6C
88
89
8C
9D
9B
8C
9K
9:
9B
9K
88
8K
8C
89
9K
9:
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
"#$! %& !
NK
8C
N:
88
NK
8C
8K
CN
ND
CN
CN
C7
NK
NK
CD
CN
CK
NK
C7
88
8B
N:
ND
NB
89
8C
NB
8N
88
8C
8N
N:
CN
NB
ND
8N
88
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
'(
7
&%
()!"
"
!" !#
&%
(2 "! ! -!% !
!"
&%
(
-!
!"
&%
( "
"!" ! "!%
&%
( ! = )!"
!%
&%
(
"!
&%
( !"
!" $ *3!%
&%
( *!" "
"
!%
&%
( #
!
&%
(
"
!%
&%
( ! " " ! ">M
&%
( ! % ">M &%
(,! % !
"
&%
(R % !"
!" !
!"
&%
[email protected] " ! ">M
&%
! &%
(%
&%
!
!"
"
#
!
&" O !
" !
S#
"
"
!
"
#% - "
%
%
!%
!
!O -!
! $ "
! %
!%
! ! !&
!%% !"
!" #
"
"$ !% ! "#
%
%
>
>
* ! " *
!% #
$ > )4 ! !"
$!"
! "
#
;!%
! )!"
"
!"
) *
! !%
%% "
"%
!
!"
!
# ) *
"
#
0
%) "
T%
"% "
(
!"
"
L
" ! ">M , ! #
!
:::D9N9
:K7K
66D89D
:6BC
CN6:
:KB8
:KCN
:KKN
66DK9N
:KKK
:K9N
:K9B
:K6:
CNB
:6BN
:DBCB
::NN
B:8D8
C:8
:DN:999
:KC6
:B8B
7K8
:K6K
7:K
BDDD
:KK:
::NK9
:KB7
:K87
:::D8B:C
:K7B
:KDK
:B9:N
:::DC77D
7K6
!
N9
8C
NB
8N
C:
C:
87
8C
CD
NK
8C
88
8N
8D
N9
CD
ND
N9
NB
ND
CD
8N
N:
86
8C
N9
CD
8C
N9
CD
8C
N:
CD
C:
NK
N9
N9
8N
9D
89
9:
96
96
9B
9D
9K
88
9D
67
9:
6K
8N
9K
8K
8N
89
8K
9K
9:
86
6C
9D
8N
9K
9D
8N
9K
9D
86
9K
96
88
8N
8N
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
"#$! %& !
NK
89
ND
88
87
87
8C
89
8N
N:
89
86
88
9N
NK
8N
CN
NK
ND
CN
8N
88
C7
8B
89
NK
8N
89
NK
8N
89
C7
8N
87
N:
NK
NK
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
'(
8
"
" % ! ! !"%
"
!=
3
" !)"
!#% "
#%
"
"
" ! 4 * !%
" * !
# !% !O
"!#
! !) #;!% !
Q !"
Q!
"
#*
% "
!*% ! %
$!
$!%
# % M%
# ! %
%
(% !%
% =
3
"%
*!" !#
)" % !#
%
)!"
"
!" % -! #
#A
?
!
!"
A
% !) "
"
% M%
# -!%
# ! %
%
% #% 4 %
;
# !) #) %
!
!"
%
"!"
-!" #
0
O "
Q !%)!"
"
!"
!-3 !L!" !) " %
" !% "
!"
" %
-"
-!% ! !O
% !) $ !"
!
" %
0
" $ ",!"
!"
!%
"$ !% % #%
, !A >
%
#
"
, !
#
0
%
#
, !-"
"
!% ! ">M
, !
%
#
" !
!"
, -" + !"
CB:
:D6C6BB8
7CC
776
:D6C6BB8
99B
:K:7
:6K:
8DD::C7
:66K
:7N89
:KBC
:N:N
:K8N
988
:6CB
:867
::8:
N6:
N7K
:DN:97:
7BB
:::DN6CK
BDNND
:K7N
::::CB76
:KD8
66D6B9
:B78
B:9C
C8N7
N8C
:6::
::B7
:K8C
::::KNC
!
N9
N9
N:
CD
N:
NB
CD
CB
N:
CD
CN
8C
N9
8N
C7
CD
NB
NB
ND
N9
N:
ND
NB
NK
8C
ND
8C
ND
C:
N9
86
N9
87
N9
8N
C7
8N
8N
86
9K
86
ND
ND
ND
ND
ND
NK
NK
C7
8N
C7
ND
ND
ND
ND
ND
89
9K
99
86
9K
8:
9D
8N
9:
8B
9K
89
89
8K
8N
86
8K
89
88
9D
8K
9D
8K
96
8N
6C
8N
9B
8N
9:
8B
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
8N
CD
C7
8N
C8
89
NK
88
CC
8N
ND
ND
CN
NK
C7
CN
ND
N:
89
CN
89
CN
87
NK
8B
NK
8C
NK
88
CC
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
"#$! %& !
'(
9
, " "
"% ! !%
Q#
, " ;!% !
,
"
#%
#
, "
" 3
, !#
! %! , - " !L!"
) %
!
U" %
#
" !"
!"
# !"
!" !P !"
#
0
"
$!% !
#
0 ,!" !
"%
"
A
"
"
!
!% %
#%
)" %
#
! !"
"
%
!;! ! %
% 4
! -"
!
2(
% -! # ! !"%
2!"
-% #
* ;!% #
!
& !#
! ! ">M ,
" !) #% #%
!% )!"
"
!" "=
!% !
!"
!!"
% -%
- ! "
"
$!%
,#
!")!"
"
!"
!;
!%
! ! L!"A G
-!
!"
!%
#
#%
-(
#
0
#
0
- %
#
"# FE
!"
"
;!%
#
!" ) *
!% !
!"
"
* ;!%
)!"
"
!" ) *
! -;
"
$!%
"$ !% !!"
"
$ ;#
"* ) *
" % ">M
:698
:K69
N76
:DN:9CD
:::DCC9B
:K6B
:6D9
BD9N
:KC:
BKD8
::88
:N97
:DN:87N
N79
N:N
:DN:9N9
CD
87
N:
NK
C8
88
8C
9K
9B
86
88
97
67
9D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
8N
8C
C7
N:
C6
86
89
:DD
:DD
:DD
:DD
:DD
:DD
:DD
:DD
:DD
:DD
:DD
:DD
:DD
:DD
:DD
:DD
9B
# =
3
M%
#
#
D
D
D
D
D
D
D
D
9C
C8
CD
C6
CK
8D
CC
C:
ND8
K:8:7KD7
B:B:9
C97
66D87D
:DN:86N
:86:8
!#
!
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
9D
%
#
"H
#
"
A
:9NC
N:C
8B97
:7K8
:796C
::9B
BK8BK
7KN
!
# =
3
@
!"
6B
8:
99
97
9N
69
8B
98
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
"#$! %& !
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
:
" !)"
!#%
" % !"
# )!"
!% !"
!"
"%
#%
- " $! "!%
!
! !!%
#
!%
! ! ! !!%)" 3
" M
>
! -!
!"
-"
3!% ! " *
!#
* " )!"
"
!"
)" % "
*
! )!"
"
!"
"
!%
" , !"% !#
* %
# "
#
" !!!
)!"
"
& !#
! "
!%
"
! !#
*
&%
(
!$ #
!4 %
#
&%
()!"
#
! " *
&%
(
#
&
"
"
? "
#"
&
> (%" *
!*
&" ! -!
#$
!
% !
#%
#
%
= !%
"
""
#
"
" !
" % !%
"
%!
# ,! %
" !&
!%% !
#
" ! "!% " % % #%
"
"
"
!%)!"
"
!"
"$ !%
"! ! % !&
!%%
"3 !*
!=
3 "
!
!- !
R *
( "- % #% *!"
!
!"
#%
>
" ! " *
%
#
%
!"
!" ! "
"
:DN:97C
:976
:B96
NN99
:DN6D6D
:::::6NN
:NK9
::::C96
:DN:8C6
:DN:8KC
:78D
:7NBB
:DN:67:
:88NN
:8CD
:8CK6
8CC
::::9987
:C:DKB
:CD77
7B88
NNK
:DKB
:87CC
:DNBDB9
:DKNN
::::9:K
:CBK
BD7D
:DN:7DN
6NC8
:DN:7D7:
:DN:88D
::::8DB
::::9BB6
:::DC9D
::::CDBB
!
6D
CB
98
8B
87
8D
9D
CD
86
6C
8B
8D
ND
8D
8:
99
CD
KK
8B
CC
99
86
8D
8D
8D
NB
8D
8:
8B
8D
8D
8C
98
6D
KC
9:
8K
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
"#$! %& !
99
NC
C:
CC
N6
C9
89
N9
C7
8B
CC
C9
79
C9
C8
CD
N9
6N
CC
7B
CD
C7
C9
C9
C9
7C
C9
C8
CC
C9
C9
NB
C:
99
9B
88
CN
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
)
&%
( -
-; %
# )!"
"
!"
:C9B
% -! #
"
!% "#
!"
# !
%
!) #*
" "%
!O
"%
0 2!!
"
!% ! !!
V
!#&
("
"$ !% !"
!"
,!" >
!% !
R! # &
"
) %
!
R! $#
M
( ;!%
! ! L!"A G
-!
!"
- %
#
"# FE
!"
"
-%
* ) *
! -!
!=
3
# ) "% Q " ) *
3
!% "
"
!
!$%
#
!#
"
#% !
O
@ %
#$
$! " !"
"
#S "
#S -;
# &%
(! " *
#!"& !# "
!$
!
#% *!"
!"
#
= !%)!"
"
!L "
#%
# ! -; %
@
"
! ! %
*
A
%
"
"
!#
#-" !"
!" -; %
%
;!%)!"
"
!"
" J"
! " *
- ! !"
!"
- !% ; "
!
"
#
! !) $ !"
!
:DN:9BB
:::D8CD9
NBK
:B9B8
::8KD
88N
:DNKC:B7
:DN:C68
:B87
:CDCN
:D6C69K
89
97
8:
9C
8C
ND
8D
NB
8K
8:
8D
97
D DD
ND DD
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C6
C8
CB
NB
79
C9
7C
CN
C8
C9
C6
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
H
#
"
A
B6:BC
BK8:K
BK8N8
BD77N9K
BKN7C
:::DCN6
:6CD
::::D87
BKNNC
:::::KC
:::BCD7
BK8:7
B6:69
C69
BKNN7
:KKD
BKN7D
:799
BK7:9
BK8BD
!
#
# =
3 @
!"
8D
88
CB
8:
9N
9:
NK
88
8D
9C
87
9N
8D
8D
8D
9B
ND
98
9N
CD
"#$! %& !
C9
N:
NC
C8
CK
88
7N
N:
C9
CB
N6
CK
C9
C9
C9
8C
79
C:
CK
N9
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
))
" "
#%
"
!"
$!
"
"$ !%
W $! ! %
#
"
#
! " !"
!"
# !# " % ! %
#
- !
#
0
!% ! % #
0 W $!
"
#
!!#
#
#
0
$%
#
!%
% -! #
#
0
!! !
Q !"
Q!
#
0
!! # !
#
0
"% * #
0
"% %
#
#
0
" % % !"
!"
#
0
"% - "
3!%, !
#
0
!
!"
#
0
% !"
#
0 )!"
!%,!"
"
#
0 )!"
"
!" ! !%
#
0 )" !
% #%
#
0
=
#
0 &%
( "
$!% % #%
#
0 &%
(! " *
#
0 &%
(
#
0 &%
!- " ! %
#
0
!#
!!
#
0
!;
)"
!
#
0
;!%
#
0
! "# "#
#
0
! % ) 3
"
!"
#
0
!"
!" %
#
"
#
0
!
#
0
!"
#
#
0
T %
#
0
!L!"
"
!% !
#"
# !%2!!
%
#% ! !
BK6K9
B6DB7
:::::DN
CDC6
:8:7
BKN7:
BKN7B
BKC:N
B6DKK
BK7:N
BKN76
BK7BD
BK87D
BK7B:
N:KB
BK8:6
BK7BB
BKN79
BKN78
BK8:9
BK7B9
BK8B8
BK7DD
:::BK8C
BK7BC
6N9N
8DDBBB6
BK7BN
BK7KD
BK7D:
BK7DB
BK7K:
BK8KD
BK8KB
::::8K6
BK7KK
BK7K6
!
8D
8D
CK
CD
C6
CD
KD
9D
6D
8:
8D
99
CD
98
8K
8D
9D
8D
8D
8D
CD
8D
CD
99
9N
8K
99
99
96
8K
8K
9C
9N
8:
8D
9:
9N
"#$! %& !
C9
C9
NN
N9
N7
N9
69
89
99
C8
C9
CD
N9
C:
CN
C9
89
C9
C9
C9
N9
C9
N9
CD
CK
CN
CD
CD
87
CN
CN
CB
CK
C8
C9
88
CK
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
)
"!
!%
%
#
"! ! "
"
"
!#
!
!"
" !#
! ! !% "
!
"
#" # ! !"
!
#*
$%
# !L "
!
*
"
! !
"$ !% % !%
"!
!
"%
#
! ! ">M "
"%
! " $ !" ! "
# -!
!% " %
!! # - !
#
!" !%
!! # "
!$J"
%) *
! ! # ,! V
! "#
! # "! %
!" "
%
#
! "
,
!"
#
!"
!" !#
"O ! -!
"
" ! ">M
"
#
!
"% "
%
#
"%
!" "
Q !%
" % !"
!
" %2! "Q !%
" % "!
"
"
!
" % A ,!"
" % $(" &"3 "$
" % ("
$ ! "#
"
!"
!A
"
% -!%
( ! %
#
" " %
! " "
Q !%
!" !- % % " !"
!%
A" >
"$ !% ! !
!- "&%
(
!
*
>
!
Q !"
Q!
" !#
! !% ; "
!
"# )!"
"
!"
:::DCN7
BK7K9
BK7K8
::NC9
::NC8
8DD:B86
BCNB
B6:67
BK89C
CCC
KNNB:6
CK68
N:6C
:KKN:
BK7D6
BKCBD
BKCB:
BCN7
BK8:B
:7KB7
BK87:
BK8:C
B6:DK
:::D6:C
:69BB
:::::9K
BKCBB
:DN:7::
BK8B:
:D8DDN6
BK76D
B6:D9
BC7D
:K86:
C6CCC9
:977
BK8BB
!
89
CD
C9
8N
87
CD
8D
K9
9N
86
8:
N9
8B
8D
8D
9N
98
8B
8D
CD
96
8K
89
8D
8D
9N
CD
9N
89
8:
CD
9D
87
86
9K
88
99
"#$! %& !
ND
N9
7D
NK
N6
N9
C9
9D
CK
C7
C8
:DD
CC
C9
C9
CK
C:
CC
C9
N9
87
CN
ND
C9
C9
CK
N9
CK
ND
C8
N9
89
N6
C7
8N
N:
CD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
).
! !& -! %
#
!"
!% !"
!% *
"
!%) $ !%
! ! "
!%
! ! *
!"
-"
%
#
#
-" #
" ! " % !#
"
! ! "* !
"%
#
!
") *
% !"
!"
*
!#
!
"
!*
"
" % !
!"
!
(
"$ !% ! " *
!%
!!
)!"
"
!"
! ! !) #!% $ !
! " "
"
!
% -! #
!%
!! ! - % ! " %
A
% ! -!
("
$
A
%
-!"
A
% $ !"
% M% #
"(%"
*!"
!"
M!!
- $%
!
% -! #
- $ %)!"
"
!"
" "
!% * !
"
#
0
!"
!"
! !*
$ " !L!"
%
%
;" !
%
M!! %
% 2 # ! !- % !)"
!#%
"
-!
!
!"
" ! "#
!%
%
= !% "
6N8:
B6:D8
986B
::::869
BKCBK
::::98N
BK76:
8DDC:CK
6CDD
B6:9:
BK76B
8DDBBK:
BK8B6
::::CD:
B6DCC
B6DKC
BD77NB8
BK897
BKCB6
B6:9K
BKNBB
B6:KB
6N96
BK7D8
BK9ND
BK8B9
BK766
B6KC9
:68B7
BK88D
:::::6B
:696D
BK88:
B6:B6
:BN6
B6BD:
::::99C
!
8:
86
99
C9
8D
8D
9C
9C
86
8D
9C
C:
99
8D
9N
8N
86
86
96
K9
9N
8D
8D
CD
8:
8K
9C
9N
8D
87
9C
86
8D
8D
8D
8:
89
"#$! %& !
C8
C7
CD
7D
C9
C9
CB
CB
C7
C9
CB
N8
CD
C9
CK
NK
C7
C7
87
9D
CK
C9
C9
N9
C8
CN
CB
CK
C9
N6
CB
C7
C9
C9
C9
C8
ND
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
)
!
"
!
! ! ;!% !"
!"
"
!%
= !%
"
!%
%
"
"
"%
% "
"
! !
!!" !#
!! "
"
!
= ! " *
!#
! ! %
!
Q !%
!"
#%
"
"*
"O
" !
!"
" - "
#
!"
"
- !"
# "
!% "
"
!%
$?
*!"
-! ;!%
! %
%
" !% ; "
!
!
!" " *
* ! -!
)
#
0
%
# " *
)!"
&%
( "*
)
" "%
% !"
!%
) "
%
#
" %
#
) "
%!
"
)" %
!"
# -3
)" %
! "!
-;
)" %
!%) *
)" %
A
%
"
!
)" %
#
0
! !%
Q#
)" %
% * $ % !) $ !"
!
)" % ! %
%% " *
)" % ! %
%%)!"
"
!" !#
)" % M " - !
)" % !"
!"
!" " M
!"
)" %
! !% * !%
)" %
;!% !
)" % ! A
!
"
)" %
!% "
$!% - "
3!%
B6:DN
BK769
:::DCN:
8897
BKNBK
BK87B
BK7DN
B6B88
:CD:N
8DBKNB9
BK7:D
B6:K6
66BD8:
BK7::
BK7:B
:K8:6
B6DCN
:696K
8:CB:B8
BK7:K
B6K6D
B6:77
B6:96
BKNB8
BK7:6
BK8BC
BK7:8
:KK9
BK7:7
BBD9:
BKNB7
BK879
B6B6B
8DDBBNC
BKNK:
BK878
BKNKB
!
8D
CD
98
87
89
8K
98
9:
97
86
CD
8B
9D
9D
CD
8D
9N
8D
9D
8D
97
9:
8D
C9
9C
8D
9D
99
8D
8:
86
9:
9N
99
9N
9N
88
"#$! %& !
C9
N9
C:
N6
ND
CN
C:
88
C6
C7
N9
CC
89
89
N9
C9
CK
C9
89
C9
C6
88
C9
7D
CB
C9
89
CD
C9
C8
C7
88
CK
CD
CK
CK
N:
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
)
)"
)"
)"
%
#% %
#
!
% , ! #% + !" " * ) *
! "
!% "
!
! O !"
!
% #%
!"
@
"
!"
% )!"
;!% ; %
!%
-" "
$!%
!"
#
!% % #%
!"
#
"
"
"
! , !#
!
%
"$ !% !
- ") " % #%
#
% " !#
!! "
"
! ! # )!#%
*
!"
#
! "
"%
2"
"%
#%) *
2!!
"
%
# *$%
2!!
!% ! V #"
*!"
2!
"
2! % 2!!
;"
!
!" %
#
2!"!"
# -!% !"
O
2(" ,!" Q
2 !"
- % -(
2 - !"
# ! -; % !#
!
!"
,
"
!% "!"
$ "
!
$! " -!
#
!" % #%
-" "
Q !% % !%
!% !"
% #%
!
& #
"Q #- )" %
"
!! V
) "
# %Q !"
% ! -!
! - "%
-! !
!"
!%
%
-!
= !% !"
BK87C
:K9KC
BKNKK
BK796
B6:D7
B6:98
BK79N
B6DK7
B6::D
:BB7C
:::B8C9
B6:KC
BK78B
BKNK6
BK767
8DD::69
BK8B7
BK79D
BK8K:
B6:K7
B6D6:
::::6N8
BK8KK
:::B8N:
N:9
BK79:
BK8K9
BK79B
9DB:
BK799
:6D8
BKNK9
:::::CK
BK8K8
CK88
BK788
B6:6B
!
9D
8D
86
96
8D
8D
9C
8:
8D
98
9:
8D
8:
96
9D
CD
8D
CD
89
66
9C
97
9C
8C
99
8D
99
8K
8B
8D
99
8:
CD
99
8D
8:
9N
"#$! %& !
89
C9
C7
87
C9
C9
CB
C8
C9
C:
88
C9
C8
87
89
N9
C9
N9
ND
97
CB
C6
CB
NB
CD
C9
CD
CN
CC
C9
CD
C8
N9
CD
C9
C8
CK
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
)7
%
- ! &%
( !%"
#- "
"
"
!%
!
%
%
!- &
!"
0"
" !" !
!"
!"
!" ;!%
!#
! Q!
& O)!"
"
!" !
!"
&"
! " *
& " !L #
& -" "% ! ">M
&3 !&
!%%
& !#
>
*
%
#
& "! "
"%) $ !"
!
&
" - !"
!"
&O" #
0 ,
" * !
&
!%%)!"
"
!" !)"
!#%
&3
# !% !
!"
&3 #%
#
* !
!"
&3 #%
# !
!% "$ !%
&3
%
" % ! -!
&3
"% %
#%
&3 !
!"
"
!"
&3
"
!% % #%
&3 ) $ !"
! ! &3 ) "
#
!
=
&3 2!"
-!
"
Q !%) #
!%
&3
%
#
&3
Q % ! "#
&3
"
%!
&3
! %
#
"
!
&3 !"
!" % #%
&3 !"
#
! !% " %
&3 ,!" % #%
& Q - !"
!"
&!
&! !
7B7
BKNK8
:K8BC
BKCDK
BK8CD
B6:66
BK798
BK78N
BKCD9
:C7BB
:::::8K
C6B6
B6:B8
B6D6B
N:K8
:N66C
BK79C
BK8KC
BKNKN
BK797
BK78D
:88D:
:::::N8
BK8KN
BK78K
8DBDKBD
B6:BN
B6BC7
BK7CD
BK789
::::8D7
:::B:K7
N:6N
BKN6D
B6:68
BK7C6
BK8K7
!
98
8K
CD
97
CD
8D
89
8:
9K
6:
9N
8B
8D
98
9N
8:
8D
99
89
8D
CD
97
9D
8B
9N
6K
8D
CB
8D
9D
88
9C
86
89
8D
8D
88
"#$! %& !
C:
CN
N9
C6
N9
C9
ND
C8
8N
98
CK
CC
C9
C:
CK
C8
C9
CD
ND
C9
N9
C6
89
CC
CK
9N
C9
NC
C9
89
N:
CB
C7
ND
C9
C9
N:
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
)8
&! )!"
!% % M%
&"
$!
&"
$!
*,
&"
$! !"
!"
&"
$! !"
!" % #%
&%@ !%
&%@ )! # %
#
&%
(
!
# "$
&%
( !- " "
Q !%
&%
( !% ! ">M ) *
&%
( #
0
% -! #
&%
! "- #
!
* !%
*
&%
( "
#" "
"% ! -!
&%
(
*$%
&%
( #%
# "!"
&%
( #%
# %
&%
( ! M- )!"
"
!"
&%
( !%
!"
" ! %
#
"
&%
(
@
"
&%
( "% %
#% !
!
&%
( "% %
#
"
&%
( "%
"!
&%
( "
"
! ! %
#
"
&%
(
"
&%
( % "=% "
!%
&%
( ! "- #
*!
*!%
*
&%
( !) #&%
(!
#%
#
&%
(!
2
&%
(
"
#
! ) %
!
&%
( %
-!%
&%
( % -" ) *
&%
()!"
"
!" #
"
&%
() #
!% ! -!
&%
( !"
!"
!"
&%
(
$ ) "%
&%
(2!"
!%
BK86D
69BC8D
:K8:B
N:K6
BC7C
BK7C:
BKN6B
::::8:9
BK77N
B6DDD
B6DDB
BKN6N
BKN6C
B6KD:
B6BDB
B6DND
8DDBB6N
8DD6N97
B6D:6
:BKD:
BK7CB
99CC
8DBK997
BK8C8
BK86B
BKN6N
BK8C9
8DDBB9D
BC78
BK86K
BK8N:
BKCD8
BK8CC
BK7CK
B:B7:
BD6
:KCKNC
!
97
8D
9D
86
8D
8:
96
8:
9D
9D
89
96
86
9B
96
9N
CD
8D
89
CK
9C
89
6D
8D
69
6B
8D
CD
96
8K
98
97
86
8D
8D
CD
9C
"#$! %& !
C6
C9
89
C7
C9
C8
87
C8
89
89
ND
87
C7
8C
87
CK
N9
C9
ND
NN
CB
ND
99
C9
8D
9C
C9
N9
87
CN
C:
C6
C7
C9
C9
N9
CB
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
)9
&%
(2" %
% #%
&%
( !" !" % #%
&%
( !#
!&
> "
&%
( "
&%
(
* %
#
&%
( " !"
!"
&%
( "
@
#
&%
( % -! #
#%
&%
( !$
% #%
&%
( !
)
&%
(
-"
*
&%
(
! # "$
&%
(
%
#%
&%
(#
!
!
" )!"
"
!"
&%
(, " ! %
%
&%
(,!" % #%
&%
(R! $#
% -! #
#%
&%
(R -!%)"
!#%
&%
(R % ! " % %
#
&%
!- "&%
(, ! #
!
&%
!- !"
# %
#$
&%- " !"
% -! #
& "
! *
& "
! &%
( -!%
& !O "
!"
& !! "
-!%
Q !"
Q!
&
>
%
&
>
!"
# ;%
*!"
&" ! # " %
" ! %
#
"!
! !#
! V
! -; % !
"
#%
!
!%
!- "
!, % *
!
% #% * ) *
!%
!!
!$
"* !
)"
!"
!
"%
B6D:N
8DDBB9B
:::KDCK
N:67
B6::B
BKN67
BKN9D
BK7C8
BK8ND
B6KN6
:KCK
::::8:9
:::DNDN
B6DBB
B6::6
BKN9B
BK7CC
BK8C7
B6DB6
B6:9D
76C
BKN9K
687N
66B:89
B6::9
::::8B9
:::BDN6
BKCDC
BK7CN
B6DB9
B6:KK
:K98
BK7C7
BKN96
CK8C
B6:9B
:D7B6B7
!
9N
9D
8B
9N
8D
8D
89
9C
99
C7
8D
8:
9C
9N
CB
86
9C
NK
CD
8D
ND
8K
8D
9D
9D
8K
9C
8K
9C
86
8D
9K
9C
8D
8D
8D
9D
"#$! %& !
CK
89
CC
CK
C9
C9
ND
CB
CD
76
C9
C8
CB
CK
NC
C7
CB
7N
N9
C9
79
CN
C9
89
89
CN
CB
CN
CB
C7
C9
8N
CB
C9
C9
C9
89
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
):
"
!=
%
#
%
$!%
#
%! " *
!) #O
%
!$
"
"
! !
%
#
%
;"
!% !"
!"
> )!"
!% !
Q !"
Q!
)
!" % #%
!"
!" ! -!
#
0
%
!$$
#
0
! #
" % !"
!" !-$
" % #% )!;;!
%
# # ) *
"
!%
#
!% -!
"
!"
$ !
! "
% -! # )"
!#% !
!
- "! Q
!%
! )!"
"
!"
! 2! "Q ! "= #
!
!
! "
!#
! "
"
!% ! %
"! - " !- %
"
!$
"#
"
#
0
! %
#
" ! ""
$"
!#
!
" ! *!"
"
$"
" - )!"
"
!"
"
# !#
!%
# % #%
#
"
=
3 !"
!"
!"
" ;"
!
!%
"
L
" !) " %
" !!%
#
!! #
* O !, ! #
!
" (
- ! !
"
!=
3 -;
"
% "=% !!"
",
69BC87
B6:K9
8DDBB9C
:::B8D8
::::DKC
:::BDB7
B6BDK
BK7ND
B6DB8
B6::8
:6D7
:DN8BDD
BK7N:
B6::C
B6DBN
:K8:8
:::B:9B
:::DC78
B6:99
BK8N6
:KK7N
:NKBN
B6DKB
B6DK6
BK868
:8976
:::DB7D
::::B6N
BK7NB
B6BDD
8DB6DNC
B6DNN
7788
::::B8N
8DB6DK8
B6D6D
!
9N
8D
8D
6D
89
8D
9D
9C
89
CD
99
9D
CD
8D
CD
8D
8D
8:
8D
9N
8D
9B
9D
8B
99
8D
ND
9D
CD
98
9N
8D
8K
9D
89
CD
"#$! %& !
CK
C9
C9
99
ND
C9
89
CB
ND
N9
CD
89
N9
C9
N9
C9
C9
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
C8
C9
CK
C9
8C
89
CC
CD
C9
79
89
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
N9
C:
CK
C9
CN
89
ND
N9
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
"
% "=% !
!" !
"
% "=%)!"
"
!" ! "%
"
" !) #" * ,
" ! "!%
"$ !%
"
"
- )"
!
"
%
;A
"#
# "
!% %
"
%"
"
$!% % #%,!"
"
"
" ;#
)!"
"
!"
"
!#
* "
!%
"
! ! ">M
" &%
( !%
%
" &%
(,!"
!"
" &%
(, % %
"
;!% " %
" >
!
-3
"
!"
"$ !% !
!"
"
!
" # !#
-"
3!%
"
% )!"
!%) $
" U
! -!
"!
"
O #%
!%
"! !
" !%") $ !%
" &%
( "
Q !% "
#%
"%
! %
A - !
"! ! ! !
"! ! $ *3!% "
" >
- " !%
Q#
" !!
* !
!" !
"
-!%
!%
% %)" % ! %
%%
# &%
( % #%) *
"
;!% ; %
O%
!% %
#
!%
" "
Q !% !
!% , @
"!%)!"
!%
! " O !!% !
BKC:D
B6KD6
BK8NN
:8CD6
BK7N6
BK8:8
B6D6N
B6BD6
B6D9:
BK7N9
:CDD:6
BK86N
:79K6
BKC::
BKN9N
BK7N8
NN96
BKN8B
B6D7D
BK7NC
BK7NN
77C6
:699D
B6D9D
B6D7:
B6D7B
BKN86
B6:9N
6N9K
B6D9B
BK867
B6D9K
B6D96
BK7N7
BK77D
BK77:
BK77B
!
CD
69
8C
8C
99
ND
CD
KB
8N
9N
97
67
ND
8:
CD
96
86
98
CD
C9
8:
8D
9D
88
97
8K
88
86
8B
6N
8B
8K
99
97
96
9C
8:
"#$! %& !
N9
8D
NB
NB
CD
79
N9
6C
NK
CK
C6
86
79
C8
N9
87
C7
C:
N9
7D
C8
C9
89
N:
C6
CN
N:
C7
CC
8K
CC
CN
CD
C6
87
CB
C8
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
)
!%
"
" *
%
"
!%
!% !
-! #
2"
#
"
# !"
!"
#
! " % -;
" %
"
!O !% !
Q !"
Q!
#
"A
!" )!"
"
!" ! !
(%- ! # ! " %
"
,!"
!"
"
#%
!"
"
#%
% "
"
!"
% " #) *
%
- " -!%
%
- ",! %
-!%
%
-"
"
#
!
#
#
0
!"
!"
!Q !%
= !%
">M
(%" " % )!"
"
!"
(%")"
!"
!" ! ! " W $! " !#
!"
#" !M; !%
!" & Q - "
!%
!"
$ ) "% ! %
%%
!"
#
#
!#
!) *
!"
-!%2! "Q !%
! " !"
!"
%
#
"
!$
!"
! ;!%
!"
O "
Q !% ! "!%
@ % "
"% " *
$
#
"
!%
"$
%
;A
"#
#
"
!
#
B6::N
B6D99
:::BDB6
BC689
BKCDN
B6:8D
B6D98
8DDBB8N
BK89D
BKN88
B6::7
69BC6K
BK77K
:K999
B6:8:
:KK79
BK778
8DDBB87
:KBN
BK777
BKN8N
B6D9N
B6D89
BKNC:
::::8ND
BDCD
BKC:K
:::::BN
:::D7D9
B6DCD
B6DD:
B6:BD
8DDBBCB
BD8KC:N
BKNCK
B6DDK
B6DD6
!
86
ND
8D
6:
8D
8D
C9
9D
9N
9:
8D
8C
8:
8D
8:
9D
6D
96
N9
K9
96
9K
CD
86
9C
8D
8:
CD
9C
89
9C
8D
96
9D
8:
99
9C
"#$! %& !
C7
79
C9
98
C9
C9
DD
DD
DD
DD
DD
DD
7D
89
CK
88
C9
NB
C8
C9
C8
89
99
87
:DD
9D
87
8N
N9
C7
CB
C9
C8
N9
CB
ND
CB
C9
87
89
C8
CD
CB
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
#
!!%
# ! %
% =
3
# )"
!#% ! !
=
R! $#
!* !
!"
!$
,!" % #%
!
!"
!"
!M ! -!
!
Q !"
Q!
! # #%
# !$"
3
! #
"
! , #"
" !#
!
# ! %
% !%
%
!"
# &%
()!"
"
!" ! Q !"
%
*
!
$("
L#
-!
%
#
J
! !!% ! " *
0% -! # !
"
"! % ! ">M !%
%! -!% !P !"
% ! !) #- ) $ !"
!
-;!
%
! !)!"
"
!"
*
%
- "!"
%
#
"
!%
"
%
"
!% !!%
" " !
!"
" !$
!"
! %
#3 ;!%& #
! %
#3
! ! "
! %
#3 ! !!% !#
("
$ - "- X
!"
("
$
"%!
!"
!!"
=
(" ! -!
%
!" !"
!"
! O"
;!% % #%) *
% ! T-)!"
"
!" ,!"
BN:B
NN98
::::8B7
BKNN:
:KDN
B6B8C
B6BD9
:::K:7N
6BDB9K
B6DC:
B6DD8
B:DD7
BKCDD
6N9B
::N8N
8DDBDN:
:NND
::::BB9
B6DCB
:6C:N
B6DCK
BKNC6
:::KD9N
BKCDB
:::B:NK
BKNC8
B6:BB
B6DC6
N:KK
:986D
8DDBBC9
N:K9
B6D97
CK:
69BC88
BK89K
:K:CD9
!
87
8K
8D
96
96
9D
KD
8:
8D
89
CD
9D
8:
86
6:
9K
9C
9D
ND
8D
97
8B
96
8B
9N
8B
9D
8D
8D
CD
8:
9D
96
9D
96
CD
9C
"#$! %& !
N6
CN
C9
87
87
89
69
C8
C9
ND
N9
89
C8
C7
98
8N
CB
89
79
C9
C6
CC
87
CC
CK
CC
89
C9
C9
N9
C8
89
87
89
87
N9
CB
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
.
!3
#$
"
!%
$! "
-"
3!% ! %
#
"
0
"
!
"
!
"
"
* 2!*#
!
#% ! Q !"
!
!%
!"
! * !&
!%% "$ !%
*!%
#
! "
!-! #
; %
;"
%
#
, !
" *
"!%
, !- "&%
(! , !"! !"
"
,"
#M
%
#
,!" 2!! ! - ",!" >
% #%)!"
"
!"
,!"
A
%
%- ) " % ! %
%%
, % ">M !
!"
,"
- !%)!"
"
!" !)"
!#%
,#
J" " O !&
!%% " *
,
O
R !O !% !
R !-" !"
!"
"
R
%
-! ) !%
R T" , ! #
! !
R TO"
!
!"
R #
!"&%
(
!" !
R #
!"
"
#%
R #
!"R
!"!O #%
# % #%
R
!"!O % #% !#
R
!"!O)" % )!"
"
!"
R "!" ! % " %
R!# ! "!"
U(
! "
U! !)!"
!%
%
#
U- !
!"
-"
3!%
:K:B
BK896
B6D8:
B6DD7
:C76B
CK87
BKC:6
BKNND
B6D7C
B6D:D
:BK:B
8DDBBC8
B6DC8
:::DNCN
BKC:9
:696B
B6D7N
BKC:8
B6D:K
66D899
B6D88
BKNCN
BKC:C
BKNNK
B6:KN
B6:6K
B6D:9
:::B7D7
BK899
B6:8B
BK898
:::BD6N
ND7CKK
BKNCC
B6:8K
B6D77
B6:88
!
99
86
8:
97
98
9N
89
9C
9D
9C
ND
CD
8D
8N
8N
9D
8K
8D
96
9D
CC
98
9N
8K
8D
8D
9N
8:
86
86
8D
8D
9D
8B
86
8K
8D
"#$! %& !
CD
C7
C8
C6
C:
CK
ND
CB
89
CB
79
N9
C9
NK
NK
89
CN
C9
87
89
7B
C:
CK
CN
C9
C9
CK
C8
C7
C7
C9
C9
89
CC
C7
CN
C9
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
! ! L!"A G
-!
- %
#
"# F
!"
"
"&Q - - %
#-"
"
Q !% ! !!%
!"
% O" % #% "
!
#
0 )" % !
;"
!
"
!
"
!%
# !
O% "%
" %2! "Q !2 "
4 !%
! " T "" )!"
,%
%
#
-%
#
0
"
#%
!%
!% !
%
)"
!* ) *!#
#
%
!
#
4 4 4
"
Q !%
)" % !) #!"
"
#%
)" % , #
* ! ">M
"?
"
#
!" ! "#
#%
!
!!%
-!%
!"
"
#
!! $ "
2
"
A
*!" "
"
!"
$!* "
# ! 2"
"% "
;!%
T
!, #
#
!"
! ;"
!
&"
&%
(
"
#
!
&%
( "
#%
&%
( "
(% "$ !%
!
!" "
$
>
!) #- !%
% ! !"%
A 2!!
)!"
!%
G
#
"
A
:D969
:DN6B8DB
:::DCNN
:DNBDBK
N8D
:D6C
7:9:
8DD:797
69:K:
:DN:8C:B
:87:B
8DD::77
BD98
:B79D
:::B788
:BCB
::::8N7:
C:N
7KC
:::DCDCN
:::::B8:
::::CK7:
:88C
:8878
:BDB:DB
:9CK
:::6CKD6
::::8K79
:::DCBN:
:C:B7
N9D
:C:6
:87ND
!
#
# =
3 @
!"
N6
98
97
N9
N6
97
8:
N9
8N
8K
8:
NB
9B
9K
8:
N6
9K
C6
C7
9B
8B
C:
99
88
88
9:
99
98
97
97
8D
89
8N
"#$! %& !
77
C:
C6
:DD
77
C6
C8
:DD
NK
CN
C8
7C
8C
8N
C8
77
8N
N7
76
8C
CC
N8
CD
N:
N:
88
CD
C:
C6
C6
C9
ND
NK
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
"
!$
! ">M
"
- !
!
Q !"
Q!
"
#
0 )!#% "
"
! ! !"% " %
" %, A % *- #
" ;"
!
!&
!%%
"
"
(
"
Q !%
!"
" (
" !
" !) #-!
!%
" !) #- ! "!% "
#
" !) #"
* -!" !&
!%%+ !" " %
" ! "!%)" =
"$ !%
"
"
"
#
"
"
"
"$ !%
"
@
!#
" A
-;
% !!%
"
"$ !% !O %
*
" 0
-!%
"
A !L!" !
!" -!
"
"!
*
" !"
!"
%
"%
#
!
= !% !)"
!#%
"
% -! #
"O2!! ) " %
(" )!"
!% ! 4 #
"$!"
"- (
%
%
3
-"
#
A
"
;#%
# !L #
! %
% =
3
! "
%
-"
3!%
!"
#
!% "
!%
!$
L
" !
!"
% ,
) "
#
!"
"
! ! *
0 &%
( % #%
0
"
!%
:DN:9N7K
:BN8
:D7BC:9
8DD:N9:
NCN
:DN:CBC8
::6D
::::968C
N:D
:DN:979
:D9BN:D
:B9DD
::::6N:K
66CN7
:::D79C
NB76
:9B6D
:CD86B6
:BNC
:CKK
:DN:966
::::CK96
:DN:87K
:DNK7D68
8DD:NB6
:CKN
::9D79D6
76:
:D69N9K9
:BC7
:DN:99N
C7N:
:DCD:
:9K9
CB7N
::::D8B
:NBK
!
8D
8D
C9
8:
8:
9N
98
89
8D
C:
N9
98
N9
97
9N
96
86
8B
N9
86
86
9B
8N
NK
N9
87
8D
N9
9B
9C
CK
9C
8B
N6
8D
97
8K
"#$! %& !
C9
C9
7D
C8
C8
CK
C:
ND
C9
N8
:DD
C:
:DD
C6
CK
87
C7
CC
:DD
C7
C7
8C
NK
7N
:DD
N6
C9
:DD
8C
CB
NN
CB
CC
77
C9
C6
CN
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
7
0
" !!"
"
!"
! * ,! %
,!" !) #= !%
#%
#
!" !) #" ! "!% - $ % !"
!"
!
" %
"
%
# )!"
!#
! $ *3!%
2 %
= !%
>
!
% #%
>
" O T
" A
$
"
!%
"
Q !"
T"
%
T
"
"
" !*
!% " #
!%
# ! ">M %
#
!$
" ! ! # #;; V
"%
#
%
# *!"
4
= !%
R #
!" "
!
!"
!"
!#" ! [email protected]
!% $";!
-!
!"
77N7
::::D67
:::6C
89
8D
8C
ND DD
C9 DD
NB DD
89 DD
:DD DD
:DD DD
:DD DD
:DD DD
:DD DD
:DD DD
:DD DD
:DD DD
:DD DD
:DD DD
:DD DD
:DD DD
:DD DD
:DD DD
C8C
:CCC
:BN889:
:DD:7D8
KD:79C
BBN:CND
B6:NB
:::::KK
KDCB9
KBKC6B
::::::76
:::KD:D
BDB8
:DN9
:D7B6:B6
:D6NC:8
:DD DD
:DD DD
8N:
" 1
"
!%
% " "%
#
= !% ! *
!!%
#
! !"
!%
") %
!
>
"
!" !
#
0
"%
#
0
%@
" ,!" % #%
"% !
!"
"$ !%
"
-!
) "
T% ! ">M
!=
3 ! "
!% #%
#
Y
%
#
!#
* ;"
!
!
!" )(L
#
"
A
:D6C6NC
:7K9:
:D8K7
:DN:7DK
:::B886
:D899
BD97
N7C
::9:
:::::K7
:DNC
!
# =
3
@
!"
ND
N9
N:
88
C9
N9
N:
NB
88
N9
C6
# =
3
M%
#
97 7K
86 7K
8D 7K
69 7K
96 7K
86 7K
8D 7K
8: 7K
69 7K
86 7K
9K 7K
"#$! %& !
#
C6
C7
C9
8D
87
C7
C9
C8
8D
C7
8N
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
'(
8
!#
*
!=
3 !
#%
" ! * @"
# "
"
!# !
!
"%
# !"
!" !#
)" % ! %
%%
! ! " * ! %
%%
!"
)!"
"
!" ! ">M
-"
4 %
#%& Q !%
>
"
!%
#
"
!
2 !"
-%
%
- ! )!"
"
!" "
#%
& "
! % #%& "
&"
$! " % # ) "
";!"
&%
( #
0
$ "
&%
(
&%
( !"
!" -<!%
& !#
"! -!%
S#
% ! #
%
#
!A
%
! " ! ">M
$
" !L!"
!!
" ) "
"% ! " *
"% ! " *
" %) "
"
- !
"
" -(
*
"
#
0
) %
!
"
"
% "=% " % " *
"
% "=% !"
" )!"
"
!" !
" &%
( "
# % L!#
" >
%
#
-"
3!%
"
!
%
# )!"
"
!"
"
!#
! ! !!%
!"
"
!
"$ !%
*
"
"
#%
::::697B
KK:
::87
8C6
:DN:986K
:6D8DC7
CKN
:D9D:ND
6D9BD98
C77
KK87
:N6:
:DC7
:::DC79
CK6:
::D88
:::BNBC
:6:N9C
:DNKCDD
:::D7NC
:B9C
BK97N
NCC
NCC
BK97N
:D9C6
C6D8
::::DN:
:9B7:
:::ND
:DN:8DB6
98:
BKCC9
:DCN
:DC8:
:DK8
!
NB
C9
NK
N9
N:
N9
NB
CN
NK
ND
CK
N:
NB
8N
CD
88
NK
N:
CD
NK
C9
NB
C7
C7
NB
88
N9
NK
N6
NK
N9
N6
N9
ND
N:
ND
CN
8:
96
8B
86
8D
86
8:
9C
8B
97
9B
8D
8:
6C
67
69
8B
8D
67
8B
96
8:
9N
9N
8:
69
86
8B
8K
8B
86
8K
86
97
8D
97
9C
"#$! %& !
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
C8
87
CC
C7
C9
C7
C8
CB
CC
C6
8C
C9
C8
8B
86
8D
CC
C9
86
CC
87
C8
CK
CK
C8
8D
C7
CC
CN
CC
C7
CN
C7
C6
C9
C6
CB
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
'(
9
"! ! - " ,!"
"! ! - % #
*
"! #
! #
! *
"O " % "
#%
"
)"! " * %
%%
(%
"
#% %
!"
%
# !%
- # ,!"
#
* "!%)!"
"
!"
"
!%
# ! %
%
!" "%*!"
# + !"
!"
# % -! #
%
V $!
" !"
O " %
"%
#
" % (%
! %
#
"
$!%
("
!%
%
#
! %
#
"
!O
!*
#
!"
!"
! * ! "# ">M
,
> ,
,!" " !
R -"
0
!"
! "
"%
! ! L!"A G
-!
9NB
:::::9N
:D76
::67D
::KC8
::::D8CB
:::::68:
:DNK8N:
BKN:7
:::::9:B
:DNN
::::9C8K
::6K:
::667
:N98C
88DC
BKN66
:D789
CNK
:NKD8
:D6NN99
::7::
:C9NC
N6
N9
N6
N9
N9
8:
C8
C7
NB
N6
N9
N9
NK
N6
ND
N6
CC
NK
NK
N6
N9
N9
8K
86
8K
86
86
6D
99
9N
8:
8K
86
86
8B
8K
97
8K
98
8B
8B
8K
86
86
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
CN
C7
CN
C7
C7
99
CD
CK
C8
CN
C7
C7
CC
CN
C6
CN
C:
CC
CC
CN
C7
C7
N8
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
7K
9D
- %
#
"# F
!"
",!" O
) *
#
0
!"
!" !#
%
%
" !"
!"
%
#
( ) "% ! %
! !#4
*) *
-"
# 3
% % % ! -!
#- ",!" !
&
! )"
!#%
&
" ! $ " !"
!"
"
#
"
A
:DN:8CN
:NKK
KBD8N
N6K
8K9
:D6N9:7
CC:
::B8
:D6CD6BN
!
# =
3
@
!"
86
86
8C C
99
86
CB C
86
96
CK
98 C
# =
3
M%
#
8D C7
8D C7
86 67
9: C7
8D C7
87 67
8D C7
9D C7
87 C7
9K 67
"#$! %& !
#
C9
C9
C7
88
C9
N6
C9
89
N6
8N
C7
C7
67
C7
C7
67
C7
C7
C7
67
'(
:
& "
!% !
!"
"
#
!
-!% % #%
" !&
!%% #% %
#
"
"
"
" ,4
" % !#
*
"-! #
"
*
!$
( 4 % M%
! %
#3 !"
%
*!
;!%
0
" - "- !
, ("
"
!% !L!"
,
4 ! %
R $ !" #% " %
"
!&
!%%
(
-!% O
$ !" ! -!
"
"$ !%
#%
"(
!% -!%
!"
# ) $ !"
!
!%
#%
#
%
#
#
"
A
4
$ *3!% %
! ! L!"A G
-!
:DN:86B
:769K
:DN:88C
N78
:DNB:KC
:CDK
:77C
:B::
:77N
:8N8
N8N
C8D
:DN:977
8:
86
86
86
86
86
86
8D
86
CB C
9D
86
8K
9C
8D
8D
8D
8D
8D
8D
98
8D
87
68
8D
97
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C7
67
C7
C7
C7
KD797
N8B
CB
C9
C9
C9
C9
C9
C9
C:
C9
N6
8:
C9
C6
89
86
:DD
:DD
:DD
:DD
:DD
:DD
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C7
67
C7
C7
C7
DD
9D
DD
DD
DD
DD
DD
DD
- %
#
"# F ) 1
!"
"
#
0
"
! ! *!"
"% "
"
!% !
!"
"
! "$ ! #;!% !
!"
!"
%
O % #%
"$ !%
&%
(
#
! % -! #
&%()"
!"
!
% -! #
!
"
- #"
$
! !"
!"
% -! #
"
! " $ !" ,
" !) #- )!"
"
!" !
" !
#
"
A
BB9BD
BB6:B
6998CB
BB68N
N6:6D9
K:677
BKN:
BKN:
BB699
BB6B7
BB69D
KBK9B
!
# =
3
@
!"
NB
NB
NB
NB
NB
N:
N:
NK
NB
NK
NB
N:
# =
3
M%
#
8D
8D
8D
8D
8D
98
98
89
8D
89
8D
98
"#$! %& !
NN
NN
NN
NN
NN
B6
B6
9B
NN
9B
NN
B6
#
C9
C9
C9
C9
C9
C:
C:
ND
C9
ND
C9
C:
NN
NN
NN
NN
NN
B6
B6
9B
NN
9B
NN
B6
'(
.
"
%"
#%
#
#* !
"
!*
" ) "
!#
" "
#
!% ! !%
J%
!% - * ! ! "
%
%" !"
!" !
!"
!" , !
%!
"
,!" >
" !!
" !"
!"
! ! L!"A G
-!
$(
$"
:DN9CBB
BBKCN
B::6DD6
BB6KN
BB9B7
BB666
BB6BK
:DNCK:N
CDD:89
BB6:B
NK
NB
N:
CN
NB
NK
NB
NB
NB
89
8D
98
6B
8D
89
8D
8D
8D
9B
NN
B6
KK
NN
9B
NN
NN
NN
ND
C9
C:
9C
C9
ND
C9
C9
C9
CD
9B
NN
B6
KK
NN
9B
NN
NN
NN
7D
- %
#
"# F ) 1
!"
"
#
!! !% ! !
=
!"
!
"
! !! !-%
U(
*!"% # !3
"%
%
" % !"
# ! $ *3!%
( !!"
! !", " T @
@ " >
" &%
( %
# !!%
%
"
"
!%
)" %
#
0
!
2!!
#% ! "!%
#
V- "
#
!% % 4
"
Q ?%
& -! !$
)(L
&
! !
%
#
&%
(! - ) *
&%
(
#
!* ) *
&%
(Z; M
) %
! ! &%
!#
!
"
Q! %
-3 !
&
J% %
%
#
" " $
! -!
)"
!"
! ;!%
#
"
A
BD::8
B8NC
B6D9
:K88DDN
:K88D:B
:D96NKK
B8C8
:K88D:8
:K88D9N
:K9:996
:K88:K8
C6CN67
B6D8
B6KB
:DN:9B6
:K88B9C
N6877
B87B
B6DN
C9:7D7
B6::
B6:D
!
# =
3
@
!"
N9
9N
N9
N9
NK
N:
ND
CN
6D
89
89
CD
9C
8D
N9
CD
ND
9N
8K
88
N9
CC
# =
3
M%
#
CK
68
CK
CK
C:
87
8N
88
BN
9K
9K
9N
69
6N
CK
9N
8N
68
9:
96
CK
89
"#$! %& !
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
#
NN
8:
NN
NN
N8
N6
NK
N:
6K
8N
8N
CK
8D
8K
NN
CK
NK
8:
88
87
NN
ND
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
.)
" %)!"
"
!" ! ">M
!)" = "
@
A
"
! ! -(
!%
" !)"
!#% @- - "" ?% - "- " *
" ! "!% 4 )4 ;!%
" Y ! !
= !%
" &%
(
% -! #
-%
(%R %
* $# !
!" !#
!
% ! -!%
" >
("
$
#% ! !
=
!!"
"
$!% !
!"
, !- " A!" ! "!
-!%) "
?
B87:
:K88B68
B6D6
BC:K
BDND9
C9BNK7
BC:B
B6:B
:D96N6:
B8CC
8DBC:D8
:K886:N
B87D
BCD9
:K88BN:
!
8C
CN
8D
NB
87
89
8N
8K
CK
ND
C8
N9
NK
8C
99
88
6N
CD
9C
9K
98
9:
8:
8N
86
CK
C:
99
"#$! %& !
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
CD
N:
8K
N9
CB
8N
C:
88
C8
NK
C7
NN
N8
CD
:DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
'(
.
Download

ministério da agricultura, pecuária e abastecimento secretaria