LUNES, 7 DE JUNIO DE 2010
[email protected]
www.deputacionlugo.org
Dep. Legal: LU - 1 - 1968
Nº 127
Administración: San Marcos, 8 - 27001 Lugo
Teléf.: 982 26 01 24/25/26 - fax: 982 26 02 05
AYUNTAMIENTOS
Anuncio
ALFOZ
Adxudicación definitiva
Anuncio
En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei
30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, faise pública a adxudicación provisional do contrato que a continuación se sinala:
Adxudicación definitiva
En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei
30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, faise pública a adxudicación provisional do contrato que a continuación se sinala:
1. Entidade adxudicadora.
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Alfoz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
a) Organismo: Concello de Alfoz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descrición do obxecto: “Saneamento nos núcleos
de Barbeito e Pumar” obra incluída no Fondo Estatal
para o Emprego e a Sostenibilidade Local.
3. Tramitación, procedemento.
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descrición do obxecto: “Saneamento no núcleo de
Ospido” obra incluída no Fondo Estatal para o Emprego
e a Sostenibilidade Local.
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: Urxente.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
a) Tramitación: Urxente.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4. Tipo de licitación:
Orzamento máximo de licitación: 84.982,31 euros, IVE
incluído, valor estimado 73.260,61 euros mais 11.721,70
correspondentes ao Imposto sobre o Valor Engadido.
5. Adxudicación definitiva.
4. Tipo de licitación:
Orzamento máximo de licitación: 76.296,41 euros,
IVE incluído, valor estimado 65.772,77 euros mais
10.523,64 euros, correspondentes ao Imposto sobre o
Valor Engadido.
5. Adxudicación definitiva.
a) Data: 10/05/2010.
a) Data: 10/05/2010.
b) Contratista: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ALEJANDRO LOPEZ RODRIGUEZ “O CHISPA”.
b) Contratista: CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES JOSE SAA, S.L.
c) Nacionalidade: Española.
c) Nacionalidade: Española.
d) Importe de adxudicación: 84.982,31 euros, IVE incluído.
d) Importe de adxudicación: 76.296,41 euros, IVE incluído.
En Alfoz, a 25 de maio de 2010.- O Alcalde, Emilio
Lousas Muíña.
En Alfoz, a 25 de maio de 2010.- O Alcalde, Emilio
Lousas Muíña.
R. 02877
R. 02878
2
B.O.P. de Lugo
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
BOVEDA
CARBALLEDO
ANUNCIO SOBRE A ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
Edicto
Para cumpli-lo establecido no artigo 138.2 da Lei
30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, faise público a adxudicación definitiva do seguinte
contrato:
1. Entidade adxudicadora.
Concello de: Bóveda.
Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
municipal.
Número expediente
092/2010.213.
da
licitación
da
obra:
2. Obxecto do contrato: “Construcción de refuxio de
cazadores, melloras na rúa do campo e construcción de
pista multifuncional”.
Solicitando desta Alcaldía D. José Benito López
López, licenza municipal para “instalaciones para actividad de comercialización de ganado vacuno” a situar
en Castro, cumprindo o disposto no art. 8.3 do Decreto
133/2008, do 12 de xuño, no que se regula a avaliación
de incidencia ambiental, sométese a información pública
por período de vinte días hábiles, coa fin de que durante
o mesmo -que comezará a contarse desde o día seguinte ó da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da
Provincia e no DOG- poidan examina-lo expediente, na
Secretaría deste Concello, as persoas que dalgún xeito
se consideren afectadas polas actividades que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións ou
observacións que se estimen oportunas.
Carballedo, a 27 de maio de 2010.- O Alcalde, ilexible.
R. 02880
____
3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedemento: Negociado sin publicidade.
4. Prezo do contrato: Cento vinteseis mil oitocentos cincuenta e nove euros e noventa e cinco céntimos
de euro (126.859,95 €) e vinte mil douscentos noventa e sete euros e cincuenta e nove céntimos de euro
(20.297,59 €) que corresponde en concepto de Imposto
sobre o Valor Engadido.
CERVO
Edicto
Sendo imposible notificar ás persoas que se relacionan o escrito no que se lle solicita xustificación de que
actualmente reside no domicilio no que consta empadroado neste Concello de Cervo, é polo que se expón ó
público, por termo de 10 días hábiles, para que manifesten se residen neste Concello e se desexan figurar empadroados, de conformidade coa normativa vixente; en
caso contrario tramitarase o correspondente expediente
de baixa de oficio.
- D. Angel Manuel Viro Porto (76905100T).
5. Adxudicación definitiva.
- Dª. Mª José Costa Almeida (nacida 02-06-1975).
Data: 28 de maio de 2010.
- D. Alfonso Jesús Álvarez Vidal (00812282Z).
Contratista: Manuel López Armesto, S.L.
- Dª. Luisa Herreguiñe Álvarez Fleming (nacida 10-7-1992).
Bóveda, a 28 de maio de 2010.- O Alcalde-Presidente, José Manuel Arias López.
Cervo, 28 de maio de 2010.- O Alcalde, Alfonso Villares Bermúdez.
R. 02876
R. 02879
CHANTADA
RELACION DOS CONTRIBUÍNTES QUE SE CITAN PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA
PROCEDEMENTO DE CONSTRINXIMENTO
De acordo co establecido no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e intentada dúas
veces a notificación da providencia de constrinximento sen que fora posible practicala, cítase ós interesados que
figuran neste anuncio, para que, no prazo de 15 días naturais contados dende o seguinte ó desta publicación,
pasen a retirar en persoa ou mediante representante as notificacións derivadas dos procedementos que se sinalan.
Transcorrido o citado prazo sen a comparecencia, a notificación entenderase producida para tódolos efectos
legais dende o día seguinte ó do vencemento do prazo antes sinalado para compadecer.
B.O.P. de Lugo
3
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
NOTIFICACION: PROVIDENCIA DE PREMA
Nome
Nif/Cif
Ano/aplicación/cargo
ABAD GOMEZ ANTONIO
34221433D
2009 / 112-01.00 / 167981
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,64 €
ABAD QUINTA CARLOS
34221569F
2009 / 113-00.00 / 158806
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ABAD SANTOME MONICA
44468242L
2009 / 113-00.00 / 158810
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ABAD SANTOME MONICA
44468242L
2009 / 113-00.00 / 158811
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
ABDEL AZIZ BLANCO JUAN
76620876X
2009 / 113-00.00 / 158812
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
ABDEL AZIZ BLANCO SOFIA
34265033R
2009 / 113-00.00 / 158813
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ABELAIRAS GARCIA RAMON
33838349J
2009 / 113-00.00 / 158814
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
AGUIAR MOURE ALBINO
34175371Q
2009 / 113-00.00 / 158844
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 112-01.00 / 168828
I.B.I. NATURALEZA URBANA
AGUIAR RODRIGUEZ MARIA CANDIDA
Concepto
Total
3,76 €
AGUILA BLANCO MANUEL
76610650L
2009 / 113-00.00 / 158846
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
AGUILA BLANCO MANUEL
76610650L
2009 / 113-00.00 / 158847
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
AGUILA BLANCO MANUEL
76610650L
2009 / 113-00.00 / 158848
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
AGUILA LAMAS Mª DEL CARMEN
34266378N
2009 / 113-00.00 / 158849
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
AGUILA LAMAS Mª DEL CARMEN
34266378N
2009 / 113-00.00 / 158850
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
AGUILA LEDO AGUSTIN
76610652K
2009 / 112-01.00 / 167739
I.B.I. NATURALEZA URBANA
31,45 €
AGUILA OTERO VICTOR MANUEL
34267433D
2009 / 113-00.00 / 158852
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
ALBOR MENDEZ JOSE ANDRES
35317632M
2009 / 113-00.00 / 158860
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
ALONSO FERNANDEZ ROSA MARIA
34984113D
2009 / 112-01.00 / 172906
I.B.I. NATURALEZA URBANA
99,55 €
ALONSO MONTENEGRO GLORIA
2008 / 112-01.00 / 153348
I.B.I. NATURALEZA URBANA
23,01 €
ALONSO MONTENEGRO GLORIA
2009 / 112-01.00 / 168694
I.B.I. NATURALEZA URBANA
23,47 €
ALVAREZ ALVAREZ JUAN
76617668E
2009 / 113-00.00 / 158892
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ALVAREZ ALVAREZ JUAN
76617668E
2009 / 113-00.00 / 158893
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ALVAREZ DA BOUZA LUIS MARI
34262385K
2009 / 113-00.00 / 158902
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ALVAREZ DEVESA REMIGIO
34211118K
2009 / 113-00.00 / 158903
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ALVAREZ FERNANDEZ JESUS
38154019D
2009 / 113-00.00 / 158904
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 112-01.00 / 167604
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,36 €
ALVAREZ FERNANDEZ PESERTO
ALVAREZ GUERRA MARIA CARMEN
76610134D
2009 / 112-01.00 / 167001
I.B.I. NATURALEZA URBANA
7,74 €
ALVAREZ MARTINS CLAUDIA
34275574P
2009 / 113-00.00 / 158919
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE
34169791W
2009 / 112-01.00 / 169433
I.B.I. NATURALEZA URBANA
143,59 €
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA TERESA
34256515Q
2009 / 112-01.00 / 172448
I.B.I. NATURALEZA URBANA
166,14 €
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA TERESA
34256515Q
2009 / 113-00.00 / 158927
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
ALVAREZ SOMOZA SAMUEL
34178342C
2009 / 113-00.00 / 158931
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
ALVAREZ VAZQUEZ JOSE LUIS
34238538W
2009 / 112-01.00 / 166981
I.B.I. NATURALEZA URBANA
50,16 €
AMORIN PEREIRA ELADIO
34178832G
2009 / 113-00.00 / 158956
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ANA LINCORA SL
B27140003
2009 / 113-00.00 / 158958
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
2009 / 113-00.00 / 158978
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ARAUJO DUARTE EULALIA DO SAMEIRO
ARAUJO DUARTE SABIDO ARIST
11943976F
2009 / 113-00.00 / 158977
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ARAUJO VAZQUEZ PABLO
34172692M
2009 / 112-01.00 / 173235
I.B.I. NATURALEZA URBANA
34,02 €
4
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
B.O.P. de Lugo
AREAN GOMEZ CANDIDO
76602842P
2009 / 112-01.00 / 167974
I.B.I. NATURALEZA URBANA
49,48 €
AREAN MONTES MANUEL
34174744X
2009 / 112-01.00 / 167967
I.B.I. NATURALEZA URBANA
56,58 €
ARGIZ VILA JESUS
33802405H
2009 / 113-00.00 / 159034
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ARIAS CASEIRO DOLORES
01736274G
2009 / 112-01.00 / 170062
I.B.I. NATURALEZA URBANA
219,40 €
ARIAS CASEIRO RAMON
32362016G
2009 / 112-01.00 / 166430
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,46 €
ARIAS PRADO M PILAR
76615403B
2009 / 112-01.00 / 173088
I.B.I. NATURALEZA URBANA
200,81 €
ARRIBA EIRIZ ANTONIO
34175387D
2009 / 112-01.00 / 166484
I.B.I. NATURALEZA URBANA
12,80 €
ARROJO VAZQUEZ JOSE CARLOS
76620989P
2009 / 113-00.00 / 159057
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ARROJO VAZQUEZ JOSE CARLOS
76620989P
2009 / 113-00.00 / 159058
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ARROJO VAZQUEZ JOSE CARLOS
76620989P
2009 / 113-00.00 / 159059
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
ARROJO VAZQUEZ LUIS
76619425P
2009 / 113-00.00 / 159053
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ARROJO VAZQUEZ LUIS
76619425P
2009 / 113-00.00 / 159054
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
AUTOMAR S.A.
A27028521
2009 / 113-00.00 / 159079
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
AUTOMAR S.A.
A27028521
2009 / 113-00.00 / 159080
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
AVEGA SOC. COOP. GALEGA
F27279579
2009 / 113-00.00 / 159081
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
130,50 €
AVEGA SOC. COOP. GALEGA
F27279579
2009 / 113-00.00 / 159082
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
AVEGA SOC. COOP. GALEGA
F27279579
2009 / 113-00.00 / 159083
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
AVEGA SOCIEDADE CCOP GALEG A
F27279579
2009 / 113-00.00 / 159084
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
AVEGA SOCIEDADE CCOP GALEG A
F27279579
2009 / 113-00.00 / 159085
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
AYUNTAMIENTO DE CHANTADA
P2701600E
2008 / 113-00.00 / 120242
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 112-01.00 / 168588
I.B.I. NATURALEZA URBANA
2009 / 113-00.00 / 159142
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
2009 / 112-01.00 / 169599
I.B.I. NATURALEZA URBANA
112,73 €
2007 / 112-01.00 / 115362
I.B.I. NATURALEZA URBANA
36,12 €
2009 / 112-01.00 / 171342
I.B.I. NATURALEZA URBANA
37,58 €
BACIA VIEIROS BALDOMERO
BETOLAZA ANTON JOSE ANTONIO
10591170S
BLANCO MANUEL
BLANCO MERCEDES
33308060N
BLANCO MERCEDES
9,03 €
37,49 €
BLANCO MONTES PEGERTO
34220911Q
2009 / 112-01.00 / 167963
I.B.I. NATURALEZA URBANA
11,75 €
BLANCO MOSQUERA JOSE
34170829M
2009 / 112-01.00 / 166270
I.B.I. NATURALEZA URBANA
6,71 €
BLANCO MOSQUERA JOSE
34170829M
2009 / 112-01.00 / 166274
I.B.I. NATURALEZA URBANA
41,94 €
BLANCO VAZQUEZ MARIA ELENA
76622827Y
2009 / 113-00.00 / 159202
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
BOADO BERGUEIRO JOSE RAMON
76800493C
2009 / 113-00.00 / 159205
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
BOADO BERGUEIRO JOSE RAMON
76800493C
2009 / 113-00.00 / 159206
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
BOADO BERGUEIRO JOSE RAMON
76800493C
2009 / 113-00.00 / 159207
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
BODEGAS QUEIXEIROS SL
B27309459
2009 / 113-00.00 / 159217
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
BORRAS ALBAN MARIA ISABEL
34258813Z
2009 / 113-00.00 / 159221
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
BRIGOS VIANA JOSE LUIS
76614372S
2009 / 113-00.00 / 159238
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
BRIGOS VIANA JOSE LUIS
76614372S
2009 / 113-00.00 / 159239
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
BRIGOS VIANA JOSE LUIS
76614372S
2009 / 113-00.00 / 159240
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
BRIGOS VIANA JOSE LUIS
76614372S
2009 / 113-00.00 / 159241
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
BRIGOS VIANA MARIA
76619324E
2009 / 113-00.00 / 159242
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CADABRIA SALGUEIRO ANTONIO
34221013A
2009 / 112-01.00 / 166561
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,11 €
B.O.P. de Lugo
5
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
CADAHIA DIEGUEZ PERFECTO
34174526E
2009 / 112-01.00 / 168740
I.B.I. NATURALEZA URBANA
6,31 €
CALDERON ISMAEL SANTIAGO
X4388613Y
2009 / 113-00.00 / 159298
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CALVIÑO LOPEZ RAFAEL
34268206T
2009 / 113-00.00 / 159302
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CALVO CEREIJO J MARIA
34171700W
2009 / 112-01.00 / 167830
I.B.I. NATURALEZA URBANA
8,00 €
CALVO VAZQUEZ MARIA
34173656A
2005 / 112-00.00 / 80623
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
3,41 €
CAMACHO RAMOS OSCAR JAVIER
X6637461Y
2009 / 113-00.00 / 159335
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CAMBEIRO PEREIRA JAIME
35253823K
2009 / 113-00.00 / 159336
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
130,50 €
CAMPO FERNANDEZ ENRIQUE
34170600Y
2009 / 113-00.00 / 159339
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CANAL GONZALEZ EDUARDO
34920195P
2009 / 113-00.00 / 159341
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
CAPUZZI WLADIMIR ROBERT
X5528413H
2009 / 113-00.00 / 159350
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
CARAMES CERVELO MANUEL
34538074D
2009 / 113-00.00 / 159352
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CARBALLO COUTO FERNANDO
76891994G
2009 / 113-00.00 / 159362
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CARBALLO COUTO FERNANDO
76891994G
2009 / 113-00.00 / 159363
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CARBALLO COUTO FERNANDO
76891994G
2009 / 113-00.00 / 159364
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CARBALLO COUTO FERNANDO
76891994G
2009 / 113-00.00 / 159365
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CARBALLO COUTO FERNANDO
76891994G
2009 / 113-00.00 / 159366
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CARBALLO COUTO FERNANDO
76891994G
2009 / 113-00.00 / 159367
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CARBALLO GARCIA FERNANDO
2005 / 113-00.00 / 82977
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CARBALLO GARCIA FERNANDO
2006 / 113-00.00 / 98469
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CARBALLO GARCIA FERNANDO
2007 / 113-00.00 / 104534
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CARBALLO GARCIA FERNANDO
2008 / 113-00.00 / 120512
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CARBALLO GARCIA FERNANDO
2009 / 113-00.00 / 159370
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CARBALLO GEADA MANUEL
34271146L
2009 / 113-00.00 / 159371
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CARBALLO GEADA MANUEL
34271146L
2009 / 113-00.00 / 159372
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
CARBALLO GUITIAN ARSENIO
34217673K
2009 / 113-00.00 / 159374
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CARBALLO VAZQUEZ MANUEL LUIS
34212024F
2009 / 113-00.00 / 159385
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CARBON EXPOSITO JOSE ANTONIO
34173107Y
2009 / 113-00.00 / 159391
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
CARBON VAZQUEZ RODRIGO
34266281F
2009 / 113-00.00 / 159398
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
CARDELLE OTERO MARIA ANITA
34247960V
2009 / 112-01.00 / 168988
I.B.I. NATURALEZA URBANA
CARDOSO PINTO JOSE
2009 / 113-00.00 / 159402
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CARDOSO PINTO JOSE
2009 / 113-00.00 / 159403
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CARDOSO PINTO JOSE
2009 / 113-00.00 / 159404
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CARMO DO AMARAL SEBASTIAO
2009 / 113-00.00 / 159405
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CARMO DO AMARAL SEBASTIAO
2009 / 113-00.00 / 159406
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CARREIRA CACHARRON AUREA
2006 / 112-01.00 / 88634
I.B.I. NATURALEZA URBANA
85,24 €
CARREIRA CACHARRON AUREA
2009 / 112-01.00 / 169972
I.B.I. NATURALEZA URBANA
90,46 €
CARRETE FERNANDEZ ADELINO
2009 / 112-01.00 / 168573
I.B.I. NATURALEZA URBANA
12,50 €
122,90 €
CARULLO EDUARDO JORGE
X4794386J
2009 / 113-00.00 / 159415
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CASEIRO PRADO OSCAR
76619752J
2006 / 113-00.00 / 101945
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CASEIRO PRADO OSCAR
76619752J
2006 / 113-00.00 / 102618
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
6
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
B.O.P. de Lugo
CASEIRO PRADO OSCAR
76619752J
2007 / 113-00.00 / 108207
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CASEIRO PRADO OSCAR
76619752J
2007 / 113-00.00 / 108880
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
CASEIRO PRADO OSCAR
76619752J
2008 / 113-00.00 / 120568
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
CASEIRO PRADO OSCAR
76619752J
2008 / 113-00.00 / 120569
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CASEIRO PRADO OSCAR
76619752J
2009 / 112-01.00 / 167021
I.B.I. NATURALEZA URBANA
203,18 €
CASEIRO PRADO OSCAR
76619752J
2009 / 112-01.00 / 172291
I.B.I. NATURALEZA URBANA
199,60 €
CASEIRO PRADO OSCAR
76619752J
2009 / 113-00.00 / 159429
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
CASEIRO PRADO OSCAR
76619752J
2009 / 113-00.00 / 159430
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CASEIRO PRADO OSCAR
76619752J
2009 / 352-00.00 / 175100
VADOS
19,83 €
CASEIRO RIO DOLORES
76602028E
2009 / 112-01.00 / 168581
I.B.I. NATURALEZA URBANA
19,17 €
2009 / 112-01.00 / 171590
I.B.I. NATURALEZA URBANA
73,78 €
6,21 €
CASTRO JOSE DE
CASTRO RATON JOSE ANTONIO
34600507C
2009 / 112-01.00 / 168730
I.B.I. NATURALEZA URBANA
CDAD PROP ALFEREZ BAANANTE 61
H27133834
2009 / 352-00.00 / 175103
VADOS
19,83 €
2009 / 112-01.00 / 170654
I.B.I. NATURALEZA URBANA
70,05 €
2009 / 112-01.00 / 170638
I.B.I. NATURALEZA URBANA
105,07 €
CDAD PROP INDIVISO BAJO CUBIERTA PZ
SANTA ANA 17
CDAD PROP SOTANO PZA SANTA ANA 17
CEREIJO RODRIGUEZ MANUEL
34171771G
2009 / 113-00.00 / 159459
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CERVELO CIERNA EMILIA
76602493G
2009 / 112-01.00 / 166558
I.B.I. NATURALEZA URBANA
CHAPELA FERNANDEZ MANUEL A
11392906V
2009 / 113-00.00 / 159472
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CIDRE MARINO JOSE ANTONIO
34239384C
2009 / 112-01.00 / 173158
I.B.I. NATURALEZA URBANA
20,79 €
CLIMAXEO SLL
B27281419
2009 / 113-00.00 / 159490
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
CLUB CICLISTA CHANTADA
G27152644
2009 / 113-00.00 / 159492
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CLUB CICLISTA CHANTADA
G27152644
2009 / 113-00.00 / 159493
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CONDE BLANCO GUADALUPE
34250466Q
2009 / 113-00.00 / 159504
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CONDE LOPEZ JOSE
34175525D
2009 / 113-00.00 / 159510
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
CONSTRUCCIONES VILA BERNARDEZ SL
B32032286
2009 / 112-01.00 / 170287
I.B.I. NATURALEZA URBANA
112,54 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2008 / 114-00.00 / 126636
PLUSVALIAS
432,61 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2008 / 114-00.00 / 126637
PLUSVALIAS
205,17 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2008 / 114-00.00 / 126639
PLUSVALIAS
187,96 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2008 / 114-00.00 / 126641
PLUSVALIAS
126,72 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2008 / 114-00.00 / 128424
PLUSVALIAS
947,28 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2008 / 114-00.00 / 128430
PLUSVALIAS
273,55 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2008 / 114-00.00 / 128434
PLUSVALIAS
604,95 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170865
I.B.I. NATURALEZA URBANA
221,57 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170866
I.B.I. NATURALEZA URBANA
272,64 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170867
I.B.I. NATURALEZA URBANA
292,44 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170868
I.B.I. NATURALEZA URBANA
269,17 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170872
I.B.I. NATURALEZA URBANA
291,53 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170873
I.B.I. NATURALEZA URBANA
268,27 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170875
I.B.I. NATURALEZA URBANA
222,48 €
8,44 €
B.O.P. de Lugo
7
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170877
I.B.I. NATURALEZA URBANA
291,53 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170879
I.B.I. NATURALEZA URBANA
183,29 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170883
I.B.I. NATURALEZA URBANA
268,27 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170885
I.B.I. NATURALEZA URBANA
230,57 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170893
I.B.I. NATURALEZA URBANA
29,11 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170894
I.B.I. NATURALEZA URBANA
29,11 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170895
I.B.I. NATURALEZA URBANA
29,11 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170897
I.B.I. NATURALEZA URBANA
29,11 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170898
I.B.I. NATURALEZA URBANA
29,11 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170902
I.B.I. NATURALEZA URBANA
29,11 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170903
I.B.I. NATURALEZA URBANA
29,11 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170904
I.B.I. NATURALEZA URBANA
29,11 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170905
I.B.I. NATURALEZA URBANA
29,11 €
CONTRATAS LA MURALLA SL
B27262849
2009 / 112-01.00 / 170906
I.B.I. NATURALEZA URBANA
29,11 €
CORRALES LEON JAIR
X6355384R
2009 / 112-01.00 / 173187
I.B.I. NATURALEZA URBANA
346,64 €
CORTIÑAS CAPON JOSE MANUEL
76617280W
2009 / 113-00.00 / 159603
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
CRISTALERIA CHANTADA
E27113620
2009 / 113-00.00 / 159645
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CUÑARRO ARGIZ MODESTO
34172731K
2009 / 113-00.00 / 159661
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
CUÑARRO OTERO JESUS
76617126D
2009 / 113-00.00 / 159678
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 112-00.00 / 173547
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
2009 / 113-00.00 / 159682
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
DA SILVA DAVIDE DIAMANTINO
2009 / 113-00.00 / 159690
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
DA SILVA DAVIDE DIAMANTINO
2009 / 113-00.00 / 159691
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
CUÑARRO TROTIÑO EVARISTO
CURRAS DOMINGUEZ JOSE RAMON
35257359S
7,25 €
DABOUZA FERNANDEZ RAMON
76800081E
2006 / 113-00.00 / 103036
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
130,50 €
DABOUZA FERNANDEZ RAMON
76800081E
2007 / 113-00.00 / 109355
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
130,50 €
DABOUZA FERNANDEZ RAMON
76800081E
2008 / 113-00.00 / 120833
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
130,50 €
DABOUZA FERNANDEZ RAMON
76800081E
2009 / 113-00.00 / 159692
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
130,50 €
DAFER CHANTADA S.L.
B27106566
2009 / 113-00.00 / 159693
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
DAFER MIÑO S.L.
B27138171
2009 / 113-00.00 / 159694
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
DAFER MIÑO S.L.
B27138171
2009 / 113-00.00 / 159695
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
DAFER MIÑO S.L.
B27138171
2009 / 113-00.00 / 159696
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
DAFER MIÑO S.L.
B27138171
2009 / 113-00.00 / 159697
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
163,13 €
DAGLIO SANCHEZ HUMBERTO LUIS
45874122R
2009 / 113-00.00 / 159698
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
33,32 €
DAGLIO SANCHEZ HUMBERTO LUIS
45874122R
2009 / 113-00.00 / 159699
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
DAHMANI LAKHDAR
X1194552R
2009 / 113-00.00 / 159700
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
DAHMANI LAKHDAR
X1194552R
2009 / 113-00.00 / 159701
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
DALAMA VARELA JOSE
34170857X
2009 / 112-00.00 / 173755
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
DE ARRIBA VAZQUEZ JOSE ANTONIO
34252517C
2009 / 113-00.00 / 159706
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
DE ARRIBA VAZQUEZ JOSE ANTONIO
34252517C
2009 / 113-00.00 / 159707
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
DE ARRIBA VAZQUEZ JOSE ANTONIO
34252517C
2009 / 113-00.00 / 159708
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
7,35 €
8
DE ARRIBA VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
34252517C
DE CEGO EUGENIO
2009 / 113-00.00 / 159709
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
2009 / 112-00.00 / 173487
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
B.O.P. de Lugo
79,13 €
7,78 €
DE LA TORRE REY CESAR
76581503J
2009 / 113-00.00 / 159711
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
DELGADO ALMUIÑA ROBERTO
76621961Z
2009 / 113-00.00 / 159717
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
DEUS AREAN JOSE
76616973V
2009 / 113-00.00 / 159744
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
DEUS AREAN JOSE
76616973V
2009 / 113-00.00 / 159745
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
DEUS AREAN JOSE
76616973V
2009 / 113-00.00 / 159746
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
DEUS LAURA
2009 / 112-01.00 / 167228
I.B.I. NATURALEZA URBANA
DIAMANTINO DA SILVA DAVIDE
2005 / 113-00.00 / 85010
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
DIAMANTINO DA SILVA DAVIDE
2006 / 113-00.00 / 98539
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
DIAMANTINO DA SILVA DAVIDE
2007 / 113-00.00 / 104566
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
DIAMANTINO DA SILVA DAVIDE
2007 / 113-00.00 / 106980
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
DIAMANTINO DA SILVA DAVIDE
2008 / 113-00.00 / 120907
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
DIAMANTINO DA SILVA DAVIDE
2008 / 113-00.00 / 120908
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
DIAMANTINO DA SILVA DAVIDE
2009 / 113-00.00 / 159763
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
DIAMANTINO DA SILVA DAVIDE
2009 / 113-00.00 / 159764
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
DIAMANTINO DA SILVA JOAO
2005 / 113-00.00 / 82695
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
DIAMANTINO DA SILVA JOAO
2009 / 113-00.00 / 159760
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
DIAMANTINO DA SILVA JOAO
2009 / 113-00.00 / 159761
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
DIAMANTINO DA SILVA JOAO
2009 / 113-00.00 / 159762
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
5,07 €
DIAZ BLANCO ROSARIO
76602220F
2009 / 113-00.00 / 159774
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
DIAZ CHOREN PLACIDO
00634252G
2009 / 113-00.00 / 159775
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
DIAZ GONZALEZ JOSE RAMON
32533215Z
2009 / 112-01.00 / 166007
I.B.I. NATURALEZA URBANA
7,16 €
DIAZ HERMIDA JOSE
34256517H
2009 / 112-00.00 / 174613
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
8,76 €
DIAZ LEMAIRE JUAN GASTON
34172444X
2009 / 113-00.00 / 159798
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
DIAZ MONTES JOSE
76602548J
2009 / 113-00.00 / 159801
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
8,33 €
DIEGUEZ DA CRUZ Mª MERCEDES
76621781H
2009 / 113-00.00 / 159821
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
DIEGUEZ DA CRUZ Mª MERCEDES
76621781H
2009 / 113-00.00 / 159822
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
DIEGUEZ DA CRUZ MARIA TERESA
33342512X
2009 / 113-00.00 / 159823
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
2009 / 112-01.00 / 172989
I.B.I. NATURALEZA URBANA
162,61 €
6,58 €
DIEGUEZ EDUARDO
DIEGUEZ GUITARA
34170412W
2009 / 112-01.00 / 167427
I.B.I. NATURALEZA URBANA
DIEGUEZ HERMIDA MAXIMINO
34265152M
2009 / 113-00.00 / 159844
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
87,26 €
DIEGUEZ ROMERO JESUS MANUEL
76614246G
2009 / 113-00.00 / 159858
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
DIEZ SAN JOSE ANA MARIA
34945543X
2005 / 113-00.00 / 83710
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
DISTRIBUCIONES M.CALVO ROD ALICIA
B27100551
2009 / 113-00.00 / 159871
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
130,50 €
DO CARMO AMARAL SEBASTIAN
2009 / 113-00.00 / 159876
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
DO CARMO AMARAL SEBASTIAN
2009 / 113-00.00 / 159877
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
DOMINGOS CARMO PAULO
2009 / 113-00.00 / 159879
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
DOMINGOS CARMO PAULO
2009 / 113-00.00 / 159880
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MENDEZ FERNDZ
B.O.P. de Lugo
9
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
DOMINGUEZ FOLLA ESPERANZA
34260434W
2009 / 113-00.00 / 159883
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
DOMINGUEZ VAZQUEZ JOSE RAMON
34966996G
2009 / 113-00.00 / 159891
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
DOMINGUEZ VAZQUEZ JOSE RAMON
34966996G
2009 / 113-00.00 / 159892
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
DOS ANJOS MARIA LOURDES
2009 / 113-00.00 / 159903
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
DOS ANJOS MARIA LOURDES
2009 / 113-00.00 / 159904
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
130,50 €
DOS REIS RODRIGUEZ BARBOSA ANTONIO 00865877L
2009 / 113-00.00 / 159908
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
DOS REIS RODRIGUEZ BARBOSA ANTONIO 00865877L
2009 / 113-00.00 / 159909
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
DOS REIS RODRIGUEZ BARBOSA ANTONIO 00865877L
2009 / 113-00.00 / 159910
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
DOS SANTOS LOPEZ MARCOS
2009 / 113-00.00 / 159912
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
DOS SANTOS RIVEIRO MARIA DE FATIMA
X2147499N
2009 / 113-00.00 / 159913
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
DOS SANTOS RIVEIRO MARIA DE FATIMA
X2147499N
2009 / 113-00.00 / 159914
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 113-00.00 / 159925
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
2009 / 130-00.00 / 175601
I.A.E.
45,36 €
EIRE LAMAS CELSA
2009 / 112-00.00 / 173492
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
8,77 €
EIRE POYAN LUIS 34190957P
2009 / 112-01.00 / 166852
I.B.I. NATURALEZA URBANA
40,40 €
EIRIZ BERNARDEZ EMILIO 34170561J
2009 / 112-00.00 / 173710
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
8,10 €
EIRIZ EIRE EMILIO 76617112H
2009 / 113-00.00 / 159954
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
EIRIZ LAMAS MARIA DOLORES 34253301E
2009 / 113-00.00 / 159964
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
ELOY RODRIGUEZ CONCEPCION
2007 / 112-01.00 / 110991
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,13 €
ELOY RODRIGUEZ CONCEPCION
2009 / 112-01.00 / 166906
I.B.I. NATURALEZA URBANA
5,82 €
ELOY RODRIGUEZ CONCEPCION
2009 / 112-01.00 / 166908
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,29 €
233,30 €
DUARTE SABIDO ARISTIDES
DUATEL ASES.DE TELECOMUNICACIONES
B15791734
SL
EMBUTIDOS Y JAMONES SIMON S.L.
B27111392
2009 / 112-01.00 / 166137
I.B.I. NATURALEZA URBANA
EMBUTIDOS Y JAMONES SIMON S.L.
B27111392
2009 / 113-00.00 / 159998
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160019
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160020
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160021
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
30,55 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160022
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
163,13 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160023
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
30,55 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160024
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
30,55 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160025
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160026
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
30,55 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160027
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
30,55 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160028
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160029
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
30,55 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160030
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
30,55 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160031
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160032
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
30,55 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160033
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160034
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
10
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
B.O.P. de Lugo
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160035
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160036
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
30,55 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160037
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160038
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160039
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
EXCAVACIONES VENTA COMPRA SL
B27021419
2009 / 113-00.00 / 160040
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
30,55 €
EXPOSITO MOURE JOSE ANTONIO
76623017N
2009 / 113-00.00 / 160063
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
EXPOSITO PEREZ ELENA 34238444T
2009 / 112-01.00 / 166200
I.B.I. NATURALEZA URBANA
14,60 €
EYRE DIEGUEZ FCO. JOSE 76607382V
2009 / 113-00.00 / 160079
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
EYRE DIEGUEZ LUIS CAMILO B 76612062M
2009 / 112-01.00 / 167306
I.B.I. NATURALEZA URBANA
14,72 €
EYRE DIEGUEZ LUIS CAMILO B 76612062M
2009 / 112-01.00 / 167310
I.B.I. NATURALEZA URBANA
3,94 €
EYRE LAMAS EMILIO FRANCISCO 02688818A
2009 / 112-00.00 / 173558
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
38,65 €
EYRE LAMAS EMILIO FRANCISCO 34222327Y
2009 / 113-00.00 / 160081
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
EYRE VALCARCEL MARIA 51412709G
2009 / 113-00.00 / 160083
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
FEIJOO LOPEZ SEGUNDA 76617324T
2009 / 352-00.00 / 175150
VADOS
19,83 €
FENTE FERNANDEZ MARIA 34270849K
2009 / 113-00.00 / 160132
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 113-00.00 / 160136
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
FERNANDEZ ALBINO
2009 / 112-01.00 / 171686
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,21 €
FERNANDEZ ALVAREZ ELENA 34239851G
2009 / 112-01.00 / 173009
I.B.I. NATURALEZA URBANA
212,05 €
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS 34259035Y
2009 / 113-00.00 / 160147
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
FERNANDEZ ANTONIO
2009 / 112-01.00 / 168162
I.B.I. NATURALEZA URBANA
27,05 €
FERNANDEZ ARGIZ ESTHER 16527342W
2009 / 112-00.00 / 173493
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
9,27 €
FERNANDEZ BOAN JORGE 76612029H
2007 / 321-03.00 / 119058
OCUP. VIA PUB. CON MESAS...
150,38 €
FERNANDEZ BOAN JORGE 76612029H
2007 / 321-03.00 / 119127
OCUP. VIA PUB. CON MESAS...
150,38 €
FERNANDEZ BOAN JOSE
2009 / 112-01.00 / 165878
I.B.I. NATURALEZA URBANA
7,27 €
FERNANDEZ CADAHIA JOSE 34170438M
2009 / 112-01.00 / 167459
I.B.I. NATURALEZA URBANA
16,71 €
FERNANDEZ CELSA
2009 / 112-01.00 / 173142
I.B.I. NATURALEZA URBANA
21,30 €
37,49 €
FERNANDEZ AGUILA JOSE MANUEL
76623919V
FERNANDEZ EIRE MARIA PILAR
76617297L
2009 / 113-00.00 / 160238
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
FERNANDEZ FERNANDEZ ANA MARIA
32431766H
2009 / 112-00.00 / 173584
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO
33848659L
2009 / 113-00.00 / 160254
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO
76617921E
2009 / 113-00.00 / 160270
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE
35252567F
2009 / 113-00.00 / 160263
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
143,90 €
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE
76617904M
2009 / 113-00.00 / 160269
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
FERNANDEZ FERNANDEZ M CARMEN
76602557E
2009 / 113-00.00 / 160264
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
34240898Q
2009 / 112-01.00 / 167828
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,65 €
FERNANDEZ FERNANDEZ VIRGINIA AMADA 76614416J
2009 / 112-00.00 / 174954
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
5,98 €
2009 / 112-01.00 / 166012
I.B.I. NATURALEZA URBANA
3,41 €
2009 / 112-01.00 / 167869
I.B.I. NATURALEZA URBANA
6,11 €
9,56 €
TRINIDAD
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA JESUSA
M
FERNANDEZ FERREIROS
FERNANDEZ FIGUEIRAS MARIA
34244012W
B.O.P. de Lugo
11
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
FERNANDEZ FRANCISCO
2009 / 112-01.00 / 167577
I.B.I. NATURALEZA URBANA
3,94 €
FERNANDEZ GARCIA ELIAS
2009 / 112-00.00 / 173496
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
7,22 €
FERNANDEZ GONZALEZ DAVID
2009 / 112-01.00 / 167642
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,27 €
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE LU
33153414H
2009 / 113-00.00 / 160346
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
FERNANDEZ GONZALEZ SARA
76607138A
2009 / 113-00.00 / 160357
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 112-01.00 / 168318
I.B.I. NATURALEZA URBANA
FERNANDEZ JOSE
8,93 €
FERNANDEZ LAMAS JOSE MANUE
33827562J
2009 / 113-00.00 / 160393
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
FERNANDEZ LAMAS JOSE MANUE
33827562J
2009 / 113-00.00 / 160394
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
FERNANDEZ LEDO PILAR
2009 / 112-01.00 / 172678
I.B.I. NATURALEZA URBANA
9,15 €
FERNANDEZ LOPEZ ENRIQUE
2009 / 112-01.00 / 165819
I.B.I. NATURALEZA URBANA
5,18 €
FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER
76615529E
2009 / 112-01.00 / 169333
I.B.I. NATURALEZA URBANA
16,09 €
FERNANDEZ LOPEZ Mª BELEN
76617944E
2009 / 113-00.00 / 160430
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
FERNANDEZ LOPEZ Mª BELEN
76617944E
2009 / 113-00.00 / 160431
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
FERNANDEZ LOPEZ MAXIMINO
34257676G
2009 / 113-00.00 / 160420
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
2009 / 112-01.00 / 167589
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,46 €
FERNANDEZ LORENZO JOSE
FERNANDEZ MARTUL FAUSTINO
34170552G
2009 / 112-01.00 / 167058
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,04 €
FERNANDEZ MAYO MARIA DOLORES
34261878C
2009 / 113-00.00 / 160474
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
FERNANDEZ MONTES MARCOS ANTONIO
76619211R
2006 / 113-00.00 / 99623
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
FERNANDEZ MONTES MARCOS ANTONIO
76619211R
2007 / 113-00.00 / 104357
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
FERNANDEZ MONTES MARCOS ANTONIO
76619211R
2008 / 113-00.00 / 121624
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
2009 / 112-01.00 / 166902
I.B.I. NATURALEZA URBANA
FERNANDEZ NOVOA AMADOR
8,43 €
FERNANDEZ OTERO MONTSERRAT
76619813M
2009 / 113-00.00 / 160534
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
FERNANDEZ OTERO RAFAEL
34260362E
2009 / 113-00.00 / 160531
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
FERNANDEZ PATAO MANUEL
2006 / 112-00.00 / 95059
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
19,09 €
FERNANDEZ PATAO MANUEL
2009 / 112-00.00 / 173499
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
20,23 €
2009 / 113-00.00 / 160558
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE
2009 / 112-01.00 / 168580
I.B.I. NATURALEZA URBANA
27,43 €
FERNANDEZ SEIJAS MODESTO
2009 / 112-01.00 / 168634
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,48 €
FERNANDEZ PRADO ALBERTO
34266034J
FERNANDEZ SOUTO CAMILO
34175203D
2009 / 112-00.00 / 174210
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
9,11 €
FERNANDEZ SOUTO CAMILO
34175203D
2009 / 112-01.00 / 166350
I.B.I. NATURALEZA URBANA
72,69 €
FERNANDEZ SOUTO CAMILO
34175203D
2009 / 113-00.00 / 160624
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
FERNANDEZ TABOADA JOSE PEGERTO
2009 / 112-00.00 / 173501
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
6,18 €
FERNANDEZ VARELA INDALECIO
2009 / 112-01.00 / 168137
I.B.I. NATURALEZA URBANA
14,66 €
FERNANDEZ VAZQUEZ CONCEPCION
76619264P
2009 / 113-00.00 / 160677
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE ENRIQUE
34175394Q
2009 / 113-00.00 / 160678
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
FERNANDEZ VAZQUEZ JUAN MANUEL
34254368P
2009 / 113-00.00 / 160663
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 112-01.00 / 167471
I.B.I. NATURALEZA URBANA
20,30 €
FERNANDEZ VAZQUEZ PAULINO
FERNANDEZ VENCE ANTONIO
34260388W
2009 / 113-00.00 / 160689
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
FERNANDEZ VENCE JOSE LUIS
34260278F
2009 / 113-00.00 / 160686
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
FERREIRA AGOSTINHO BRITO MELO
X2451140F
2009 / 113-00.00 / 160694
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
12
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
B.O.P. de Lugo
FERREIRA DOS SANTOS PAULO JORGE
X1646953S
2009 / 113-00.00 / 160695
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
FERREIRO FERREIRO FERNANDO
76619607Y
2009 / 113-00.00 / 160699
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
FERREIRO MANUEL
2009 / 112-01.00 / 167935
I.B.I. NATURALEZA URBANA
16,50 €
FIDALGO BLANCO LIDIA
2009 / 112-01.00 / 168630
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,42 €
FIGUEIRAS ENRIQUE
2009 / 112-01.00 / 167888
I.B.I. NATURALEZA URBANA
13,90 €
FIUNTE LOPEZ MANUEL
34267591Y
2009 / 113-00.00 / 160779
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
FIUNTE LOPEZ MANUEL
34267591Y
2009 / 113-00.00 / 160781
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
FORTES GAY AMPARO MARINA
32252781L
2008 / 112-01.00 / 152785
I.B.I. NATURALEZA URBANA
8,99 €
FORTES GAY AMPARO MARINA
32252781L
2009 / 112-01.00 / 168131
I.B.I. NATURALEZA URBANA
9,17 €
2009 / 113-00.00 / 160800
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 113-00.00 / 160821
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
FRIAS BATAN JESUS
2009 / 112-01.00 / 167017
I.B.I. NATURALEZA URBANA
11,65 €
FUENTES FERNANDEZ RAMON
2009 / 112-01.00 / 173141
I.B.I. NATURALEZA URBANA
27,98 €
FRAGA JOSE DAVID
FRANCISCO Y DIEGO S.L.
B27207927
GABARRE GARCIA LORETO
53515148J
2009 / 113-00.00 / 160845
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
GALAN MARTIN ANGEL
02208482E
2009 / 112-01.00 / 166046
I.B.I. NATURALEZA URBANA
13,90 €
GALLARDO MOSQUERA RAMON
76620651S
2009 / 113-00.00 / 160857
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
2009 / 112-01.00 / 166067
I.B.I. NATURALEZA URBANA
GARCIA ALBA MATIAS
163,13 €
3,70 €
GARCIA BARREIRO JOSE
34260973N
2005 / 113-00.00 / 83633
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GARCIA BARREIRO JOSE
34260973N
2006 / 113-00.00 / 99155
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GARCIA BARREIRO JOSE
34260973N
2007 / 113-00.00 / 105066
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GARCIA BARREIRO JOSE
34260973N
2008 / 113-00.00 / 122012
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GARCIA BARREIRO JOSE
34260973N
2009 / 113-00.00 / 160891
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GARCIA CUBRIA ALVARO
09967143R
2009 / 352-00.00 / 175182
VADOS
19,83 €
GARCIA DIEGUEZ FRANCISCO
34173721E
2009 / 113-00.00 / 160907
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
GARCIA DOVAL FRANCISCO
34221004V
2009 / 114-00.00 / 165402
PLUSVALIAS
GARCIA EIRIZ LUCRECIA
76614498A
2008 / 112-01.00 / 153330
I.B.I. NATURALEZA URBANA
6,91 €
GARCIA EIRIZ LUCRECIA
76614498A
2009 / 112-01.00 / 168667
I.B.I. NATURALEZA URBANA
44,69 €
GARCIA EIRIZ LUCRECIA
76614498A
2009 / 112-01.00 / 168677
I.B.I. NATURALEZA URBANA
7,05 €
GARCIA FERNANDEZ SOFIA
22939902R
2009 / 113-00.00 / 160917
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
2009 / 112-00.00 / 173502
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
7,74 €
183,38 €
GARCIA FIGUEROA VIRGINIA
8,33 €
16,58 €
37,49 €
GARCIA GARCIA ANTONIO
00335117F
2009 / 112-01.00 / 170652
I.B.I. NATURALEZA URBANA
GARCIA GARCIA MARIA DOLORES
34267209S
2009 / 113-00.00 / 160935
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
GARCIA GARCIA PEDRO
2009 / 112-01.00 / 167906
I.B.I. NATURALEZA URBANA
GARCIA GOMEZ MARIA BLANCA
2009 / 113-00.00 / 160939
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
2009 / 113-00.00 / 160947
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GARCIA GUERRA JOSE
2007 / 112-01.00 / 111993
I.B.I. NATURALEZA URBANA
16,71 €
GARCIA GUERRA JOSE
2009 / 112-01.00 / 167891
I.B.I. NATURALEZA URBANA
17,38 €
GARCIA GONZALEZ ANGEL
76619300K
37,49 €
4,64 €
GARCIA LOPEZ JOSE
34221283C
2009 / 112-00.00 / 174381
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
19,70 €
GARCIA MATEO FELIPE
22984884H
2009 / 113-00.00 / 160986
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
2009 / 112-01.00 / 167930
I.B.I. NATURALEZA URBANA
GARCIA MONTES FRANCISCO
6,30 €
B.O.P. de Lugo
13
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
GARCIA PRADO EMILIO
33801383P
2009 / 113-00.00 / 161011
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
GARCIA RAMOS FERNANDO ANTONI
X1501321L
2009 / 113-00.00 / 161014
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GARCIA RAMOS FERNANDO ANTONI
X1501321L
2009 / 113-00.00 / 161015
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
GARCIA RAMOS FERNANDO ANTONI
X1501321L
2009 / 113-00.00 / 161016
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GARCIA RAMOS FERNANDO ANTONIO
34276650A
2009 / 113-00.00 / 161017
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
GARCIA ULLOA CELIA
34221372V
2009 / 112-00.00 / 174394
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
GARRIDO SANCHEZ MARTA
76707043L
2009 / 113-00.00 / 161050
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
GEADA FUENTES Mª DEL CARMEN
05388642H
2009 / 113-00.00 / 161078
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GEADA FUENTES Mª DEL CARMEN
05388642H
2009 / 113-00.00 / 161079
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
GIL LOPEZ JOSE
34981228E
2009 / 113-00.00 / 161092
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GIL LOPEZ JOSE
34981228E
2009 / 113-00.00 / 161093
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
33,32 €
GIL LOPEZ JOSE
34981228E
2009 / 113-00.00 / 161094
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GIL LOPEZ JOSE
34981228E
2009 / 113-00.00 / 161095
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GIL LOPEZ JOSE
34981228E
2009 / 113-00.00 / 161096
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
GOMEZ CHANS MARIA AURORA
34262311Q
2009 / 113-00.00 / 161124
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
8,33 €
GOMEZ COSTA LUIS ANTONIO
34243831M
2009 / 113-00.00 / 161125
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
GOMEZ FEIJOO DIEGO ANTONIO
34273555J
2009 / 113-00.00 / 161136
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
GOMEZ FEIJOO DIEGO ANTONIO
34273555J
2009 / 113-00.00 / 161137
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
GOMEZ FIGUEIRAS MANUEL
33856519J
2009 / 113-00.00 / 161140
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GOMEZ FIGUEIRAS MANUEL
33856519J
2009 / 113-00.00 / 161141
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
GOMEZ FIGUEIRAS MANUEL
33856519J
2009 / 113-00.00 / 161142
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
GOMEZ GONZALEZ MARIA ISABEL
76619333P
2009 / 113-00.00 / 161152
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
GOMEZ LEDO MANUEL
76617519B
2009 / 113-00.00 / 161165
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GOMEZ LOPEZ RAMON
76610141Q
2009 / 113-00.00 / 161179
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GOMEZ MENDEZ LEOPOLDO
34170424Z
2009 / 113-00.00 / 161197
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
2009 / 112-01.00 / 165915
I.B.I. NATURALEZA URBANA
3,40 €
GOMEZ OTERO MARIA ASUNCION
6,58 €
GOMEZ OTERO MARIA ASUNCION
34258013L
2009 / 112-01.00 / 171287
I.B.I. NATURALEZA URBANA
9,64 €
GOMEZ RODRIGUEZ LUIS
34236512T
2009 / 112-00.00 / 174547
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
6,96 €
GOMEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL
34279940G
2009 / 113-00.00 / 161227
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
2005 / 113-00.00 / 86782
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2006 / 113-00.00 / 102029
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2007 / 113-00.00 / 108093
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2008 / 113-00.00 / 122341
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 113-00.00 / 161232
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 112-01.00 / 173440
I.B.I. NATURALEZA URBANA
25,94 €
GON€AL.DOS REIS RGUEZ.BARBOSA
FERNANDO ANTONIO
GON€AL.DOS REIS RGUEZ.BARBOSA
FERNANDO ANTONIO
GON€AL.DOS REIS RGUEZ.BARBOSA
FERNANDO ANTONIO
GON€AL.DOS REIS RGUEZ.BARBOSA
FERNANDO ANTONIO
GON€AL.DOS REIS RGUEZ.BARBOSA
FERNANDO ANTONIO
GONZALEZ ALVAREZ DOMINGO
76602051E
14
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
GONZALEZ CESAR
2009 / 112-01.00 / 165835
I.B.I. NATURALEZA URBANA
B.O.P. de Lugo
7,14 €
GONZALEZ DIAZ DIONISIO
34247648G
2009 / 113-00.00 / 161252
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
GONZALEZ EXPOSITO ANA BELEN
76580035V
2009 / 113-00.00 / 161255
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 112-01.00 / 168981
I.B.I. NATURALEZA URBANA
GONZALEZ FERNANDEZ ISOLINA
9,38 €
GONZALEZ GARCIA JOSEFA
52483771W
2009 / 113-00.00 / 161282
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GONZALEZ GARCIA JOSEFA
52483771W
2009 / 113-00.00 / 161283
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GONZALEZ GOMEZ ALFONSO
01506028B
2009 / 112-01.00 / 170008
I.B.I. NATURALEZA URBANA
GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS
34250112F
2005 / 113-00.00 / 83530
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS
34250112F
2006 / 113-00.00 / 99103
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS
34250112F
2007 / 113-00.00 / 105059
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS
34250112F
2008 / 113-00.00 / 122421
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS
34250112F
2009 / 113-00.00 / 161315
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
GONZALEZ MARTIN ANTONIO
34266247L
2006 / 113-00.00 / 100979
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
GONZALEZ MARTIN ANTONIO
34266247L
2007 / 113-00.00 / 107919
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
GONZALEZ MARTIN ANTONIO
34266247L
2008 / 113-00.00 / 122430
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
GONZALEZ MARTIN ANTONIO
34266247L
2009 / 113-00.00 / 161324
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
GONZALEZ MOURE AURORA
2009 / 112-01.00 / 167350
I.B.I. NATURALEZA URBANA
9,17 €
GONZALEZ MOURE AURORA
2009 / 112-01.00 / 167380
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,81 €
GONZALEZ OTERO ANA
2006 / 112-01.00 / 91255
I.B.I. NATURALEZA URBANA
5,69 €
GONZALEZ OTERO ANA
2009 / 112-01.00 / 168021
I.B.I. NATURALEZA URBANA
6,04 €
2009 / 113-00.00 / 161335
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
8,33 €
GONZALEZ RIVERA GUMERSINDO
2009 / 112-01.00 / 166763
I.B.I. NATURALEZA URBANA
27,21 €
GONZALEZ SOLEDAD
2009 / 112-01.00 / 167708
I.B.I. NATURALEZA URBANA
8,50 €
GONZALEZ SUAREZ AGUSTIN
2009 / 112-00.00 / 173504
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
6,36 €
3,39 €
GONZALEZ OTERO JESUS
34252822A
161,37 €
GONZALEZ TORRES ERSILIA
34173322Z
2006 / 112-00.00 / 95753
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
GONZALEZ VAZQUEZ ARGIMIRO
14352429S
2009 / 113-00.00 / 161381
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
GOYANES MONTES JOSE
2009 / 112-01.00 / 166585
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,95 €
GUERRA GONZALEZ PURIFICACION
2009 / 112-01.00 / 167559
I.B.I. NATURALEZA URBANA
124,89 €
GUERRA PARDO RAMON
2009 / 112-01.00 / 172691
I.B.I. NATURALEZA URBANA
92,60 €
2009 / 112-01.00 / 168268
I.B.I. NATURALEZA URBANA
7,01 €
2009 / 112-00.00 / 173505
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
5,31 €
GUERRA RODRIGUEZ DOLORES
33745531T
GUIMIL ALBA AMADOR
HERMIDA ABAD MARIANO
34171303L
2009 / 112-00.00 / 173811
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
8,83 €
HERMIDA CABO INMACULADA
52406099R
2009 / 112-01.00 / 172218
I.B.I. NATURALEZA URBANA
229,44 €
HERMIDA CABO SIMON
33916885G
2009 / 112-01.00 / 170262
I.B.I. NATURALEZA URBANA
172,06 €
HERMIDA FERREIRO PRESENTACION
34176903F
2006 / 112-01.00 / 89550
I.B.I. NATURALEZA URBANA
23,18 €
2009 / 112-01.00 / 168698
I.B.I. NATURALEZA URBANA
7,52 €
2009 / 113-00.00 / 161531
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
2009 / 112-01.00 / 167854
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,91 €
2009 / 112-01.00 / 170358
I.B.I. NATURALEZA URBANA
260,11 €
CONCEPCION
HIDALGO GARCIA JESUS
HORTAL RIVERO OCTAVIO
71698836Q
IGLESIAS DORINDA
IGLESIAS GONZALEZ MIGUEL
33278072Q
B.O.P. de Lugo
15
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
IGLESIAS MENDEZ CASIMIRO
33767186N
2009 / 112-00.00 / 173619
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
7,11 €
IGLESIAS RODRIGUEZ G. JOSE
50317516W
2009 / 113-00.00 / 161599
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
IGLESIAS VALEIRAS JAVIER
34950751C
2009 / 113-00.00 / 161600
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
INTEGRAL CARPINTERIA Y PINTURA SL
B27179001
2009 / 113-00.00 / 161606
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
INTEGRAL CARPINTERIA Y PINTURA SL
B27179001
2009 / 113-00.00 / 161607
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
INVERSION PATRIMONIAL CARPETANIA SA
A63292734
2009 / 112-01.00 / 167812
I.B.I. NATURALEZA URBANA
26,15 €
J.J.J. DISCOTECA C.B.
E27171610
2009 / 113-00.00 / 161610
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
JANEIRO CAMPOS ARSENIO
35245174C
2009 / 113-00.00 / 161616
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
JANEIRO LAMAZARES ALBERTO
34257998G
2009 / 113-00.00 / 161620
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
JANEIRO LAMAZARES ALBERTO
34257998G
2009 / 113-00.00 / 161621
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
JANEIRO LAMAZARES ALBERTO
34257998G
2009 / 113-00.00 / 161622
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
JANEIRO LAMAZARES ALBERTO
34257998G
2009 / 113-00.00 / 161623
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
JANEIRO LAMAZARES ALBERTO
34257998G
2009 / 113-00.00 / 161624
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
JIMENEZ GABARREZ PAMELA
71891002V
2007 / 113-00.00 / 105938
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
JIMENEZ GABARREZ PAMELA
71891002V
2007 / 113-00.00 / 107177
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
JIMENEZ GABARREZ PAMELA
71891002V
2008 / 113-00.00 / 122731
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
JIMENEZ GABARREZ PAMELA
71891002V
2008 / 113-00.00 / 122732
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
JIMENEZ GABARREZ PAMELA
71891002V
2009 / 113-00.00 / 161631
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
JIMENEZ GABARREZ PAMELA
71891002V
2009 / 113-00.00 / 161632
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
JIMENEZ HEREDIA MIGUEL
34274206C
2009 / 113-00.00 / 161633
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
JIMENEZ HEREDIA MIGUEL
34274206C
2009 / 113-00.00 / 161634
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
JIMENEZ JIMENEZ AMPARO
34275187N
2009 / 113-00.00 / 161635
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
JIMENEZ JIMENEZ AMPARO
34275187N
2009 / 113-00.00 / 161636
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
JIMENEZ OTERO FRANCISCO JAVIER
52819702H
2009 / 113-00.00 / 161637
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
JORGE EIRE PABLO RUBEN
76617197B
2009 / 113-00.00 / 161644
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
JORGE GOMEZ MARIA LUISA
34249449B
2009 / 113-00.00 / 161648
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
LACTO AGRICOLA RODRIGUEZ
28014678B
2009 / 113-00.00 / 161670
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
LACTO AGRICOLA RODRIGUEZ
28014678B
2009 / 113-00.00 / 161671
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
2009 / 112-01.00 / 168829
I.B.I. NATURALEZA URBANA
UNIP ERSONAL
LAGE RODRIGUEZ AMALIA
9,46 €
LAGE SUAREZ IVAN
34268603Y
2009 / 113-00.00 / 161686
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LAGE SUAREZ JOSE
34175036A
2008 / 113-00.00 / 122781
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LAMA VARELA JULIO
2009 / 112-01.00 / 166358
I.B.I. NATURALEZA URBANA
28,49 €
LAMAS EYRE EMILIA
2009 / 112-01.00 / 168015
I.B.I. NATURALEZA URBANA
19,50 €
LAMAS OGRE EMILIO
2009 / 112-01.00 / 168025
I.B.I. NATURALEZA URBANA
65,67 €
LAMAS SAMPAYO ARTURO
34232044V
2009 / 113-00.00 / 161722
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
LAMAZARES RODRIGUEZ JESUS
32407656N
2009 / 113-00.00 / 161735
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LAMAZARES VAZQUEZ CARLOS
76615391E
2009 / 113-00.00 / 161746
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
LAMAZARES VILA RITA
76619835G
2009 / 113-00.00 / 161747
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
LAMAZARES VILA RITA
76619835G
2009 / 113-00.00 / 161748
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
16
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
B.O.P. de Lugo
LAMAZARES VILA RITA
76619835G
2009 / 113-00.00 / 161749
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LAMAZARES VILA RITA
76619835G
2009 / 113-00.00 / 161750
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LAMAZARES VILA RITA
76619835G
2009 / 113-00.00 / 161751
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LAMAZARES VILA RITA
76619835G
2009 / 113-00.00 / 161752
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LAMAZARES VILA RITA
76619835G
2009 / 113-00.00 / 161753
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
LAMAZARES VILA RITA
76619835G
2009 / 113-00.00 / 161754
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
LAMELO DEUS CARLOS
76615480L
2008 / 112-01.01 / 158374
LIQUIDACION IBI URBANA
LAYA CHANTADA TRINIDAD
35444506B
2009 / 113-00.00 / 161766
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 112-01.00 / 166399
I.B.I. NATURALEZA URBANA
38,83 €
LEDO BARREDO MANUEL
408,86 €
LEDO CALVO JOSE ANTONIO
34245428S
2009 / 113-00.00 / 161771
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LEDO FERNANDEZ LEONARDO
33223610H
2009 / 113-00.00 / 161796
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
LEDO FERNANDEZ LEONARDO
33223610H
2009 / 113-00.00 / 161797
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LEDO FERNANDEZ LEONARDO
33223610H
2009 / 113-00.00 / 161798
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LEDO FERNANDEZ LEONARDO
33223610H
2009 / 113-00.00 / 161799
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LEDO FERNANDEZ LEONARDO
33223610H
2009 / 113-00.00 / 161800
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LEDO FERNANDEZ LEONARDO
33223610H
2009 / 113-00.00 / 161801
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
LEDO FIDALGO CELIA
34174527T
2009 / 112-00.00 / 174158
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
11,38 €
LEDO GOMEZ JOSE MANUEL
76619850L
2009 / 112-01.00 / 170568
I.B.I. NATURALEZA URBANA
596,79 €
LEDO GUERRA LUIS
34260467N
2009 / 113-00.00 / 161844
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LEDO GUERRA LUIS
34260467N
2009 / 113-00.00 / 161846
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
LEDO GUERRA MANUEL
76617241D
2009 / 113-00.00 / 161847
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
LEDO HERMIDA MANUEL ANGEL
35254795G
2009 / 112-01.00 / 168711
I.B.I. NATURALEZA URBANA
21,91 €
LEDO HERMIDA MANUEL ANGEL
35254795G
2009 / 113-00.00 / 161848
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LEDO HERMIDA MANUEL ANGEL
35254795G
2009 / 113-00.00 / 161849
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
LEDO LEMOS FRANCISCO JOSE
34256837Q
2009 / 112-01.00 / 169876
I.B.I. NATURALEZA URBANA
66,22 €
LEDO LOSADA JESUS RAMON
76619449D
2009 / 113-00.00 / 161870
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
LEDO TABOADA MANUELA
72421446N
2009 / 112-00.00 / 174669
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
10,03 €
LEGUIMEX SL
B27279405
2009 / 310-05.00 / 158500
VERTEDOIRO DE ENTULLOS
3.426,96 €
LEMOS SALGADO MARIA PURA
34243301G
2009 / 112-01.00 / 167752
I.B.I. NATURALEZA URBANA
3,72 €
LEMOS VAZQUEZ ANTONIO
33316571J
2009 / 113-00.00 / 161946
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
LIMA CASTRO JUAN ANTONIO
76617289B
2009 / 112-01.00 / 169210
I.B.I. NATURALEZA URBANA
LIMA CASTRO JUAN ANTONIO
76617289B
2009 / 113-00.00 / 161953
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LIMA CASTRO JUAN ANTONIO
76617289B
2009 / 113-00.00 / 161954
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
LIMA CASTRO JUAN ANTONIO
76617289B
2009 / 113-00.00 / 161955
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
LINARES GALLARDO BENJAMIN
76607042E
2009 / 112-01.00 / 166608
I.B.I. NATURALEZA URBANA
1.439,71 €
LINARES GALLARDO BENJAMIN
76607042E
2009 / 112-01.00 / 171300
I.B.I. NATURALEZA URBANA
9,64 €
LINARES LOPEZ JORGE
76619461K
2006 / 113-00.00 / 98397
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LINARES LOPEZ JORGE
76619461K
2007 / 113-00.00 / 104699
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LINARES LOPEZ JORGE
76619461K
2008 / 113-00.00 / 123048
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LINARES LOPEZ JORGE
76619461K
2009 / 113-00.00 / 161961
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
171,36 €
B.O.P. de Lugo
17
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
LINARES RODRIGUEZ ROSA
34173917B
2009 / 112-01.00 / 168504
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,79 €
LOPES BATISTA CANDIDO
X2107221F
2009 / 113-00.00 / 161982
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
2009 / 112-01.00 / 172357
I.B.I. NATURALEZA URBANA
30,73 €
LOPEZ ANTONIO
LOPEZ CABANELAS MANUEL
34172802T
2009 / 112-01.00 / 166765
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,93 €
LOPEZ CASTRO ANA BELEN
76622796K
2009 / 112-01.00 / 172878
I.B.I. NATURALEZA URBANA
216,77 €
LOPEZ CUÑARRO CONSTANTINO
34175213L
2008 / 112-00.00 / 126803
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
5,36 €
LOPEZ CUÑARRO CONSTANTINO
34175213L
2008 / 112-01.00 / 152655
I.B.I. NATURALEZA URBANA
37,19 €
LOPEZ CUÑARRO CONSTANTINO
34175213L
2009 / 112-00.00 / 173548
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
5,30 €
LOPEZ CUÑARRO CONSTANTINO
34175213L
2009 / 112-01.00 / 167872
I.B.I. NATURALEZA URBANA
13,71 €
LOPEZ CUÑARRO CONSTANTINO
34175213L
2009 / 112-01.00 / 168002
I.B.I. NATURALEZA URBANA
37,93 €
LOPEZ DIAZ MANUEL
34943083B
2009 / 113-00.00 / 162029
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LOPEZ FERNANDEZ AURORA
2009 / 112-00.00 / 173506
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
5,43 €
LOPEZ FERNANDEZ JESUSA
2009 / 112-01.00 / 167806
I.B.I. NATURALEZA URBANA
6,74 €
LOPEZ FERNANDEZ JOSE
2009 / 112-01.00 / 168354
I.B.I. NATURALEZA URBANA
90,64 €
LOPEZ FERNANDEZ MANUEL
2009 / 112-01.00 / 171326
I.B.I. NATURALEZA URBANA
15,24 €
LOPEZ FERNANDEZ MARIA
2009 / 112-01.00 / 166828
I.B.I. NATURALEZA URBANA
3,52 €
LOPEZ FERNANDEZ RAMON VICTORINO
47367891N
2009 / 112-01.00 / 168493
I.B.I. NATURALEZA URBANA
11,94 €
LOPEZ FERREIRO CAMILO
34234360X
2009 / 112-01.00 / 167501
I.B.I. NATURALEZA URBANA
6,82 €
LOPEZ FIDALGO JOSE ALBERTO
76611869L
2009 / 112-01.00 / 173407
I.B.I. NATURALEZA URBANA
19,87 €
LOPEZ GARCIA DOSINDA
34224137E
2009 / 112-01.00 / 167399
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,80 €
LOPEZ GARCIA LISARDO
34172159R
2009 / 112-01.00 / 168258
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,19 €
LOPEZ GOMEZ CARMEN
76607074P
2009 / 112-01.00 / 173132
I.B.I. NATURALEZA URBANA
99,20 €
LOPEZ GOMEZ JOAQUIN
34243774V
2009 / 113-00.00 / 162100
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LOPEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN
2005 / 113-00.00 / 84372
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LOPEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN
2006 / 113-00.00 / 99392
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LOPEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN
2007 / 113-00.00 / 105701
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LOPEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN
2008 / 113-00.00 / 123199
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LOPEZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN
2009 / 113-00.00 / 162121
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LOPEZ GONZALEZ MARIA TERESA
02126878E
2007 / 114-00.00 / 119588
PLUSVALIAS
200,93 €
LOPEZ GONZALEZ SERGIO
34265170T
2009 / 113-00.00 / 162126
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LOPEZ GUERRA ANA MARIA
76617461E
2009 / 113-00.00 / 162140
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
LOPEZ GUERRA JOSEFA
76616964P
2009 / 113-00.00 / 162139
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
LOPEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL
32431725T
2009 / 113-00.00 / 162150
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
LOPEZ LAGE JOSE ANTONIO
76622616W
2009 / 112-01.00 / 173115
I.B.I. NATURALEZA URBANA
154,04 €
LOPEZ LAGE JOSE ANTONIO
76622616W
2009 / 112-01.00 / 173122
I.B.I. NATURALEZA URBANA
14,97 €
LOPEZ LEDO JOSE MANUEL
2009 / 112-01.00 / 168245
I.B.I. NATURALEZA URBANA
6,38 €
LOPEZ LOPEZ ANTONIO
2009 / 112-00.00 / 173507
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
6,52 €
LOPEZ LOPEZ ANTONIO
76602389S
2009 / 112-01.00 / 167558
I.B.I. NATURALEZA URBANA
27,91 €
LOPEZ LOPEZ ANTONIO
34171663B
2009 / 113-00.00 / 162171
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LOPEZ LOPEZ ROSARIO
76614509Z
2009 / 112-00.00 / 174968
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
8,35 €
18
LOPEZ LORENZO ELVIRA
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
34172542Q
LOPEZ MANUEL
B.O.P. de Lugo
2009 / 112-01.00 / 172586
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,55 €
2009 / 112-01.00 / 171657
I.B.I. NATURALEZA URBANA
12,69 €
LOPEZ MONTES ANTONIO
34174274T
2008 / 112-00.00 / 127409
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
6,60 €
LOPEZ MONTES ANTONIO
34174274T
2009 / 112-00.00 / 174117
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
6,67 €
LOPEZ MONTES ANTONIO
34174274T
2009 / 112-01.00 / 172698
I.B.I. NATURALEZA URBANA
5,15 €
LOPEZ NIETO ELVIRA
42221674E
2009 / 112-01.00 / 168601
I.B.I. NATURALEZA URBANA
3,53 €
LOPEZ NOVOA EDUARDO DAVID
35919813T
2007 / 114-00.00 / 119820
PLUSVALIAS
36,00 €
LOPEZ OSORIO JOSE ANTONIO
34173338F
2009 / 112-01.00 / 167293
I.B.I. NATURALEZA URBANA
20,37 €
LOPEZ PENAS URBANO
76806683T
2009 / 113-00.00 / 162256
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
163,13 €
LOPEZ PEREZ FRANCISCO ANTONIO
33798269E
2009 / 113-00.00 / 162265
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
LOPEZ PRADO CELIA
76624241V
2009 / 113-00.00 / 162278
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
LOPEZ RODRIGUEZ ANA
37474750E
2009 / 112-01.00 / 172443
I.B.I. NATURALEZA URBANA
138,66 €
LOPEZ VAZQUEZ PEGERTO AMADOR
76620394B
2009 / 112-01.00 / 169472
I.B.I. NATURALEZA URBANA
207,53 €
LOPEZ VAZQUEZ PEGERTO AMADOR
76620394B
2009 / 113-00.00 / 162363
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
LOPEZ YEBRA ALFONSO
2009 / 112-01.00 / 166126
I.B.I. NATURALEZA URBANA
457,01 €
LORENZANA BAO LUIS
2005 / 112-01.00 / 75870
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,63 €
2009 / 112-01.00 / 167850
I.B.I. NATURALEZA URBANA
6,62 €
2009 / 112-01.00 / 171562
I.B.I. NATURALEZA URBANA
19,78 €
LOSADA VAZQUEZ DOLORES
34171688J
LOUREIRO JOSE
79,13 €
LOVELLE CASTRO JOSE ANGEL
76602019J
2009 / 112-00.00 / 174688
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
33,19 €
LOVELLE CASTRO JOSE ANGEL
76602019J
2009 / 112-01.00 / 168294
I.B.I. NATURALEZA URBANA
20,06 €
LOVELLE COUSO JOSE BENJAMIN
34268365K
2009 / 113-00.00 / 162422
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LOVELLE LOPEZ JOSE FELICIA
76610731P
2009 / 113-00.00 / 162432
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
LOVELLE VARELA ANTONIO
34222559P
2005 / 112-01.00 / 77984
I.B.I. NATURALEZA URBANA
15,93 €
LOVELLE VARELA ANTONIO
34222559P
2007 / 112-01.00 / 110941
I.B.I. NATURALEZA URBANA
16,57 €
LOVELLE VARELA ANTONIO
34222559P
2009 / 112-01.00 / 166800
I.B.I. NATURALEZA URBANA
17,24 €
MACHADO ANTONIA CIDALIA
X7490958L
2009 / 113-00.00 / 162456
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
19,44 €
MACHADO ANTONIA CIDALIA
X7490958L
2009 / 113-00.00 / 162457
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MACHADO ANTONIA CIDALIA
X7490958L
2009 / 113-00.00 / 162458
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
MACHADO CARLOS ALBERTO
2009 / 113-00.00 / 162459
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MACHADO GON€ALVES MANUEL
2009 / 113-00.00 / 162464
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MARIÑO LOPEZ MARGARITA M TERESA
34173576S
2009 / 112-01.00 / 170575
I.B.I. NATURALEZA URBANA
3,34 €
MARTE PERDOMO ISABEL
44475479B
2007 / 321-03.00 / 119064
OCUP. VIA PUB. CON MESAS...
64,45 €
MARTINEZ FORNEAS MARINA
76549722H
2009 / 112-01.00 / 166804
I.B.I. NATURALEZA URBANA
23,86 €
MARTINEZ LOZANO JOSE ARIEL
X4945588J
2009 / 113-00.00 / 162511
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MARTINEZ MARTINEZ JOSE BEN
34601572G
2009 / 113-00.00 / 162512
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MARTINHO FERNANDES LUSBELI
10744410Y
2009 / 113-00.00 / 162517
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MARTUL BLANCO ANTONIO SIERVO
34170319R
2009 / 112-00.00 / 173671
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
14,82 €
MATIAS SANTOS DOS MANUEL
2009 / 113-00.00 / 162529
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MATIAS SANTOS DOS MANUEL
2009 / 113-00.00 / 162530
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
MATIAS SANTOS DOS MANUEL
2009 / 113-00.00 / 162531
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
B.O.P. de Lugo
19
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
MAYO ROMERO DOLORES
33756884Z
2009 / 113-00.00 / 162535
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
MAZAIRA FERNANDEZ ANTONIO
76607259D
2009 / 112-01.00 / 169993
I.B.I. NATURALEZA URBANA
195,79 €
MAZAIRA IRIARTE OLGA TERESA
34376928R
2009 / 112-01.00 / 169422
I.B.I. NATURALEZA URBANA
146,27 €
MAZAIRA IRIARTE OLGA TERESA
34376928R
2009 / 352-00.00 / 175236
VADOS
19,83 €
MAZAIRA LOPEZ JULIA MANUELA
76617011D
2009 / 113-00.00 / 162552
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 112-01.00 / 165869
I.B.I. NATURALEZA URBANA
8,67 €
MAZAIRA ROSALIA CARBALLEDO
37,49 €
MAZAIRA VAZQUEZ DOLORES
76602564Y
2009 / 112-01.00 / 167676
I.B.I. NATURALEZA URBANA
6,39 €
MAZAIRA VAZQUEZ RAMON
34235898F
2009 / 112-01.00 / 165953
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,92 €
MAZAIRA VAZQUEZ RAMON
34235898F
2009 / 112-01.00 / 166009
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,24 €
MEIJIDE LOUZAO JESUS
32412078H
2009 / 112-01.00 / 172408
I.B.I. NATURALEZA URBANA
183,75 €
MEIJIDE SERRANO MANUEL ALEJANDRO
35601239E
2009 / 113-00.00 / 162592
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MELO MOREIRA TIAGO MANUEL
X2436951D
2009 / 113-00.00 / 162614
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MENDEZ CASTRO JAIME
34213180J
2009 / 113-00.00 / 162625
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MENDEZ FERNANDEZ ALFONSO
36056175H
2009 / 113-00.00 / 162640
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MENDEZ FERNANDEZ ANTONIO
34257437H
2007 / 114-00.00 / 119885
PLUSVALIAS
MENDEZ FIGUEIRAS VIRGILIO
34254716B
2009 / 113-00.00 / 162648
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
MENDEZ HERMIDA RAMON
34175408F
2009 / 112-01.00 / 166068
I.B.I. NATURALEZA URBANA
MENDEZ IGLESIAS CELEDONIO
33819628Z
2009 / 113-00.00 / 162649
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MENDEZ VAZQUEZ JOSE
2005 / 113-00.00 / 82257
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
MENDEZ VAZQUEZ JOSE
2006 / 113-00.00 / 97577
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
MENDEZ VAZQUEZ JOSE
2008 / 113-00.00 / 123742
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
MENDEZ VAZQUEZ JOSE
2009 / 113-00.00 / 162669
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
79,13 €
303,37 €
FRANCISCO
37,49 €
8,94 €
MERA LOPEZ JESUS ANGEL
34245971Y
2009 / 113-00.00 / 162674
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
MERA VARELA MIGUEL ANGEL
33312107B
2009 / 112-01.00 / 165761
I.B.I. NATURALEZA URBANA
MERA VARELA MIGUEL ANGEL
33312107B
2009 / 113-00.00 / 162675
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MERA VARELA MIGUEL ANGEL
33312107B
2009 / 113-00.00 / 162676
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MIRAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO
34236293B
2009 / 112-01.00 / 168167
I.B.I. NATURALEZA URBANA
MIRAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO
34236293B
2009 / 113-00.00 / 162684
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MIRAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO
34236293B
2009 / 113-00.00 / 162685
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MIRAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO
34236293B
2009 / 113-00.00 / 162686
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MIRAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO
34236293B
2009 / 113-00.00 / 162687
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MIRAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO
34236293B
2009 / 113-00.00 / 162688
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MIRAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO
34236293B
2009 / 113-00.00 / 162689
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MOLINA AMAYA RODRIGO
X6922843G
2009 / 113-00.00 / 162694
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MONTEFARO TEXTILES SA
A27111921
2009 / 113-00.00 / 162698
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MONTENEGRO VARELA
2009 / 112-01.00 / 168830
I.B.I. NATURALEZA URBANA
3,63 €
MONTES CALVO DOLORES
2009 / 112-00.00 / 173512
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
6,21 €
2009 / 112-01.00 / 166523
I.B.I. NATURALEZA URBANA
28,61 €
2009 / 112-01.00 / 166376
I.B.I. NATURALEZA URBANA
5,29 €
MONTES GARCIA JOSE BENITO
MONTES LEDO JOSE
34236744W
6,63 €
3,43 €
20
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
B.O.P. de Lugo
MONTES MONTES JORGE LUIS
08060965V
2009 / 112-00.00 / 173550
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
MONTES RAMOS JOSE RAMON
33541771C
2009 / 113-00.00 / 162737
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MONTES RAMOS JOSE RAMON
33541771C
2009 / 113-00.00 / 162738
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MONTES REGUEIRA MANUEL
76611927P
2009 / 113-00.00 / 162739
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 112-01.00 / 168204
I.B.I. NATURALEZA URBANA
13,15 €
MONTES VARELA MANUEL
5,54 €
MOREIRAS CASTRO JOSE
34271315G
2007 / 113-00.00 / 105631
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MOREIRAS CASTRO JOSE
34271315G
2008 / 113-00.00 / 123826
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MOREIRAS CASTRO JOSE
34271315G
2008 / 113-00.00 / 123827
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
MOREIRAS CASTRO JOSE
34271315G
2009 / 112-01.00 / 171642
I.B.I. NATURALEZA URBANA
MOREIRAS CASTRO JOSE
34271315G
2009 / 113-00.00 / 162752
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MOREIRAS CASTRO JOSE
34271315G
2009 / 113-00.00 / 162753
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
MORENO GARCIA ISIDORO
37946141M
2009 / 112-01.00 / 169788
I.B.I. NATURALEZA URBANA
MOSCOSO LOPEZ JOSE
76622004B
2009 / 113-00.00 / 162765
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MOSTEIRO BUJAN MANUEL
76615314Z
2009 / 113-00.00 / 162775
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MOSTEIRO BUJAN MANUEL
76615314Z
2009 / 113-00.00 / 162776
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MOURE GARCIA MARIA CARMEN
76619420A
2009 / 113-00.00 / 162792
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MOURE GAY ANISIO
33594047V
2007 / 113-00.00 / 104625
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MOURE GAY ANISIO
33594047V
2008 / 113-00.00 / 123870
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MOURE GAY ANISIO
33594047V
2009 / 112-00.00 / 173597
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
12,31 €
MOURE GAY ANISIO
33594047V
2009 / 112-01.00 / 166760
I.B.I. NATURALEZA URBANA
3,95 €
MOURE GAY ANISIO
33594047V
2009 / 112-01.00 / 166777
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,77 €
MOURE GAY ANISIO
33594047V
2009 / 113-00.00 / 162796
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MOURE OTERO MANUEL
76611780E
2009 / 113-00.00 / 162839
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MOURE PEREZ JAVIER
34248519R
2009 / 113-00.00 / 162841
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MOURE VAZQUEZ JOSE
34172942W
2009 / 113-00.00 / 162849
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MOURELLE Y FERNANDEZ SANTIAGO
33345537E
2009 / 113-00.00 / 162852
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MOURENZA AREAN JOSE MANUEL
76614349S
2009 / 113-00.00 / 162853
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MOURENZA AREAN JOSE MANUEL
76614349S
2009 / 113-00.00 / 162854
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MOURENZA AREAN JOSE MANUEL
76614349S
2009 / 113-00.00 / 162855
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MOURENZA AREAN JOSE MANUEL
76614349S
2009 / 113-00.00 / 162856
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
MUIÑO CASTRO JOSE ANTONIO
76346826M
2009 / 113-00.00 / 162864
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MUÑOZ PEREZ CARLOS
10035158M
2009 / 113-00.00 / 162865
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
MURIAS BRAVO GLORIA
33728197P
2007 / 114-00.00 / 119816
PLUSVALIAS
NAVARRO DE LOS SANTOS LUIS
33916079A
2009 / 113-00.00 / 162869
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
NEIRA SOMOZA JUANA
34173708D
2009 / 112-01.00 / 168565
I.B.I. NATURALEZA URBANA
7,55 €
2009 / 112-01.00 / 166228
I.B.I. NATURALEZA URBANA
9,26 €
NOGUEROL FERNANDA
183,59 €
223,52 €
228,82 €
37,49 €
NOVO FERNANDEZ MARIA CARMEN
76612048Z
2009 / 112-00.00 / 174924
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
13,40 €
NOVO SIERRA ELADIO
33854882D
2009 / 112-01.00 / 172664
I.B.I. NATURALEZA URBANA
179,32 €
NOVO TABOADA ANTONIO
34171763L
2009 / 112-01.00 / 172605
I.B.I. NATURALEZA URBANA
770,86 €
2009 / 112-01.00 / 166123
I.B.I. NATURALEZA URBANA
8,47 €
NOVO VAZQUEZ ELISA
B.O.P. de Lugo
21
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
NOVOA LOPEZ SEGUNDO
2009 / 112-01.00 / 166896
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,83 €
191,91 €
NOVOA OTERO ROSA
34172331N
2009 / 112-01.00 / 169843
I.B.I. NATURALEZA URBANA
NOVOA RODRIGUEZ RUBEN
34268324A
2006 / 113-00.00 / 98919
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
NOVOA RODRIGUEZ RUBEN
34268324A
2008 / 113-00.00 / 124046
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
NOVOA RODRIGUEZ RUBEN
34268324A
2009 / 113-00.00 / 162972
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OLIVEIRA MENDEZ EMILIA
00245662E
2009 / 112-01.00 / 167757
I.B.I. NATURALEZA URBANA
OSORIO LOPEZ MODESTO
76614368B
2009 / 113-00.00 / 163016
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OSORIO OTERO MANUEL
34222224H
2009 / 113-00.00 / 163018
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OSORIO OTERO MANUEL
34222224H
2009 / 113-00.00 / 163019
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OSORIO PARDO ALFONSO
34268901M
2009 / 113-00.00 / 163020
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
OTEGASA RECREATIVOS SL
B27151232
2009 / 113-00.00 / 163023
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
OTEGASA RECREATIVOS SL
B27151232
2009 / 113-00.00 / 163024
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
OTERO CABO CAMILA
34170314L
2009 / 112-00.00 / 173669
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
5,51 €
OTERO FIDALGO BERNARDINO
34173353E
2009 / 112-00.00 / 174030
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
7,91 €
OTERO FIDALGO BERNARDINO
34173353E
2009 / 112-01.00 / 168734
I.B.I. NATURALEZA URBANA
35,86 €
OTERO LEDO FERNANDO
76622592R
2009 / 113-00.00 / 163110
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
OTERO LEDO FERNANDO
76622592R
2009 / 113-00.00 / 163111
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
OTERO LOPEZ ANTONIO
33306382J
2005 / 113-00.00 / 83042
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OTERO LOPEZ ANTONIO
33306382J
2006 / 113-00.00 / 99212
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OTERO LOPEZ ANTONIO
33306382J
2007 / 113-00.00 / 104597
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OTERO LOPEZ ANTONIO
33306382J
2008 / 113-00.00 / 124190
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OTERO LOPEZ ANTONIO
33306382J
2009 / 113-00.00 / 163121
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OTERO NOGUEROL ANTONIO
34179736B
2009 / 112-01.00 / 172556
I.B.I. NATURALEZA URBANA
97,90 €
OTERO RAMOS ERIBERTA
76618106T
2009 / 113-00.00 / 163142
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
OTERO SANCHEZ ANTONINA
34173140Q
2009 / 112-01.00 / 166344
I.B.I. NATURALEZA URBANA
OTERO VAZQUEZ JOSE ENRIQUE
76580094F
2009 / 113-00.00 / 163171
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
OTERO VAZQUEZ JOSE ENRIQUE
76580094F
2009 / 113-00.00 / 163172
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OTERO VAZQUEZ JOSE ENRIQUE
76580094F
2009 / 113-00.00 / 163173
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
OTERO VAZQUEZ JOSE ENRIQUE
76580094F
2009 / 113-00.00 / 163174
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
33,32 €
OTERO VAZQUEZ JOSE ENRIQUE
76580094F
2009 / 113-00.00 / 163175
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OTERO VAZQUEZ JOSE ENRIQUE
76580094F
2009 / 113-00.00 / 163176
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OTERO VAZQUEZ JOSE ENRIQUE
76580094F
2009 / 113-00.00 / 163177
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
OTERO VAZQUEZ JOSE ENRIQUE
76580094F
2009 / 113-00.00 / 163178
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OTERO VAZQUEZ JOSE ENRIQUE
76580094F
2009 / 113-00.00 / 163179
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OTERO VAZQUEZ JOSE ENRIQUE
76580094F
2009 / 113-00.00 / 163180
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OTERO VAZQUEZ MULTIMARCA, S.L.
B27340496
2009 / 113-00.00 / 163181
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
OTERO VAZQUEZ MULTIMARCA, S.L.
B27340496
2009 / 113-00.00 / 163182
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
OTERO VAZQUEZ MULTIMARCA, S.L.
B27340496
2009 / 352-00.00 / 175270
VADOS
19,83 €
OTERO Y VAZQUEZ MULTIMARCA SL
B27340496
2009 / 113-00.00 / 163190
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
OTERO Y VAZQUEZ MULTIMARCA SL
B27340496
2009 / 113-00.00 / 163193
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
5,36 €
5,17 €
22
OTERO Y VAZQUEZ MULTIMARCA SL
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
2009 / 113-00.00 / 163194
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
OUSILUAO VILA MARIA FATIMA
2005 / 113-00.00 / 82978
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OUSILUAO VILA MARIA FATIMA
2006 / 113-00.00 / 98535
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OUSILUAO VILA MARIA FATIMA
2007 / 113-00.00 / 104535
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OUSILUAO VILA MARIA FATIMA
2008 / 113-00.00 / 124274
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
OUSILUAO VILA MARIA FATIMA
2009 / 113-00.00 / 163196
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
2009 / 113-00.00 / 163205
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
2009 / 112-00.00 / 173514
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
PALACIO SANCHEZ Mª ROSARIO
B27340496
B.O.P. de Lugo
34233161F
PARDO PEREIRA ENRIQUE
9,67 €
PAZ SANCHEZ MARIA AMELIA
76623335P
2009 / 113-00.00 / 163249
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
PENA LIÑARES CARLOS
34892560L
2009 / 113-00.00 / 163261
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
PENAS DIAZ MARIA ESTHER
76610446E
2009 / 112-01.00 / 167777
I.B.I. NATURALEZA URBANA
11,18 €
PENAS TEMES ANGEL
34261431X
2009 / 113-00.00 / 163277
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
2009 / 112-01.00 / 168420
I.B.I. NATURALEZA URBANA
13,87 €
PEREIRA BLANCO MANUEL
PEREIRA LOPEZ ROBERTO
32442317N
2009 / 113-00.00 / 163298
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
PEREIRA PEREIRA ANTONIO
34222038Q
2009 / 112-00.00 / 174525
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
10,44 €
PEREIRA PEREIRA ANTONIO
34222038Q
2009 / 112-01.00 / 167796
I.B.I. NATURALEZA URBANA
5,35 €
PEREIRA PEREIRA ISABEL
34267697C
2009 / 113-00.00 / 163312
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
PEREIRA PEREIRA ISABEL
34267697C
2009 / 113-00.00 / 163313
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
PEREIRA POYAN MANUELA
2007 / 112-01.00 / 112149
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,07 €
PEREIRA POYAN MANUELA
2009 / 112-01.00 / 168044
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,47 €
PEREIRA RAMOS JOSE FERNAN
2005 / 113-00.00 / 82971
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
PEREIRA RAMOS JOSE FERNAN
2006 / 113-00.00 / 98417
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
PEREIRA RAMOS JOSE FERNAN
2007 / 113-00.00 / 104590
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
PEREIRA RAMOS JOSE FERNAN
2008 / 113-00.00 / 124396
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
PEREIRA RAMOS JOSE FERNAN
2009 / 113-00.00 / 163314
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
PEREIRA VAZQUEZ JOSE
33828173A
2009 / 113-00.00 / 163331
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
PEREIRA VAZQUEZ JOSE
33828173A
2009 / 113-00.00 / 163332
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
PEREZ ALAEZ JOSE LUIS
09675307N
2009 / 113-00.00 / 163334
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
PEREZ FERNANDEZ RAMONA
34170465D
2009 / 112-01.00 / 166938
I.B.I. NATURALEZA URBANA
11,51 €
PEREZ GONZALEZ DOLORES
2009 / 112-01.00 / 168544
I.B.I. NATURALEZA URBANA
6,67 €
PEREZ LOPEZ ALVINO
2009 / 112-01.00 / 172822
I.B.I. NATURALEZA URBANA
14,74 €
PEREZ LOPEZ ANTONIO (HEREDEROS DE ) 76614320D
2009 / 112-01.00 / 170190
I.B.I. NATURALEZA URBANA
68,24 €
PEREZ LOPEZ ANTONIO (HEREDEROS DE ) 76614320D
2009 / 112-01.00 / 172824
I.B.I. NATURALEZA URBANA
14,32 €
PEREZ LOPEZ ANTONIO (HEREDEROS DE ) 76614320D
2009 / 352-00.00 / 175278
VADOS
19,83 €
PEREZ LOPEZ AVELINA
76606898Q
2009 / 112-01.00 / 172589
I.B.I. NATURALEZA URBANA
50,13 €
PEREZ LOPEZ FERNANDO
76620618M
2005 / 113-00.00 / 84195
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
PEREZ LOPEZ FERNANDO
76620618M
2005 / 113-00.00 / 87925
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
PEREZ LOPEZ FERNANDO
76620618M
2006 / 113-00.00 / 103168
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
PEREZ LOPEZ FERNANDO
76620618M
2007 / 113-00.00 / 109442
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
PEREZ LOPEZ FERNANDO
76620618M
2008 / 113-00.00 / 124459
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
B.O.P. de Lugo
23
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
PEREZ LOPEZ FERNANDO
76620618M
2009 / 113-00.00 / 163381
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
PEREZ LOPEZ JOSE
34174471J
2009 / 112-01.00 / 166404
I.B.I. NATURALEZA URBANA
17,79 €
PEREZ LOPEZ JOSE LUIS
14239482K
2009 / 113-00.00 / 163380
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
PEREZ MENDEZ CARLOS
34254351Z
2009 / 113-00.00 / 163384
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
PEREZ MONTERO CRISTINA
36146645Y
2009 / 113-00.00 / 163385
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
PEREZ VAZQUEZ JESUS
34173598Z
2009 / 113-00.00 / 163403
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
PHONELAND MEFLUR SL
B22289748
2009 / 130-00.00 / 175602
I.A.E.
90,30 €
PHONELAND MEFLUR SL
B22289748
2009 / 130-00.00 / 175603
I.A.E.
90,30 €
PORTO FRANCISCO PATRICIA
34268856Y
2008 / 113-00.00 / 124520
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
PORTO LOPEZ ARGIMIRO
33808058J
2009 / 112-01.00 / 167616
I.B.I. NATURALEZA URBANA
6,40 €
POYAN MARIA
34173271D
2009 / 112-00.00 / 174017
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
6,38 €
2009 / 112-01.00 / 166897
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,80 €
PUJA PUJA CASTORA
4,86 €
QUIJADA CANCELA ARMANDO-J
33836225M
2005 / 113-00.00 / 83143
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
QUIJADA CANCELA ARMANDO-J
33836225M
2005 / 113-00.00 / 83144
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
QUIJADA CANCELA ARMANDO-J
33836225M
2005 / 113-00.00 / 83145
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
QUIJADA CANCELA ARMANDO-J
33836225M
2006 / 113-00.00 / 98964
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
QUIJADA CANCELA ARMANDO-J
33836225M
2006 / 113-00.00 / 98965
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
QUIJADA CANCELA ARMANDO-J
33836225M
2006 / 113-00.00 / 98966
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
QUIJADA CANCELA ARMANDO-J
33836225M
2007 / 113-00.00 / 104715
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
QUIJADA CANCELA ARMANDO-J
33836225M
2007 / 113-00.00 / 104722
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
QUIJADA CANCELA ARMANDO-J
33836225M
2007 / 113-00.00 / 104723
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
QUIJADA CANCELA ARMANDO-J
33836225M
2008 / 113-00.00 / 124580
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
QUIJADA CANCELA ARMANDO-J
33836225M
2008 / 113-00.00 / 124581
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
QUIJADA CANCELA ARMANDO-J
33836225M
2008 / 113-00.00 / 124582
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
QUIJADA CANCELA ARMANDO-J
33836225M
2009 / 113-00.00 / 163500
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
QUIJADA CANCELA ARMANDO-J
33836225M
2009 / 113-00.00 / 163501
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
QUIJADA CANCELA ARMANDO-J
33836225M
2009 / 113-00.00 / 163502
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
QUIROGA CAPON JOSE ANTONIO
76602416L
2006 / 113-00.00 / 99529
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
QUIROGA CAPON JOSE ANTONIO
76602416L
2006 / 113-00.00 / 102871
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
RAMOS RUFA ANTONIO MANUEL
2005 / 113-00.00 / 84270
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
RAMOS RUFA ANTONIO MANUEL
2006 / 113-00.00 / 99500
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
RAMOS RUFA ANTONIO MANUEL
2009 / 113-00.00 / 163583
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
4,86 €
RATNESH RATNASINGHAM ELENA
X3529598H
2009 / 113-00.00 / 163594
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
RATON GARCIA ANGEL
34255278K
2006 / 321-01.00 / 97259
VADOS
19,83 €
RATON GARCIA ANGEL
34255278K
2008 / 321-01.00 / 126549
VADOS
19,83 €
RATON GARCIA ANGEL
34255278K
2009 / 352-00.00 / 175301
VADOS
19,83 €
2009 / 112-01.00 / 166348
I.B.I. NATURALEZA URBANA
9,66 €
177,13 €
REBOREDO FERNANDEZ MANUEL
REDONDO BERRIATUA JUAN ANTONIO
07498827E
2009 / 112-01.00 / 171391
I.B.I. NATURALEZA URBANA
REGAL FERNANDEZ JOSE
34174873R
2009 / 113-00.00 / 163647
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
REGAL LEDO ELIAS
34173041D
2009 / 112-01.00 / 169842
I.B.I. NATURALEZA URBANA
37,49 €
158,51 €
24
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
B.O.P. de Lugo
REGAL PEREZ BENJAMIN
76602762C
2009 / 112-01.00 / 167731
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,30 €
REGAL TEIJEIRO S.L.
B27101617
2009 / 113-00.00 / 163688
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2005 / 113-00.00 / 83045
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2005 / 113-00.00 / 83046
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2005 / 113-00.00 / 85068
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2006 / 113-00.00 / 99184
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2006 / 113-00.00 / 99185
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2006 / 113-00.00 / 101086
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2007 / 113-00.00 / 104598
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2007 / 113-00.00 / 104619
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2007 / 113-00.00 / 106261
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2007 / 113-00.00 / 107055
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2008 / 113-00.00 / 124775
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2008 / 113-00.00 / 124776
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2008 / 113-00.00 / 124777
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2008 / 113-00.00 / 124778
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2009 / 113-00.00 / 163702
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2009 / 113-00.00 / 163703
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2009 / 113-00.00 / 163704
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
REGUEIRA TRILLO JOSE LUIS
33308060N
2009 / 113-00.00 / 163705
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
REINOSO VAZQUEZ ANTONIO
34171612Y
2009 / 112-01.00 / 166047
I.B.I. NATURALEZA URBANA
20,74 €
REINOSO VAZQUEZ ANTONIO
34171612Y
2009 / 112-01.00 / 166058
I.B.I. NATURALEZA URBANA
11,29 €
REPSOL BUTANO SA
A28076420
2007 / 112-01.00 / 112474
I.B.I. NATURALEZA URBANA
3,67 €
REQUEIJO PEREZ ALEJANDRO
02854805E
2009 / 113-00.00 / 163723
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
REQUEJO ALONSO EDUARDO
11755952P
2009 / 113-00.00 / 163724
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
REQUEJO GARCIA EDUARDO
34986843W
2009 / 113-00.00 / 163725
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
REY HERMIDA JOSE
34261332A
2009 / 113-00.00 / 163745
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
2009 / 112-01.00 / 165846
I.B.I. NATURALEZA URBANA
8,99 €
2009 / 112-01.00 / 172914
I.B.I. NATURALEZA URBANA
220,76 €
RIO ANA
2009 / 112-01.00 / 171296
I.B.I. NATURALEZA URBANA
9,64 €
RIOS VALENCIANO
2009 / 112-01.00 / 168661
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,11 €
RIVAS FERNANDO
2008 / 112-01.00 / 154445
I.B.I. NATURALEZA URBANA
12,98 €
RIVAS FERNANDO
2009 / 112-01.00 / 169800
I.B.I. NATURALEZA URBANA
13,24 €
REY RODRIGUEZ EDUARDO
RIGUEIRA RODRIGUEZ ANA BELEN
52471815Y
RIVAS RODRIGUEZ VICENTE
00236654F
2009 / 113-00.00 / 163801
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
RIVAS RODRIGUEZ VICENTE
00236654F
2009 / 113-00.00 / 163802
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
RIVAS RODRIGUEZ VICENTE
00236654F
2009 / 113-00.00 / 163803
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
RIVERA ESCOBAR ERIKA IVONNE
X3702753Y
2009 / 113-00.00 / 163804
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ROCA OLIVEIRA MANUEL
34253592Z
2009 / 113-00.00 / 163812
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
ROCA OLIVEIRA MANUEL
34253592Z
2009 / 113-00.00 / 163813
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
ROCAMIÑAS SL
B27181197
2009 / 112-01.00 / 165941
I.B.I. NATURALEZA URBANA
26,44 €
B.O.P. de Lugo
25
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
RODRIGUEZ ABELAIRAS BEATRIZ
76619274H
2009 / 113-00.00 / 163819
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
RODRIGUEZ BLANCO DOSITEO
34221286T
2009 / 112-01.00 / 167698
I.B.I. NATURALEZA URBANA
5,19 €
2009 / 112-01.00 / 167700
I.B.I. NATURALEZA URBANA
5,58 €
2009 / 112-00.00 / 173708
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
12,96 €
RODRIGUEZ CASTRO JOSE
2005 / 113-00.00 / 84966
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
RODRIGUEZ CASTRO JOSE
2006 / 113-00.00 / 99740
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
RODRIGUEZ CASTRO JOSE
2007 / 113-00.00 / 106050
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
RODRIGUEZ CASTRO JOSE
2008 / 113-00.00 / 124931
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
RODRIGUEZ CASTRO JOSE
2009 / 113-00.00 / 163857
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
RODRIGUEZ BLANCO JOSE
RODRIGUEZ CASTRO ERMINDA
34170553M
37,49 €
RODRIGUEZ CONDE JOSE
34217733N
2009 / 112-00.00 / 174300
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
17,41 €
RODRIGUEZ COSTELA JOSE RICARDO
34255990C
2009 / 113-00.00 / 163866
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
RODRIGUEZ DANTAS ABEL
34267884T
2009 / 113-00.00 / 163873
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
RODRIGUEZ DANTAS ABEL
34267884T
2009 / 113-00.00 / 163874
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
RODRIGUEZ DIAZ JOSE
34247388C
2009 / 113-00.00 / 163880
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
RODRIGUEZ FERNANDEZ JESUS
34221613M
2009 / 113-00.00 / 163892
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL
2009 / 112-01.00 / 168743
I.B.I. NATURALEZA URBANA
5,37 €
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA LUISA
2006 / 112-00.00 / 95098
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
3,40 €
RODRIGUEZ FERNANDEZ PABLO
2009 / 112-00.00 / 173520
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
6,44 €
196,27 €
RODRIGUEZ FONTENLA EDUARDO
32841284K
2009 / 112-01.00 / 171481
I.B.I. NATURALEZA URBANA
RODRIGUEZ FONTENLA EDUARDO
32841284K
2009 / 113-00.00 / 163921
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
RODRIGUEZ FONTENLA EDUARDO
82841284E
2009 / 113-00.00 / 163922
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
RODRIGUEZ GACIO JOSE
34246522M
2009 / 113-00.00 / 163925
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
RODRIGUEZ GUERREIRO JOSE
34237095P
2009 / 112-01.00 / 172167
I.B.I. NATURALEZA URBANA
RODRIGUEZ GUERREIRO JOSE
34237095P
2009 / 352-00.00 / 175318
VADOS
19,83 €
RODRIGUEZ IGLESIAS CANDIDA
34172133K
2009 / 112-01.00 / 165755
I.B.I. NATURALEZA URBANA
17,99 €
RODRIGUEZ JORGE MANUEL FERNANDO
X2774211C
2009 / 113-00.00 / 163947
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
RODRIGUEZ LEDO DIEGO
34266881D
2009 / 113-00.00 / 163952
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
RODRIGUEZ LEDO DIEGO
34266881D
2009 / 113-00.00 / 163953
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
RODRIGUEZ LINARES JAVIER
76617961Q
2009 / 113-00.00 / 163958
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
16,67 €
RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL
34221818A
2009 / 112-00.00 / 174435
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
2007 / 114-00.00 / 119268
PLUSVALIAS
RODRIGUEZ LOPEZ RAMON
195,21 €
5,58 €
727,69 €
RODRIGUEZ LOPEZ RODRIGO
33539155A
2009 / 113-00.00 / 163972
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
RODRIGUEZ LOPEZ RODRIGO
33539155A
2009 / 113-00.00 / 163973
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
2009 / 112-01.00 / 167531
I.B.I. NATURALEZA URBANA
RODRIGUEZ NANDO CONSTANTINO
9,20 €
RODRIGUEZ NOVOA MARIA MARTA
76614355K
2009 / 113-00.00 / 163999
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
RODRIGUEZ NOVOA MARIA MARTA
76614355K
2009 / 113-00.00 / 164000
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
RODRIGUEZ PEREIRA MANUEL
34170999Z
2009 / 112-01.00 / 165830
I.B.I. NATURALEZA URBANA
RODRIGUEZ PEREZ MANUELA
34195430L
2009 / 113-00.00 / 164015
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
34226359J
2007 / 112-01.00 / 113451
I.B.I. NATURALEZA URBANA
6,66 €
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
34226359J
2009 / 112-01.00 / 169330
I.B.I. NATURALEZA URBANA
18,07 €
6,02 €
79,13 €
26
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
B.O.P. de Lugo
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
34226359J
2009 / 112-01.00 / 169337
I.B.I. NATURALEZA URBANA
15,08 €
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
34226359J
2009 / 112-01.00 / 169341
I.B.I. NATURALEZA URBANA
6,92 €
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS MANUEL
76619485E
2005 / 113-00.00 / 84142
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS MANUEL
76619485E
2006 / 113-00.00 / 98424
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE
34238515W
2009 / 112-01.00 / 165933
I.B.I. NATURALEZA URBANA
13,76 €
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL
76624049D
2009 / 113-00.00 / 164049
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL
76624049D
2009 / 113-00.00 / 164050
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEVERINO
34173310W
2009 / 112-00.00 / 174023
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
8,15 €
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEVERINO
34173310W
2009 / 112-01.00 / 165938
I.B.I. NATURALEZA URBANA
7,78 €
RODRIGUEZ ROSALES JOSE MANUEL
33319323M
2009 / 113-00.00 / 164053
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
RODRIGUEZ SACO REMEDIOS
34128472Z
2009 / 112-01.00 / 170536
I.B.I. NATURALEZA URBANA
80,53 €
RODRIGUEZ SACO REMEDIOS
34128472Z
2009 / 112-01.00 / 170537
I.B.I. NATURALEZA URBANA
50,83 €
2009 / 112-01.00 / 166537
I.B.I. NATURALEZA URBANA
24,87 €
164,67 €
RODRIGUEZ TABOADA SECUNDINO
RODRIGUEZ VARELA JOSE ANTONIO
76623184H
2009 / 112-01.00 / 168949
I.B.I. NATURALEZA URBANA
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE
34238998W
2005 / 113-00.00 / 86825
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE
34238998W
2008 / 112-01.00 / 157778
I.B.I. NATURALEZA URBANA
55,17 €
2009 / 112-01.00 / 167701
I.B.I. NATURALEZA URBANA
11,18 €
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE
34238998W
2009 / 112-01.00 / 173205
I.B.I. NATURALEZA URBANA
13,49 €
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE
34238998W
2009 / 112-01.00 / 173208
I.B.I. NATURALEZA URBANA
56,27 €
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE
34238998W
2009 / 352-00.00 / 175325
VADOS
19,83 €
RODRIGUEZ VAZQUEZ PURA
34250482D
2009 / 112-01.00 / 167735
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,19 €
ROMERO FERNANDEZ ADOLFO
34571648A
2005 / 113-00.00 / 83693
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ROMERO FERNANDEZ ADOLFO
34571648A
2006 / 113-00.00 / 98308
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ROMERO FERNANDEZ ADOLFO
34571648A
2007 / 113-00.00 / 104823
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ROMERO FERNANDEZ ADOLFO
34571648A
2008 / 113-00.00 / 125166
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ROMERO FERNANDEZ ADOLFO
34571648A
2009 / 113-00.00 / 164102
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ROMERO VILLARDAMOS ADOLFO
2008 / 112-01.00 / 151525
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,95 €
ROMERO VILLARDAMOS ADOLFO
2009 / 112-01.00 / 166891
I.B.I. NATURALEZA URBANA
11,16 €
ROSENDE VILLAR ALFONSO
35375585K
2009 / 113-00.00 / 164104
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
163,13 €
ROSSEL FERNANDEZ LUIS
33798194Q
2009 / 113-00.00 / 164105
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ROZADOS FERNANDEZ JESUS
52482856F
2005 / 113-00.00 / 84384
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ROZADOS FERNANDEZ JESUS
52482856F
2006 / 113-00.00 / 99429
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
ROZADOS FERNANDEZ JESUS
52482856F
2009 / 112-01.00 / 172031
I.B.I. NATURALEZA URBANA
ROZADOS FERNANDEZ JESUS
52482856F
2009 / 113-00.00 / 164106
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SAA BESTEIRO NILO
34262380Q
2009 / 113-00.00 / 164114
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SAA DIEGUEZ BENJAMIN
76610692S
2009 / 112-00.00 / 174881
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
10,38 €
SAA DIEGUEZ BENJAMIN
76610692S
2009 / 112-01.00 / 168060
I.B.I. NATURALEZA URBANA
12,76 €
SAA DIEGUEZ BENJAMIN
76610692S
2009 / 112-01.00 / 168080
I.B.I. NATURALEZA URBANA
6,47 €
SAA FERNANDEZ ELOY
76791928B
2005 / 113-00.00 / 84248
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
134,40 €
37,49 €
B.O.P. de Lugo
27
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
SAA FERNANDEZ ELOY
76791928B
2006 / 113-00.00 / 99709
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SAA FERNANDEZ ELOY
76791928B
2007 / 113-00.00 / 104524
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SAA FERNANDEZ ELOY
76791928B
2008 / 113-00.00 / 125180
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SAA FERNANDEZ ELOY
76791928B
2009 / 113-00.00 / 164117
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SAA OTERO ARSENIO
76600984J
2009 / 112-00.00 / 174673
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
5,59 €
SAA VALES GERMAN JAVIER
34173676T
2009 / 112-00.00 / 173537
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
15,20 €
SAA VALES GERMAN JAVIER
34173676T
2009 / 112-01.00 / 167976
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,95 €
SAA VAZQUEZ ALBERTO
2005 / 113-00.00 / 83003
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SAA VAZQUEZ ALBERTO
2006 / 113-00.00 / 98167
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SAA VAZQUEZ ALBERTO
2007 / 113-00.00 / 104525
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SAA VAZQUEZ ALBERTO
2008 / 113-00.00 / 125196
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SAA VAZQUEZ ALBERTO
2009 / 113-00.00 / 164135
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SABATAB, CB
E27275981
2009 / 130-00.00 / 175615
I.A.E.
521,28 €
SAIZ DIEGUEZ AMELIA
34267321N
2009 / 113-00.00 / 164151
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
SANCHEZ BRAVO MANUEL
33843346L
2009 / 112-00.00 / 173663
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
5,61 €
SANCHEZ DIEGUEZ ANTONIO
34173852S
2009 / 112-01.00 / 166805
I.B.I. NATURALEZA URBANA
13,87 €
SANCHEZ DIEGUEZ BENJAMIN
34247432H
2009 / 113-00.00 / 164192
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SANCHEZ DIEGUEZ BENJAMIN
34247432H
2009 / 113-00.00 / 164193
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
SANCHEZ DIEGUEZ BENJAMIN
34247432H
2009 / 113-00.00 / 164194
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR
2009 / 112-01.00 / 166387
I.B.I. NATURALEZA URBANA
3,83 €
SANCHEZ GARCIA ANGEL
2009 / 112-00.00 / 174617
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
6,88 €
SANCHEZ MARTINEZ JULIA
2009 / 112-01.00 / 167377
I.B.I. NATURALEZA URBANA
6,78 €
37,49 €
SANCHEZ NOGUEROL JESUS
33815460D
2009 / 112-00.00 / 173651
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
8,76 €
SANCHEZ NOGUEROL JESUS
33815460D
2009 / 112-01.00 / 170488
I.B.I. NATURALEZA URBANA
190,48 €
SANCHEZ SANCHEZ JAIME
32302458Q
2006 / 113-00.00 / 100950
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
SANCHEZ SANCHEZ JAIME
32302458Q
2007 / 113-00.00 / 107122
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
SANCHEZ SANCHEZ JAIME
32302458Q
2008 / 113-00.00 / 125291
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
SANCHEZ SANCHEZ JAIME
32302458Q
2009 / 113-00.00 / 164240
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
SANCHEZ SANCHEZ JAIME
76612070J
2009 / 113-00.00 / 164244
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SANCHEZ VARELA CASTOR
2008 / 112-01.00 / 151453
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,70 €
SANCHEZ VARELA CASTOR
2009 / 112-01.00 / 166821
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,92 €
SANMARTIN CARBAJALES MANUEL ABEL
76612400K
2009 / 113-00.00 / 164284
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SANTANA PEÑA VICTOR MANUEL
X5204349R
2009 / 113-00.00 / 164302
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SANTISO LEDO MODESTO
34257715C
2009 / 113-00.00 / 164305
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
66,64 €
SANTISO LEDO MODESTO
34257715C
2009 / 113-00.00 / 164306
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
SANTOME LEMA MARIA
34578619M
2005 / 113-00.00 / 83696
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SANTOME LEMA MARIA
34578619M
2007 / 113-00.00 / 104830
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SANTOME LEMA MARIA
34578619M
2009 / 113-00.00 / 164307
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SEIJAS CONDE JOSE
34174353X
2009 / 112-01.00 / 168481
I.B.I. NATURALEZA URBANA
9,27 €
28
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
B.O.P. de Lugo
SEIJAS LOPEZ MANUEL
34255486E
2009 / 113-00.00 / 164337
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
SEIJO FERNANDEZ M. LUCIA
05000651Z
2009 / 113-00.00 / 164349
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SIERRA JIMENEZ LUIS ALFONSO
X7143623F
2009 / 113-00.00 / 164359
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
SILVA RODRIGUEZ MARIANO
34173954W
2009 / 112-01.00 / 168724
I.B.I. NATURALEZA URBANA
7,63 €
SILVEIRA CAMBON MARIA
34264039L
2009 / 112-01.00 / 170277
I.B.I. NATURALEZA URBANA
82,87 €
SIMON CAMIÑAS JOSE MANUEL
34221450A
2009 / 112-01.00 / 166027
I.B.I. NATURALEZA URBANA
31,94 €
SIMON FERNANDEZ ELIAS
34171167K
2009 / 112-00.00 / 173785
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
5,36 €
SIMON TABOADA JUAN CARLOS
34261269D
2009 / 113-00.00 / 164366
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
SOENGAS SALGADO MARIA MODESTA
34224055D
2009 / 112-00.00 / 174533
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
SOMOZA BESTEIRO TAMARA
76620890R
2009 / 113-00.00 / 164379
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
SOMOZA DIAZ MARIA ANGELES
2009 / 112-01.00 / 173226
I.B.I. NATURALEZA URBANA
102,82 €
SOMOZA FERNANDEZ IGNACIO
2007 / 112-01.00 / 110807
I.B.I. NATURALEZA URBANA
9,16 €
SOMOZA FERNANDEZ IGNACIO
2009 / 112-01.00 / 166667
I.B.I. NATURALEZA URBANA
9,54 €
79,13 €
7,19 €
79,13 €
SOTELO FUENTE MARIA AMELINA
33764881F
2009 / 112-01.00 / 171496
I.B.I. NATURALEZA URBANA
7,55 €
SOTELO FUENTE MARIA AMELINA
33764881F
2009 / 112-01.00 / 172041
I.B.I. NATURALEZA URBANA
179,56 €
2009 / 112-01.00 / 170188
I.B.I. NATURALEZA URBANA
571,99 €
SOTO LEMOS RAMON
SOUSA DE FERREIRA ANTON
03011005Y
2009 / 113-00.00 / 164415
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SUAREZ CALVO ELOY
76615461T
2006 / 113-00.00 / 98600
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SUAREZ CALVO ELOY
76615461T
2006 / 113-00.00 / 98628
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SUAREZ CALVO ELOY
76615461T
2007 / 113-00.00 / 104407
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SUAREZ CALVO ELOY
76615461T
2007 / 113-00.00 / 104408
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SUAREZ CALVO ELOY
76615461T
2008 / 113-00.00 / 125474
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SUAREZ CALVO ELOY
76615461T
2008 / 113-00.00 / 125475
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SUAREZ CALVO ELOY
76615461T
2009 / 112-00.00 / 174998
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
26,67 €
SUAREZ CALVO ELOY
76615461T
2009 / 113-00.00 / 164426
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
SUAREZ CALVO ELOY
76615461T
2009 / 113-00.00 / 164427
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
2009 / 112-01.00 / 167880
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,42 €
SUAREZ GONZALEZ FRANCISCO
SUMINISTROS CASTRO PAMPIN SL
B36108892
2006 / 113-00.00 / 103094
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
163,13 €
SUMINISTROS CASTRO PAMPIN SL
B36108892
2007 / 113-00.00 / 109413
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
163,13 €
SUMINISTROS CASTRO PAMPIN SL
B36108892
2008 / 113-00.00 / 125495
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
163,13 €
SUMINISTROS CASTRO PAMPIN SL
B36108892
2009 / 113-00.00 / 164445
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
163,13 €
SUMINISTROS ROCA S.L.
B27157056
2009 / 113-00.00 / 164446
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 112-01.00 / 166086
I.B.I. NATURALEZA URBANA
TABOADA EXPOSITO JULIO
6,13 €
TABOADA GONZALEZ MARIA DOLORES
34259505Q
2008 / 113-00.00 / 125517
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
TABOADA LOPEZ JOSE
34170970P
2009 / 112-01.00 / 166329
I.B.I. NATURALEZA URBANA
33,14 €
TABOADA VIANA JESUS CELSO
34220894E
2009 / 113-00.00 / 164476
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
TORGOFLY SL
B27282870
2009 / 113-00.00 / 164524
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
TORRE DE LA PEREZ FRANCISCA
29766517D
2009 / 113-00.00 / 164527
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
URBANO LOPEZ PENAS SL
B36302768
2009 / 113-00.00 / 164600
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
B.O.P. de Lugo
29
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
VALES QUINTA JESUS
52481065X
2009 / 113-00.00 / 164604
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VALLADARES MAZAIRA MARCOS
34268191P
2005 / 113-00.00 / 82611
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
VALLADARES MAZAIRA MARCOS
34268191P
2005 / 113-00.00 / 84584
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VALLADARES MAZAIRA MARCOS
34268191P
2005 / 113-00.00 / 84605
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VALLADARES MAZAIRA MARCOS
34268191P
2006 / 113-00.00 / 97563
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
VALLADARES MAZAIRA MARCOS
34268191P
2006 / 113-00.00 / 99470
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VALLADARES MAZAIRA MARCOS
34268191P
2006 / 113-00.00 / 99587
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VALLADARES MAZAIRA MARCOS
34268191P
2007 / 113-00.00 / 103711
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
VALLADARES MAZAIRA MARCOS
34268191P
2007 / 113-00.00 / 105746
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VALLADARES MAZAIRA MARCOS
34268191P
2007 / 113-00.00 / 105778
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VALLADARES MAZAIRA MARCOS
34268191P
2008 / 113-00.00 / 125658
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
VALLADARES MAZAIRA MARCOS
34268191P
2008 / 113-00.00 / 125659
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VALLADARES MAZAIRA MARCOS
34268191P
2009 / 113-00.00 / 164613
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
VALLADARES MAZAIRA MARCOS
34268191P
2009 / 113-00.00 / 164614
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VARELA ARTUSIO MARIA LUZ
76614652L
2008 / 113-00.00 / 125663
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
VARELA ARTUSIO MARIA LUZ
76614652L
2009 / 113-00.00 / 164618
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
VARELA BLANCO JORGE
76621721G
2009 / 113-00.00 / 164622
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
VARELA CARLOS
2006 / 112-01.00 / 88343
I.B.I. NATURALEZA URBANA
594,98 €
VARELA CARLOS
2009 / 112-01.00 / 169946
I.B.I. NATURALEZA URBANA
631,40 €
9,25 €
VARELA EIRIZ OTILIA
34172066T
2009 / 112-00.00 / 173923
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
VARELA FERNANDEZ JESUS
76617515F
2009 / 321-03.00 / 175520
OCUP. VIA PUB. CON MESAS...
64,45 €
VARELA GONZALEZ AGUSTIN
33749301K
2009 / 112-01.00 / 168195
I.B.I. NATURALEZA URBANA
21,10 €
2009 / 112-01.00 / 168122
I.B.I. NATURALEZA URBANA
10,23 €
VARELA GONZALEZ MANUEL
VARELA LOPEZ ESTRELLA
76601974Z
2009 / 112-00.00 / 173524
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
11,87 €
VARELA NOVELLE MANUEL
34173403A
2009 / 112-01.00 / 169320
I.B.I. NATURALEZA URBANA
31,26 €
2009 / 112-01.00 / 166930
I.B.I. NATURALEZA URBANA
47,59 €
2009 / 112-01.00 / 171622
I.B.I. NATURALEZA URBANA
16,25 €
2009 / 112-01.00 / 165848
I.B.I. NATURALEZA URBANA
5,72 €
VARELA POYAN PLACIDO
VARELA RODRIGUEZ ANTONIO
33792121S
VARELA RODRIGUEZ MIGUEL
VARELA SANCHEZ MARIA ISABEL
76616952L
2009 / 114-00.00 / 165399
PLUSVALIAS
18,35 €
VARELA VARELA MARIA ELVIRA RAMONA
34171947L
2009 / 112-00.00 / 173906
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
46,30 €
VARELA VAZQUEZ JOSE ANTONIO
33309408A
2009 / 113-00.00 / 164768
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VARELA VAZQUEZ JUAN CARLOS
76821318F
2009 / 112-01.00 / 173111
I.B.I. NATURALEZA URBANA
VARGAS RODRIGUEZ CARLOS MARTIN
X5567874B
2009 / 113-00.00 / 164790
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
VAZCER SL.
B27237866
2009 / 113-00.00 / 164791
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
2009 / 112-01.00 / 168803
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,25 €
5,82 €
VAZQUEZ BLANCO BENIGNO
231,26 €
VAZQUEZ CADAHIA EMILIA
76614604V
2009 / 112-00.00 / 174976
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
VAZQUEZ CADAHIA EMILIA
76614604V
2009 / 113-00.00 / 164808
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
VAZQUEZ CADAHIA EMILIA
76614604V
2009 / 113-00.00 / 164809
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VAZQUEZ CEREIJO JOSE
76617676F
2009 / 113-00.00 / 164832
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
16,67 €
30
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
B.O.P. de Lugo
VAZQUEZ COSTA JOSE RAMON
33826808H
2009 / 113-00.00 / 164839
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
VAZQUEZ COSTA JOSE RAMON
33826808H
2009 / 113-00.00 / 164840
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
VAZQUEZ DIAZ JORGE MAURO
34272633B
2009 / 113-00.00 / 164847
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VAZQUEZ DIEGUEZ FRANCISCO
34173056R
2009 / 112-01.00 / 167433
I.B.I. NATURALEZA URBANA
15,50 €
2009 / 112-01.00 / 168139
I.B.I. NATURALEZA URBANA
8,16 €
2009 / 113-00.00 / 164866
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
VAZQUEZ EXPOSITO MANUEL
2009 / 112-01.00 / 171718
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,19 €
VAZQUEZ EXPOSITO MANUEL
2009 / 112-01.00 / 172598
I.B.I. NATURALEZA URBANA
4,07 €
VAZQUEZ DOMINGUEZ ANA
VAZQUEZ EXPOSITO JOSE
38481469P
37,49 €
VAZQUEZ EXPOSITO MANUEL
34249098M
2009 / 113-00.00 / 164862
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
VAZQUEZ EXPOSITO MANUEL
34249098M
2009 / 113-00.00 / 164863
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
VAZQUEZ EXPOSITO MANUEL
34249098M
2009 / 113-00.00 / 164864
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
VAZQUEZ EXPOSITO MANUEL
34249098M
2009 / 113-00.00 / 164865
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
VAZQUEZ EXPOSITO MARIA ELENA
33831177V
2009 / 113-00.00 / 164859
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
VAZQUEZ EXPOSITO MARIA ELENA
33831177V
2009 / 113-00.00 / 164860
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
VAZQUEZ EXPOSITO MARIA ELENA
33831177V
2009 / 113-00.00 / 164861
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
VAZQUEZ FERNANDEZ JESUS
34179043P
2009 / 112-01.00 / 166859
I.B.I. NATURALEZA URBANA
14,99 €
VAZQUEZ GALLARDO ANUNCIA
34222420F
2009 / 112-01.00 / 173203
I.B.I. NATURALEZA URBANA
26,09 €
VAZQUEZ GOMEZ ANTONIO
34173465L
2009 / 112-00.00 / 174045
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
7,37 €
VAZQUEZ GOMEZ FLORENTINO
76617968T
2009 / 112-00.00 / 175044
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
7,88 €
VAZQUEZ GONZALEZ ANTONIO
34576821R
2009 / 113-00.00 / 164949
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 112-01.00 / 165815
I.B.I. NATURALEZA URBANA
12,43 €
2009 / 113-00.00 / 164974
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 112-01.00 / 165890
I.B.I. NATURALEZA URBANA
5,28 €
VAZQUEZ GONZALEZ MARIA
VAZQUEZ LALIN MANUEL
50165768P
VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO
VAZQUEZ LOPEZ JOSEFA
34171996E
2009 / 112-01.00 / 165979
I.B.I. NATURALEZA URBANA
12,19 €
VAZQUEZ LOPEZ MARIA TERESA
76621236W
2006 / 113-00.00 / 99575
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VAZQUEZ LOPEZ MARIA TERESA
76621236W
2006 / 113-00.00 / 101439
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
VAZQUEZ LOPEZ MARIA TERESA
76621236W
2007 / 113-00.00 / 104735
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VAZQUEZ LOPEZ MARIA TERESA
76621236W
2007 / 113-00.00 / 108261
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
VAZQUEZ LOPEZ MARIA TERESA
76621236W
2008 / 113-00.00 / 126058
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VAZQUEZ LOPEZ MARIA TERESA
76621236W
2008 / 113-00.00 / 126059
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
VAZQUEZ LOPEZ MARIA TERESA
76621236W
2009 / 113-00.00 / 165010
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VAZQUEZ LOPEZ MARIA TERESA
76621236W
2009 / 113-00.00 / 165011
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
VAZQUEZ LOPEZ MARIO
78791680M
2009 / 113-00.00 / 165012
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
VAZQUEZ LOPEZ MARIO
78791680M
2009 / 113-00.00 / 165013
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
46,51 €
VAZQUEZ LOPEZ MARIO
78791680M
2009 / 113-00.00 / 165014
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
VAZQUEZ LOPEZ MARIO
78791680M
2009 / 113-00.00 / 165015
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
VAZQUEZ LOPEZ MARIO
78791680M
2009 / 113-00.00 / 165016
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
8,33 €
VAZQUEZ LOSADA WALTER
44660565Q
2009 / 112-01.00 / 173188
I.B.I. NATURALEZA URBANA
VAZQUEZ LOSADA WALTER
44660565Q
2009 / 113-00.00 / 165025
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
346,64 €
79,13 €
B.O.P. de Lugo
31
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
VAZQUEZ LOSADA WALTER
44660565Q
2009 / 113-00.00 / 165026
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VAZQUEZ LOSADA WALTER
44660565Q
2009 / 113-00.00 / 165027
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
98,57 €
2009 / 112-01.00 / 166734
I.B.I. NATURALEZA URBANA
2007 / 114-00.00 / 119594
PLUSVALIAS
93,96 €
VAZQUEZ OTERO AMADORA
2009 / 112-01.00 / 167196
I.B.I. NATURALEZA URBANA
34,50 €
VAZQUEZ RODRIGUEZ EMILIO
2009 / 112-01.00 / 166532
I.B.I. NATURALEZA URBANA
34,41 €
VAZQUEZ MANUEL
VAZQUEZ MARTINEZ AMALIA
33802120D
8,66 €
VAZQUEZ RODRIGUEZ MANUEL
34172158T
2009 / 112-01.00 / 168576
I.B.I. NATURALEZA URBANA
37,92 €
VAZQUEZ SANCHEZ CARMEN
34171903K
2009 / 112-01.00 / 167233
I.B.I. NATURALEZA URBANA
9,38 €
2009 / 112-01.00 / 166569
I.B.I. NATURALEZA URBANA
12,33 €
VAZQUEZ SANJURJO ELIAS
VAZQUEZ SEIJAS BRUNO
34270380N
2009 / 113-00.00 / 165107
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
VAZQUEZ TORRES MARIA REMEDIOS
76610324S
2009 / 112-00.00 / 174827
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
12,24 €
VAZQUEZ VALCARCEL FRANCISCO
34221504B
2009 / 113-00.00 / 165121
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
13,88 €
VAZQUEZ VAZQUEZ EDUARDO
33335956D
2009 / 113-00.00 / 165148
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VELOSO GARCIA JOSE ANTONIO
2005 / 113-00.00 / 87777
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
130,50 €
VELOSO GARCIA JOSE ANTONIO
2006 / 113-00.00 / 103033
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
130,50 €
VELOSO GARCIA JOSE ANTONIO
2007 / 113-00.00 / 109346
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
130,50 €
VELOSO GARCIA JOSE ANTONIO
2008 / 113-00.00 / 126213
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
130,50 €
VELOSO GARCIA JOSE ANTONIO
2009 / 113-00.00 / 165166
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
130,50 €
2009 / 113-00.00 / 165194
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
37,49 €
VIEIRA PINTO JOSE LUIS
2005 / 113-00.00 / 85011
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
VIEIRA PINTO JOSE LUIS
2006 / 113-00.00 / 100959
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
VIEIRA PINTO JOSE LUIS
2007 / 113-00.00 / 107011
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
VIEIRA PINTO JOSE LUIS
2008 / 113-00.00 / 126245
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
VIEIRA PINTO JOSE LUIS
2009 / 113-00.00 / 165200
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
VIANA NOVOA JESUS
34900287H
VILA FERNANDEZ MARIA ELENA
44462489Q
2009 / 112-01.00 / 170367
I.B.I. NATURALEZA URBANA
VILANOVA PENAS JOSE LUIS
34271234S
2009 / 113-00.00 / 165221
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
VILANOVA PENAS JOSE LUIS
34271234S
2009 / 113-00.00 / 165222
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
4,86 €
2009 / 112-01.00 / 166380
I.B.I. NATURALEZA URBANA
91,42 €
VILARIÑO LINARES CARMEN
226,16 €
VILELA BUSTO ANGEL
34176569H
2009 / 112-01.00 / 171671
I.B.I. NATURALEZA URBANA
67,60 €
VILELA BUSTO ANGEL
34176569H
2009 / 112-01.00 / 171672
I.B.I. NATURALEZA URBANA
19,32 €
VOLQUYTRANS S.L.
B32231110
2009 / 113-00.00 / 165246
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
91,63 €
YEBRA MARTUL FILOMENA
34221830S
2009 / 112-01.00 / 168200
I.B.I. NATURALEZA URBANA
3,86 €
YEBRA MARTUL JOSEFA
34221030C
2009 / 112-00.00 / 174346
I.B.I. NATURALEZA RUSTICA
22,96 €
33198863L
2009 / 113-00.00 / 165251
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
33198863L
2009 / 113-00.00 / 165252
IMPOSTO VEHICULOS T. MECANICA
79,13 €
2009 / 112-01.00 / 167053
I.B.I. NATURALEZA URBANA
YEBRA PIMENTEL RODRIGUEZ
JUAN MANUEL
YEBRA PIMENTEL RODRIGUEZ
JUAN MANUEL
ZZ FLORENTINA
4,97 €
Concello de Chantada, 26 de maio de 2010.- O Tesoureiro, José Manuel Vázquez Montes.
R. 02864
32
B.O.P. de Lugo
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
FOLGOSO DO COUREL
A Xunta de Goberno Local do Concello de Folgoso do
Courel, Lugo, na sesión do 21 de maio do 2010 aprobou
os seguintes padróns fiscais correspondentes ó exercicio 2010:
- Taxa pola prestación do servicio de recollida de
lixo.
vivendas en rúa Pascual Veiga nº 24 de Foz, sométese
o expediente a información pública na Secretaría Municipal a efectos de exame e reclamacións, por prazo de
quince días hábiles contados a partires da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Foz, a 12 de maio de 2010.- O Alcalde, José María
García Rivera.
R. 02855
- Taxa pola prestación do servicio de alcantarillado.
De conformidade co disposto no artigo 102 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria o presente
edicto terá os efectos de notificación colectiva das liquidacións dos anteditos padróns fiscais que se atopan nas
oficinas do Concello para a súa consulta polos interesados.
Ábrese un período de exposición pública dos anteditos padróns fiscais dun mes, a partir do día seguinte ó
da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da
Provincia.
Recursos: Contra as liquidacións e a aprobación dos
padróns poderase interpoñer recurso de reposición ante
a Xunta de Goberno Local, no prazo dun mes, dende a
finalización do período de exposición pública dos anteditos padróns e recurso contencioso-administrativo ante
o Xulgado Provincial do Contencioso-Administrativo de
Lugo no prazo de dous meses a partir do día seguinte
ó da recepción da notificación da resolución do recurso
administrativo de reposición, se é expresa, ou seis meses a partir do día seguinte a aquél no que se produza o
acto presunto. Tamén poderán interpoñer calquera outro
recurso ou acción que estimen procedente.
- Cobranza das taxas pola prestación do servicio de
recollida de lixo e alcantarillado.
Prazo para o pago en período voluntario: Dende o 01
de xuño do 2010 ata o 31 de decembro do 2010, ambos
incluídos. Os recibos domiciliados cargaránse na primeira quincena do mes de outubro.
Lugar: En calquera das caixas do termo municipal ou
na Tesourería do Concello.
As liquidacións non pagadas en período voluntario
esixiranse polo procedemento de apremio e devengarán
os recargos, intereses de demora e, de sé-lo caso, as
costas que se produzan.
Folgoso do Courel, 26 de maio do 2010.- A Alcaldesa,
Dolores Castro Ochoa.
R. 02854
____
FOZ
EDICTO DE DEVOLUCION DE AVAL
Solicitado por CORBELLE H Y G, S.A., con enderezo en Azúmara-Castro de Rei (Lugo), a devolución de
aval presentado para responder da obra de edificio de
____
FRIOL
ANUNCIO DE ADXUDICACION DEFINITIVA
Por acordo da Xunta de Goberno Local, na sesión
celebrada o día 20 de maio de 2010, acordouse elevar a
definitiva a adxudicación provisional do “servizo de mantemento dos alumeados públicos municipais “ o que se fai
público aos efectos previstos no art. 135 da Lei 30/2007
de 30 de outubro de Contratos do Sector Público.
1.- Entidade adxudicataria: Concello de Friol (adxudicación provisional na sesión da Xunta de Goberno Local
de 9 de abril de 2010 a favor de don Jesús Angel Cobas
Villar (electricidad Cobas))
2.- Obxeto do contrato: Servizo de mantemento dos
alumeados públicos municipais.
3.- Procedemento negociado sen publicidade polo
prezo de 16.500,00 € (14.224,14 € máis 2.275,86 € de
IVE repercutible).
Friol, a 25 de maio de 2010.- O Alcalde, José Antonio
Abuín Villar. Decreto Alcaldía 29.06.2007.
R. 02853
____
Edicto
Solicitando desta Alcaldía don Jesús Combo Villar,
licencia municipal para “legalización de actividade de vacún de leite, reforma de almacén para establo de xatos
e construcción de nave para almacén e silo”, situada en
Arriba - Condes, cumprindo o disposto no art. 8.1. do
Decreto 133/2008, do 12 de xuño, no que se regula a
avaliación de incidencia ambiental, sométese a información pública por periodo de vinte días hábiles, coa fin de
que durante o mesmo -que comenzará a contarse desde
o día seguinte ó da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia e no D.O.G.A.- poidan examina-lo
expediente, na Secretaría deste Concello as persoas que
dalgún xeito se consideren afectadas polas actividades
que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións ou observacións que se estimen oportunas.
Friol, a 27 de maio de 2010.- O Alcalde, José Antonio
Abuín Villar. (Decreto Alcaldía 29.06.2007).
R. 02886
B.O.P. de Lugo
33
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
LUGO
Edicto
Faise pública a notificación dos expedientes de infracción urbanística incoados ás persoas ou entidades
denunciadas que a continuación se relacionan como
consecuencia de que, intentada a súa notificación non
se puido practicar, de conformidade co disposto no artigo
59 da Lei 4/1999, do 13 de xaneiro de modificación da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (BOE nº 12, do 14/01/99).
Posto que, a xuízo do órgano que subscribe, nestes
expedientes existen datos que poden lesionar dereitos
ou intereses lexítimos dos interesados, esta publicación
limítase a unha breve indicación do acto, emprazando
ós interesados no Servizo de Urbanismo, Negociado de
Disciplina Urbanística, para que poidan coñecer o contido integro do acto notificado no prazo de OITO DÍAS; de
conformidade co establecido no artigo 61 da Lei 30/1992.
Significando que os prazos que se indican nos parágrafos seguintes, comezarán a contar dende o remate do
prazo de oito días ou dende a data da comparecencia se
efectúe nas dependencias do Servizo de Urbanismo.
- Expediente de infracción urbanística nº 66/07, incoado a don José Soengas Díaz pola realización de obras
sen licenza municipal na parte posterior do baixo da casa
número 4 da rúa dos Agros, consistentes na apertura
dun oco de un metro de ancho por dous de alto no que
colocou unha porta metálica: Proposta de resolución do
procedemento sancionador, da que se lle concede un
trámite de audiencia por prazo de quince días, durante
o cal poderá formular alegacións ante o Instrutor do procedemento.
- Expediente de infracción urbanística nº 32/08, incoado a don Manuel Xoaquím Gómes Rodrígues (en calidade de construtor) pola realización obras sen licenza
municipal na rúa Nova, nº 9 (galerías local 1 esquerda)
consistentes no acondicionamento integral da planta
baixa e do soto: Proposta de resolución do procedemento sancionador, da que se lle concede un trámite de audiencia por prazo de quince días, durante o cal poderá
formular alegacións ante o Instrutor do procedemento.
Lugo, 25 de maio de 2010.- O ALCALDE P.D.: A DELEGADA DA AREA DE URBANISMO (Decreto da Alcaldía nº 74/2008), María Novo Pena.
R. 02857
____
Edicto
Faise pública a notificación da providencia de concesión de trámite de audiencia por prazo de quince días,
do informe emitido polo Servizo Municipal de Arquitectura con data do 3/02/2010, a don Manuel Carreira Otero
como consecuencia da tramitación do expediente de infracción urbanística número 136/09 incoado pola realización de obras sen licenza municipal en San Martín de
Ombreiro (polígono 502, parcela 358) consistentes nunha construción apegada ó peche da finca con vigas de
formigón e teito de madeira; como consecuencia de que
intentada a súa notificación non se puido practicar, de
conformidade co disposto no artigo 59 da Lei 4/1999, do
13 de xaneiro de modificación da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (BOE
nº 12, do 14/01/99).
Por tratarse dun acto de mero trámite, previo á resolución que se dite, contra o mesmo non cabe recurso,
sen prexuízo de que poida interpoñer o que estime procedente, emprazando ó interesados no Servizo de Urbanismo, Negociado de Disciplina Urbanística, para que
poidan coñecer o contido integro do acto notificado no
prazo de OITO DÍAS; de conformidade co establecido
no artigo 61 da Lei 30/1992. Significando que o prazo de
quince días que se indica, comezará a contar dende o
remate do prazo de oito días ou dende a data da comparecencia que se efectúe nas dependencias do Servizo
de Urbanismo.
Lugo, 25 de maio de 2010.- O ALCALDE, P.D.: A DELEGADA DA AREA DE URBANISMO (Decreto da Alcaldía nº 74/2008), María Novo Pena.
R. 02858
____
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL
DE CONTRATOS
En cumprimento do disposto no artigo 135.3 da Lei
30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, faise pública a adxudicación provisional do contrato
que a continuación se sinala:
1.- Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Excmo. Concello de Lugo.
b) Dependencia que tramita o expediente: Servicio de
Contratación, Patrimonio e Fomento.
2.- Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: Servizos.
b) Descripción do obxecto: É a realizacion de traballos de desbroce de pistas de diversas parroquias do termo municipal de Lugo.
3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedemento: Negociado sen publicidade.
4.- Presuposto base de licitación.
Importe total:
- O valor estimado do contrato ascende a 58.565,84
euros mensuais IVE incluído.
34
B.O.P. de Lugo
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
5.- Adxudicación:
naturais contados dende o seguinte a aquel no que se
publique a relación de aprobados no Boletín Oficial da
Provincia de Lugo, os seguintes documentos acreditativos das condicións de capacidade e demáis requisitos
esixidos na convocatoria:
a) Provisional: 21 de abril de 2010.
b) Contratista:
JOSÉ FERNÁNDEZ CABADO.
1) Declaración xurada de non estar separado do servizo das Administracións Públicas e non estar incurso en
ningún punto das causas de incapacidade ou incompatibilidade determinadas na lexislación vixente.
c) Nacionalidade: Española
d) Importe de adxudicación:
- 57.971,00 euros IVE incluído.
Lugo, 26 de maio de 2010.- O ALCALDE, P.D. A
CONCELLEIRA DELEGADA DA ÁREA, Sonia Méndez
García.
R. 02859
____
DECRETO NÚMERO 511/2010 DO LIBRO DE RESOLUCIÓNS EN MATERIA DE PERSOAL Ó SERVIZO
DA CORPORACIÓN, DICTADAS POLO TENENTE DE
ALCALDE DELEGADO DE ÁREA.
Ilmo. Sr. don JOSÉ RÁBADE ARIAS, tte. de Alcalde
Delegado da Área de Réxime Interior e Protección da
Comunidade.
Lugo, vinte e oito de maio de dous mil dez.
Rematada a cualificación final dos aspirantes e, visto
o resultado emitido polo Tribunal cualificador das probas
selectivas celebradas para o acceso en propiedade, en
quenda de consolidación de emprego temporal, a unha
praza de técnico/a asesoramento emprendedores, cuxa
cobertura foi convocada polo Decreto do Libro de Resolucións en materia de persoal ó servizo da Corporación,
nº 858/2009, do 8 de outubro (BOP nº 236, do 15-102009); en virtude das atribucións conferidas á Xunta de
Goberno Local polo artigo 127 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e dos
acordos de dito órgano de goberno, de delegación de
atribucións, números 1/877 e 3/533, de datas do 18-102004 e do 20-6-2007, respectivamente, RESOLVO:
Primeiro.- Facer pública a relación do aspirante aprobado así como a puntuación obtida no referido procedemento selectivo, de conformidade coa base décimo
oitava das xerais para o acceso en propiedade a prazas
de funcionarios e persoal laboral do Excmo. Concello de
Lugo, en quenda de consolidación de emprego temporal,
publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 157, do 9 de
xullo de 2008:
- UNHA PRAZA DE TÉCNICO/A ASESORAMENTO
EMPRENDEDORES:
DON NORMAN JAVIER VEIGA ÁLVAREZ. (Puntuación total: 36,50 puntos)
Segundo.- O opositor aprobado, de conformidade
coa base décimo novena das xerais referidas, deberá
presentar no Rexistro Xeral do Concello de Lugo, ou
en calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, no prazo de vinte días
2) Certificado que acredite non padecer enfermidade
ou defecto físico que impida o normal exercicio da función.
3) Dúas fotografías tamaño carné.
4) Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social (no
caso de ter estado de alta).
Quen tivese xa a condición de funcionario público estará exento de xustificar as condicións e os requisitos
acreditados para obter o seu anterior nomeamento, e deberá presentar soamente unha certificación que acredite
a súa condición de funcionario e demáis circunstancias
que constan no seu expediente persoal e a xustificación
dos requisitos específicos esixidos para o acceso.
Os aspirantes aprobados que, dentro do prazo indicado, agás casos de forza maior, non presentasen a documentación esixida ou dela se deducise que carecen dos
requisitos esixidos nas correspondentes convocatorias,
non poderán ser nomeados, e quedarán anuladas todas
as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade
en que puidesen incorrer por falsidade na súa instancia.
Terceiro.- Contra esta resolución poderá interpoñerse
recurso contencioso-administrativo nun prazo de DOUS
MESES, contados a partir do día seguinte ó da publicación no Boletín Oficial da Provincia, o cal pon fin á vía
administrativa (artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo),
ante o Xulgado do Contencioso Administrativo (artigo 8
da Lei 29/1998, do 13 de xullo) de Lugo, ou, a elección
do demandante, ante aquel na circunscrición do cal teña
o demandante o seu domicilio, cando o recurso teña por
obxecto actos de materia de persoal, propiedades especiais e sancións (artigo 14 da Lei 19/1998, do 13 de xullo).
Malia o anterior, e con carácter previo, contra a presente
resolución poderá interpoñerse o recurso potestativo de
reposición previsto no artigo 116 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, no prazo de UN MES, contado así mesmo
dende o día seguinte ó da publicación no Boletín Oficial
da Provincia, sen prexuízo de que poida interpoñerse
calquera outro recurso ou reclamación que se estime
conveniente ó seu dereito.
Cúmprase.
R. 02887
____
Téndose instruído expediente, segundo o procedemento especial previsto no artigo 59 do vixente Regulamento de Cemiterio, para o cambio de titularidade da
B.O.P. de Lugo
35
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
unidade de enterramento nº 15-101 do cemiterio municipal de San Froilán, da que figura como titular o falecido
D. MANUEL MORANDEIRA PENA.
E, de conformidade co informe-proposta da Sección
de Estatística e Cemiterio, comunícase a Dª. María José
e D. Juan Carlos Rodríguez Morandeira que, segundo
declaran os restantes herdeiros, resultan ilocalizables,
que a tenenta de Alcalde Delegada da Area de Servizos
Xerais, vai proceder a outorgar o cambio de titularidade
da devandita unidade de enterramento nº 15-101 do ce-
miterio municipal de San Froilán a favor do solicitante D.
Antonio García Morandeira.
O que se lles traslada, como trámite previo á adopción da resolución que corresponda para que, de acordo
co establecido no artº 84 da Lei 30/92, do 26 de novembro, no prazo de 10 días, formulen cantas alegacións
estimen pertinentes.
Lugo, o 27 de maio de 2010.- A TENENTA-ALCALDE
DELEGADA DA AREA DE SERVIZOS XERAIS, Luisa
María Zarzuela González.
R. 02888
NOTIFICACIÓN EDICTAL DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que
se indican, dictadas por la autoridad competente según se dispone en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo
339/1990, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra la resolución que se traslada, puede interponer recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde, en el plazo
de un mes o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial, en el
plazo de dos meses.
Podrá utilizar cualquier otro recurso que estime oportuno.
En el supuesto de recurrir en reposición, el recurso contencioso-administrativo no se podrá interponer hasta que
se haya resuelto expresamente el de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo. (arts. 89, 108,
109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999 y art. 46 de la Ley de Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
Las multas deberán abonarse dentro de los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación, ya que,
de no hacerlo se procederá a su exacción por vía ejecutiva, con el recargo del 20%, intereses de demora y las costas
que se causen.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Delegación de Policía.
Lugar de pago: Oficina de Recaudación Ejecutiva sita en C/. Rio Neira 27 bj., de Lugo. (Telf: 982-255281, e-mail:
[email protected]) en horario de lunes a jueves de 9 a 18 h. (horario ininterrumpido), viernes de 9 a 14:30
h.
Lugo, a 28 de mayo de 2010.- EL ALCALDE, P.D. EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE
RÉGIMEN INTERIOR Y PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD, José Rábade Arias.
LOCALIDAD
ABADIN
DENUNCIADO
E. RODRIGUEZ
DNI/NIF
EXPDTE.
33600111D
09/011751
FECHA
15/12/2009
ARTÍC.
PÁRRAFO
NORMA
CUANTÍA
PTOS. A
DETRAER
94
1
R.G.C.
150
0
R.G.C.
120
0
S1054AN
1
R.G.C.
150
0
LU7608P
R.G.C.
120
0
3892FPJ
1
R.G.C.
150
2
C5169BTC
ALICANTE
BAYE DAME, SECK
X3229996Z
09/008507
9/10/2009
91
BARALLA
G.S. NUÑEZ
33347012W
09/011897
21/12/2009
94
BARALLA
MATRÍC.
2296BNP
C. LOMBARDÍA
33540293Z
09/009620
27/10/2009
91
BARCELONA
C.N. REYES
33554282L
09/010357
10/11/2009
104
BERGONDO
M.J. RODRIGUEZ
33815846G
09/011884
21/12/2009
94
1
R.G.C.
60
0
1944CVT
J.C. KLEIN
33993586T
09/011749
15/12/2009
91
2
R.G.C.
120
0
8764CMM
D. FERREIRA
E10191055
09/009406
16/10/2009
154
R.G.C.
60
0
8816DKJ
BRION
BURELA
CASTRO DE REI
F. GONZALEZ
33312350R
09/008694
12/7/2009
146
R.G.C.
150
4
LU6258I
CERVO
R. ABAD
77591999
010/000286
5/2/2010
72
3
L.S.V.
310
0
7609FNC
CORGO
A. BADOSA
52621311
09/009512
27/10/2009
94
1
R.G.C.
60
0
BU4001Y
36
B.O.P. de Lugo
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
CORGO
M.A. GONZALEZ
CORUÑA
J.F. NIETO
CORUÑA
L. TOIRAN
CORUÑA
X500460
09/008127
29/9/2009
94
2
32747261
09/011638
32824962Y
09/009028
14/12/2009
91
2
21/7/2009
146
R.G.C.
150
2
7447CCG
R.G.C.
120
0
2751CRN
R.G.C.
150
4
C3658BM
6417CXR
G.H. MORENO
46895567Q
09/008707
13/7/2009
146
R.G.C.
150
4
COSPEITO
M. DIAZ
33610899
09/012110
29/12/2009
94
2
R.G.C.
60
0
LU0220U
COSPEITO
M.N. SILVA
33830092
09/010976
29/11/2009
91
2
R.G.C.
120
0
4228DBV
COSPEITO
FONSAGRADA
FOZ
M.A. GARCIA
76552670
09/011429
13/12/2009
94
2
R.G.C.
60
0
ZA2043J
R.M. VAZQUEZ
33327848C
09/011438
13/12/2009
94
1
R.G.C.
60
0
LU6591V
D.N. REINALDO
36041984H
09/007546
1/8/2009
146
R.G.C.
150
4
PO4298BL
FRIOL
J. FANEGO
33856967R
09/011735
14/12/2009
154
R.G.C.
60
0
LU9957P
FUENTE EL SAZ
DE JARAMA
S.M. BRITO
X1506762D
09/011509
11/12/2009
94
R.G.C.
150
0
3007BVF
1
GUITIRIZ
R.E. ALMONTE
X3556550Z
09/011149
30/11/2009
91
2
R.G.C.
120
0
4934BNS
GUNTIN
J. FERNANDEZ
33317049P
09/010968
29/11/2009
94
2
R.G.C.
60
0
LU2793U
1
GUNTIN
LEÓN
LLERENA
A. DIAZ
76575739E
09/008463
7/10/2009
94
E. FERNANDEZ
10015157Z
09/007530
29/7/2009
146
R.G.C.
150
0
2081GCV
R.G.C.
150
4
2973DXD
MOSTAFA,SADEQ ,
X3335585X
09/008231
4/10/2009
154
R.G.C.
60
0
P2329I
LUGO
J. RODRIGUEZ
33324864
09/012078
28/12/2009
94
R.G.C.
60
0
8778DXY
LUGO
M. MATEOS
33335661
09/007554
1/8/2009
146
R.G.C.
150
4
B9723XC
LUGO
J. LOPEZ
33540745
09/011783
16/12/2009
94
1
R.G.C.
150
0
2061BKZ
LUGO
P. FERNANDEZ
33552908
09/011295
4/12/2009
94
1
R.G.C.
150
0
7115BTC
LUGO
F. MAYO
25299710D
09/011299
4/12/2009
94
1
R.G.C.
60
0
LU7925K
LUGO
M. RODRIGUEZ
32543628P
09/010016
4/11/2009
91
0
R.G.C.
120
0
4158FGS
LUGO
M.A. RAMIREZ
32612604F
09/008979
19/7/2009
146
R.G.C.
150
4
0260CBC
LUGO
G. FERNANDEZ
32787289F
09/011746
15/12/2009
94
R.G.C.
150
0
C1101CB
LUGO
A. BARRUL
33303112D
09/011310
4/12/2009
91
R.G.C.
120
0
7742DHC
LUGO
M. ABELAIRAS
33303605L
09/011152
30/11/2009
91
R.G.C.
120
0
LU6027T
LUGO
M.P. OTERO
33304968W
09/010389
12/11/2009
94
2
R.G.C.
60
0
2003CJV
LUGO
E.R. TRIGO
33306072W
09/011058
25/11/2009
94
1
R.G.C.
150
0
7354FVV
LUGO
C. CAMUÑAS
33308373A
09/010429
13/11/2009
94
1
R.G.C.
150
0
LU3865V
LUGO
M.C. LAMAS
33308494D
09/011496
14/12/2009
94
2
R.G.C.
60
0
5780FKF
LUGO
R.M. VIADOR
33311079H
09/011875
19/12/2009
91
2
R.G.C.
120
0
M5857YH
LUGO
M. REGO
33312993T
09/011389
10/12/2009
91
R.G.C.
120
0
4483DXZ
LUGO
M.C. BENTOS
33315729E
09/011885
21/12/2009
171
LUGO
M.C. BENTOS
33315729E
09/012195
31/12/2009
94
2
LUGO
J.C. VAZQUEZ
33317528G
09/011410
10/12/2009
94
2
LUGO
S. NUÑEZ
33318121E
09/011191
2/12/2009
91
LUGO
J.L. LAGO
33319467B
09/010992
29/11/2009
94
LUGO
F. LOPEZ
33320607R
09/011612
15/12/2009
94
2
R.G.C.
60
0
C0287BX
LUGO
L.A. LAMAS
33321860N
09/013782
22/10/2009
50
1
R.G.C.
100
0
8722BNY
LUGO
J.M. SAA
33325357J
09/011398
10/12/2009
94
2
R.G.C.
60
0
8045CGJ
LUGO
M.C. MEILAN
33326005V
09/011254
2/12/2009
91
R.G.C.
120
0
5712DJJ
LUGO
M.T. VAZQUEZ
33326269M
09/012162
30/12/2009
91
R.G.C.
120
0
3130CFD
LUGO
O. QUIÑOA
33328562K
09/011136
30/11/2009
91
R.G.C.
120
0
C7553BNB
LUGO
N. MASEDA
33330487Z
09/011775
16/12/2009
94
2
R.G.C.
60
0
0439CZJ
LUGO
J.C. LOPEZ
33330871F
09/011542
11/12/2009
91
2
R.G.C.
120
0
7082BLP
LUGO
I.M. LOPEZ
33332830B
09/011196
2/12/2009
94
1
R.G.C.
150
0
5853DCS
1
1
R.G.C.
60
0
C5564CH
R.G.C.
150
0
C5564CH
R.G.C.
60
0
LU7545S
R.G.C.
120
0
LU7076K
R.G.C.
60
0
2776BZK
B.O.P. de Lugo
37
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
LUGO
J.M. LOPEZ
33334322P
09/011383
10/12/2009
94
1
R.G.C.
60
0
0151BHY
LUGO
S.J. FERNANDEZ
33335945K
09/011816
17/12/2009
94
1
R.G.C.
60
0
8499BVK
LUGO
R.J. REBOREDO
33336031S
09/013936
18/12/2009
50
1
R.G.C.
100
0
LU5852X
LUGO
A. SEIJAS
33338697J
09/012060
28/12/2009
94
1
R.G.C.
150
0
0288CDZ
LUGO
F. LOPEZ
33339828V
09/011714
9/12/2009
18
2
LUGO
M.L. DIAZ
33341440L
09/009135
23/7/2009
146
LUGO
J. PEREIRA
33342848R
09/010362
2/11/2009
91
LUGO
A. GONZALEZ
33346109L
09/011291
4/12/2009
94
LUGO
O. PORTO
33350923A
09/011019
29/11/2009
94
1
R.G.C.
60
0
1805CLC
LUGO
L.A. PIÑEIRO
33542358D
09/007751
21/9/2009
94
1
R.G.C.
60
0
2811DTF
LUGO
A. CACHARRON
33543736F
09/011627
4/12/2009
152
R.G.C.
48
0
C3394BTZ
LUGO
C. GARCIA
33546502J
09/011773
16/12/2009
94
1
R.G.C.
60
0
7660GKC
LUGO
L. FREITAS
33547667M
09/009409
16/10/2009
94
1
R.G.C.
60
0
2617CFL
LUGO
D. NUÑEZ
33554105A
09/011942
18/12/2009
65
1
R.G.C.
150
4
3479GNV
LUGO
M.D. SEIJAS
33797068V
09/012137
29/12/2009
94
1
R.G.C.
150
0
8463FJG
LUGO
M.C. VARELA
33810756C
09/011269
3/12/2009
94
1
R.G.C.
150
0
4315FZN
LUGO
A. DIAZ
33814414K
09/011818
17/12/2009
91
2
R.G.C.
120
0
0607CSW
LUGO
N. SEIJAS
33814839D
09/011289
3/12/2009
91
R.G.C.
120
0
LU0840W
LUGO
M.C. IGLESIAS
33827187Y
09/011283
3/12/2009
94
R.G.C.
150
0
0656BNF
LUGO
J.A. VARELA
33831625M
08/010532
11/12/2008
94
R.G.C.
150
2
7450FLJ
LUGO
J.A. VARELA
33831625M
09/011354
9/12/2009
91
R.G.C.
120
0
7450FLJ
LUGO
R.L. PILLADO
33833299T
09/011881
21/12/2009
94
1
R.G.C.
150
0
7893CNB
LUGO
R.L. PILLADO
33833299T
09/012023
22/12/2009
94
1
R.G.C.
150
0
7893CNB
LUGO
R.L. PILLADO
33833299T
09/012057
22/12/2009
94
2
R.G.C.
150
0
7893CNB
LUGO
M.E. FERNANDEZ
33834447K
09/011343
8/12/2009
91
2
R.G.C.
120
0
2296CPZ
LUGO
P. BALSEIRO
33836743V
09/011017
29/11/2009
94
1
R.G.C.
60
0
1663FCV
LUGO
J.M. VAZQUEZ
33842226A
09/011540
14/12/2009
91
R.G.C.
120
0
LU8429L
LUGO
J.A. EXPOSITO
33845552V
09/011731
10/12/2009
91
R.G.C.
120
0
9236BGH
LUGO
M.J. RODRIGUEZ
33846365W
09/011338
6/12/2009
94
2
R.G.C.
60
0
LU7968I
LUGO
M. CORTON
33847696E
09/012220
23/12/2009
91
2
R.G.C.
120
0
0074BMM
LUGO
J.R. PEREZ
33854422D
09/007864
24/9/2009
91
LUGO
G. VAZQUEZ
34247993G
09/010415
13/11/2009
94
LUGO
A. CORTIÑAS
34249429Z
09/010844
20/11/2009
94
LUGO
P. FERREIRO
34281307Z
09/011262
3/12/2009
94
LUGO
M.L. RAMOS
34577904A
09/009123
23/7/2009
146
LUGO
J.L. SOTO
34972935D
09/011986
24/12/2009
91
LUGO
D.A. SETIEN
37732579K
09/011956
16/12/2009
94
LUGO
J.M. NAVARRO
38403068Z
09/011477
14/12/2009
LUGO
J.A. NEIRA
44842206A
09/009384
LUGO
L. BASCARAN
7242264R
LUGO
L. PEREZ
76572750T
LUGO
J.L. VILLAR
LUGO
PAGEL , JÜRGEN
LUGO
LUGO
LUGO
LUGO
R.G.C.
150
3
LU9115W
R.G.C.
150
4
5080DPX
0
R.G.C.
120
0
5770CZK
1
R.G.C.
60
0
7679DSP
2
2
R.G.C.
120
0
5595GGB
1
R.G.C.
150
0
C6349AH
150
0
0263GJM
2
R.G.C.
60
0
LU0960N
R.G.C.
150
4
OR6901T
2
R.G.C.
120
0
9860BZN
R.G.C.
60
0
M9481IC
94
2
R.G.C.
60
0
LU7046V
22/10/2009
91
2
R.G.C.
120
0
LU8060T
09/011808
17/12/2009
91
R.G.C.
120
0
1829BNZ
09/010990
29/11/2009
94
2
R.G.C.
60
0
0253BMN
76684973Y
09/011133
30/11/2009
94
2
R.G.C.
60
0
LU8130O
X4845634V
09/008799
14/7/2009
146
R.G.C.
150
4
LU3633P
R. HOLGUIN
X4884434Q
09/012008
27/12/2009
91
R.G.C.
120
0
PO1891BT
A. DOS SANTOS
X6378662A
09/008860
14/7/2009
146
R.G.C.
150
4
8616CCZ
C. ROJAS
X7229431
09/008823
14/7/2009
146
R.G.C.
150
4
3539DZN
E.M. HUTANU
X7835541Q
09/010754
23/11/2009
94
R.G.C.
150
0
B3769JS
2
1
38
B.O.P. de Lugo
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
LUGO
E.M. HUTANU
X7835541Q
09/011089
27/11/2009
91
LUGO
J. TOBAR
X8578060A
09/010985
29/11/2009
154
LUGO
J. TOBAR
X8578060A
09/011866
18/12/2009
91
LUGO
W. BOYAN
X8815310P
09/008540
11/10/2009
92
2
R.G.C.
60
0
2465CBN
LUGO
N.D. LEON
X9070087Z
09/011474
14/12/2009
94
2
R.G.C.
60
0
2848CVZ
MADRID
YING,LIBIN
X2731085L
09/011278
3/12/2009
91
R.G.C.
120
0
7276DVB
D. RACCIATTI
X3805819D
09/012091
29/12/2009
94
R.G.C.
60
0
3412BZY
J. MARIN
33847631A
10/000273
5/2/2010
72
L.S.V.
310
0
LE4412W
M.M. FERNANDEZ
78782144Z
09/012620
10/9/2009
146
R.G.C.
150
4
C2324CH
G. TRIAY
36567065D
09/009545
28/10/2009
91
R.G.C.
120
0
3044BYW
ORDES
L.E. PICON
3020601
09/009685
18/10/2009
3
1
R.G.C.
300
4
6047DSY
ORDES
L.E. PICON
3020601
09/011991
24/12/2009
91
2
R.G.C.
120
0
6047DSY
ORDES
Y. FERNANDEZ
47369657F
09/011734
14/12/2009
154
R.G.C.
60
0
3126CLL
M. NUÑEZ
40455765F
09/009193
25/7/2009
146
R.G.C.
150
4
0906BWZ
MIÑO
MONTERROSO
MUROS
OLIVELLA
OURENSE
OUTEIRO DE REI
F.J. GONZALEZ
76572791
09/012079
29/12/2009
91
OUTEIRO DE REI
R. NOVO
33853727G
09/009136
23/7/2009
146
PALAS DE REI
M. VILLASANTE
76577635
09/012188
31/12/2009
94
PALAS DE REI
J. OTERO
24311404J
09/011381
10/12/2009
94
E.M. GARCIA
33335206
09/014143
1/11/2009
PINTO
M. LOPEZ
33861165J
09/011996
POL
J.A. DIAZ
33831873T
POL
J.L. CAMPO
PÁRAMO
PONFERRADA
PRAT DE
LLOBREGAT (EL)
QUIROGA
2
2
3
2
R.G.C.
120
0
R.G.C.
60
0
B3769JS
LU4978J
R.G.C.
120
0
LU4978J
R.G.C.
120
0
LU6045T
R.G.C.
150
4
5507CNW
1
R.G.C.
150
0
4843DVR
1
R.G.C.
150
0
9499GMG
50
1
R.G.C.
100
0
9832BYY
26/12/2009
94
2
R.G.C.
60
0
8889DKY
09/011018
29/11/2009
94
1
R.G.C.
60
0
LU3076U
X4092002A
09/011458
13/12/2009
154
R.G.C.
60
0
LU9984W
B. LOPEZ
33773113M
09/011465
14/12/2009
94
2
R.G.C.
60
0
LU5936I
M.V. MANEIRO
33329478V
09/009415
17/10/2009
94
1
R.G.C.
60
0
8984GLB
1
R.G.C.
150
0
3784BXS
R.G.C.
60
0
PO7807BT
J.A. CARRO
07233414Y
09/011857
18/12/2009
94
REDONDELA
A. RODRIGUEZ
36092014T
09/011352
9/12/2009
154
REVILLARRUZ
L.G. ALVAREZ
03436705E
09/007367
10/8/2009
38
4
O.M.
48
0
3048FFW
A.M. CORES
76500740A
09/011584
14/12/2009
94
1
R.G.C.
150
0
2966BLV
76570546G
09/008454
6/10/2009
94
2
R.G.C.
60
0
9071FTL
76601821E
09/008880
14/7/2009
146
R.G.C.
150
4
4407FRS
M. SECK
X2044933A
09/010743
24/11/2009
94
1
R.G.C.
60
0
B0782TV
S. PAREDES
42095804P
09/010097
6/11/2009
94
1
R.G.C.
150
0
8194DXY
J.R. GARCIA
33237353F
09/008759
13/7/2009
146
R.G.C.
150
4
7392BJP
SARRIA
O. ARIAS
32822471
09/011296
4/12/2009
154
SARRIA
O. ARIAS
32822471
09/012051
28/12/2009
91
SARRIA
O. ARIAS
32822471
09/012179
31/12/2009
171
SARRIA
M.A. FERNANDEZ
33335175
09/011907
18/12/2009
91
SARRIA
M.R. DIAZ
34264355J
09/008678
12/7/2009
146
SOBRADO
G. TATO
32778582
09/011609
15/12/2009
94
2
R.G.C.
60
0
C2302BU
TORDOIA
A.B. TASENDE
79321924F
09/011741
15/12/2009
91
2
R.G.C.
120
0
2588GFF
R.G.C.
120
0
2588GFF
2
R.G.C.
120
0
9736FXP
RIBEIRA
ROZAS DE MADRID
J.L. PUMAR
(LAS)
ROZAS DE MADRID
L.D. VILLASANTE
(LAS)
SALOU
SAN CRISTOBAL
DE LA LAGUNA
SANTIAGO DE
COMPOSTELA
A.B. TASENDE
79321924F
09/011840
18/12/2009
91
VALLADOLID
TORDOIA
S. FUENTE
12419535H
09/011460
13/12/2009
91
VELEZ-MALAGA
R.G.C.
60
0
1001FYX
2
R.G.C.
120
0
1001FYX
R.G.C.
60
0
1001FYX
0
R.G.C.
120
0
5650GDC
R.G.C.
150
4
LU0754W
J.M. GAUNA
3133455G
09/008513
9/10/2009
94
1
R.G.C.
60
0
4576GKD
VIGO
J.M. FERNANDEZ
36027823W
09/010982
29/11/2009
94
2
R.G.C.
60
0
B4166SB
VIGO
P. ALVAREZ
36103084F
09/010066
5/11/2009
91
2
R.G.C.
120
0
PO5216BB
VIGO
M. CAUFIELD
X1400531S
09/011862
18/12/2009
91
R.G.C.
120
0
6150CCP
VIVEIRO
G. VAZQUEZ
76544262D
09/012081
29/12/2009
171
R.G.C.
60
0
LU8283P
R. 02889
B.O.P. de Lugo
39
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
NOTIFICACIÓN EDICTAL DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por este Ayuntamiento, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El órgano instructor del procedimiento es la Unidad de Sanciones de la Delegación de Policía y órgano competente para su resolución el Excmo. Sr. Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 69.2 del Real Decreto
339/1990, de 2 de marzo, y por delegación que le fue conferida por Decreto de la Alcaldía nº 64/2007, de 18 de junio
del Libro de Resoluciones, el Ilmo. Sr. teniente de Alcalde-Delegado del Area de Régimen Interior y Proteccción de
la Comunidad, corregido por el Decreto de la Alcaldía nº 90/2007 del 14 de agosto.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Delegación de Policía, C/. Plaza de la
Constitución, s/n, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Lugar de pago: Oficina de Recaudación Ejecutiva sita en C/. Río Neira 27 bj., de Lugo. (Telf: 982-255281, e-mail:
[email protected]) en horario de lunes a jueves de 9 a 18 h. (horario ininterrumpido), viernes de 9 a 14:30
H.
Lugo, a 28 de mayo de 2010.- EL ALCALDE, P.D. EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE
RÉGIMEN INTERIOR Y PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD, José Rábade Arias.
LOCALIDAD
DENUNCIADO
ANTAS DE ULLA M. FERNANDEZ
DNI/NIF
EXPDTE.
FECHA
ARTÍC.
PÁRRAFO NORMA
CUANTÍA
PTOS. A
DETRAER
MATRÍC.
33842093P
010/001042
22/1/2010
94
1
R.G.C
60
0
0451DGW
KIGOR TRUCK SL
B95509170
010/001184
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
BI0179CM
BARALLA
I. CASTRO
76579330W
010/001392
3/2/2010
94
1
R.G.C
60
0
2317BZL
BARCELONA
A. CABANA
33825268L
009/012743
29/10/2009
146
R.G.C
150
4
8220BXF
BOIRO
A.M. TUBIO
76778840X
009/012648
24/10/2009
146
R.G.C
150
4
C6798CJ
BOIRO
MARQUES , HELDER
X4130679V
009/008833
14/7/2009
146
R.G.C
150
4
1576GMZ
BARAKALDO
BURELA
F. LOPEZ
33302632N
010/001245
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
6456CXT
BURELA
C. PACIOS
33830106G
010/000999
19/1/2010
94
2
R.G.C
60
0
4918DKW
BURELA
C. RAMOS
33998154Z
010/001227
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
5356GBY
BURELA
M.M. ROSA
76622527M
010/001210
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
5189DTN
CAMBRE
A.G. MOURENZA
33316859W
010/000997
19/1/2010
94
R.G.C
60
0
9882BJR
CASAR DE
S. VILLALBA
ESCALONA (EL)
20258260K
009/012492
16/8/2009
146
R.G.C
150
4
M4467YG
CASTELLBISBAL F. PARRA
04122605Q
009/013442
10/11/2009
146
R.G.C
150
4
5830FWM
34637766L
010/001266
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
B2113WF
CERVO
J. BERMUDEZ
CORGO
R.M. SILVA
33334034L
010/001054
26/1/2010
94
1
R.G.C
60
0
7338DHZ
CORGO
P. BREA
33550007E
010/001480
10/2/2010
94
1
R.G.C
60
0
LU0153J
CORUÑA
CYBERGAL SL
B15449234
010/001202
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
C5760BS
CORUÑA
EUROINVERSIONES DEL
NOROESTE J Y M SL
B15845605
010/001200
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
3973FWL
CORUÑA
VALAR INVERSIONES SL
B15891179
010/001187
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
7480DTV
COSPEITO
A. VAZQUEZ
33343308R
010/001461
10/2/2010
94
2
R.G.C
60
0
3550BJW
COSPEITO
M.J. CACHARRON
33837539P
010/001228
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
LU1155V
FERROL
J. SAAVEDRA
32597791Y
010/001212
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
8225BZM
FOZ
A. MOUMEN
X9567089D
010/001310
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
M7927PX
40
B.O.P. de Lugo
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
GRANOLLERS
GUITIRIZ
GUNTIN
S. DIAZ
53120276M
010/000775
18/3/2010
72
3
L.S.V.
310
0
6114DVX
M.B. CARBALLEIRA
33313827
010/001522
15/2/2010
94
1
R.G.C
60
0
LU6269P
J.C. RODRIGUEZ
33304894C
010/001477
10/2/2010
94
1
R.G.C
60
0
0531DZW
LEPE
LEARDY 2004 S L U
B21382924
010/000698
21/3/2010
72
3
L.S.V.
310
0
6849DNH
LUGO
A.M. PEREZ
33331234
009/012867
5/11/2009
146
R.G.C
150
4
LU8814V
LUGO
S. CORTIÑAS
33342447
010/001253
15/4/2010
72
LUGO
M.P. GALLO
33575144
009/014687
9/12/2009
146
LUGO
J.L. VARELA
33818313
009/013821
22/11/2009
50
1
LUGO
J. PAREDES
34225521
010/001270
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
7787CDW
LUGO
D. ESTRADA
04196758V
009/013644
8/10/2009
50
1
R.G.C
100
0
4173FRB
LUGO
M.J. ESTRAVIZ
14254161A
010/001254
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
BI6598CN
LUGO
J.M. GARCIA
22713570N
010/001483
10/2/2010
94
2
R.G.C
60
0
1185DFH
LUGO
A.B. ANCA
32652113W
010/001380
3/2/2010
94
R.G.C
60
0
4410FCB
LUGO
J.M. PLATAS
33305347J
010/001445
8/2/2010
94
R.G.C
60
0
C8041BB
LUGO
M.I. RODRIGUEZ
33306496N
009/014725
15/12/2009
146
LUGO
J.M. BARREIRA
33307766V
010/000980
17/1/2010
94
LUGO
M.Y. PRADO
33312700Y
010/001389
3/2/2010
94
LUGO
J.M. TATO
33313791Q
010/001186
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
LU6214P
LUGO
M.J. OURO
33313838V
010/001267
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
1229BBT
LUGO
A.M. CASCUDO
33314905A
010/001060
26/1/2010
94
R.G.C
60
0
LU2987X
LUGO
I. CAMPO
33316709J
010/000216
5/2/2010
72
LUGO
R. ESCOLANTE
33319708E
009/012868
5/11/2009
146
LUGO
M.M. VELLE
33324015M
010/001440
8/2/2010
94
2
LUGO
N. VAZQUEZ
33326060A
010/001273
15/4/2010
72
3
LUGO
M. PORTO
33328914M
009/014770
5/12/2009
146
LUGO
T. GABARRI
33329875T
010/001242
15/4/2010
72
LUGO
T. GABARRI
33329875T
010/001279
15/4/2010
LUGO
T. GABARRI
33329875T
010/001319
15/4/2010
LUGO
I. RODIL
33335210E
010/000534
LUGO
M.A. MEILAN
33338676S
LUGO
A. PARGA
33339245D
LUGO
L. FERNANDEZ
33341789T
009/014282
LUGO
J.M. LOPEZ
33343681Y
010/001290
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
C3886BV
LUGO
M.J. FERNANDEZ
33345462Q
010/001308
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
7453BWX
LUGO
P. ALVAREZ
33351207B
010/001288
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
LU6844V
LUGO
J.A. MONTOYA
33539605Q
010/001297
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
LU0965N
LUGO
A. FERREIRO
33540634X
009/013864
26/11/2009
50
1
R.G.C
100
0
5935GNS
LUGO
M. PARAPAR
33541123Q
010/001065
27/1/2010
94
2
R.G.C
60
0
4879BJC
LUGO
S. YAÑEZ
33542745M
010/001473
10/2/2010
94
1
R.G.C
60
0
M8686ZD
LUGO
B. TRASHORRAS
33553359Q
010/001434
6/2/2010
94
1
R.G.C
60
0
3960FKV
LUGO
S. ZUASTI
33555404Z
010/001382
3/2/2010
94
2
R.G.C
60
0
2130BKZ
LUGO
J. FLORES
33599878Y
009/014997
22/12/2009
146
R.G.C
150
4
5252BNC
LUGO
L. ASOREY
33749518P
010/001209
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
9400GLZ
LUGO
J. CASTIÑEIRA
33770248S
010/001364
1/2/2010
94
2
R.G.C
60
0
LU7551V
3
2
3
L.S.V.
310
0
4964CNK
R.G.C
150
4
LU6506L
R.G.C.
140
2
LU2816V
R.G.C
150
4
8683GHV
R.G.C
60
0
9892DPY
R.G.C
60
0
LU9330U
L.S.V.
310
0
OU6207N
R.G.C
150
4
3427CFJ
R.G.C
60
0
7885GBJ
L.S.V.
310
0
5587BFH
R.G.C
150
4
LU5712P
3
L.S.V.
310
0
LU1483T
72
3
L.S.V.
310
0
LU1483T
72
3
L.S.V.
310
0
LU1483T
11/1/2010
94
2
R.G.C
60
0
LU8357U
009/013345
1/10/2009
146
R.G.C
150
4
0760CCR
009/014619
9/12/2009
50
1
R.G.C.
140
2
C6304BT
22/11/2009
50
1
R.G.C
100
0
2555FGC
B.O.P. de Lugo
41
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
LUGO
J.M. LOPEZ
33771375S
010/001457
9/2/2010
94
LUGO
E. NEIRA
33778322Q
009/014668
11/12/2009
LUGO
M. DIAZ
33785074Y
009/014805
3/12/2009
LUGO
M. EIRAS
33802997N
010/001301
15/4/2010
72
3
LUGO
A. CHAO
33803164H
010/001258
15/4/2010
72
LUGO
J. DIAZ
33807059A
010/001520
15/2/2010
94
LUGO
M.A. PARDO
33807371Q
009/014125
28/10/2009
LUGO
S. GARCIA
33812105N
010/001094
LUGO
A. JIMENEZ
33820592N
010/001315
LUGO
M.X. NOVO
33822574Q
010/001080
LUGO
A. GOMEZ
33822583W
010/001377
1/2/2010
94
2
R.G.C
60
0
0633BCX
LUGO
M.C. QUIROGA
33825808F
010/001374
1/2/2010
94
2
R.G.C
60
0
2397FHM
LUGO
I. DIEGUEZ
33830163S
009/013024
11/10/2009
146
R.G.C
150
4
4791CYZ
LUGO
M.D. PORTELA
33832401E
010/001485
11/2/2010
171
LUGO
F. GARCIA
33840576D
009/014582
19/12/2009
50
LUGO
I. ANDRES
33841881A
010/001384
3/2/2010
154
LUGO
P. ALVAREZ
33844220L
010/001425
5/2/2010
94
2
R.G.C
60
0
LU5458I
LUGO
J.M. FERNANDEZ
33848104Q
010/001206
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
M5963WF
LUGO
M.I. LOPEZ
33853043X
010/001398
2/2/2010
94
2
R.G.C
60
0
3106DSW
LUGO
A.L. CENTELLES
33854699X
010/001395
2/2/2010
94
2
R.G.C
48
0
5675BDS
LUGO
C. ARIAS
33855369J
010/001194
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
7841CVV
LUGO
C.L. CEPEDA
34286690S
010/001239
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
9951BGT
LUGO
A.A. BARRUL
34900939A
009/013876
5/12/2009
50
1
R.G.C
100
0
1473CDH
LUGO
S. MAYO
34919800G
010/001026
20/1/2010
94
1
R.G.C
60
0
2376CRR
LUGO
P. VAZQUEZ
36117062R
009/014840
9/12/2009
146
R.G.C
150
4
9850GLX
LUGO
L. MONTES
43552645Y
009/014904
21/12/2009
146
R.G.C
150
4
3002GNM
LUGO
O. PIN
46878561F
010/001372
1/2/2010
154
R.G.C
60
0
9672BTY
LUGO
A. PARDO
76559587Q
010/001491
11/2/2010
94
R.G.C
60
0
7738BJF
LUGO
F.J. LOPEZ
76573501S
009/013677
17/10/2009
50
R.G.C
100
0
9891GNV
LUGO
S. MUIÑA
76577218Y
010/001387
3/2/2010
94
R.G.C
60
0
2067FCV
LUGO
E.J. RODRIGUEZ
76694710Z
010/001079
28/1/2010
171
R.G.C
60
0
LU2696P
LUGO
R. BADIEE
838656F
010/001074
28/1/2010
94
R.G.C
60
0
6345GJW
LUGO
CEOGA LUGO SL
B27115732
010/001257
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
5600GLN
010/001223
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
LU6943W
010/001285
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
1697CHT
LUGO
LUGO
SISTEMAS MACROCOPIA
B27207489
SL
FLORA VAZQUEZ VAZQUEZ
B27208388
SL
2
R.G.C
48
0
6759CWN
146
R.G.C
150
4
7905GJS
146
R.G.C
150
4
1464DYW
L.S.V.
310
0
M2040XH
3
L.S.V.
310
0
LU6160U
2
R.G.C
60
0
C5034BS
50
1
R.G.C
100
0
C9340BF
31/1/2010
94
2
R.G.C
60
0
LU9850L
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
0716DJP
29/1/2010
94
R.G.C
60
0
6055FJZ
1
1
R.G.C
60
0
8623FTP
R.G.C
100
0
0232GDN
R.G.C
60
0
LU3325S
LUGO
ORQUESTA CARABELA SL
B27250893
010/001192
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
6780DKG
LUGO
LU GRIM SL
B27261692
010/001252
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
3265BDV
LUGO
ALBAÑILERIA ANTONIO SL
B27292127
010/001198
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
LU2546T
LUGO
DESARROLLOS
CONSTRUCTIVOS
URBACONS S L
B27301316
010/001179
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
9795DND
LUGO
VERAL CB
E27295328
010/001203
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
3067CCK
LUGO
C.M. MACHADO
X1573417X
010/001011
19/1/2010
171
R.G.C
60
0
CS6998AH
LUGO
S. TIAGO
X3465334Q
010/001041
22/1/2010
94
R.G.C
48
0
LU6073S
2
42
B.O.P. de Lugo
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
LUGO
Y.S. HENAO
X4341883N
010/001033
21/1/2010
94
1
R.G.C
60
0
SE2708DB
LUGO
J.A. CASTRO
X6282993Z
010/001226
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
M8251VK
LUGO
NABIL , RAHIN
X8152891Z
009/008819
14/7/2009
146
R.G.C
150
4
7107BSY
LUGO
NABIL , RAHIN
X8152891Z
009/009004
20/7/2009
146
R.G.C
150
4
7107BSY
LUGO
K.M. OLGUIN
X8265276L
010/001289
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
LU2107
LUGO
V. MATEI
X8299775H
010/001456
9/2/2010
94
R.G.C
60
0
OU5660S
LUGO
J.H. HINCAPIE
X9443130C
009/014472
8/12/2009
50
1
R.G.C
100
0
OR5675O
MADRID
C. VALCARCE
9985220T
010/001475
10/2/2010
171
R.G.C
60
0
M9878MN
MOLINS DE REI
O. GARCIA
33323464Y
009/012227
28/12/2009
94
1
R.G.C
150
0
6143GMZ
MONFORTE DE
LEMOS
J. LOPEZ
34264886S
010/001023
20/1/2010
94
2
R.G.C
60
0
4331FJJ
MONTERROSO
P.E. GOMEZ
33815365Y
010/001262
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
5397FSN
OURENSE
A. JIMENEZ
44448056G
010/001409
4/2/2010
94
2
R.G.C
60
0
7989BRG
OUTEIRO DE REI J. ILLAN
33331596
010/001027
20/1/2010
94
2
R.G.C
60
0
LU4934X
OUTEIRO DE REI D. MORENO
15833953V
010/001397
2/2/2010
94
1
R.G.C
60
0
LU6572W
OUTEIRO DE REI A. SILVA
76553510B
010/001256
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
LU3779X
PALAS DE REI
M. MEJUTO
71627242K
009/014346
30/11/2009
50
1
R.G.C
100
0
3343FYB
PAMPLONA
F. ALVAREZ
76550358X
010/000674
18/3/2010
72
3
L.S.V.
310
0
7700CDL
PARADELA
J.A. CUNHA
33289356F
010/001527
8/2/2010
53
1
O.M.
90
0
LU8814T
J.A. DIAZ
33831873T
010/001174
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
LU6670T
PONFERRADA
POL
D. SARMIENTO
10088551S
010/001068
27/1/2010
94
2
R.G.C
60
0
IB4945CX
PORTOMARIN
J.L. MOURONTE
33321527R
010/000989
18/1/2010
94
R.G.C
60
0
1943CSS
J. VARELA
33830182B
010/001231
15/4/2010
72
L.S.V.
310
0
LU2995M
RETAMAR
RABADE
F.J. BLANCO
33345121C
009/013157
6/10/2009
146
R.G.C
150
4
7600DVL
RIBADEO
G. MARTINEZ
33765053
010/001062
26/1/2010
171
R.G.C
60
0
7569CWJ
A06926566
009/007496
31/7/2009
146
R.G.C
150
4
5420GBH
22468289
009/012522
20/8/2009
146
R.G.C
150
4
6584GDN
P. CANDAS
11432238L
009/013370
7/10/2009
146
R.G.C
150
4
4619GDL
SARRIA
O. ARIAS
32822471
010/000998
19/1/2010
171
R.G.C
60
0
1001FYX
SARRIA
O. ARIAS
32822471
010/001051
25/1/2010
171
R.G.C
60
0
1001FYX
SARRIA
F.M. ECHEVARRIA
33545943Y
010/001188
15/4/2010
72
3
L.S.V.
310
0
B1732VZ
ROZAS DE
LORI , PAOLO
MADRID (LAS)
SANTA CRUZ DE
J. ROSAURO
TENERIFE
SANTANDER
TORREVIEJA
3
F.J. ANDRES
48343405G
009/014459
14/12/2009
50
1
R.G.C
100
0
7629BXK
UTRERA
J. MATA
32021252P
010/000696
21/3/2010
72
3
L.S.V.
310
0
1543DHH
VILALBA
R. LOURIDO
33535316M
009/014030
29/12/2009
50
1
R.G.C
100
0
9683CHH
VILALBA
R. LOURIDO
33535316M
009/014033
29/12/2009
50
1
R.G.C
100
0
9683CHH
ZARAGOZA
M.A. FARJAS
29106703L
010/000684
22/3/2010
72
3
L.S.V.
310
0
5184DMX
R. 02890
NOTIFICACIÓN EDICTAL DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES
REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en los articulos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE. 285, de 27 de noviembre
de 1992) se hace pública notificación de la INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por el Excmo. Ayuntamiento de Lugo, a las personas o entidades denunciadas y que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.
B.O.P. de Lugo
43
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
El órgano instructor del procedimiento es la Unidad de Sanciones de la Delegación de Policía y órgano competente para su resolución el Excmo. Sr. Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 69.2 del Real Decreto
339/1990, de 2 de marzo, y por delegación que le fue conferida por Decreto de la Alcaldía nº 64/2007, de 18 de junio
del Libro de Resoluciones, el Ilmo. Sr. teniente de Alcalde-Delegado del Area de Régimen Interior y Proteccción de
la Comunidad, corregido por el Decreto de la Alcaldía nº 90/2007 del 14 de agosto. Al ignorarse quien era el conductor, ya que no pudo ser identificado por circuntancias justificadas que el denunciante hizo constar, se le notifica
la denuncia a los siguientes efectos:
Se le requiere para que en el plazo de QUINCE DIAS HABILES contados desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el B.O.P. comunique los datos del conductor (NOMBRE, DNI Y DOMICILIO) causante
de la infracción, al Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Lugo, sito en la Rda. Muralla nº 197.- 27002-Lugo,
consignando el nº de expediente, matrícula del vehículo y fecha de la denuncia, toda vez que, según el ar. 72.3 de
la L.S.V., modificada por la Ley 19/2001 que a su vez ha sido modificada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, el titular
del vehículo tiene el deber de identificar al conductor denunciado en el trámite procedimental oportuno y el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta muy grave, con imposición de una sanción de 301 a 1.500
euros.
Lugo, a 28 de mayo de 2010.- EL ALCALDE, P.D. EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE
RÉGIMEN INTERIOR Y PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD, José Rábade Arias.
LOCALIDAD
PTOS. A
DETRAER
R.G.C.
60
0
R.G.C.
100
0
R.G.C.
60
0
R.G.C.
60
0
2
R.G.C.
60
0
R.G.C.
60
0
2
R.G.C.
60
0
146
R.G.C.
150
4
25/12/2009
146
R.G.C.
150
4
10/12/2009
18
R.G.C.
150
3
DNI/NIF
EXPDTE.
KUBIK ENEREGIAS SL
B98178619
10/001536
1328CZV
4/2/2010
94
2
TUBOX SC
J27377878
09/014232
5466GLS
17/11/2009
50
1
LUGO
LUZSON CB
E27261825
10/001108
5914FXS
19/1/2010
94
2
LUGO
CLARISA E HIJOS
CARRASCOS.L.
B27220854
10/001100
2088BKZ
16/1/2010
94
LUGO
DGOY DECORACION SLU
B27366178
10/001529
OU6693T
8/2/2010
94
LUGO
DGOY DECORACION SLU
B27366178
10/001530
OU6693T
1/2/2010
154
LUGO
DGOY DECORACION SLU
B27366178
10/001551
OU6693T
12/2/2010
94
MONTGAT
GRUAS Y SUMINISTROS
BETULO, S.L.
B61470977
09/012511
5359FKG
20/8/2009
J.C. PEREZ
33833517
09/015063
6946FNP
G. JESUS
71948141R
09/011707
B4387VY
CORUÑA
LUGO
PALMA DE
MALLORCA
POZA DE LA
VEGA
MATRÍC.
CUANTÍA
DENUNCIADO
FECHA
ARTÍC. PÁRRAFO
2
NORMA
R. 02891
Anuncio
Tal e como se establece na base décimo sexta das
Bases Xerais para o acceso en propiedade a prazas de
funcionarios e persoal laboral do Excmo. Concello de
Lugo en quenda de consolidación de emprego temporal, asi como na base décimo sétima das Bases Xerais
para o acceso en propiedade a prazas de funcionarios e
persoal laboral do Excmo. Concello de Lugo en quenda
libre, publicadas no BOP de Lugo núm.157 do nove de
xullo de 2008, con anterioridade ó inicio dos exercicios
previstos nas diferentes bases e convocatorias específicas, o Excmo. Concello determinará, a orde de actuación
dos aspirantes en todas as probas selectivas convocadas durante o ano, determinarase mediante un único
sorteo público.
O día 3 de xuño de 2010, no Salón de Plenos do Concello de Lugo, tivo lugar o devandito sorteo, segundo o
cal a orde de actuación dos aspirantes en todas as probas selectivas convocadas polo Concello de Lugo durante o ano iniciarase por aqueles cuxo primeiro apelido
comece pola letra “T”.
No suposto de que non exista ningún aspirante cuxo
primeiro apelido comece pola letra “T” a orde de actuación iniciarase por aqueles cuxo primeiro apelido comece pola letra “U” e así sucesivamente.
Lugo, 3 de xuño de 2010.- O TENENTE DE ALCALDE DELEGADO DA ÁREA DE RÉXIME INTERIOR E
PROTECCIÓN DA COMUNIDADE, José Rábade Arias.
R. 02943
44
B.O.P. de Lugo
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
MONFORTE DE LEMOS
Edicto
De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992 de 26 de novembro de Réximen Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, publícase notificación da resolución sancionadora dictada nos expedientes que continuación se relacionan, por denuncias formuladas en materia de tráfico polos
axentes da autoridade ás persoas ou entidades que se indican, ao non ser posible realizala notificación, despoís de
intentala no domicilio coñecido do infractor, feito do que se ten constancia no expedente.
Nº Expediente
NIF Infractor
S562/2009
B 32013716
ALMACENES FREIRIA SL
Nome e apelidos
Municipio
38/2010
47435529F
ESPINOSA VARONA YANAISI
MONFORTE DE LEMOS
07/01/2010 / 12:10
94
/
RGC 0
60,00
79/2010
43422107Q
BEREA ARIAS RAFAEL
MONFORTE DE LEMOS
12/01/2010 / 17:51
91
/
RGC 0
91,00
VERIN
Data/Hora Infracc.
18/01/2010 /
Art/Lei/Apd F.ND/F. Importe
72
/
LSV 0
310,00
98/2010
34574431A
VARELA CAO EUGENIO
MONFORTE DE LEMOS
13/01/2010 / 09:51
91
/
RGC 0
91,00
108/2010
34265558C
LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO
MONFORTE DE LEMOS
14/01/2010 / 12:44
94
/
RGC 2
150,00
122/2010
33761108Y
LAMELA MASEDA MARIA ELENA
TOLEDO
18/01/2010 / 16:56
94
/
RGC 0
60,00
171/2010
X02588198P
FERREIRA DE FUENTE MARIA LUISA
MONFORTE DE LEMOS
12/02/2010 / 09:35
91
/
RGC 0
91,00
172/2010
34233481M
RODRIGUEZ PELAEZ MANUEL
QUIROGA
11/02/2010 / 14:50
154 /
RGC 0
90,00
239/2010
34260107C
VALCARCE BEHAGUE DIEGO
MONFORTE DE LEMOS
02/02/2010 / 17:20
91
RGC 0
91,00
/
Contra o precedente acto de imposición de sanción só poderá interpoñerse recurso de reposición perante o
mesmo órgano que adoptou a resolución impugnada dentro do prazo dun mes contado desde o día seguinte ó da
presente publicación, tendo carácter obligatorio previo ó recurso contencioso-administrativo (art. 14.2 RDL 2/2004
de 5 de marzo e 108 da Lei 7/1985 de 2 de abril).
O recurso contencioso-administrativo poderase interpoñer no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte á notificación da resolución que poña fin ó recurso de reposición, perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo ou da circunscripción na que teña o seu domicilio o sancionado (art. 46.1 e 4 da Lei 29/1998 de
13 de xullo).
Se non se producira resolución expresa do recurso de reposición, o recurso contencioso-administrativo poderase
interpoñer no prazo de seis meses contados desde o día seguinte a aquel no que deba entenderse presuntamente
desestimado o recurso previo de reposición. Non obstante, poderase interpoñer calquera outro recurso que o interesado estime procedente con arreglo a dereito.
A sanción poderá facerse efectiva na súa totalidade dentro dos 15 días seguintes á presente publicación. Transcorrido o prazo establecido para o pago en periodo voluntario,o seu cobro realizarase co recargo correspondente,
costas e xuros de demora, de conformidade co establecido nos artigos 161.4 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, e 21.2
do Real Decreto 320/1994, de 25 de febreiro.
Lugar e forma de pagamento: En calquera sucursal da rede de oficinas Caixa Galicia.
Monforte de Lemos, 27 de maio de 2010.- O Alcalde - Presidente, Severino Rodríguez Díaz.
R. 02883
Edicto
De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e de Procedemento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de novembro de 1992),
faise pública notificación da iniciación dos expedientes sancionadores que se indican, instruídos por este Concello,
ás persoas ou entidades denunciadas que a continuación se relacionan, xa que intentada a notificación no último
enderezo coñecido, esta non se puido practicar.
O órgano instrutor do procedemento é a Unidade de Sancións do Concello e o órgano competente para a súa resolución é o Ilmo. Sr. Alcalde, de conformidade co disposto no art. 69.2 do Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo.
Nº Expediente
NIF Infractor
Nome e apelidos
Municipio
Data/Hora Infracc.
Art/Lei/Apd
Importe
152/2010
11440983R
HARO PICO AMANCIO
LA POLA DE GORDON
25/01/2010 /
17:20
92
/
RGC
60,00
353/2010
32590597B
BARRO GARCIA CARLOS
CEDEIRA
05/03/2010 /
20:00
171 /
RGC
60,00
380/2010
34275655C
STRONI SHEQI ALBERT
MONFORTE DE LEMOS
10/03/2010 /
20:50
152 /
RGC
70,00
384/2010
34258222K
FERNANDEZ SANCHEZ ANA MARIA
MONFORTE DE LEMOS
10/03/2010 /
16:30
91
/
RGC
91,00
400/2010
36129107V
FREIRIA PRADO CESAR
SANTIAGO
16/03/2010 /
10:20
154 /
RGC
90,00
B.O.P. de Lugo
45
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
413/2010
34264202K
LOPEZ ARIAS JUAN MANUEL
MONFORTE DE LEMOS
17/03/2010 /
19:34
94
/
RGC
60,00
419/2010
34253406N
CORRAL SILVA ARTURO
MONFORTE DE LEMOS
17/03/2010 /
17:10
94
/
RGC
60,00
420/2010
13103033W
ASENSIO BARRIO VICTORIANO
LUGO
18/03/2010 /
14:45
94
/
RGC
60,00
428/2010
43416010Z
MUÑOZ DIAZ MARIA DE LA LUZ
MONFORTE DE LEMOS
22/03/2010 /
19:03
94
/
RGC
60,00
430/2010
34270796Z
GONZALEZ LOSADA SARA LORENA
MONFORTE DE LEMOS
23/03/2010 /
16:50
91
/
RGC
91,00
437/2010
34250261H
RODRIGUEZ CEDRON MARIANO
MONFORTE DE LEMOS
25/03/2010 /
17:40
152 /
RGC
70,00
441/2010
36113776G
VERISIMO ALONSO JUAN CARLOS
VIGO
25/03/2010 /
16:45
91
/
RGC
91,00
443/2010
B 27172576
ANGEL FREIRE SL
MONFORTE DE LEMOS
27/03/2010 /
11:52
94
/
RGC
60,00
446/2010
34260490N
ROMERO ROMERO ADOLFO
MONFORTE DE LEMOS
29/03/2010 /
10:33
152 /
RGC
70,00
448/2010
33761108Y
LAMELA MASEDA MARIA ELENA
TOLEDO
29/03/2010 /
17:45
94
/
RGC
60,00
S48/2010
B 63668883
CORPORACIO LIGORIA 200 SL
BARCELONA
04/05/2010 /
72
/
LSV
310,00
S86/2010
B 27288521
ARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE SL
LUGO
04/05/2010 /
72
/
LSV
310,00
462/2010
34247551E
RODRIGUEZ DIAZ MARIA LUZ
MONFORTE DE LEMOS
29/03/2010 /
17:35
152 /
RGC
70,00
476/2010
B 15433089
GRIALIBROS SL
MONFORTE DE LEMOS
07/04/2010 /
12:00
171 /
RGC
60,00
No caso de disconformidade coa denuncia, ó amparo do art. 79.1 do RDL 339/1990, o denunciado poderá formular alegacións no prazo de quince días hábiles desde a presente publicación, que serán presentadas ou remitidas
ó Rexistro Xeral do Concello de Monforte de Lemos, sito no Campo de San Antonio s/n, Monforte de Lemos, Lugo.
No suposto de non presentar alegacions dentro do prazo establecido o contido da presente notificación transformarase automáticamente en proposta de resolución ó amparo do establecido no artigo 13.2 do RD 1.398/1993 de 4 de
agosto.
Conforme ó establecido no art. 72 do RDL 339/1990 na súa redacción dada pola Lei 17/2005, de 19 de xullo, o
titular do vehículo ten o deber de identificar ó conductor do mesmo, no prazo de 15 días desde a presente publicación, indicando o seu nome completo, DNI e domicilio. Se non se identifica ao conductor, o titular será sancionado
como autor de falta moi grave (301,00 € ata 1.500,00 €).
O titular do vehículo responderá tamén como autor de falta moi grave cando non sexa posible notificala denuncia
ó conductor que se identifique por causa imputable a dito titular. Só poderá interpoñer alegacións e recursos procedentes o conductor responsable da infracción.
A sanción poderá facerse efectiva cunha reducción do 30% sobre a contía correspondente que se consignara no
boletín de denuncia polo axente ou, no seu defecto, na notificación posterior de dita denuncia, sempre que dito pagamento se efectúe dentro dos 30 días naturais seguintes á presente publicación deste edicto, e advírteselle de que
ese pagamento, implica a renuncia a formular alegacións e supón a terminación do procedemento sen necesidade
de dictar resolución expresa, salvo que poida impoñer, ademáis, a suspensión do permiso ou licencia de conducir.
Lugar e forma de pago: En calquera sucursal da rede de oficinas Caixa Galicia mediante carta de pago que pode
obter na Oficina de Recadación do Concello de Monforte de Lemos, sita na rúa Tecelanes, nº 2, baixo (27400- Lugo).
Teléfono 982 41 62 08.
O que se publica para coñecemento dos interesados.
Monforte de Lemos, 27 de maio de 2010.- O Ilmo. Alcalde-Presidente, Severino Rodríguez Díaz.
R. 02884
MONTERROSO
Edicto
Neste Concello tramítase expediente de baixa por
inscrición indebida de:
- Dª Margareth José Dos Santos, titular pasaporte:
CP639272, último enderezo: Rúa Nova, 2-3º C.
Visto que non se puido efectua-la notificación persoal
e o abeiro do disposto no artigo 72 do Regulamento de
Poboación e Demarcación Territorial das Entidades Locais co fin de dar cumprimento ó apartado II.1.c.2) da
Resolución de 9 de abril de 1997, pola que se publica
a de 1 de abril, da Presidencia do Instituto Nacional de
Estadística e do Director Xeneral de Cooperación Territorial, publícase o presente edicto co fin de que no prazo
de quince días hábiles, contados a partir da presente publicación no BOP, poidan presentar ante este Concello
as alegacións que estimen pertinentes.
Monterroso, 26 de maio de 2010.- O Alcalde-Presidente, Antonio E. Gato Soengas.
R. 02863
46
B.O.P. de Lugo
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
Información pública
D. Antonio Peña Gavieiro solicita desta Alcaldía licenza municipal para a “LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDADE
E CONSTRUCIÓN DE NAVE PARA GANDO VACÚN
DE CARNE” en Vilance-Monterroso (Lugo). O que se somete a información pública de acordo co establecido no
artigo 8.3 do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, de avaliación de incidencia ambiental, durante o prazo de vinte
días para os efectos de alegacións que os interesados
consideren oportunas.
Monterroso, 28 de maio de 2010.- O Alcalde, Antonio
E. Gato Soengas.
R. 02875
____
anuncio no taboleiro de edictos no Concello conforme o
establecido na Lei Xeral Tributaria e na ordenanza fiscal
reguladora.
3. Que se poña ó cobro nos termos do artigo 62.2 da
Lei 58/2003: Se a notificación da liquidación se realiza
entre os días 1 e 15 de cada mes dende a data de recepción da notificación ata o día vinte do mes posterior
ou si este non fose hábil ata o inmediato hábil seguintes; se a notificación da liquidación se realiza entre os
días 16 e último de cada mes dende a data de recepción
da notificación ata o día 5 do segundo mes posterior ou
si este non fose hábil ata o inmediato hábil seguinte en
período voluntario. A partir da devandita data pasará á
recadación executiva co conseguinte recargo de prema
e demais custos derivados da execución forzosa.
Quiroga, a 20 de maio de 2010.- O concelleiro delegado, José Ángel Rodríguez Raposo.
QUIROGA
Edicto
R. 02862
A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día
30 de abril de 2010, adoptou os seguintes acordos:
1. Prestarlle aprobación ó padrón de lixo-ecotaxa correspondente o segundo bimestre do exercicio de 2010.
2. Que se expoña ó público polo prazo de quince días
a efectos de exame e reclamacións, mediante a inserción de edicto no Boletín Oficial da Provincia, e mediante
anuncio no taboleiro de edictos no Concello conforme o
establecido na Lei Xeral Tributaria e na ordenanza fiscal
reguladora.
____
RIBEIRA DE PIQUIN
Edicto
CORRECION DE ERROS
No Boletín Oficial da Provincia núm. 111 de fecha 19
de maio de 2010, publicouse edicto referido o PADRON
POR SUMINISTRO DE AUGA A DOMICILIO E RECOLLIDA DE BASURAS CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2010.
3. Que se poña ao cobro nos termos do artigo 62.2
da Lei 58/2003: Se a notificación da liquidación se realiza entre os días 1 e 15 de cada mes dende a data de
recepción da notificación ata o día vinte do mes posterior
ou si este non fose hábil ata o inmediato hábil seguintes; se a notificación da liquidación se realiza entre os
días 16 e último de cada mes dende a data de recepción
da notificación ata o día 5 do segundo mes posterior ou
si este non fose hábil ata o inmediato hábil seguinte en
período voluntario. A partir da devandita data pasará á
recadación executiva co conseguinte recargo de prema
e demais custos derivados da execución forzosa.
Onde di: “Fíxase o período de cobranza en voluntaria dende o día 1 o 30 de xuño de 2010, ámbolos dous
inclusive”, debe dicir: “Fíxase o período de cobranza en
voluntaria dende o día 1 de xuño o 31 xullo de 2010, ámbolos dous inclusive”.
Quiroga, a 20 de maio de 2010.- O Concelleiro Delegado, José Ángel Rodríguez Raposo.
NOTARIO
R. 02861
____
Edicto
A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día
30 de abril de 2010, adoptou os seguintes acordos:
1. Prestarlle aprobación ó padrón de auga correspondente o segundo bimestre do exercicio de 2010.
2. Que se expoña ó público polo prazo de quince días
a efectos de exame e reclamacións, mediante á inserción de edicto no Boletín Oficial da Provincia, e mediante
Ribeira de Piquín, 26 de maio de 2010.- O Alcalde,
Sabino Díaz Fernández.
R. 02851
____
JOSE A. CANEDA GOYANES
Edicto
José Antonio Caneda Goyanes, Notario perteneciente al Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en Lugo.
HAGO PÚBLICO:
Primero.- Que en escritura autorizada el día veintiséis
de julio de dos mil seis por el Notario de Lugo don Juan
Barrios Alvarez, con el número 1.389 de protocolo, se
ha promovido la partición de la herencia de doña Aurora
López Luaces, por parte de los interesados en la misma, por el procedimiento previsto en los artículos 294 y
siguientes de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho
Civil de Galicia.
B.O.P. de Lugo
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
Segundo.- Que en escritura autorizada el día veintidós de marzo de dos mil siete por el Notario de Lugo don
Juan Barrios Alvarez, con el número 951 de protocolo, se
llevó a cabo la protocolización de la citada herencia, la
cual fue notificada conforme al artículo 307 de la citada
Ley, a excepción de las siguientes personas:
- Los herederos desconocidos de don Carlos Rivas
García, hijo de Adolfo Rivas López, ya fallecido.
- Don Ricardo y don José-Emilio Rivas García únicos
hijos de don Ricardo Rivas López, fallecido antes que
doña Aurora López Luaces.
Tercero.- Esta publicación tiene por objeto notificar el
resultado de la partición efectuada a las personas referidas anteriormente, a efectos de completar lo regulado
en el artículo 307 de la Ley de Derecho Civil de Galicia,
para llevar a cabo lo cual, pongo en conocimiento de los
interesados en ello, que se halla a su disposición y para
su examen, en mi despacho, copia autorizada de la citada escritura de protocolización, durante un periodo de
treinta días desde el día de la publicación del presente
edicto.
Lugo, a veintinueve de mayo de dos mil diez.
R. 02870
____
Administración de Justicia
Juzgado de lo Social núm. 3 de Lugo
N.I.G.: 27028 44 4 2009 0003224.
01000.
AUTOS N°: 0001037/2009.
EJECUCIÓN N°: 74/2010.
MATERIA: DESPIDO.
EJECUTANTE: DON CARLOS NEGRO PORTO.
EJECUTADO: EMP. “METALES AGRICOLAS MONTERROSO, S.L.”
Edicto
DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CARBALLO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NUM. 3 DE LOS DE LUGO.
CERTIFICO Y HAGO SABER:
Que en la ejecución número 74/2010 seguida ante el
Juzgado de lo Social número tres de Lugo, a instancia de
DON CARLOS NEGRO PORTO contra EMP. “METALES
AGRÍCOLAS MONTERROSO, S.L.” sobre EXTINCIÓN
DE CONTRATO con fechas 19-05-2010 y 20-05-2010 se
han dictado, respectivamente, AUTO y DECRETO cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“DEBO DISPONER Y DISPONGO: Despachar la ejecución solicitada por DON CARLOS NEGRO PORTO,
47
contra EMP. “METALES AGRÍCOLAS MONTERROSO,
S.L.”, por un importe de 11.767,02 euros de principal,
más 2.353,40 euros presupuestados prudencialmente,
sin perjuicio de posterior liquidación, para intereses y
costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que puede formular el ejecutado en el PLAZO DE DIEZ DÍAS a contar
desde la notificación del presente auto, oposición que no
suspenderá el curso de este proceso de ejecución (arts.
551, 556 y 559 de la L.E.C.).
Así lo manda y firma S.S.ª Ilma., don Pedro F. Rabanal Carbajo, Magistrado del Juzgado de lo Social de
Lugo y su provincia; doy fe.”
“DEBO ACORDAR Y ACUERDO: Requerir y advertir al ejecutado EMP. “METALES AGRÍCOLAS MONTERROSO, S.L.” de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los fundamentos de derecho de
esta resolución, así como de las consecuencias de su
incumplimiento que podrán dar lugar a la imposición de
apremios pecuniarios.
Desconociéndose la existencia de bienes del ejecutado EMP. “METALES AGRÍCOLAS MONTERROSO,
S.L.” en los que poder trabar embargo para responder
a las cantidades que adeuda a DON CARLOS NEGRO
PORTO, y que ascienden a 11.767,02 EUROS, en concepto de principal, más 2.353,40 EUROS, presupuestados prudencialmente para costas y gastos, procédase
por este Juzgado a través de los medios informáticos a la
averiguación de todos los bienes y derechos del deudor
del que haya constancia.
Póngase en conocimiento de la parte ejecutada que
las cantidades adeudadas las podrá ingresar en la cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en el Banco
Banesto, n° 2324/0000/64/0074/10.
Notifíquese esta resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de revisión en el plazo de CINCO días ante el Juez de este
Juzgado, previa consignación de 25,00 euros en la cuenta de este Juzgado 2324/0000/30/0074/10, con las excepciones previstas en la disposición adicional decimoquinto de la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre.
Así lo acuerda y firma, doña María de los Ángeles
López Carballo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Lugo; doy fe.”
Y para que sirva de NOTIFICACION a la empresa
“METAL AGRÍCOLAS MONTERROSO, S.L.” en ignorado paradero, con el apercibimiento del artículo 59 de la
Ley de Procedimiento Laboral, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugo, veinte de mayo de dos mil diez.- LA SECRETARIA JUDICIAL, ilegible.
R. 02847
48
B.O.P. de Lugo
Núm. 127 - Lunes, 7 de Junio de 2010
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Anuncio
Expediente: A/27/18103.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por
Real Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30),
se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
de fecha 13/05/2010 y como resultado del expediente
incoado al efecto, le ha sido otorgada a Granja Xetas
S.L., la oportuna concesión para aprovechamiento de
0,11 l/seg. de agua procedente de un pozo sito en una
finca denominada Veigas, pdad. del peticionario, en el
lugar de Barreiros, parroquia de San Cosme de Barreiros, T.M. de Castroverde (Lugo) para usos domésticos
y riego de 0,20 hás. pertenecientes a la parcela 264 del
polígono 139.
Lugo, 26 de mayo de 2010.- EL JEFE DE SERVICIO,
Manuel Rodríguez López.
R. 02866
____
Información pública
A/27/20463
Dña. Mª Carmen Quintana Castro, con domicilio en
Vilar do Monte, 8, San Fiz de Reimóndez, 27618 - Sarria
(Lugo), solicita la concesión de un caudal de 0,08 l/seg.
de agua procedente de 2 pozos de barrena sitos en la
parcela catastral 97 del polígono 44, en el lugar de Vilar
do Monte, parroquia de San Fiz de Reimóndez, T.M. de
Sarria (Lugo) para usos domésticos y ganaderos.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Al año ...................................................................34,67 €
Al semestre ...........................................................23,12 €
Mas gastos de envio
Los municipios de la provincia recibirán gratuitamente una suscripción.
VENTA DE EJEMPLARES SUELTOS
Por ejemplar de hasta 8 páginas ................................................... 0,58 €
Por ejemplar de más de 8 y hasta 12 páginas ............................... 0,87 €
Por ejemplar de más de 12 páginas .............................................. 1,30 €
LAS SUSCRIPCIONES Y ANUNCIOS SE HARAN PREVIO PAGO DE SU IMPORTE
Las captaciones se realizan mediante dos bombas
de 2 CV de potencia. Del primero parte tubería hasta un
depósito situado en el establo. Del segundo parten dos
tuberías, una hasta el establo y otra hasta un depósito
que abastece la vivienda.
Lo que se hace público para general conocimiento
por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los
que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan
presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo,
en el Ayuntamiento de Sarria, o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, sitas en Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta (edificio M.O.P.T.), donde
estará de manifiesto el expediente.
Lugo, 26 de mayo de 2010.- EL JEFE DE SERVICIO,
Manuel Rodríguez López.
R. 02867
____
Anuncio
Expediente: A/27/19147.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por
Real Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30),
se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
de fecha 13/05/2010 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Constantino Fraga
Redondo, la oportuna concesión para aprovechamiento
de 0,046 l/seg. de agua procedente del pozo Da Rodela,
sito en la parcela 46 del polígono 298 del mismo nombre,
en el lugar de Guldriz de Arriba, parroquia de Guldriz,
T.M. de Friol (Lugo) para usos ganaderos.
Lugo, 27 de mayo de 2010.- EL JEFE DE SERVICIO,
Manuel Rodríguez López.
R. 02868
ANUNCIOS Y OTRAS INSERCIONES
Por cada palabra o números ....................................................................0,13 €
- Las inserciones con carácter de urgencia, el importe será el doble de la inserción normal.
- La tarifa se incrementará en un 50%, en los casos en que los textos a publicar no se entreguen o envíen en soporte informático compatible, según establece el art. 10 de la ordenanza
reguladora del B.O.P.
- Importe mínimo de publicación........................................................... 5,17 €
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS
Depósito Legal LU-1-1968 / Franqueo concertado (27-2)
Imprime: “El Progreso de Lugo, S.L.”
Download

anuncio - Deputación de Lugo