SUBPROXECTOS
SUBPROJECTOS
¿Por qué escollemos esta organización? / Porque escolhemos esta organização?
- Ao abarcar un gran volumen de datos, percebemos a necesidade de fraccionar o traballo en áreas temáticas
- Dado o grande volume de dados a tratar, percebemos a necessidade de dividir o trabalho por áreas temáticas
- Este sistema permite xestionar o traballo de forma global, así como profundizar nas especificidades de cada área temática simultáneamente
- Este sistema perimte gerir o trabalho de forma global, assim como, simultaneamente, aprofundar as especificidades da cada área temática
- Facilita a continuidade da liña organizativa iniciada co proxecto SIGN, e incorporar as novas tendencias no que a Infraestructuras de Datos
Espaciais (IDE) se refire
- Facilita a continuidade da linha organizativa iniciada com o projecto SIGN, e incorporar as novas tendências no que se refere às Infraestruturas de
Dados Espaciais (IDE)
¿Cómo se xestiona a participación? / Como se gere a participação?
Mediante a colaboración de técnicos das entidades partenarias, asumindo un deles a coordinación -cadrado azul- no caso dos proxectos verticais,
e duas persoas no caso dos transversais, tal como se resume na seguinte táboa:
Com a colaboração dos técnicos das entidades parceiras, assumindo um deles a coordenação – quadrado azul – no caso dos projectos verticais e
duas pessoas, no caso dos tranversais, tal como se resume na tabela seguinte:
Subproxecto/ Subprojecto | Socio/Parceiro
BDREF
BDMETEO
BDSOL
BDUSO
BDFOR
BDRUR
BDTUR
BDSTAT
BDORD
FORMAR
DIVUL
SDC
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
¿Cómo se organiza internamente cada
subproxecto? / Como se organiza
internamente cada subprojecto?
Mediante o deseño de dous cronogramas de accións,
enmarcados dentro do cronograma xeral do proxecto, e
dentro das 3 fases ou actividades do mesmo (1Inventariado, reunión e sistematización da información,
2- Xestión de bases de datos e 3- Edición e divulgación
de contidos):
Com o desenho de dois cronogramas de acções,
embutidos no cronograma geral do projecto, e dentro
das 3 fases ou actividades do mesmo (1-Inventariação,
reunião e sistematização da Informação, 2-Gestão de
bases de dados e 3-Edição e divulgação de
conteúdos):
IPVC IDARN FORESTIS DRAEDM CVRVV USC
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Subproxecto / Subprojecto
2006
2007
Xan Feb Mar Abr Mai Xun Xul Ago Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xun Xul Ago Set Out Nov Dec
Accións
1. Primeira acción
2. Segunda acción
3. Terceira acción
4. Cuarta acción
.
.
n. Enésima acción
Subproxecto
Actividade 1
Accións
1. Primeira acción
Socio 1/ Socio 2/ Socio 4
2. Segunda acción
Socio 1/ Socio 2/ Socio 4
3. Terceira acción
Socio 1/ Socio 2/ Socio 3/ Socio 4/ Socio 5/ Socio 6/ Socio 7
Actividade 2
Actividade 3
Socio 3/ Socio 5/ Socio 6/ Socio 7
4. Cuarta acción
.
Socio 1/ Socio 2/ Socio 4
.
Socio 3/ Socio 5/ Socio 6/ Socio 7
N. Enésima acción
Socio 3/ Socio 5/ Socio 6/ Socio 7
Socio 1/ Socio 2/ Socio 3/ Socio 4/ Socio 5/ Socio 6/ Socio 7
¿Cales son os subproxectos do SIGN II? Quais são os subprojectos do SIGN II?
Temáticos
BDREF: Base cartográfica de referencia / Base cartográfica de referência
BDMETEO: Base de datos meteorológica / Base de dados meteorológica
BDSOL: Clases de solos e aptitude da terra / Classes de solos e aptidão da terra
BDUSO: Ocupación e usos do solo / Ocupação e usos do solo
BDFOR: Ocupación forestal / Ocupação florestal
BDRUR: Poboación e actividades agrarias / População e actividades agrárias
BDTUR: Base de recursos turísticos / Base de recursos turísticos
BDSTAT: Estatísticas agrarias / Estatísticas agrárias
BDORD: Ordenación do territorio e protección ambiental / Ordenamento do território e protecção ambiental
Transversais
FORMAR: Formación / Formação
DIVUL: Divulgación / Divulgação
Download

Diapositiva 1 - Xunta de Galicia