MARTES, 20 DE DICIEMBRE DE 2011
Nº 289
CONCELLOS
CASTROVERDE
Anuncio
Elevándose a definitivo, por non terse presentado reclamacións durante o período de exposición ó público, o
acordo adoptado polo Pleno da Corporación, na sesión celebrada o dia 29 de setembro de 2011, de
modificación da ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola prestación do servizo de axuda a domicilio ,
publícase o texto íntegro da modificación en cumprimento do disposto no
artigo 17.4 do Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
1º.- Aprobar inicialmente a modificación do artigo 3 da ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola
prestación do servizo de axuda no fogar, que queda redactado como sigue:
art. 3.- Prezo.- A contía do prezo regulado na presente ordenanza, fixarase de conformidade coas porcentaxes
contidas no apartado seguinte. A súa determinación ou liquidación realizarase no momento do inicio da prestación
do servizo polo órgano competente, previo informe da/o traballadora/o social.
O importe do prezo público determinarase mediante a aplicación das seguintes porcentaxes sobre o custe total
por hora do servizo
Cadro de prezos de prestación do servizo a persoas valoradas dependentes con Resolución PIA
CAPACIDADE ECONÓMICA DA PERSOA USUARIA
APORTACIÓN
igual ou inferior IPREM
exento
Superior 100% e inferior 150% IPREM
15% do custo do servizo
Superior 150% e inferior 300% IPREM
20% do custo do srevizo
Superior 300% e inferior 400% IPREM
40% do custo do servizo
Superior 400% e inferior 500% IPREM
60% do custo do servizo
Superior 500% IPREM
65% do custo do servizo
Cadro de prezos de prestación do servizo na modalidade de libre concorrencia e persoas valoradas
dependentes sen Resolución PIA
CAPACIDADE ECONÓMICA DA PERSOA USUARIA
APORTACIÓN
Menor do 0,75 do IPREM
exento
Superior ao 0,75 e menor ou iguaal a 1 do IPREM
20% do custo do servizo
Superior ao 1 e menor ou igual a 1,50 do IPREM
40% do custo do servizo
Superior ao 1,50 e menor ou igual a 2 do IPREM
50% do custo do servizo
2
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
Superior ao 2 e menor ou igual a 2,5 do IPREM
70% do custo do servizo
Superior ao 2,50 2 do IPREM
90% do custo do servizo
B.O.P de Lugo
A cuantificación do prezo da hora, fixase no importe de 12,12 €, para o presente exercicio, incrementándose
anualmente segundo a porcentaxe de aumento do IPREM.
O prezo que deberá aboar cada mes o/a usuario/a será o resultante de aplicar as porcentaxes anteriores,
correspondentes á aportación do/a usuario/a, sobre a contía que resulte da multiplicación do prezo hora do servizo
polo número de horas concedidas ao usuario.
Aos efectos de establecer unha contía fixa tódolos meses para o cálculo de horas mensuais multiplicaranse as
horas semanais x 4,34.
RECURSOS: De conformidade co disposto no artigo 19.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, contra o acordo de referencia os
interesados legítimos poderán interpor o correspondente recurso contencioso-administrativo nos prazos e
formas que establece a Lei reguladora de dita xurisdicción.
Castroverde, 9 de decembro de 2011. O alcalde, Xosé Mª Arias Fernández
R.5711
LUGO
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE NOTIFICACIÓN DE REQUERIMENTO ÓS
HERDEIROS
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-lo requerimento ós herdeiros no procedimento recadatorio, a pesar dos dous intentos
realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15 días
naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Rúa Río Neira nº 27, baixo. Horario: de luns a venres de 9 h a 14:30 h Teléfono 982255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Notificación de requerimento ós herdeiros.
Lugo, a 21 de Novembro do 2011. A TESOUREIRA. Asdo.- Mª del Rosario Vázquez Fernández
NOME
DNI
EXPEDIENTE
ALVAREZ VAL MANUEL
33796780M
2008EXP47001505
FALCON MENDEZ MANUEL
33308885D
1998EXP47000310
R.5560
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE AMPLIACION DE ANOTACION DO EMBARGO
DE BENS INMOBLES
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-la ampliación de anotación do embargo de bens inmobles no procedimento recadatorio, a
pesar dos dous intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no
prazo de 15 días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar,
persoalmente ou por medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de
3
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
Recadación Executiva do Concello de Lugo, sita na Rúa Río Neira nº 27, baixo. Horario: de luns a xoves de 9 h a
18 h., venres de 9 h a 14 h. Teléfono: 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Ampliación de anotación do embargo de
bens inmobles.
Lugo, a 21 de Novembro do 2011. A TESOUREIRA.: Asdo.- Mª del Rosario Vázquez Fernández
NOME
DNI/CIF
EXPEDIENTE
CARAÑO, SL
B27180546
2008EXP47000628
R.5561
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE AMPLIACION DE ANOTACION DO EMBARGO
DE BENS MOBLES
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-la ampliación de anotación do embargo de bens mobles no procedimento recadatorio, a
pesar dos dous intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no
prazo de 15 días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar,
persoalmente ou por medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de
Recadación Executiva do Concello de Lugo, sita na Rúa Río Neira nº 27, baixo. Horario: de luns a xoves de 9 h a
18 h., venres de 9 h a 14 h. Teléfono: 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Ampliacións de anotación do embargo de
bens mobles.
Lugo, a 21 de Novembro de 2011. A TESOUREIRA.: Asdo.- Mª del Rosario Vázquez Fernández.
NOME
DNI
EXPEDIENTE
CONSTRUCCIONES CLELIA SL
B27211762
2007EXP47000792
R.5562
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE REQUERIMENTO DE BENS PARA O EMBARGO
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-lo requerimento de bens para o embargo no procedimento recadatorio, a pesar dos dous
intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15
días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Rúa Río Neira nº 27, baixo. Horario: de luns a venres de 9 h a 14:30 h Teléfono 982255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
4
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Requerimento de bens para o embargo.
Lugo, a 21 de Novembro do 2011. A TESOUREIRA. :Asdo.- Mª del Rosario Vázquez Fernández.
NOME
DNI
EXPEDIENTE
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE
33312940Q
1999EXP47000731
FERREIRO FERNANDEZ RICARDO
33794032V
1997EXP47000013
MAS CIEN GALICIA SL
B15603863
2002EXP47000115
NUÑEZ GOMEZ MANUEL
33740618D
2002EXP47002513
PABLO COSTA SL
B27166263
2009EXP47003149
RODRIGUEZ LOPEZ CASIANO
33598189L
2009EXP47004045
VIÑA FERNANDEZ JOSE MARIA
33822738L
1998EXP47000412
R.5563
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE DILIXENCIA DE EMBARGO DE CONTAS EN
ENTIDADE FINANCIEIRA
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-la dilixencia de embargo de contas en entidade financieira no procedemento recadatorio,
a pesar dos dous intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que
no prazo de 15 días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar,
persoalmente ou por medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de
Recadación Executiva do Concello de Lugo, sita na Rúa Río Neira nº 27, baixo. Horario: de luns a xoves de 9 h a
18 h., venres de 9 h a 14 h Teléfono 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedemento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Dilixencia de Embargo de Contas en
Entidade Financieira.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Lugo, a 07 de decembro do 2011. A TESOUREIRA ACCTAL.Asdo.- Natalia Framil Rego
Nome
Nif/Cif
Expediente
ALONSO GARCIA MARIA COVADONGA
33307113P
2011EXP47003596
ALONSO RODRIGUEZ MARIA LUISA
33321282D
2011EXP47002663
ARMESTO LOPEZ OVIDIO
33332943D
1998EXP47000103
BAUTISTA SARMIENTO MARIA DEL SOCORRO
X 6547378Z
2008EXP47004042
CARBALLO PENELAS DANIEL
32793273B
2011EXP47003504
CASTRILLON LAMAS MANUELA
38554084N
2008EXP47002181
CONSTRUCCIONES JOSE MANUEL RIVAS SL
B 27133453
2011EXP47003526
CORES AMIGO ANA MARIA
76500740A
2011EXP47002932
CORREDOIRA TEIJEIRO JOSE ANTONIO
33841095E
2011EXP47004860
5
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
DIAZ ARES ROCIO
33333469Y
2011EXP47004739
FARIÑAS FERNANDEZ FERNANDO
33321409K
1998EXP47000157
FERNANDEZ VAZQUEZ LUISA
33346192X
2007EXP47001358
FERREIRO MARTINEZ ANA ISABEL
33302918E
2010EXP47003280
FLOREZ PANIZO MANUEL
50134625F
2009EXP47003429
GIL RAMOS EMILIO FERNANDO
33794367F
2011EXP47003649
GOMEZ ARIAS MARIA DEL MAR
33860885D
2011EXP47003803
GONZALEZ FLORES DAVID
33543931H
2004EXP47000346
HERNANDEZ FERNANDEZ JULIA
33334533N
2004EXP47001354
LAMAS VAZQUEZ JENARO
33316017B
2008EXP47002142
LIZ LOPEZ JOSE
76564881C
2011EXP47002854
LOPEZ RIVAS ANTON
33834675L
1998EXP47000031
MARTINEZ SEREN DIEGO
33538004W
2007EXP47000845
MOIRON RODRIGUEZ DANIEL
33810840N
2011EXP47003612
MORENO PINA FERNANDO
31574544Y
2002EXP47001200
NAVIA VAZQUEZ MARIA LEOVIGILDA
76599915W
2011EXP47003740
NUÑEZ BOVEDA DOSITEO
33790939Y
2002EXP47000933
PALLIN SECO FROILAN
33838120Z
2011EXP47001698
PARDO TEIJEIRO MARIA LUISA
33840286H
2006EXP47000309
PASCUAL MARTIN MARIANO
50290308A
2005EXP47001225
PEREZ GARCIA IGNACIO LUIS
46677793Y
2011EXP47003428
PEREZ GONZALEZ MARCOS
52459894E
2011EXP47003075
PEREZ MARTIN JORGE JAVIER
33323314V
2011EXP47001573
REAL CASTRO JORGE
33315787B
2011EXP47004352
RIVAS FERNANDEZ MARGARITA
76574555B
2005EXP47000454
RODIL DIAZ CASTROVERDE CARLOS
33808760W
2010EXP47001377
RODRIGUEZ ARGUELLES EDUARDO
9430707V
2011EXP47003578
RODRIGUEZ LAMAS CARLOS
33816124Y
2011EXP47003600
SANCHEZ VILARIÑO GUILLERMO
33795175X
2011EXP47004351
VILA REIJA OSCAR
33347611A
2008EXP47000614
ZOUGATT AZIZ
X 8079261M
2010EXP47004695
R.5651
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE PROVIDENCIA DE CONSTRINXIMENTO
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-la providencia de constrinximento no procedemento recadatorio, a pesar dos dous
intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15
días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Rúa Río Neira nº 27, baixo. Horario: de luns a xoves de 9 h a 18 h., venres de 9 h a 14
h Teléfono 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
6
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
Procedemento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Providencia de constrinximento.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Lugo, a 07 de decembro do 2011. A TESOUREIRA ACCTAL. Asdo.- Natalia Framil Rego
Nome
Nif/Cif
Concepto
Exercicio
Cod-Ayto
ABDELILAH ERABHAOUI
130741D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046409
ABEL FERNANDEZ LUIS
33827991M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046429
ABEL FERNANDEZ LUIS
33827991M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046428
ABELAIRAS GONZALEZ JORGE LUIS
33813290R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046536
ABELAIRAS NOVELLE MANUEL
33303605L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046552
ABELAIRAS NOVELLE MANUEL
33303605L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046551
ABELAIRAS NOVELLE MANUEL
33303605L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046550
ABELAIRAS NOVELLE MANUEL
33303605L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046549
ABELAIRAS NOVELLE MANUEL
33303605L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046553
ABELAIRAS NOVELLE MANUEL
33303605L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046548
ABELAIRAS RODRIGUEZ LEONARDO
33739847C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046563
ABELLEIRA FERNANDEZ MANUEL
33302871K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046633
ABELLEIRA TRILLO OSCAR
33545092Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046683
ABRAIRA RODRIGUEZ DAVID
33549579P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046741
ABRAIRA RODRIGUEZ DAVID
33549579P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046740
ABRAIRA RODRIGUEZ DAVID
33549579P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046738
ABRAIRA RODRIGUEZ DAVID
33549579P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046739
ABUIN FERREIRO FRANCISCO
33739414R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046844
ABUIN PIÑEIRO ADRIAN
33339338X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046945
ABUIN SANCHEZ ANTONIO
33757477D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046961
ABUIN SANCHEZ ANTONIO
33757477D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046962
ABUIN SANCHEZ ANTONIO
33757477D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046963
ABUIN SILVA FAUSTINO
33843418E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5046976
ABUIN VAZQUEZ MIGUEL
33545725H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047016
ACOSTA PEREZ EROGILBERT
34278829C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047065
ACSYM CB
E 27131507
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047068
ADRIO BARREIRA JOSEFINA
33818953Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047084
AGRA INGENIEROS CB
E 27257682
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047147
AGRICOLA DEL MIÑO SL
B 27157106
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047178
AGRICOLA DEL MIÑO SL
B 27157106
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047177
AGRICOLA DEL MIÑO SL
B 27157106
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047176
AGRICOLA DEL MIÑO SL
B 27157106
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047174
AGRICOLA DEL MIÑO SL
B 27157106
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047175
AGRUÑA GALLEGO MARIA MAR
33346003M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047217
AHDOUR SAID
W 161338
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047315
AIRADO GONZALEZ HUGO
76582141
MULTAS DE TRAFICO
2010
4773876
ALBERTO BOVIO GUSTAVO
X 1040650S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5053040
ALBERTO BOVIO GUSTAVO
X 1040650S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5053041
ALCANTE SERGIO NELSON
X 4412443P
MULTAS DE TRAFICO
2011
4974235
ALIMENTARIA GALLEGA SL
B 27043512
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047556
ALMACENES IGLESIAS SL
B 27227529
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047596
7
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
ALONSO LOPEZ ENRIQUE
33333081D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047746
ALONSO MARTINEZ JOSE
44450063X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047773
ALONSO RODRIGUEZ MARIA LUISA
33321282D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047827
ALONSO VIAL ADRIAN
33557480C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047872
ALVARELLOS IGLESIAS ENRIQUE ANTONIO
33751949R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5047974
ALVAREZ ALVAREZ JUAN
76617668E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048012
ALVAREZ CASTILLO ALEXANDER
X 7912188G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048099
ALVAREZ CROAS MARIA TERESA
33823936K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048128
ALVAREZ CROAS MARIA TERESA
33823936K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048127
ALVAREZ DIAZ FERNANDO
33313484P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048132
ALVAREZ GONZALEZ CARLOTA
33320703M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048258
ALVAREZ GONZALEZ CARLOTA
33320703M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048259
ALVAREZ GOYANES DAVID
33535305V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048273
ALVAREZ IGLESIAS CONSTANTINO
33321683L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048281
ALVAREZ NEIRA ALFREDO
76576795C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048421
ALVAREZ NEIRA ALFREDO
76576795C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048417
ALVAREZ NEIRA ALFREDO
76576795C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048418
ALVAREZ NEIRA ALFREDO
76576795C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048419
ALVAREZ NEIRA ALFREDO
76576795C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048420
ALVAREZ NIETO GERMAN
33302829W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048426
ALVAREZ PARAPAR VICTOR
33343457N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048443
ALVAREZ PEREZ FELIX
33848598G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048463
ALVAREZ PEREZ FELIX
33848598G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048460
ALVAREZ PEREZ FELIX
33848598G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048461
ALVAREZ PEREZ FELIX
33848598G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048462
ALVAREZ PEREZ MANUEL
34246428A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048467
ALVES SANTOS LUIS MANUEL
X 0674908L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048664
ALVES SANTOS LUIS MANUEL
X 0674908L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048665
ALVITE MENOR MERCEDES
32834257D
MULTAS DE TRAFICO
2011
5043724
ALVITE MENOR MERCEDES
32834257D
MULTAS DE TRAFICO
2011
5043730
ALVITE MENOR MERCEDES
32834257D
MULTAS DE TRAFICO
2011
5045683
ALVITE MENOR MERCEDES
32834257D
MULTAS DE TRAFICO
2011
5044311
AMBICHO FIGUEROA ROLING LUIS
X 9329184Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048709
AMEIJIDE MONTENEGRO PURIFICACION
9669404C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048736
AMOR RODRIGUEZ ROBERTO
33351497W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048786
ANCARES DESBROCES E PLANT ACIONS SL
B 27240134
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048811
ANCARES DESBROCES E PLANT ACIONS SL
B 27240134
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048812
ANDION BARREIRO MANUEL
33615825Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048817
ANGULO FELIZ FRANK MANUEL
33555101X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5048916
ARAQUE PICON SANDRA MILENA
X 3225537V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5049071
ARAQUE PICON SANDRA MILENA
X 3225537V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5049070
ARAUJO DARRIBA JOSE
33576324G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5049074
ARES GAY SEGUNDO
33750977H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5049193
ARES GAY SEGUNDO
33750977H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5049192
ARIAS FERRO ABELARDO
33797965V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5049553
ARIAS PRADO MARIA EUGENIA
33326460N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5049766
ARIAS PRADO MARIA EUGENIA
33326460N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5049765
ARIAS QUINTERO JEME SALVADOR
34283225T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5049770
8
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
ARIAS RODRIGUEZ GERARDO
33536548H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5049790
ARIAS VILLAJOS OTILIA
33305649Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5049946
ARMAS VAZQUEZ MACARENA
33303284C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5050015
ARMESTO LOPEZ OVIDIO
33332943D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5050050
ARMESTO MAURIZ JESUS FERNANDO
33841099A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5050053
ARMIÑO FERNANDEZ EDUARDO
31278840J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5050073
ARMIÑO FERNANDEZ EDUARDO
31278840J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5050072
ARNAIZ VAZQUEZ GONZALO
43507329T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5050075
ARTCO SL
B 27102904
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5050172
ARTCO SL
B 27102904
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5050173
ARTELCO SA
B 27121888
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5050175
ARZA POMBO MARIA BEGOÑA
22725309K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5050188
ASCARGORTA CLAUDIO ALBERTO
X 6783927P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5050193
ASCARIZ BLANCO JOSE
33609035D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5050202
ASCARIZ BLANCO JOSE
33609035D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5050201
ASYRE
E 27151026
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5050434
AUTOMOCION Y SERVICIOS DE LUGO SA
A 28743003
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5050761
AVILA SIMANCAS YOSIMA DOLORES
X 9602673N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051008
BADOSA PEREZ RAUL
47779498B
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972966
BALIANO SOARES CARLOS EDUARDO
53396167B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051197
BALLESTA BASADRE JAVIER ALBERTO
35282442M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051202
BARBEITO LOPEZ EDUARDO
33309743Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051306
BARCELO MEJIA FLORENTINO
X 2905049B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051313
BARES ANNE MARIE COLETTE
X 1482403F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051332
BARONA DIAZ JOSE ANTONIO
33302288J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051379
BARONA DIAZ JOSE ANTONIO
33302288J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051378
BARONA DIAZ JOSE ANTONIO
33302288J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051377
BARONA DIAZ JOSE ANTONIO
33302288J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051376
BARREIRA IGLESIAS JUAN MANUEL
33337233K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051450
BARREIRA ZORRILLA BERTA
33314701Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051493
BARREIRO CRUZ SANTIAGO
53027260R
MULTAS DE TRAFICO
2010
4773686
BARREIRO CRUZ SANTIAGO
53027260R
MULTAS DE TRAFICO
2010
4773732
BARREIRO EXPOSITO OLIVA
33837116E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051553
BARREIRO EXPOSITO OLIVA
33837116E
MULTAS DE TRAFICO
2011
4975044
BARREIRO MALLO JOSE ANTONIO
32417716K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051603
BARREIRO SOMOZA JOSE CARLOS
33536867S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051665
BARROS BARREIRO FRANCISCO
33538800Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051819
BARRUL BARRUL SEFORA
33555370A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051833
BARRUL BARRUL SEFORA
33555370A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051832
BASADRE GUERREIRO OMAR FIDEL
33324076C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051882
BASADRE GUERREIRO OMAR FIDEL
33324076C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051883
BASTIDAS CAICEDO GLADYS
34283567C
MULTAS DE TRAFICO
2011
4971922
BASTIDAS CAICEDO GLADYS
34283567C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051952
BATISTA RUAS SIRLEIDE
7471339L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051976
BAUTISTA MENDOSA WILKIN AQUILES
X 7248953C
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972916
BAZAR BERDEY CB
E 27159060
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5051987
BECEIRO CARBALLEIRA JOSE ANTONIO
46348101L
MULTAS DE TRAFICO
2011
4971565
BECERRA PALLARES ISMAEL
33329333X
MULTAS DE TRAFICO
2011
4974947
9
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
BECERRA PALLARES ISMAEL
33329333X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052032
BENTOS MONTOYA MERCEDES ARACELI
44838138Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052258
BERDEY LOSADA VICENTE ASLAAN
33334565K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052284
BERDEY LOSADA VICENTE ASLAAN
33334565K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052283
BERDEY LOSADA VICENTE ASLAAN
33334565K
MULTAS DE TRAFICO
2011
5172771
BEREA VAZQUEZ DANIEL
44487459P
MULTAS DE TRAFICO
2011
5043835
BERTAT SAID
X 0907678Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052398
BERTAT SAID
X 0907678Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052397
BESTEIRO LAMAS JOSE LUIS
33858638Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052452
BESTEIRO RODRIGUEZ MARIA CELIA
33833126B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052484
BLANCO ARIAS JOSE
33594741K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052553
BLANCO FREITAS MARTIN
33329968R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052646
BLANCO FREITAS MARTIN
33329968R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052645
BLANCO GALERA MARIA ISABEL
32641232T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052649
BLANCO LAVANDERA LARA
33545315E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052691
BLANCO LOPEZ MARIA CARMEN
33850769J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052707
BLANCO NOGUEIRO ANA
33799957P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052735
BLANCO NOGUEIRO ANA
33799957P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052734
BLANCO SOILAN ELIAS
33344456E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052812
BLANCO SOILAN ELIAS
33344456E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052811
BOHORQUE ROIBAS JULIO CESAR
33338124S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052892
BOHORQUE ROIBAS JULIO CESAR
33338124S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052893
BORJA GABARRE CARMEN
34242530S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052947
BOUCHTA DHAIMINI
76803Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052974
BOUSO COMENDEIRO ELIAS
33313497K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052998
BOUSO COMENDEIRO ELIAS
33313497K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5052997
BOUSSABER AIT ALI AZIZA
34279018W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5053009
BOUZA PEREZ JOSE MARIO
33800685
MULTAS DE TRAFICO
2011
5045930
BRABANDER SLL
B 27279447
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5053051
BRABANDER SLL
B 27279447
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5053050
BRABANDER SLL
B 27279447
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5053052
BRICEÑO CRUZ MIGUEL
402219H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5053222
BRITES FERNANDEZ MONICA
33543323P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5053226
BRUZOS FERNANDEZ JOSE MANUEL
33321048M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5053256
BUSTO OVIES JUAN
53535208
MULTAS DE TRAFICO
2011
5045945
CABALLERO GOMEZ NELSON
X03812371Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5053770
CABO SANCHEZ JOSE RAMON
33797017N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5053985
CABO SANCHEZ JOSE RAMON
33797017N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5053984
CABODEVILA FERNANDEZ FELIX
33841699M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054000
CADAHIA MARIZ RICARDO
33844417D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054040
CAMARZANA MARTINEZ FRANCISCO
33346499H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054526
CAMBA BLANCO M CONCEPCION
33842718N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054527
CAMBA CELA LUZ
33714459R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054529
CAMPELLO DIAZ MARIANO
74246229K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054562
CAMPOS TRASHORRAS JOSE
33648082W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054709
CAMPOS VILABRILLE MARCOS
33334050N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054719
CAMPOS VILABRILLE MARCOS
33334050N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054720
CAMPOS VILABRILLE MARCOS
33334050N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054718
10
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
CAMPOS VILAS ANTONIO
33206425Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054717
CANCIO DONLEBUN DURAN JUAN CARLOS
33819070P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054837
CANCIO DONLEBUN DURAN JUAN CARLOS
33819070P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054838
CANDAL RIO DEL MARIA
33320890P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054904
CANDAL RIO DEL MARIA
33320890P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054903
CANICO DOS SANTOS JOSE ANTONIO
X 2147208C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054942
CANICO DOS SANTOS JOSE ANTONIO
X 2147208C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054943
CANOURA FERNANDEZ RAUL
34638448
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054951
CANTERO MORANDEIRA AIGOR ARMAND
33539102L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5054966
CARBALLAL Y PRESAS SL
B 27207075
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055082
CARBALLAL Y PRESAS SL
B 27207075
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055083
CARBALLO CASTIÑEIRA AVELINO
33309527F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055324
CARBALLO CASTIÑEIRA AVELINO
33309527F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055321
CARBALLO CASTIÑEIRA AVELINO
33309527F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055325
CARBALLO DIAZ JESUS
33848074D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055346
CARBALLO DIAZ JESUS
33848074D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055348
CARBALLO DIAZ JESUS
33848074D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055347
CARBALLO FERNANDEZ DOMINGO JOSE
33334290E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055359
CARBALLO MARTINEZ JORGE
33553942R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055392
CARBALLO MARTINEZ RAUL
33553941T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055394
CARBALLO MARTINEZ RAUL
33553941T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055393
CARBALLO RODRIGUEZ JOSE
76579880T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055423
CARBONELL MENDEZ RAFAEL
33320500D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055460
CARIDAD MENDEZ SERAFIN
33846496H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055484
CARNICAS LUCENSES SA
A 27022151
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055533
CARNICAS LUCENSES SA
A 27022151
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055532
CARRASSCO GONZALEZ JUAN MANUEL
35992586R
MULTAS DE TRAFICO
2011
5170060
CARREIRA GANDOY JOSE MANUEL
33329221J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055740
CARREIRA NOCHE JAVIER
33317571R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055830
CARREIRA PENADO RUFINO
33574299A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055840
CARREIRA RIOS JOSE ANTONIO
33851654R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055878
CARREIRA RIOS JOSE ANTONIO
33851654R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055879
CARREIRAS PEREZ MARCOS
33546687Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055945
CARRERA YAÑEZ JORGE
33349004Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5055965
CARRICOBA OTERO JAVIER
33288951Q
MULTAS DE TRAFICO
2011
4974321
CASANOVA LOPEZ LUIS MANUEL
33339911P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5056170
CASTAÑAL FERNANDEZ JORGE
33328169L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5056293
CASTELAO GARCIA FELIX
33323454L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5056417
CASTELAO GARCIA FELIX
33323454L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5056415
CASTELAO GARCIA FELIX
33323454L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5056416
CASTELAO NOGUEIRAS JESUS
33307699L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5056429
CASTELO CORREDOIRA ANDRES BENJAMIN
32435159F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5056442
CASTRO AYUDE MARTA
76927601F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5056766
CASTRO CARBALLIDO DIEGO MANUEL
33536695G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5056800
CASTRO CARBALLIDO DIEGO MANUEL
33536695G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5056801
CASTRO CARBALLIDO DIEGO MANUEL
33536695G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5056802
CASTRO CUENCA JESUS
33818523J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5056853
CASTRO DIAZ JESUS
33580397Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5056898
11
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
CASTRO DIAZ JESUS
33580397Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5056899
CASTRO FERNANDEZ RAMON
33848623Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5056975
CASTRO GARCIA JOSEFA
33821750C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057026
CASTRO GONZALEZ JUAN AVELINO
33310833W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057058
CASTRO GONZALEZ JUAN AVELINO
33310833W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057059
CASTRO IGLESIAS YAGO
33540198B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057090
CASTRO MURILLO PEDRO HERNAN
34287668G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057290
CASTRO PUENTE JUAN JOSE
33315622F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057394
CASTRO PUENTE JUAN JOSE
33315622F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057395
CASTRO RODRIGUEZ CONSTANTINO
33319038L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057446
CASTRO SOILAN JOSE LUIS
33797228Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057513
CASTRO VILLAVERDE MARIA EMILIA
78785083D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057647
CATANA DANIEL
X 8893045A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057708
CEIDE LAMAS JOSE LUIS
33840266K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057899
CEIDE LAMAS JOSE LUIS
33840266K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057896
CEIDE LAMAS JOSE LUIS
33840266K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057897
CEIDE LAMAS JOSE LUIS
33840266K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057898
CEIDE LAMAS JOSE LUIS
33840266K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057903
CEIDE LAMAS JOSE LUIS
33840266K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057900
CEIDE LAMAS JOSE LUIS
33840266K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057901
CEIDE LAMAS JOSE LUIS
33840266K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5057902
CEPEDA PEÑA CRISTINA LILIANA
34286690
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058157
CERON ORTIZ JUAN CARLOS
X 7066204Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058223
CHANTRES ALONSO MANUEL ANTONIO
33856382Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058275
CHAS DELGADO JOSE CARLOS
33314041J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058357
CHEN CHANGCONG
X 3511507M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058378
CHIZA CHIZA JENNY MARIBEL
100294464
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058396
COASA SA
A 27025212
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058576
COASA SA
A 27025212
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058571
COASA SA
A 27025212
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058572
COASA SA
A 27025212
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058573
COASA SA
A 27025212
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058574
COASA SA
A 27025212
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058575
COBAS FERREIRO JUAN MIGUEL
33329218X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058607
COELHO MONTEIRO MANUEL JOAQUIM
X 8256298B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076660
COELHO MONTEIRO MANUEL JOAQUIM
X 8256298B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058715
COMANESCU NICU ADRIAN
X 7694289F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058775
COMBIS JUAN CARLOS
X 5216221M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058781
COMERCIAL SEIJAS GIL SLL
B 27294875
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058931
COMERCIAL SEIJAS GIL SLL
B 27294875
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058930
COMUNIDAD RR M INMACULADA
Q 2700042A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058972
CONCARGAL SL
B 27252006
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058976
CONCEICAO DA PINHEIRO JORGE
X 4598246V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5058977
CONEJOSA SL
B 27025139
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059097
CONESA IGLESIAS MA DEL ROSARIO
76556199
MULTAS DE TRAFICO
2011
5170068
CONFITERIA SILVA SL
B 27206390
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059106
CONGELADOS SIBERIA CB
E 27104389
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059110
CONSTRUCCIONES LUGO SL
B 27035138
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059232
12
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
CONSTRUCCIONES MARTVILL SL
B 27268499
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059239
CONSTRUCCIONES MARTVILL SL
B 27268499
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059240
CONSTRUCCIONES VANEDA SL
B 27178920
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059305
CONSTRUCCIONES VANEDA SL
B 27178920
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059306
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ROZAS SL
B 27209253
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059326
CORDERO GARCIA ALFONSO
33861635T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059472
CORDERO MELLA ROSA MARIA
33547718X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059475
CORLU MUSIC SL
B 27292176
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059524
CORRAL FERNANDEZ SIRO
33334009V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059632
CORRAL FERREIRO MARIA INES
33825789B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059634
CORRAL FERREIRO MARIA INES
33825789B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059633
CORRAL LOPEZ JOSE FRANCISCO
33310613N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059656
CORREA SENA WALTER MACEDONIO
X 8967923Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059755
CORREDOIRA FERREIRO MANUEL
33837513M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059806
CORREDOIRA RODRIGUEZ EUGENIO JOSE
33836596P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059877
CORREDOIRA SANCHEZ JUAN CARLOS
33846053N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059884
CORREDOIRA TEIJEIRO JOSE ANTONIO
33841095E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059888
CORTEZ JUAN MARCELO
X 5573955C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059924
CORTIÑAS MONTOYA ALEJANDRA
33336022Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059958
CORTIÑAS MONTOYA ALEJANDRA
33336022Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059959
CORTIÑAS MONTOYA ALEJANDRA
33336022Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059960
CORTIÑAS MONTOYA CARLOS
33508614
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059964
CORTIÑAS MONTOYA CARLOS
33508614
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059967
CORTIÑAS MONTOYA CARLOS
33508614
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059963
CORTIÑAS MONTOYA CARLOS
33508614
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059968
CORTIÑAS MONTOYA CARLOS
33508614
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059962
CORTIÑAS MONTOYA CARLOS
33508614
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059969
CORTIÑAS MONTOYA CARLOS
33508614
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972459
CORTIÑAS MONTOYA CARLOS
33508614
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059966
CORTIÑAS MONTOYA DOLORES
33537277B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059970
CORTIÑAS MONTOYA DOLORES
33537277B
MULTAS DE TRAFICO
2011
4973500
CORTIÑAS MONTOYA INMACULADA
33335886P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059978
CORTIÑAS MONTOYA JULIO
33335882G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059991
CORTIÑAS MONTOYA JULIO
33335882G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059990
CORTIÑAS MONTOYA LEANDRO
33335531K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059993
CORTIÑAS MONTOYA LEANDRO
33335531K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059992
CORTIÑAS MONTOYA MARIA MERCEDES
34254972Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059995
CORTIÑAS MONTOYA MARIA MERCEDES
34254972Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059996
CORTIÑAS MONTOYA MARIA ROSARIO
33329150B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060000
CORTIÑAS MONTOYA MARIA ROSARIO
33329150B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059998
CORTIÑAS MONTOYA MARIA ROSARIO
33329150B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059999
CORTIÑAS MONTOYA MARIA ROSARIO
33329150B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5059997
CORTIÑAS MONTOYA MERCEDES
33335885F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060003
CORTIÑAS MONTOYA MERCEDES
33335885F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060004
CORTIÑAS MONTOYA SALVADOR
34248453G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060005
COSTA TEIXEIRA SONIA ADELAIDA
X 2237734H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060119
CREACIONS MAXICAS SL
B 27193622
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060278
CREACIONS MAXICAS SL
B 27193622
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060280
13
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
CREACIONS MAXICAS SL
B 27193622
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060276
CREACIONS MAXICAS SL
B 27193622
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060277
CREACIONS MAXICAS SL
B 27193622
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060279
CREDILUGO SL
B 27327980
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060298
CUADRADO LOPEZ JOSE RICARDO ANTONIO
33557632B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060544
CUCHILLERIAAQUILINOSL
B 27039684
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060563
CUESTA GARCIA MARIA CONCEPCION
33776251S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060582
CUESTA GARCIA PEDRO J
33776788T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060583
CUESTA LENCE GALA
33333157Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060589
CUNEGAL SL
B 80012685
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060633
D Y J NUÑEZ LUGO SLL
B 27327998
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060718
DA PEÑA CEIDE RODRIGO
33832715Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094024
DAPENA RODIL MANUEL
33835885X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060793
DARRIBA SILVARREY MANUEL
33580597E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060897
DE LA CRUZ HERNANDEZ JOSE
33721439N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060416
DE LOS SANTOS PINALES PASCUALA
X 2926323X
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972925
DEBASA CIDERES ENRIQUE
33334851P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060941
DEBASA CIDERES ENRIQUE
33334851P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060940
DEBASA CIDERES ENRIQUE
33334851P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060938
DEBASA CIDERES ENRIQUE
33334851P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060939
DECORACIONES FIRVIDA CB
E 27163021
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5060952
DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS URBACONS SL
B 27301316
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061002
DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS URBACONS SL
B 27301316
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061003
DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS URBACONS SL
B 27301316
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061001
DESBROCES JARD A SL
B 27281146
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061006
DEVESA PAZOS ANA
76557422J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061117
DIAZ ARES ROCIO
33333469Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061248
DIAZ BUITRON DIANA PIEDAD
34289728V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061315
DIAZ CALA JOAQUIN
30792722T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061331
DIAZ CARBALLO CELESTINO
33330820W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061349
DIAZ CASTRO NOA
33331601R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061386
DIAZ CHAO MARIA ANTONIA
33318672K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061393
DIAZ DIAZ GERARDO
33829738G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061436
DIAZ DIAZ GERARDO
33829738G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061438
DIAZ DIAZ GERARDO
33829738G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061440
DIAZ DIAZ GERARDO
33829738G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061441
DIAZ GESTO M MAR
33317757A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061615
DIAZ GESTO M MAR
33317757A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061614
DIAZ IGLESIAS JUAN CARLOS
33324560K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061677
DIAZ INSUA CESAR
76562119H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061696
DIAZ MORENO OMAR
33348739G
MULTAS DE TRAFICO
2011
5035528
DIAZ OVIDE JOSE PLACIDO
33851294D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061931
DIAZ OVIDE JOSE PLACIDO
33851294D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061930
DIAZ PAZ MARIO
33804561N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061956
DIAZ PENA JUAN CARLOS
33326143V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5061963
DIAZ PIÑEIRO RAMON
33303676K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062044
DIAZ QUIROGA MIGUEL ANGEL
33540688H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062060
DIAZ REAL CARLOS
33813924Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062067
14
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
DIAZ REDONDO JOSE
33535738J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062075
DIAZ REY ANA MARIA
33331033P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062084
DIAZ REY MARIA
33340584Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062088
DIAZ SANCHEZ JOSE
6555479L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062176
DIAZ SANCHEZ JOSE
6555479L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062175
DIAZ SANCHEZ JOSE
6555479L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062177
DIAZ SENRA CARLOS
33822344Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062198
DIAZ VAZQUEZ JESUS ANTONIO
33776231H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062293
DIBAC AISLAMIENTOS E INSONORZACION SL
B 27354661
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062365
DIBAC AISLAMIENTOS E INSONORZACION SL
B 27354661
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062366
DIEGUEZ PAREDES PLACIDO
33741967R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062406
DIEGUEZ Y MONTOUTO CARLOS
33330263C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062401
DIEGUEZ Y MONTOUTO CARLOS
33330263C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062402
DIESEL Y RECTIFICADOS MAI RA SL
B 27122704
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062427
DIEZ BETRIU MARIA CARMEN
46333713Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062438
DIEZ LAGE MARIA TERESA
33604914M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062444
DIGON DIAZ PEDRO
46333742
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972412
DIMON GASIFICACION SL
B 27166388
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062484
DISGAL ALIMENTACION SL
B 27288166
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062533
DISLUGO SL
B 27204296
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062536
DISTRACCION VISUAL SL
B 27376235
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062547
DISTRACCION VISUAL SL
B 27376235
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062546
DOMINGUEZ LOPEZ MANUEL
33811523M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062838
DOMINGUEZ LOPEZ MANUEL
33811523M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062836
DOMINGUEZ PEREZ ANGELA
53181859V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062855
DOPAZO PEREZ JESUS
33843864P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062900
DORRIBO GUDE JORGE
33858787G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062963
DORRIBO GUDE JORGE
33858787G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062961
DORRIBO GUDE JORGE
33858787G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5062964
DOVALE CAO NICOLAS
34637000N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063026
DYSCOM CB
E 27114891
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063106
EDILUSA SL
B 27107309
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063120
EL ASSIRI MOHAMED
X 0653194V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063214
EL BHILAT MOHAMED
X 0551668J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063265
EL BHILAT MOHAMED
X 0551668J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063266
EL BHILAT MOHAMED
X 0551668J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063267
EL BOUCHIKHY ABDELFETTAH
X01288712E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063223
EL HADDAOUI NOUR EDDINE
1894P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063272
EL KABBI AHMED
X00534276D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063229
EL KABBI AHMED
X00534276D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063228
EL KADIR MOHA
1922
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063276
EL KHADIR MOHA
X 0970880G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063277
EL MOTOR NACIONAL SA
A 28060200
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063240
EL MOTOR NACIONAL SA
A 28060200
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063239
EL MOTOR NACIONAL SA
A 28060200
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063238
ELECTRODOMESTICOS TEIJEIRO SL
B 27248772
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063341
EMBARCACIONES PCG SL
B 27205095
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063376
EMPRESA MONTAÑA SA
A 27002625
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063474
15
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
ENCARNACION PIÑA DAGOBERTO
34281658C
MULTAS DE TRAFICO
2011
5043667
ENCIMERAS LUGO SL
B 27160860
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063506
ESMADER GALICIA SL
B 27239623
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063741
ESMADER GALICIA SL
B 27239623
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063742
ESMADER GALICIA SL
B 27239623
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063743
ESPADA LOPEZ MARIA JESUS
33311745V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063758
ESPADA LOPEZ MARIA JESUS
33311745V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063759
ESPADA LOPEZ MARIA JESUS
33311745V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063760
ESPADA LOPEZ MARIA JESUS
33311745V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063757
ESPARZA SANCHEZ ANGEL
33615727P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063762
ESSAADANILEKBIR
X 3954074Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063834
ESSAADANILEKBIR
X 3954074Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063835
ESSABIRI HABIB
X 5255489N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063836
ESTEVEZ JORGE JOSE MANUEL
46905403P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063914
ESTEVEZ JORGE JOSE MANUEL
46905403P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063913
ESTEVEZ JORGE JOSE MANUEL
46905403P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063912
ESTEVEZ JORGE LUIS
41004166L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063915
ESTREMEIRO ROMAY LORENZO
33857637G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063971
ETCHEVARRIA GARCIA ILDEFONSO DAVID
34635636M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5063986
EXPLOSIVOS DE LUGO SEGURIDAD SL
B 27199579
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064253
EXPOSITO CANDAL LUIS
33840124V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064278
EXPOSITO CANDAL LUIS
33840124V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064279
EXPOSITO FAUSTE LUIS JOSE
33329077F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064292
EXPOSITO FAUSTE LUIS JOSE
33329077F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064293
FACORRO CASAL MANUEL
33226048H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064412
FACORRO CASAL MANUEL
33226048H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064413
FANEGO CAMPO JOSE
33856967R
MULTAS DE TRAFICO
2011
5044305
FANEGO CAMPO MANUEL
33314865D
MULTAS DE TRAFICO
2011
5043645
FARIÑAS FERNANDEZ CARLOS
33335765W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064509
FARIÑAS FERNANDEZ CARLOS
33335765W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064506
FARIÑAS FERNANDEZ CARLOS
33335765W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064507
FARIÑAS FERNANDEZ CARLOS
33335765W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064508
FARREGUT VAZQUEZ ARIADNA
33550603C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064579
FATHALLAD JILALI
X 0664888G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064584
FATHALLAD JILALI
X 0664888G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064583
FATHALLAH RAHAL
X00588933H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064587
FATHALLAH RAHAL
X00588933H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064586
FATHALLAH RAHAL
X00588933H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064589
FATHALLAH RAHAL
X00588933H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064585
FATHALLAH RAHAL
X00588933H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064588
FERNANDES RODRIGUEZ SANDRA MARIA
33542618Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064716
FERNANDEZ ABUIN RAMIRO
33302530W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064787
FERNANDEZ ARMESTO JOSE LUIS
33312525S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064910
FERNANDEZ BARREIRO MANUEL
33314634P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064942
FERNANDEZ BLANCO SEGUNDO
76567152Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064990
FERNANDEZ BOUZAS MANUEL JESUS
33327705S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5065001
FERNANDEZ CAMPOS Mª DEL CARMEN
33302151Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5065067
FERNANDEZ CARBALLAL MANUEL EMILIO
33838373Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5065074
16
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
FERNANDEZ CASTRO PABLO MARIA
33829322W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5065191
FERNANDEZ DE LA VEGA SENRA DIEGO ANTONIO
33336967P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064730
FERNANDEZ DEL HUERTO MANUEL
34252755M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066080
FERNANDEZ DOMINGUEZ LUIS
34908597
MULTAS DE TRAFICO
2010
4774964
FERNANDEZ DORADO JUAN ANTONIO
33313731W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5065380
FERNANDEZ FERNANDEZ FORTUNATO
33771786N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5065533
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE
33791302R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5065589
FERNANDEZ GARCIA JOSE RAMON
76911593F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5065875
FERNANDEZ GOMEZ JESUS HORACIO
33302989R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5065946
FERNANDEZ GOMEZ JESUS HORACIO
33302989R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5065950
FERNANDEZ GOMEZ JESUS HORACIO
33302989R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5065949
FERNANDEZ GOMEZ JESUS HORACIO
33302989R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5065947
FERNANDEZ GOMEZ JESUS HORACIO
33302989R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5065948
FERNANDEZ GONZALEZ AVELINO
33327943T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5065987
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE FELIX
10032851K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066009
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS
33840400V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066010
FERNANDEZ GUTIERREZ ISABEL
33856836P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066064
FERNANDEZ GUTIERREZ ISABEL
33856836P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066065
FERNANDEZ HERRERA GABRIEL
53165416L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066074
FERNANDEZ LOPEZ BELEN
33337878E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066224
FERNANDEZ LOPEZ DANIEL
33334267E
MULTAS DE TRAFICO
2011
4973634
FERNANDEZ LOPEZ JOSE MANUEL
33340366A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066322
FERNANDEZ LOPEZ JOSE RAMON
76938762
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972955
FERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLOS
33308107J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066344
FERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLOS
33308107J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066345
FERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLOS
33308107J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066342
FERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLOS
33308107J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066341
FERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLOS
33308107J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066347
FERNANDEZ LOPEZ MANUEL
33842588C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066392
FERNANDEZ LOPEZ MARIA NIEVES SLNE
B 27308501
MULTAS DE TRAFICO
2010
4776933
FERNANDEZ LOPEZ RUBEN
33321060V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066469
FERNANDEZ LUACES JOSE ANGEL
33314382D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066500
FERNANDEZ MERA CARLOS
33774709Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066603
FERNANDEZ MURUAIS JOSE ENRIQUE
33852168D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066646
FERNANDEZ PARAFITA SL
B 36543486
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064739
FERNANDEZ PARAFITA SL
B 36543486
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5064738
FERNANDEZ PIÑEIRO JOSE
33745300E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066966
FERNANDEZ PIÑEIRO JOSE
33745300E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066967
FERNANDEZ PUENTES EVA ANASTASIA
33329561P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5067004
FERNANDEZ RAPOSO FRANCISCO
33827036
MULTAS DE TRAFICO
2011
4974291
FERNANDEZ REAL ALFONSO ENRIQUE
33835400P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5067046
FERNANDEZ REY MANUEL CARLOS
33815027J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5067078
FERNANDEZ RIVEIRA JUAN CARLOS
33306842J
MULTAS DE TRAFICO
2011
4973430
FERNANDEZ RIVEIRA JUAN CARLOS
33306842J
MULTAS DE TRAFICO
2011
5170216
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON
33345172W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5067193
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN
33848656Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5067220
FERNANDEZ RUBIO JUAN JOSE
50802342B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5067265
FERNANDEZ SANTIN ANTONIO MANUEL
33323215X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5067334
17
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
FERNANDEZ TRASEIRA PABLO
33341191T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5067444
FERNANDEZ TRUQUE CARLOS
33326556Q
MULTAS DE TRAFICO
2011
4975080
FERNANDEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS
33817342M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5067584
FERNANDEZ VILARIÑO JOSE ALFREDO
33604466V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5067700
FERNANDEZ YEBRA MARIA MAR
33333380D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5067747
FERRAÑOL SL
B 27234129
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5067766
FERREIRA FERNANDEZ LUCIA
36136343P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5067773
FERREIRO FERNANDEZ XOSE MANOEL
33308295V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5067878
FERREIRO NEIRA JOSE ANTONIO
33350916L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5067992
FERREIRO VAZQUEZ DIEGO
33829523L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5068138
FERRO RIVAS BIBIANA
34637612A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5068271
FIGUEROA CASTRO MARIA LUZ
33847376R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5068371
FIGUEROA CASTRO MARIA LUZ
33847376R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5068372
FIGUEROA LOPEZ PABLO LUIS
33319453C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5068381
FLETCHER GARCIA WILSON ALEXANDER
X 5947355S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5068435
FOLGUEIRA BAO MARIA ELENA
33324684F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5068628
FOMPEDRIÑA MARTINEZ AURORA
33308223
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972959
FONSECA GONZALEZ JUAN ANTONIO
39032179Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5068758
FONTAO PEDROSA ANA MARIA
33844504G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5068793
FONTAO PEDROSA ANA MARIA
33844504G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5068794
FONTELA PEREZ JOSE
33837680B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5068836
FONTELA PEREZ JOSE
33837680B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5068835
FORMOSO VARELA MARINA
33349292M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5068866
FRAGA GUISADO JESUS JUAN
32754485R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069023
FRANCISCO BOUZAS LUCIANO
36049567B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069092
FRANCO GONZALEZ OSCAR
33349282H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069144
FRANCO LOPEZ CELSO
33318879K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069152
FRANCO MONTES NAZARET
33307629H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069162
FRANCO TEIJIDO JESUS
33858798S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069181
FREIRE BLANCO JESUS
34224682S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069258
FREIRE FERNANDEZ FERNANDO
51919950A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069286
FREIRE RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
33575143L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069327
FREIRE VENTOSINOS JESUS
33591435G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069352
FRESCO BARREIRA ANA
36132598N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069370
FUENTES ROSARIO ALEXIS
X 8000377B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069611
FULGENCIO DE MAYOR DANIEL
36575810Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069621
FULGENCIO MAYOR PATRICIA
33351537L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069622
GABARRE CORTIÑAS SUSANA
33336051N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069699
GABARRES JIMENEZ DOLORES ELVIRA
33336684R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069701
GABARRES JIMENEZ MARIA CONCEPCION
33333031M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069702
GABARRI MONTOYA JOSE
33336579B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069717
GABARRI MONTOYA JOSE
33336579B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069718
GABARRI MONTOYA JOSE MANUEL
34242082G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069719
GABARRI MONTOYA TERESA
33329875T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069728
GABARRI MUÑOZ ISABEL
71157502X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069730
GABARRI MUÑOZ ISABEL
71157502X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069729
GALACUATIC SL
B 27308683
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069789
GALACUATIC SL
B 27308683
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069788
18
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
GALIOBRA CB
E 27044593
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5069914
GALLEGO RIVAS SONIA
33343046
MULTAS DE TRAFICO
2011
5045885
GALLEGO VAZQUEZ AGUSTIN JOSE
33860564X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070023
GALLEGOS YSTILART ABEL
X 3206409W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070027
GANADOS PIAS SL
B 27283118
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070072
GANCEDO CRUZ CARLOS MANUEL
33306338S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070077
GARAJE AMERICANO DE LUGO SL
B 27002690
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070184
GARCES GABRIEL DE JESUS
X 7084670A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070219
GARCIA ANGEL LUIS
Y 0131542L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071645
GARCIA ANGEL LUIS
Y 0131542L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071647
GARCIA ANGEL LUIS
Y 0131542L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071646
GARCIA AREVALO HERRERO ANTONIO JAVIER
30497252B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070220
GARCIA BOBADILLA PROSPER FRANCISCO JOSE JESUS
33796710G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070227
GARCIA BOBADILLA RATON FRANCISCO RAFAEL
33341430D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070229
GARCIA BOBADILLA RATON JUAN
33345890F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070230
GARCIA CANDAOSA MANUEL
11339437T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070473
GARCIA CASTELO JUAN JOSE
33859534S
MULTAS DE TRAFICO
2011
5172772
GARCIA CASTELO JUAN JOSE
33859534S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070520
GARCIA CASTELO JUAN JOSE
33859534S
MULTAS DE TRAFICO
2011
5170089
GARCIA CASTELO JUAN JOSE
33859534S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070519
GARCIA COSTA VICTORINO
33591510X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070567
GARCIA FERNANDEZ DE SOTO ANTONIO
33315772L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070646
GARCIA FERNANDEZ DE SOTO ANTONIO
33315772L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070647
GARCIA FERNANDEZ DE SOTO ANTONIO
33315772L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070648
GARCIA FERNANDEZ PALOMA
33334351Z
MULTAS DE TRAFICO
2011
5043635
GARCIA FERRANDIZ LUIS CARLOS
33318145T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070719
GARCIA FRAGA YAIZA
34285434R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070761
GARCIA GONZALEZ ANA MARIA
32405919
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972922
GARCIA IGLESIAS ADOLFO
9685138E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070954
GARCIA IGLESIAS ADOLFO
9685138E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5070953
GARCIA LOPEZ BRUNO ANTONIO
33306186R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071031
GARCIA MARTINEZ JOSE RAMON
33713393Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071122
GARCIA MENDEZ MARIA
33344316C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071164
GARCIA MENDEZ MARIA SONIA
33336100S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071170
GARCIA OSORIO CLAUDIA PATRICIA
X03853194G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071231
GARCIA PENA MAGIN
33806175Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071281
GARCIA PEREZ JOSE ANTONIO
33337352W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071299
GARCIA PINTO LOLA
32845023B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071329
GARCIA PRADO JULIA
33850272E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071351
GARCIA REIMUNDO RAMON MARIA
76558409B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071387
GARCIA RODIL GIMENA
33816006A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071419
GARCIA RODRIGUEZ ANDRES
33850995D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071424
GARCIA RODRIGUEZ MARIA ELENA
33540225S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071455
GARLO MAQUINARIA SL
B 27015130
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071660
GARRIDO FILGUEIRAS MANUEL
76403620N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071665
GARRIDO ROMERA JUAN FRANCISCO
26196889G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071671
GARROTE BETORET FRANCISCO RAMON
52744562L
MULTAS DE TRAFICO
2011
5033073
GARROTE BETORET FRANCISCO RAMON
52744562L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071676
19
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
GASALLA RODRIGUEZ PEDRO
33316668H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071708
GASALLA RODRIGUEZ PEDRO
33316668H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071709
GAVIN MUINELO JOSE MANUEL
33844812J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071787
GAY GARCIA JESUS ANGEL
33852504T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071809
GAY MATEO JAVIER
11425455K
MULTAS DE TRAFICO
2011
4966068
GAY MATEO JAVIER
11425455K
MULTAS DE TRAFICO
2011
4966067
GAY MATEO JAVIER
11425455K
MULTAS DE TRAFICO
2011
4966080
GAY MATEO JAVIER
11425455K
MULTAS DE TRAFICO
2011
4973515
GAY MATEO JAVIER
11425455K
MULTAS DE TRAFICO
2011
4975073
GAYOSO ROZAS ELISEO EMILIO
33837734L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071917
GESTELVIT SL
B 39561386
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5072010
GIM PASANS SL
B 15879224
MULTAS DE TRAFICO
2010
4777151
GIMENEZ ESCRIBANO ENRIQUE JESUS
33856267Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5072112
GIMENEZ GIMENEZ VICTORIA
33817158M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076788
GIRON SANCHEZ JUAN GABRIEL
33253532V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5072141
GOMEZ ALVAREZ PEDRO LUIS
10735681V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5072239
GOMEZ BESTEIRO J LUIS
33840691D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5072267
GOMEZ JIMENEZ SERAFIN
2265372X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5072528
GOMEZ LAGE MARIA DE LOS ANGELES
33336642M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5072532
GOMEZ PORTELA JESUS
33846051X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5072668
GOMEZ PORTELA JESUS
33846051X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5072667
GONCALINHO PEREIRA JOSE FELIPE
X 5482422G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5072868
GONZACOCA LUGO SA
A 36712768
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5074298
GONZALEZ ALVAREZ MONSERRAT
33327999
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5072950
GONZALEZ DIAZ JOSE LUIS
33311751T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073196
GONZALEZ DIAZ MARIA PILAR
32785063N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073207
GONZALEZ FANEGO ANTONIO CARLOS
22723262K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073225
GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO
33808545V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073232
GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO
33808545V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073233
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA ISABEL
33318443E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073298
GONZALEZ FLORES DAVID
33543931H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073335
GONZALEZ FLORES DAVID
33543931H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073334
GONZALEZ FOLGUEIRA RUBEN
33537937G
MULTAS DE TRAFICO
2010
4773823
GONZALEZ FRAGA JOSE
76568428W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073351
GONZALEZ GIL CARLOS
33323035Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073401
GONZALEZ GONZALEZ GLORIA
76583860R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073425
GONZALEZ LESAOLA MENDEZ JOSE LUIS
7227342Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5072894
GONZALEZ LOPEZ CARLOS
32836597A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073544
GONZALEZ MENDEZ JUAN CARLOS
22732127P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073697
GONZALEZ MORENO LEONARDO ANTONIO
34291430V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073735
GONZALEZ NUÑEZ BEATRIZ
33348714W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077852
GONZALEZ OTERO GERARDO
33834304Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073776
GONZALEZ OTERO GERARDO
33834304Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073777
GONZALEZ PENA MARIA SOL
33334504Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073811
GONZALEZ RAMIREZ SARA LOURDES
X 6316429P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5073882
GONZALEZ SALVADORES MIGUEL
33331010P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5074051
GONZALEZ SOENGAS LUIS FELIPE
33330097S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5074107
GONZALEZ SOENGAS LUIS FELIPE
33330097S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5074108
20
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
GONZALEZ SUAREZ ALFREDO
34582480W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5074114
GONZALEZ TRIGO ANTONIO
35326448N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5074137
GONZALEZ YAÑEZ JESUS
33303171E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5074242
GONZALEZ YAÑEZ JESUS
33303171E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5074241
GORGOSO DE LA PEÑA JESUS
33319501
MULTAS DE TRAFICO
2010
4965996
GRANDIO ASCARIZ JOSE MANUEL
33337821B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5074368
GREGORIO CALOTO JORGE JAVIER
33344413W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5074483
GRUPO INDASA TELECOM SA
A 79276341
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5074757
GRUPO INDASA TELECOM SA
A 79276341
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5074755
GRUPO INDASA TELECOM SA
A 79276341
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5074756
GUERRA MACIAS JOSE
28556279P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5074803
GUERRA MACIAS JOSE
28556279P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5074804
GUERRERO SEIJAS ALICIA
43498420S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5074871
HDYLI ABDELILAH
X 3083437B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075009
HENAO ORTIZ ALONSO DE JESUS
X 7612792E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075012
HENAO ORTIZ YAMID SEBASTIAN
X 4341883N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075013
HENAO ORTIZ YAMID SEBASTIAN
X 4341883N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075014
HENAO ORTIZ YAMID SEBASTIAN
X 4341883N
MULTAS DE TRAFICO
2011
5172922
HERMANOS BARREIROS SL
B 27014265
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075047
HERMANOS LOUREIRO CB
E 27025469
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075055
HERMANOS LOUREIRO CB
E 27025469
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075054
HERMANOS PEREZ FERREIRO CB
E 27326701
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075060
HERNANDEZ BORJA JESUS
13110704Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075119
HERNANDEZ ISAAC RENE
33558516K
MULTAS DE TRAFICO
2011
4975108
HERNANDEZ JIMENEZ RAFAEL
9299637R
MULTAS DE TRAFICO
2010
4903627
HERNANDEZ VAZQUEZ J MIGUEL
33825514N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075168
HERRAN EXPOSITO MANUEL JESUS
33321524K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075183
HERRES RAIGOSO FRANCISCO MANUEL
10831212Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075233
HMIMID ABDELLATIF
X 8491148P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075285
HOUSNI MOHAMED
X 0551656R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075401
HOUSNI MOHAMED
X 0551656R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075402
HOUSNI MOHAMED
X 0551656R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075400
HRIMOV BELGACEM
X 0567930Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075405
HRIMOV BELGACEM
X 0567930Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075404
IETUM TAHER NEDAL
33300376X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075532
IETUM TAHER NEDAL
33300376X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075533
IGATEL SL
B 27300730
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075535
IGATEL SL
B 27300730
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075534
IGLESIAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
33302300W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075657
IGLESIAS RODRIGUEZ MARIA JOSE
33321031B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075908
IGLESIAS ROZAS ANTONIO RODRIGO
33535222A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075917
IGLESIAS SANCHEZ JOSE
33855128W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075925
IGLESIAS SANCHEZ JOSE
33855128W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075926
IGLESIAS SEIJAS JOSE LUIS
14863148L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5075933
INDUSTRIAL DE CONEJOS LUCENSES SL
B 27209469
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076135
INMOLUGO SL
B 27230945
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076227
INMOREX CB
E 27354737
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076228
INSTALACIONES DIAZ TEJEIR O SL
B 80503352
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076252
21
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
INSTRAGAS SL
B 27182435
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076282
INSUA TRABADELO SEBASTIAN I
53125887G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076287
INT CHAPA MADERAS PAIPORTA SA
A 96421490
MULTAS DE TRAFICO
2010
4777110
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076335
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076334
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076333
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076332
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076331
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076329
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076328
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076327
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076336
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076330
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076340
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076352
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076353
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076354
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076367
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076368
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076369
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076370
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076371
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076372
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076320
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076355
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076349
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076338
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076337
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076326
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076325
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076324
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076373
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076323
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076374
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076321
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076342
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076375
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076356
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076357
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076358
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076359
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076360
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076361
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076362
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076363
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076364
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076351
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076366
22
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076350
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076376
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076348
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076377
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076347
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076346
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076345
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076344
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076343
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076378
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076339
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076365
INVERSIONES SERVICIOS INTERMEDIACIONES SA
A 28484053
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076341
ISAURO ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL
B 27305911
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076449
IZQUIERDO GUERRERO DORACELI
X 7705405Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076465
JALLAB MOURAD
X 5711505F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076564
JATO PEREZ JOSEFA
33598250B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076640
JC MONTEIRO LDA
N 0103675E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076659
JIMENEZ BORJA ANTONIO
33336557N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076743
JIMENEZ BORJA ANTONIO
33808745X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5072102
JIMENEZ BORJA ANTONIO
33808745X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5072103
JIMENEZ BORJA ANTONIO
33808745X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5072104
JIMENEZ BORJA ANTONIO
33808745X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5072105
JIMENEZ CORTIÑAS EMILIO
33545871A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076750
JIMENEZ FERRERUELA ARACELI
35582648S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076754
JIMENEZ GABARRI ALEJO
33315794H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076755
JIMENEZ JIMENEZ MARIA ISABEL
71172142E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076781
JIMENEZ JIMENEZ MARIA ISABEL
71172142E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076780
JIMENEZ JIMENEZ MARIA ISABEL
71172142E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5071473
JIMENEZ JIMENEZ MARIO
71158069W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076782
JIMENEZ JIMENEZ MARIO
71158069W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076783
JIMENEZ JIMENEZ RAFAEL
9309350P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076785
JIMENEZ MONTOYA ADELA
33820592N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076796
JIMENEZ MONTOYA ADELA
33820592N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076795
JIMENEZ MONTOYA ANTONIO
33349870P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076798
JIMENEZ MONTOYA AURELIO
33329133V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076799
JIMENEZ MONTOYA FELIPE
33341703Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076800
JUL SOMOZA EDELMIRA
33583523G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076934
KANZ AICHA
X 9405041L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076974
KANZ AICHA
X 9405041L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5076975
LABRADOR LOPEZ JAVIER
33540257R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077106
LAGE GONZALEZ SARA
33547121B
MULTAS DE TRAFICO
2011
4973690
LAGE GONZALEZ SARA
33547121B
MULTAS DE TRAFICO
2011
4973691
LAGE HORTAS MANUEL
33837069K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077210
LAMAGRANDE SAAVEDRA ANTONIO
33856137E
MULTAS DE TRAFICO
2011
4974136
LAMAS RIOS JESUS
33535683G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077418
LAPEA SL
B 27117092
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077563
LATAS AGRELO JOSE ANTONIO
33539705R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077612
23
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
LATAS REAL ADRIAN
33548054R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077645
LAVANDEIRA CARREIRA ALBERTO
33342763P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077027
LEGASPI BASANTA JACINTO ANTONIO
33808509G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077832
LEGUIMEX SL
B 27279405
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077878
LEGUIMEX SL
B 27279405
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077876
LEGUIMEX SL
B 27279405
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077872
LEGUIMEX SL
B 27279405
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077875
LEGUIMEX SL
B 27279405
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077870
LEGUIMEX SL
B 27279405
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077871
LEGUIMEX SL
B 27279405
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077874
LEGUIMEX SL
B 27279405
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077873
LEIVAS FERNANDEZ ROBERTO SANTIAGO
33310499J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077909
LENCE CORTIÑAS JESUS LISARDO
33841189R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077970
LENCE CORTIÑAS JESUS LISARDO
33841189R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077972
LENCE CORTIÑAS JESUS LISARDO
33841189R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5077971
LIJO ALONSO JOSE RICARDO
3084431Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5078100
LILLO REQUEJO TERESA
33836653L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5078103
LIRIANO VAZQUEZ LUZ MARIA
33552340D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5078195
LLOPIS DE LA VEGA JUANA MARIA
33244047
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972859
LODEIRO PEREZ LAURA
33824978M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5066560
LOMBAO VEIGA MARIA ESTHER
33780437S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5078568
LOMBARDIA MENDEZ VIRGINIA
33313203A
MULTAS DE TRAFICO
2011
5045555
LOMBARDIA MENDEZ VIRGINIA
33313203A
MULTAS DE TRAFICO
2011
5043616
LOMBARDIA MENDEZ VIRGINIA
33313203A
MULTAS DE TRAFICO
2011
5043649
LONGONI MARTINEZ ARNAUD CARMEN
33751761C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5078714
LOPES MANUEL LUIS
X01671193J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5078718
LOPEZ AGRAFOJO CAMILO
33307923J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5078824
LOPEZ ALBUERNE EVA MARIA
33335773X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5078833
LOPEZ ALBUERNE EVA MARIA
33335773X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5078832
LOPEZ ARMENTEROS ANTONIO
34282497P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5078972
LOPEZ ARMENTEROS ANTONIO
34282497P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103881
LOPEZ BARRIO JOSE MANUEL
33856993G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079045
LOPEZ BARRIO JOSE MANUEL
33582659Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079046
LOPEZ BLANCO DAVID
10018609Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079087
LOPEZ BRUZOS JOSE LUIS
33316085X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079124
LOPEZ CAMPOS JUAN ANTONIO
33327368T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079182
LOPEZ CARREIRA JOSE LUIS
33330939Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079234
LOPEZ CARREIRA JOSE LUIS
33330939Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079235
LOPEZ CARRERA JOSE
76560514T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079242
LOPEZ CELA FLAVIO
33548892B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079350
LOPEZ CRESPO MANUEL
77404917G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079442
LOPEZ CRESPO MANUEL
77404917G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079443
LOPEZ DIAZ BASILIO MIGUEL
33839538Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079483
LOPEZ DOMINGO ANDRES
32654006D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079582
LOPEZ EIRANOVA JOSE
33573418L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079600
LOPEZ FERNANDEZ ALBERTO
33338328N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079640
LOPEZ FERNANDEZ ALBERTO
33338328N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079639
LOPEZ GADRAMAN MARCOS ANTONIO
33348764Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079971
24
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
LOPEZ GADRAMAN MARCOS ANTONIO
33348764Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5079970
LOPEZ GARCIA CONCEPCION
33596042B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5080033
LOPEZ GOMEZ ALBERTO
33329416
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5080130
LOPEZ GONZALEZ MARIA NIEVES
33351534Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5080255
LOPEZ GUTIERREZ JUAN JOSE
13663561C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5080329
LOPEZ IGLESIAS MARIA QUEILA
33544105P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5080388
LOPEZ JACOME ENRIQUE C
33860525V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5080401
LOPEZ LIZ PILAR
33742166Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5080482
LOPEZ LOPEZ FRANCISCA
33592539G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5080584
LOPEZ LOPEZ IGNACIO
33844627N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5080608
LOPEZ LOPEZ OFELIO
34228377F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5080849
LOPEZ LOPEZ RAQUEL
33305343D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5080870
LOPEZ LOPEZ ROBERTO
76577538G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5080871
LOPEZ LOPEZ SUSANA
33336915W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5080892
LOPEZ LOPEZ SUSANA
33336915W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5080893
LOPEZ LORCA ALMUDENA FRANCISCA
33315190N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5080899
LOPEZ OCAMPO CRISTINA
33549019T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5081186
LOPEZ PENA MARIA SOL
33329975P
MULTAS DE TRAFICO
2011
5172884
LOPEZ PEREZ MARIA VICTORIA
33775118M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5081450
LOPEZ PEREZ MARIA VICTORIA
33775118M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5081451
LOPEZ PICADO JOSE MANUEL
33324508S
MULTAS DE TRAFICO
2011
5174187
LOPEZ PIMENTEL MARTA MARIA
33325191P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5081473
LOPEZ PIÑEIRO BEGOÑA
33348804T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5081476
LOPEZ RIVAS ANTON
33834675L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5081725
LOPEZ RIVAS ANTON
33834675L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5081723
LOPEZ RIVAS ANTON
33834675L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5081724
LOPEZ RODIL MANUEL
33725917M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5081757
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA
34247066C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5081858
LOPEZ RODRIGUEZ OLIVA
33792134M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5081929
LOPEZ SANCHEZ MANUEL
33330580S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082050
LOPEZ SEISDEDOS MARIA LUZ
76502221N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082142
LOPEZ SEOANE FERNANDO
33738632R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082144
LOPEZ SEOANE JOSE MANUEL
33828722T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082146
LOPEZ VAZQUEZ PABLO AMADEO
33334480M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082484
LOPEZ VENTOSA GUILLERMO
33860364V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082514
LOPEZ VISPO DANIEL
33814023K
MULTAS DE TRAFICO
2011
5172964
LOPEZ VISPO JOSE LUIS
34249579A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082594
LOPEZ VISPO JOSE LUIS
34249579A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082595
LOPEZOR SL
B 27006568
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082625
LOPEZOR SL
B 27006568
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082623
LOPEZOR SL
B 27006568
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082624
LORENZO FERNANDEZ GUSTAVO
33317051X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082686
LORENZO FERNANDEZ MARIA ANGELES
33844797K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082697
LORENZO FERNANDEZ MARIA ANGELES
33844797K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082696
LORENZO LODEIRO TAMARA
33551899M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082717
LORENZO MARTINEZ RAFAEL
33187830A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082730
LORENZO MARTINEZ RAFAEL
33187830A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082731
LORENZO RODRIGUEZ PEDRO
33343872J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082774
25
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
LOS PINOS QUINDOS SL
B 27012145
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082804
LOS PINOS QUINDOS SL
B 27012145
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082803
LOSADA RODRIGUEZ ROBERTO
36126381M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082921
LOURES LOPEZ DAVID
33545264V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5082982
LOUZAO MOSQUERA JOSE MANUEL
76333783A
MULTAS DE TRAFICO
2011
5033309
LOUZAO MOSQUERA JOSE MANUEL
76333783A
MULTAS DE TRAFICO
2011
5035574
LOZANO PARDIÑO PABLO
32651447A
MULTAS DE TRAFICO
2011
5045678
LOZANO PARDIÑO PABLO
32651447A
MULTAS DE TRAFICO
2011
5173156
LUCENSE MOTOR SA
A 27100312
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083236
LUCENSE MOTOR SA
A 27100312
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083237
LUCENSE MOTOR SA
A 27100312
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083238
LUCENSE MOTOR SA
A 27100312
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083239
LUCUS GAS SL
B 27179415
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083256
LUCUS GAS SL
B 27179415
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083257
LUGILDE FLORES MANUEL ANGEL
33805148R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083393
LUGILDE FLORES MANUEL ANGEL
33805148R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083392
LUGILDE VELEZ JOSE LUIS
33840839L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083446
LUGILDE VELEZ JOSE LUIS
33840839L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083447
LUGILDE VELEZ JOSE LUIS
33840839L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083448
LUGO CENTRAL DISTRIBUIDOR A
B 27045038
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083464
LUGO EDIFICACIONES METROPOL SL
B 27215433
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083467
LUGO EDIFICACIONES METROPOL SL
B 27215433
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083468
LUGOPAUCONS SL
B 27190826
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083697
M V GESTION LUGO SL
B 27210178
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088043
MACEDA MORO JOSE MARIA
33335859G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083837
MACHADO GAIO ALVES MARIA ELENA
X 1573415P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083859
MACHADO GAIO ALVES MARIA ELENA
X 1573415P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083862
MACHADO GAIO ALVES MARIA ELENA
X 1573415P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083861
MACHADO GAIO ALVES MARIA ELENA
X 1573415P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083860
MACHADO LUIS
C 000026
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083886
MACIÑEIRAS CELA ALBERTO
33312659B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083922
MADEIRAS GALEGO BOLIVIANAS SL
B 27379783
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083967
MADEIRAS GALEGO BOLIVIANAS SL
B 27379783
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083966
MADEIRAS GALEGO BOLIVIANAS SL
B 27379783
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5083965
MAIA FERREIRA MANUEL FERNANDO
35590510B
MULTAS DE TRAFICO
2011
5173102
MAIRA VAZQUEZ GENOVEVA
33591249W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084079
MAKRAN AHMED
127513
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084087
MALLO SUAREZ MARIA JOSE
36091221N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084108
MANEIRO GARCIA JOSE
33329477Q
MULTAS DE TRAFICO
2011
5035628
MANTENIMIENTOS LUGO SL
B 27189281
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084176
MARIAN RAMADAN
X 4812483D
MULTAS DE TRAFICO
2011
5045662
MARIÑAS GUITIAN EULALIO J
33800338K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084277
MARINESCU ION
X 6796964G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084265
MARKETTA TUURE KAISA
X 5305166D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084311
MARQUES PACHECO ARMANDO
X 7317304S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084351
MARQUEZ DIAZ JOSE MANUEL
33828596N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084373
MARQUEZ DIAZ JOSE MANUEL
33828596N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084372
MARQUEZ MARCOS ANTONIO RAUL
33682030W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084384
26
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
MARQUEZ MARCOS ANTONIO RAUL
33682030W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084382
MARQUEZ MARCOS ANTONIO RAUL
33682030W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084383
MARTIN CASAS MARIA NIEVES
33328152W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084410
MARTINEZ CARBALLO MARIA ANGELES
32643540P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084657
MARTINEZ CASTRO LUIS ALBERTO
33850029D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084672
MARTINEZ CASTRO LUIS ALBERTO
33850029D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084673
MARTINEZ DIAZ MODESTO
33339533K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084710
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO
33714896R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084730
MARTINEZ FERNANDEZ JESUS ANGEL
33344537B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084740
MARTINEZ FERNANDEZ JESUS ANGEL
33344537B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084739
MARTINEZ FOLGUEIRA CESAR
33311708A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084763
MARTINEZ FOLGUEIRA CESAR
33311708A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084765
MARTINEZ FOLGUEIRA CESAR
33311708A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084764
MARTINEZ GONZALEZ ANGEL
47379744
MULTAS DE TRAFICO
2011
4971594
MARTINEZ ILLESCAS BENEDICTO JOSE LUIS
50279346N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084576
MARTINEZ ILLESCAS BENEDICTO JOSE LUIS
50279346N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084578
MARTINEZ ILLESCAS BENEDICTO JOSE LUIS
50279346N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5084577
MARTINEZ LEGASPI VICENTE
33997412P
MULTAS DE TRAFICO
2011
5169876
MARTINEZ PEREZ SARA
33539843
MULTAS DE TRAFICO
2011
4974997
MARTINEZ RIAL JOSE LUIS
36063145L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085005
MARTINEZ SARCEDA JOSE MANUEL
33806373F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085056
MARTINEZ SEREN VANESSA
33536327G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085065
MARTINHO PINTO JOSE GABRIEL
X 2877770X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085136
MAS MAS JOSEFA
74190856D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085172
MATADERO INDUSTRIAL DE CO NEJOS LU
B 27183482
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085260
MATADERO INDUSTRIAL DE CO NEJOS LU
B 27183482
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085258
MATADERO INDUSTRIAL DE CO NEJOS LU
B 27183482
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085259
MATEI DIDA
X 6935934P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085276
MATEI DIDA
X 6935934P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088889
MATOS DE SILVA JORGE MANUEL
X 2799784V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085360
MAXLU SL
B 27028224
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085368
MAYOR VAZQUEZ VICENTE
33598838R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085402
MAZOY FERNANDEZ SANTIAGO CONSTANTINO
33310074W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085420
MAZOY FERNANDEZ SANTIAGO CONSTANTINO
33310074W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085419
MEDINA PEREZ VICENTA MARIA
12775784
MULTAS DE TRAFICO
2011
4974296
MEDIO
B 27355353
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085465
MEILAN PEREZ ANGEL
33838102L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5113571
MENDES JORGE ARMANDO
Y 1459289E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085738
MENDEZ BAAMONDE ISABEL
33547073D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085740
MENDEZ FARIÑAS JOSE ANTONIO
33820099W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085842
MENDEZ FARIÑAS JOSE ANTONIO
33820099W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085843
MENDEZ LOMBAO ANGEL
33860716R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085953
MENDEZ LOMBAO ANGEL
33860716R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085952
MENDEZ LOMBAO ANGEL
33860716R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085951
MENDEZ LOMBAO ANGEL
33860716R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090535
MENDEZ LOMBAO ANGEL
33860716R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090536
MENDEZ LOMBAO ANGEL
33860716R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090537
MENDEZ LOMBAO JOSE
33850245H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085956
27
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
MENDEZ LOMBAO JOSE
33850245H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085955
MENDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
33858776Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5085987
MENDEZ MOSQUERA IVAN
33553344R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086030
MENDEZ TORRES XOSE
33834364F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086128
MENDEZ TORRES XOSE
33834364F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086129
MENDIETA FERNANDEZ MARIA ASUNCION
51624302C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086164
MENDONCA JOSEPH AVELINO
X 0023187A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086166
MENENDEZ SANGILLAO MARIA ALEJANDRA
33801176P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086212
MERZAK RACHID
456276W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086322
MESA REGO JOSE MANUEL
77596918
MULTAS DE TRAFICO
2011
4974996
MINEL ION
X 4661180T
MULTAS DE TRAFICO
2011
5043604
MINEL ION
X 4661180T
MULTAS DE TRAFICO
2011
5045538
MINEL ION
X 4661180T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086440
MIRAGAYA ALVAREZ LORENA
33537828X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086454
MODNAK SAID
X00850217E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086532
MODROÑO MARQUEZ SA
A 15092588
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086556
MOHAÑEL KHADIR
56875L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086566
MOLDES FERNANDEZ MARIA ISABEL
2514903Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086588
MOLINA MARTINEZ ENRIQUE
37626177V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086615
MONDELO SANTOS ANTONIO S
33804510F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086672
MONTEJO VAZQUEZ LUISA
33843062B
MULTAS DE TRAFICO
2010
4774547
MONTES SANTOS FRANCISCO J
76574042G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086904
MONTESINOS CANCELA TOMAS
33840551F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086917
MONTESINOS CANCELA TOMAS
33840551F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086916
MONTOYA BENTOS ANA
33314089S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086955
MONTOYA BENTOS ANA
33314089S
MULTAS DE TRAFICO
2010
4776767
MONTOYA BENTOS DAVID
33314090Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086957
MONTOYA BENTOS DAVID
33314090Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086958
MONTOYA BENTOS DAVID
33314090Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086959
MONTOYA BENTOS DAVID
33314090Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086956
MONTOYA BENTOS MATIAS
33337237W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086968
MONTOYA BENTOS MATIAS
33337237W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086969
MONTOYA BENTOS MATIAS
33337237W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086966
MONTOYA BENTOS MATIAS
33337237W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086967
MONTOYA CORTIÑAS ANTONIO
33335664Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086983
MONTOYA CORTIÑAS ANTONIO
33335664Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086984
MONTOYA CORTIÑAS ANTONIO
33335664Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086982
MONTOYA CORTIÑAS MARIA ANTONIA
33536691T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086990
MONTOYA CORTIÑAS MARIA ANTONIA
33536691T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086989
MONTOYA GIMENEZ MARIA ANGELES
33309995S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087026
MONTOYA GIMENEZ MARIA ANGELES
33309995S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087025
MONTOYA GIMENEZ MARIA ANGELES
33309995S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087022
MONTOYA GIMENEZ MARIA ANGELES
33309995S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087024
MONTOYA GIMENEZ MARIA ANGELES
33309995S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087023
MONTOYA HERNANDEZ MIGUEL
71894070
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972909
MONTOYA JIMENEZ ADOLFO
33339509C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087037
MONTOYA JIMENEZ ANTONIO
33331048T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087038
MONTOYA JIMENEZ CASIMIRO
33553866V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087039
28
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
MONTOYA JIMENEZ CONCEPCION
33818644L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087040
MONTOYA JIMENEZ LAURA
33339510K
MULTAS DE TRAFICO
2011
5045649
MONTOYA JIMENEZ LAZARO
33331049R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087052
MONTOYA JIMENEZ LAZARO
33331049R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087051
MONTOYA JIMENEZ LAZARO
33331049R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087050
MONTOYA JIMENEZ LAZARO
33331049R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087049
MONTOYA JIMENEZ LUIS RAMON
33333797N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087053
MONTOYA JIMENEZ M FERNANDA
33553153V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087054
MONTOYA JIMENEZ MARIA ELENA
33307899N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087029
MONTOYA JIMENEZ MARIA ELENA
33307899N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087028
MONTOYA JIMENEZ MARIA ELENA
33307899N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087030
MONTOYA JIMENEZ MARIA ELENA
33307899N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087031
MONTOYA JIMENEZ MARIA ELENA
33307899N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087027
MONTOYA JIMENEZ MARIA LUISA
33333796B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087056
MONTOYA LARRALDE ADOLFO
33343007E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087065
MONTOYA LARRALDE ADOLFO
33343007E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087066
MONTOYA LARRALDE JUAN ANTONIO
33343008T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087068
MONTOYA LARRALDE MARIA DOLORES
33342835B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087070
MONTOYA LARRALDE MARIA DOLORES
33342835B
MULTAS DE TRAFICO
2011
5170043
MONTOYA LARRALDE MARIA DOLORES
33342835B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087069
MONTOYA LARRALDE MARIA DOLORES
33342835B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087071
MONTOYA MONTOYA ANTONIO
33817669X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087085
MONTOYA MONTOYA ANTONIO
33331671W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087087
MONTOYA MONTOYA ANTONIO
33331671W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087086
MONTOYA MONTOYA ANTONIO
33817669X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087084
MONTOYA MONTOYA CARMEN
33330577N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087092
MONTOYA MONTOYA CARMEN
33330577N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087091
MONTOYA MONTOYA CRISTINA
33545778W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087094
MONTOYA MONTOYA CRISTINA
33545778W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087093
MONTOYA MONTOYA FLORENTINO
33335553C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087106
MONTOYA MONTOYA JOSE
33818643H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087118
MONTOYA MONTOYA JOSE
33818643H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087121
MONTOYA MONTOYA JOSE
33818643H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087122
MONTOYA MONTOYA JOSE
33818643H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087119
MONTOYA MONTOYA JOSE
33818643H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087120
MONTOYA MONTOYA JOSE
33307483X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087117
MONTOYA MONTOYA JOSE ANGEL
33331703B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087123
MONTOYA MONTOYA JOSE ANGEL
33331703B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087124
MONTOYA MONTOYA JOSE ANTONIO
33331648W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087125
MONTOYA MONTOYA JOSE LUIS
33545777R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087126
MONTOYA MONTOYA JULIA
33348736R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087128
MONTOYA MONTOYA JULIO
33549646Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087131
MONTOYA MONTOYA MACARENA
33331649A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087134
MONTOYA MONTOYA MANUEL
33314647K
MULTAS DE TRAFICO
2011
5045884
MONTOYA MONTOYA MARIA
33848763P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087135
MONTOYA MONTOYA MARIA CARMEN
33317479R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087138
MONTOYA MONTOYA MARIA CARMEN
33317479R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087137
MONTOYA MONTOYA MARIA DOLORES
33317104V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087141
29
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
MONTOYA MONTOYA MARIA ESPERANZA
33550499P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087142
MONTOYA MONTOYA MARIA ESPERANZA
33550499P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087143
MONTOYA MONTOYA MARIA SOL
33347403W
MULTAS DE TRAFICO
2011
4973661
MONTOYA MONTOYA RAMON
34272787G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087156
MONTOYA MONTOYA RAMON
34272787G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087158
MONTOYA MONTOYA RAMON
34272787G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087157
MONTOYA MONTOYA TRINIDAD
33346065K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087163
MONTOYA MONTOYA TRINIDAD
33346065K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087164
MONTOYA OSORIO GLADYS
X 2231999X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087166
MONTOYA RAMIREZ JUAN
33333259A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087171
MONTOYA RAMIREZ JUAN
33333259A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087170
MONTOYA RAMIREZ JUAN
33333259A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087172
MONTOYA RAMIREZ JUAN
33333259A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087173
MONTOYA RAMIREZ JUAN
33333259A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087174
MONTOYA RAMIREZ JUAN
33333259A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087175
MONTOYA VENTOS CASIMIRO
44843123
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972602
MONTOYA VENTOS CASIMIRO
44843123
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972628
MONTOYA VENTOS DAVID
44848073M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087179
MORALES GONZALEZ CARLOS ANDRES
X 7016248Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087206
MORENO MONTOYA ANTONIO
33340752K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087353
MORENO PINA FERNANDO
31574544Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087361
MORENO VARELA MERCEDES
36510432W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087378
MOTOS CESAR SL
B 27154574
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087530
MOTOS CESAR SL
B 27154574
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087527
MOTOS CESAR SL
B 27154574
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087528
MOTOS CESAR SL
B 27154574
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087529
MOURELLE AGRUÑA DAVID
33536839X
MULTAS DE TRAFICO
2011
4973414
MOURENZA PIÑANGO LILIAN AZUCENA
33560357E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087624
MOURIZ CASTRO CARLOS JESUS
33836705W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087664
MOURIZ CASTRO CARLOS JESUS
33836705W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087663
MOURIZ IGLESIAS JUAN JOSE
33840976H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087694
MUCENICU MARIUS CONSTANTIN
X 5019226M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087796
MUGIN ABUIN JOSE LUIS
33553554G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087882
MUIÑA CRENDE MARIA TERESA
33325922A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087840
MUINELO VAZQUEZ Y EROS MIGUEL
34283153C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087826
MUINELO VAZQUEZ Y EROS MIGUEL
34283153C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087827
MUINELO VAZQUEZ Y EROS MIGUEL
34283153C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087828
MULERO VALLEJO JOSE MARIANO
7517634S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087884
MUÑOZ BERMUDEZ CARMEN
31987012S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088007
MUÑOZ BERMUDEZ CARMEN
31987012S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088008
MUÑOZ SOTO NESTOR
46969463
MULTAS DE TRAFICO
2011
4975034
MURIAS DIAZ MARIA PILAR
33857820A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5087965
NADELA RODRIGUEZ ANGEL
33307099V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088073
NAYA MOSQUERA GONZALO ANTONIO
33845175P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088159
NAYA MOSQUERA GONZALO ANTONIO
33845175P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088160
NEIRA SUAREZ EDUARDO
32592784J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088391
NEIRA VARELA JOSE
33837946R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088402
NEIRA VARELA JOSE
33837946R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088404
30
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
NEIRA VARELA JOSE
33837946R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088403
NETO PEREZ ALVARO ANTONIO
33540022L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088420
NETO PEREZ ALVARO ANTONIO
33540022L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088421
NIETO ALFONSO RAFAEL RAMON
36091428N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088443
NIETO ALFONSO RAFAEL RAMON
36091428N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088442
NIETO ALFONSO RAFAEL RAMON
36091428N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088441
NODAR REAL JUAN CARLOS
76572345D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088513
NOPITAS SL
B 27389071
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088547
NOVO PICOS MARIA MERCEDES
32644616A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088775
NOVO PICOS MARIA MERCEDES
32644616A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088776
NOVOA LAGE JOSE ANTONIO
33583217C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088861
NUÑEZ BLAZQUEZ MARIA JOSE
33829006P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088975
NUÑEZ BLAZQUEZ MARIA JOSE
33829006P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088976
NUÑEZ DELGADO JUAN MANUEL
33805024S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5089068
NUÑEZ DIAZ JESUS
33321426S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5089074
NUÑEZ FERNANDEZ GISELA-SHEILA
33347012W
MULTAS DE TRAFICO
2011
5035737
NUÑEZ FERNANDEZ GISELA-SHEILA
33347012W
MULTAS DE TRAFICO
2010
4883125
NUÑEZ LAGO FRANCISCO JUSTO
33841949W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5089188
NUÑEZ ROCA DANIEL
33824996T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5089409
NUÑEZ TORRON FREIJO MARIA CARMEN
33787875R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5088902
OGAMULU SL
B 27318179
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5089752
OLGUIN GONZALEZ ROBERTO MARIA
X 6333361N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5089789
OLGUIN GONZALEZ ROBERTO MARIA
X 6333361N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5089790
OLIESI FERNANDEZ OSCAR BENITO
33544298V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5089794
OLIVEIRA DE HELOISE APARECIDA
X 9253710M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5089798
OLIVEROS CINE SL
B 27167618
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5089807
OMRANI ABDERRAZAK
X 4357679F
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972051
OROZCO VARGAS OSCAR
X 8089203B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5089930
ORTEGA MUÑOZ ANA MILAGROSA
78482681B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5089939
ORTIZ MUÑOZ FRANKLIN PLINIO
X 6427767A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5089951
ORTIZ PEREZ MARTHA LEONOR
34281355Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5089955
OSPINA AGUIRRE JHOMIER ORLANDO
X 4213888N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5089994
OTERO ALONSO PABLO
33556474A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090004
OURO LOPEZ JOSE MARIA
33340694D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090358
PAGANO BORELLI MARIANO MARTIN
78768528Z
MULTAS DE TRAFICO
2011
4974262
PAJARES IZQUIERDO DAVID
46856393B
MULTAS DE TRAFICO
2011
5033351
PALACIOS BRITO VALERIE PAULA
50333975Q
MULTAS DE TRAFICO
2011
5172877
PALLIN LOPEZ CONSTANTINO
33714650P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090592
PALLIN SECO FROILAN
33838120Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090596
PAMPIN CARRIL MARIA JOSE
33265212J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090631
PARADA CASTRO JUAN CARLOS
33342220V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090694
PARADA CASTRO MONICA
33333953F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090696
PARADA CASTRO MONICA
33333953F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090695
PARAPAR IGLESIAS JOSE ANGEL
33346278G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090760
PARDIÑO OYARBIDE MARIA CRISTINA
44550073Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090796
PARDO DE NEYRA FERNANDEZ COUSO JULIO
33306619C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090810
PARDO DE NEYRA FERNANDEZ COUSO JULIO
33306619C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090811
PARDO LAMELA AMADOR
76559587Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090922
31
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
PARDO ROIBAS RAMON MARIA
76535505S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090998
PARDO TEIJEIRO MARIA LUISA
33840286H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091023
PARDO TEIJEIRO MARIA LUISA
33840286H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091025
PARDO TEIJEIRO MARIA LUISA
33840286H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091024
PARDO VALDES JAIME RAMON
33306945R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091030
PARDO VALDES JAIME RAMON
33306945R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091029
PARDO VILA GERMAN
33861774R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091053
PAREDES IGLESIAS JOSE
34225521A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091080
PAREDES IGLESIAS JOSE
34225521A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091081
PARGA FERNANDEZ ELENA MARIA
33326918X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091148
PARGA VAZQUEZ JOSE MANUEL
33555036Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091200
PARGA VAZQUEZ JOSE MANUEL
33555036Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091199
PARIS DAKART SA
A 27108042
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091203
PARIS DAKART SA
A 27108042
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091202
PATAO VAZQUEZ J MANUEL
33817278X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091289
PATAO VAZQUEZ J MANUEL
33817278X
MULTAS DE TRAFICO
2011
4971606
PATAO VAZQUEZ J MANUEL
33817278X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091288
PAZ FLORES MARIA ISABEL
33330964P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091375
PEDRO & LOIS COSMETICOS SL
B 27275700
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091548
PENA MONASTERIO JULIO LEONARDO
33775142X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091835
PENA VARELA JOSE
33307513V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5091951
PENALONGA TEIJEIRO FRANCISCA
33828145K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092005
PENAS EXPOSITO JESUS
76571321C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093906
PENAS TAUSTE SARA
33552625H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092050
PENELA ARANDA VICTOR MANUEL
33341658F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092066
PENELA ARANDA VICTOR MANUEL
33341658F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092067
PEREA CAMPO CARLOS
33760856F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092197
PEREIRA ASSUNÇAO GONÇALVES IRENI
X 8250339D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092219
PEREIRA ASSUNÇAO GONÇALVES IRENI
X 8250339D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092220
PEREIRA ASSUNÇAO GONÇALVES IRENI
X 8250339D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092221
PEREIRA BLANCO ALBERTO
44090905C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092223
PEREIRA FERNANDEZ OSCAR
33537587E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092278
PEREIRA FERNANDEZ OSCAR
33537587E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092276
PEREIRA FERNANDEZ OSCAR
33537587E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092277
PEREIRA LESTAYO VICTOR
32842477H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092318
PEREIRA RODRIGUEZ ALEJANDRO
33312777Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092371
PEREZ BARRO MANUEL
76568472T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092604
PEREZ BARRO MANUEL
76568472T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092603
PEREZ CASTRO ADRIAN
33537895P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5080231
PEREZ CRESPO CESAR
33546817Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092739
PEREZ CRESPO CESAR
33546817Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092737
PEREZ CRESPO CESAR
33546817Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092736
PEREZ FERNANDEZ JOSE LUIS
33303572D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092841
PEREZ FERNANDEZ JOSE LUIS
33303572D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092842
PEREZ FERNANDEZ LUIS
76572750T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5092856
PEREZ GONZALEZ DOMINGO ANTONIO
46914218Z
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972059
PEREZ LOPEZ LUIS ANGEL
33320240W
MULTAS DE TRAFICO
2011
5035920
PEREZ MANZANO MARIA
33324028H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093187
32
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
PEREZ MANZANO MARIA
33324028H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093186
PEREZ MARTIN JORGE JAVIER
33323314V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093189
PEREZ MASERO MANUEL ALEJANDRO
33844413M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093205
PEREZ MUIÑA FRANCISCO
33345274N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093266
PEREZ OTERO MIGUEL ANGEL
76577604R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093317
PEREZ OTERO MIGUEL ANGEL
76577604R
MULTAS DE TRAFICO
2011
5032942
PEREZ OTERO MIGUEL ANGEL
76577604R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093315
PEREZ OTERO MIGUEL ANGEL
76577604R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093313
PEREZ OTERO MIGUEL ANGEL
76577604R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093316
PEREZ OURO ALFREDO
32826050J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093319
PEREZ PENA ARMANDO
33339292X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093337
PEREZ PRIETO ALEJANDRO
33345882E
MULTAS DE TRAFICO
2011
5043595
PEREZ REGUEIRO ROGELIO
33572124J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093447
PEREZ ROCA JOSE MANUEL
33309904Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093501
PEREZ ROCA JOSE MANUEL
33309904Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093502
PEREZ ROCA JUAN CARLOS
33334076S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093514
PEREZ ROCA JUAN CARLOS
33334076S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093515
PEREZ ROCA JUAN CARLOS
33334076S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093511
PEREZ SANCHEZ SEBASTIAN
36905644M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093623
PEREZ SANJURJO MERCEDES
32655371V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093626
PERNAS YAÑEZ OLGA
33854920R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093941
PESCADOS Y MARISCOS SORAIA SL
B 27353788
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093958
PESQUEIRA PARDIÑO MARIA
33545935K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5093960
PIMENTEL SHIRLEY TATIANA
X 7196520G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094250
PIMENTEL SHIRLEY TATIANA
X 7196520G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094249
PINEDA LOPEZ MARCELINO
33305504D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094305
PIÑEIRO DIAZ LUIS ENRIQUE
33760088K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094582
PIÑEIRO DIAZ LUIS ENRIQUE
33760088K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094581
PIÑEIRO DIAZ LUIS ENRIQUE
33760088K
MULTAS DE TRAFICO
2011
5032883
PIÑEIRO DIAZ LUIS ENRIQUE
33760088K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094583
PIÑEIRO GUERRA LUIS ANTONIO
33542358D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094631
PINILLA REIJA JUAN
33608850P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094309
PINILLA REIJA JUAN
33608850P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094308
PINILLA VAZQUEZ EUSEBIO
33331274L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094310
PINILLA VAZQUEZ JOSE
33840031Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094311
PINTO CAMELO OLIVEIRA BARRETO DE CATARINA
Y 0482855F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094323
PISA PISA ANTONIO
43567327Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094365
PIZZA BOOM LUGO CB
E 27392232
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094452
PIZZA BOOM LUGO CB
E 27392232
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094453
PIZZA BOOM LUGO CB
E 27392232
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094455
PIZZA BOOM LUGO CB
E 27392232
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094457
PIZZA BOOM LUGO CB
E 27392232
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094454
PIZZA BOOM LUGO CB
E 27392232
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094456
POL RIELO LUIS
76528620F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094972
POL RIELO LUIS
76528620F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5094973
PORTO BARREIRO MARIA PILAR
33826630R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095174
POSADA GABELA RAMON
33322934M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095270
POSADA VEIGA MARIA CARMEN TARSILA
33576445X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095281
33
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
POZO DEL VAZQUEZ DIEGO
33310737K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095371
PRADA MARTINEZ MARIA JESUS
34724364E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095415
PRADO LOPEZ MARIA LUISA
33303181D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095564
PRADO OTERO JOSE ANTONIO
33318219M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095593
PRADO SENRA ESTRELLA
33341512E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095673
PRADO VAZQUEZ MONTSERRAT
33316835R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095697
PRADO VAZQUEZ MONTSERRAT
33316835R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095694
PRIETO DIAZ BEATRIZ
33303282H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095840
PRODUCCIONS MAXICAS SL
B 27158534
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095966
PRODUCCIONS MAXICAS SL
B 27158534
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095968
PRODUCCIONS MAXICAS SL
B 27158534
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095964
PRODUCCIONS MAXICAS SL
B 27158534
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095962
PRODUCCIONS MAXICAS SL
B 27158534
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095969
PRODUCCIONS MAXICAS SL
B 27158534
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095967
PRODUCCIONS MAXICAS SL
B 27158534
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5095965
PROMOCIONES BALDOMERO CAB ADAS SL
B 27149103
MULTAS DE TRAFICO
2010
4776682
PROMOCIONES QUIROGA DE ARGENTINA 8 SL
B 27343714
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096025
PROMOCIONES Y ALQUILERES GALAICOS SL
B 27268606
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096033
PROMOCIONES Y ALQUILERES GALAICOS SL
B 27268606
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096032
PUBLINORTE DE LUGO SL
B 27119593
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096120
PUENTE LOPEZ JUAN CARLOS
33313127L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096165
PUMAROL PINTOS ALBERTO JESUS
33335537G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096308
PUMAROL PINTOS ALBERTO JESUS
33335537G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096307
PUMAROL PINTOS ALBERTO JESUS
33335537G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096306
QUIÑOA MURADO MANUEL
33838099Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096712
QUIÑOA MURADO MANUEL
33838099Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096713
QUIÑOA SILVOSA JOSE
33329434L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096725
QUIROGA FERNANDEZ JOSE MANUEL
33317802W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096573
QUIROGA FERNANDEZ JOSE MANUEL
33317802W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096570
QUIROGA LOPEZ JOSE EMILIO
76622890T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096612
RABELL DUCH SERGIO
6580322E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096786
RAMA PASCUAL LOURDES
6581281S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096871
RAMADAN ELENA
X 8426322L
MULTAS DE TRAFICO
2011
5169928
RAMADAN ELENA
X 8426322L
MULTAS DE TRAFICO
2011
5045729
RAMOS BARREIRO VERONICA
33544247N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096975
RAMOS CALZON COLOMAN
33329185T
MULTAS DE TRAFICO
2011
4975053
RAMOS CALZON COLOMAN
33329185T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096986
RAMOS CALZON COLOMAN
33329185T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096985
RAMOS CASTRO OSCAR
44445505Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5096989
RAMOS VIVERO ANDRES JOSE
33585143Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097153
RASILLA PIÑEIRO MARIA LUISA
33836666D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097281
RATON CASTEDO MARIA ALICIA
33802818V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097287
RATON CASTEDO MARIA ALICIA
33802818V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097284
REAL CASTELO ANGEL
34264453L
MULTAS DE TRAFICO
2011
4974087
REBOLLAL LOPEZ CONCEPCION
34196557L
MULTAS DE TRAFICO
2011
5033033
REBOLO BUIDE RUBEN
33547830F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097528
REBOLO BUIDE RUBEN
33547830F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097529
REBOLO FRANCO VICENTE
33824014F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097545
34
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
REBOLO FRANCO VICENTE
33824014F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097547
REBOLO FRANCO VICENTE
33824014F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097546
RECUBRE LUGO SL
B 27295120
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097790
RECUBRE LUGO SL
B 27295120
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097791
RECUBRE LUGO SL
B 27295120
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097792
RECUBRE LUGO SL
B 27295120
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097793
REFORMAS FREIRE HERMIDA SL
B 27193861
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097903
REGO FERREIRO EULOGIO
33851306K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097983
REGO GARCIA AGUSTIN
33820204S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097986
REGO GARCIA AGUSTIN
33820204S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097990
REGO GARCIA AGUSTIN
33820204S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5097989
REIJA FERNANDEZ MARIA ANGELES
33821886H
MULTAS DE TRAFICO
2011
5043610
REMERCO SL
B 15341654
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5098462
REVOCOS DEL BAOS
B 27410943
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5098570
REY CARAMES FRANCISCO
33746014T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5098596
REY FERNANDEZ MARIA ISABEL
33849642J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5098649
REY SANCHEZ JUAN MANUEL
78878123
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972040
REY SANCHEZ JUAN MANUEL
78878123
MULTAS DE TRAFICO
2011
4966093
REY SANCHEZ JUAN MANUEL
78878123
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972090
RIBEIRO FERREIRA NISIO JOSE
X 7538726Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5098863
RICO SACADAS MARINA
33837233R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5098922
RIESCO VILA MIGUEL ANGEL
9419769G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5098975
RIFONDI SL
B 27232156
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099003
RIO GONZALEZ ALFREDO
33845158Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099125
RIOS CORRAL JOSE LUIS
33834975C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099232
RIOS CORRAL JOSE LUIS
33834975C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099233
RIVAS FERNANDEZ FRANCISCO
33861446H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099363
RIVAS FERNANDEZ FRANCISCO
33861446H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099362
RIVAS LOPEZ ANTONIO
34259496F
MULTAS DE TRAFICO
2011
4973615
RIVAS MONTENEGRO NEREA
33544117C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099442
RIVAS PENAS JOSE
33349009K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099463
RIVAS PENAS JOSE
33349009K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099462
RIVAS TRASTOY JOSE
33843558R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5098853
RIVAS TRASTOY JOSE
33843558R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5098855
RIVAS VARELA MARIA PILAR
33305477M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099552
RIVERA PEREZ JORGE
33320341B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099633
RIVERA TORO XIOMARA LETICIA
34281141D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099650
RIVERO CORREDOIRA JOSE
33576707L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099667
RIVERO DE LARA SAN JUAN ANDRES GUAIVAR
34289972P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099662
ROCA POSADA EVA PAULA
46361938X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099775
ROCHA BLANCO RAUL ANGEL
33310530K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099811
ROCHA BLANCO RAUL ANGEL
33310530K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099812
ROCHA BLANCO RAUL ANGEL
33310530K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099808
RODRIGUEZ ALVAREDO ALBERTO
33538551C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099999
RODRIGUEZ BAILON ALBERTO
44470685
MULTAS DE TRAFICO
2011
4975315
RODRIGUEZ BALIÑA MARCOS
33324744
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100120
RODRIGUEZ BALIÑA MARCOS
33324744
MULTAS DE TRAFICO
2011
5172942
RODRIGUEZ BESTEIRO MARIA PILAR
33329136C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100182
35
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
RODRIGUEZ CABO MARIA ELENA
33859542T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100238
RODRIGUEZ CAMPO LUIS
12545391H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100258
RODRIGUEZ CASTRO MANUEL A
33793715E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100405
RODRIGUEZ CASTRO MARGARITA
33307482D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100406
RODRIGUEZ CHANTRES FRANCISCO MANUEL
33845605R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100428
RODRIGUEZ CHAO JOSE ANTONIO
33302142M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100429
RODRIGUEZ CHAO JOSE ANTONIO
33302142M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100431
RODRIGUEZ CONESA MARIA DEL PILAR
33996339
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100454
RODRIGUEZ CORRAL ALFREDO
33849947L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100458
RODRIGUEZ EXPOSITO CARLOS
33545269E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100612
RODRIGUEZ EXPOSITO CARLOS
33545269E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100611
RODRIGUEZ FERNANDEZ ELISABETH
X 2430745J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100672
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO
33328319P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100707
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE LUIS
33312758H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100711
RODRIGUEZ FIGUEROA CLEMENTINA
33586415K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5100813
RODRIGUEZ GOY IVAN FERNANDO
33323040L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5101108
RODRIGUEZ LOPEZ DAVID
33342187F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5101342
RODRIGUEZ LOPEZ DAVID
33342187F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5101341
RODRIGUEZ LOPEZ JUAN JOSE
33317527A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5101455
RODRIGUEZ MEIRE LONGO PABLO
33337741T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5099919
RODRIGUEZ NUÑEZ JUAN CARLOS
33328832S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5101799
RODRIGUEZ NUÑEZ JUAN CARLOS
33328832S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5101800
RODRIGUEZ NUÑEZ LUIS ALBERTO
33347573B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5101801
RODRIGUEZ OTERO ENRIQUE
33315025P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5101825
RODRIGUEZ OTERO ENRIQUE
33315025P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5101824
RODRIGUEZ OTERO JOSE JAVIER
33342445N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5101829
RODRIGUEZ PEREZ CONCEPCION
33833047R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5101941
RODRIGUEZ REGUEIRO JESUS
11309369Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5102119
RODRIGUEZ REGUEIRO JESUS
11309369Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5102121
RODRIGUEZ RIFON FERNANDO
34887824K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5102154
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA ALEJANDRA
33333251H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5102332
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO
33852297T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5102353
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCOS
33327826K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5102356
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ELENA
34636677
MULTAS DE TRAFICO
2011
4975348
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERAFIN
33753390Q
MULTAS DE TRAFICO
2011
5172848
RODRIGUEZ SANTOS JOSE
33572882N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5102523
RODRIGUEZ VALCARCEL MARIA
33595470Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5102656
RODRIGUEZ VARELA LUISA
34235362
MULTAS DE TRAFICO
2010
4776982
ROMAY CASTIÑEIRA ENRIQUE
33345309R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103237
ROMERO CORTIÑAS JESUS
52870925C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103341
ROMERO CORTIÑAS JESUS
52870925C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103338
ROMERO CORTIÑAS MARIANO
50964457E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103342
ROMERO CORTIÑAS MARIANO
50964457E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103343
ROMERO CORTIÑAS MARIANO
50964457E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103346
ROMERO CORTIÑAS MARIANO
50964457E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103347
ROMERO CORTINAS MARINA
50963524
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103351
ROMERO CORTINAS MARINA
50963524
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103350
ROMERO CORTINAS MARINA
50963524
MULTAS DE TRAFICO
2011
5044455
36
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
ROMERO CORTINAS MARINA
50963524
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103355
ROMERO CORTINAS MARINA
50963524
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103354
ROMERO CORTIÑAS SALVADOR
50964456K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103359
ROMERO CORTIÑAS SALVADOR
50964456K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103358
ROMERO CORTIÑAS SALVADOR
50964456K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103361
ROMERO CORTIÑAS SALVADOR
50964456K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103362
ROMERO MONTOYA AGAPITO
79331767Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103372
ROMERO ROCIO LIS
X 6851977R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103409
ROMERO VALENCIA ALEJANDRO
12390488C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103400
RON FERNANDEZ MOSQUERA ENRIQUE DE
32746558
MULTAS DE TRAFICO
2011
4975303
RUBINOS GONZALEZ JUAN CARLOS
32653685X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103761
RUBINOS GONZALEZ JUAN CARLOS
32653685X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103764
RUIZ RODRIGUEZ ELISA
51068049
MULTAS DE TRAFICO
2011
4975321
RUIZ RODRIGUEZ ELISA
51068049
MULTAS DE TRAFICO
2011
5034277
SAA PEREZ JOSE
34195647Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103972
SAAVEDRA BERGANTIÑOS SIGFREDO
33337572S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103988
SAAVEDRA BERGANTIÑOS SIGFREDO
33337572S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103990
SAAVEDRA BERGANTIÑOS SIGFREDO
33337572S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5103986
SAAVEDRA DA PURIFICACAO JULIO M
X 1314253X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5104095
SAAVEDRA GARCIA HIGINIO
34228168M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5104035
SAAVEDRA JIMENEZ JUAN RODRIGO
51402152
MULTAS DE TRAFICO
2010
4773961
SAFOCAL SL
B 27173210
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5104191
SAGARRA PRADO GABRIEL
33827325Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5104196
SALGADO PORTO JOSE LUIS
33827147N
MULTAS DE TRAFICO
2011
5043747
SALGADO SANCHEZ LUCIA
33537599B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5104378
SALINAS GARCIA FEDERICO
1559431P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5104405
SALINAS GARCIA FEDERICO
1559431P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5104402
SAMARTINO ALVAREZ EDUARDO
76571174
MULTAS DE TRAFICO
2011
5042435
SAMPAYO SOBRADO JOSE ANTONIO
33319392M
MULTAS DE TRAFICO
2010
4771476
SANCHEZ AMADOR JOSE
15911983P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5104639
SANCHEZ FERNANDEZ IVAN
50848660F
MULTAS DE TRAFICO
2011
5172815
SANCHEZ FERNANDEZ JOSE
33582594H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5104816
SANCHEZ GARCIA JOSE ANTONIO
33799733Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5104904
SANCHEZ GARCIA JOSE ANTONIO
33799733Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5104903
SANCHEZ GOMEZ LUIS ANGEL
33442884X
MULTAS DE TRAFICO
2010
4771349
SANCHEZ PALACIOS OSCAR JOSE
33310723F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5105088
SANCHEZ PAZOS ANTONIO MANUEL
32837096L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5105101
SANCHEZ PRIETO FRANCISCO ANTONIO
52182775F
MULTAS DE TRAFICO
2010
4714889
SANCHEZ VILARIÑO GUILLERMO
33795175X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5105354
SANDEZ MACHO MANUEL A
33792655C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5105461
SANJURJO YAÑEZ MARIA MARTA
33843985Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5105714
SANMARTIN MENENDEZ SARA
33540381X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5105734
SANMARTIN MENENDEZ SARA
33540381X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5105735
SANMARTIN MENENDEZ SARA
33540381X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5105736
SANOUSSI MOHAMMED
X 6851999T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5105758
SANTAMARIA JUAREZ ANTONIO
11713959J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5105801
SANTOME PEREZ AGUSTIN
400939A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5105943
SANTOS ALFONSO ALFONSO
33601689T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106020
37
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
SANTOS DE LOS MATO JOSEFINA ALTAGRACIA
X 1543832A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5105966
SANTOS DE LOS MATO JOSEFINA ALTAGRACIA
X 1543832A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5105965
SANTOS FERNANDEZ ALEJANDRO
33310049T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106079
SANTOS GRILLE DOLORES
52455810D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106099
SANTOS GRILLE DOLORES
52455810D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106100
SANTOS OGANDO FERNANDO
32760172F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106132
SANTOS OGANDO FERNANDO
32760172F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106131
SANTOS RODRIGUEZ TEOLINDO
33770531E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106143
SARMIENTO ELIAS GERARDO CARLOS
14862821Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106299
SARMIENTO HERNANDEZ GIRALDO BARBARITO
X 2339294X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106302
SARMIENTO HERNANDEZ GIRALDO BARBARITO
X 2339294X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106301
SARMIENTO HERNANDEZ GIRALDO BARBARITO
X 2339294X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106300
SAYA SABIN MANUELA
32292684V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106340
SECO HERMIDA MARIA RITA
32389553X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106416
SEIJAS RODRIGUEZ ANTONIO
33588244X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106642
SEIJIDO CAMPELLO JOSE LUIS
33836165Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106763
SEIVANE CASTRO SONIA MARIA
33345184Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106825
SEOANE BURGUE ENRIQUE
33831865S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106914
SEOANE BURGUE ENRIQUE
33831865S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106913
SEOANE LAMELA JOSE LUIS
33323719P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5106949
SERCONI SL
B 36735561
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107011
SERRA FAMADAS ANTONIO
38735636W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107119
SERRA FAMADAS ANTONIO
38735636W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107118
SEVILLA PANADERO ANA MARIA
70514484
MULTAS DE TRAFICO
2011
5043609
SHEFFORD LINDSEY JANE
X 0762288E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107457
SHOWUNMI OYEBOLA SAMUEL
X 2494480S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090392
SHOWUNMI OYEBOLA SAMUEL
X 2494480S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5086208
SILVA CASTRO MANUEL
33317321G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107542
SILVA DA RIBEIRO FILIPE
X 4572291Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107512
SILVA LOSADA PABLO
32820150R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5050282
SILVA SILVOSA ELADIO
33771894M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107594
SILVERIO RODRIGUEZ MARTINA
X 1330844H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107658
SILVOSA LOMBARDIA Mª MAGDALENA
33317047Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107669
SILVOSA LOMBARDIA Mª MAGDALENA
33317047Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107667
SILVOSA LOMBARDIA Mª MAGDALENA
33317047Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107668
SISMER CONSTRUCCIONES SL
B 27287549
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107746
SISMER CONSTRUCCIONES SL
B 27287549
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107756
SISMER CONSTRUCCIONES SL
B 27287549
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107755
SISMER CONSTRUCCIONES SL
B 27287549
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107747
SISMER CONSTRUCCIONES SL
B 27287549
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107748
SISMER CONSTRUCCIONES SL
B 27287549
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107751
SISMER CONSTRUCCIONES SL
B 27287549
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107752
SISMER CONSTRUCCIONES SL
B 27287549
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107753
SMITH JESUS
X 8330845S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107839
SOAREZ MOTA GUSTAVO
X 9080893X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107844
SOENGAS EXPOSITO JESUS MARIA
33318088N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107984
SOILAN ADAN MARIA JESUS
33331333D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5107994
SOILAN FERNANDEZ TAREIXA
33843807C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5108008
38
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
SOILAN FERNANDEZ TAREIXA
33843807C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5108007
SOMOZA MARTINEZ SANTIAGO
76507477R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5108105
SOTO CAMINO JOSE
32132154G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5108239
SOTO LOPEZ JOSE
33608480Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5108245
SOTO NOVOA JOSE LUIS
34972935D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5108258
SOUTO BASCUAS JUAN
33845282T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5108298
SOUTO BASCUAS JUAN
33845282T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5108299
SOUTO MONTERO DIEGO
44832813V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5108390
SOUTO VARELA LUCIA
33552230Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5108425
STEENER MARGALIT SL
B 27396761
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5108497
SUAREZ MALDONADO DANIEL
43557585
MULTAS DE TRAFICO
2011
5169881
SUAREZ SUAREZ MARIA LOURDES
33261913A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5108576
TABOELLE FOLGUERA DAVID
33346048G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5108821
TALINA FERREIRA MARIA DO SAMEIRO
X 7647981K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5108831
TALLER DE PINTURAS IRIMIA SL
B 27172105
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5108833
TECNIMELTEC SL
B 27175926
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109190
TECNIMELTEC SL
B 27175926
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109189
TEIJEIRO ALONSO CESAR
76555552Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109213
TEIJEIRO GALVAN ANGEL
46918342K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109270
TEIJEIRO GOLPE SANTIAGO MANUEL
32759044Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109275
TEIJEIRO GOLPE SANTIAGO MANUEL
32759044Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109274
TEIJEIRO IGLESIAS JESUS
33344998N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109281
TEIJEIRO IGLESIAS SANDRA
33344997B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109283
TEIJEIRO LOPEZ ISAAC
33860735C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109301
TEIJEIRO LOSADA MARIA SOFIA
33860745F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109319
TEIJEIRO MALILLOS MARIA ANGELES
76578331S
MULTAS DE TRAFICO
2010
4776808
TEIJEIRO REBORDELO JOSE
33808913V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109362
TEIJEIRO RODRIGUEZ MARIA TERESA
76619053G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109396
TEIXEIRA LOBO JOAO
X01980929P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109456
TEIXEIRA LOBO JOAO
X01980929P
MULTAS DE TRAFICO
2011
4975148
TEIXEIRA LOBO JOAO
X01980929P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109457
TELES FIGUEIRIDO ANA RITA
X 2963723N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109509
TELO SNIHUR HORACIO
33557112C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109555
TICUTA GHEORGHE
X 9432081B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109601
TICUTA GHEORGHE
X 9432081B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5109600
TORRON DIAZ MIGUEL ANGEL
33325979Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110036
TORRON REY ANGEL
33576069W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110064
TORVISO BLANCO CRISTINA
33554501P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110188
TRANS AMICA SL
B 27395920
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110259
TRANS AMICA SL
B 27395920
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110261
TRANS AMICA SL
B 27395920
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110260
TRANS CARRO TOLO SL
B 27396126
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110278
TRANS LOSA SL
B 27397041
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110289
TRANSFORMADO DISTRIBUIDORA Y PROMOTORA LUCENSE SA
A 27171230
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110330
TRANSOFLEX SL
B 27199298
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110497
TRANSOFLEX SL
B 27199298
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110505
TRANSOFLEX SL
B 28199297
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110502
TRANSOFLEX SL
B 27199298
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110500
39
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
TRANSOFLEX SL
B 28199297
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110501
TRANSOFLEX SL
B 27199298
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110504
TRANSOFLEX SL
B 27199298
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110506
TRANSPORTE PENEDO SL
B 27009000
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110631
TRANSPORTE PENEDO SL
B 27009000
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110630
TRANSPORTE PENEDO SL
B 27009000
MULTAS DE TRAFICO
2010
4776755
TRANSPORTES ALABOU SL
B 27382530
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110511
TRANSPORTES ALABOU SL
B 27382530
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5110512
TRASHORRAS LOPEZ MARTA
33322158B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5111022
TRENADO RIFON CRISTINA
33560833S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5111058
TRIGO PEÑA GENARO
33577494R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5111148
TRIGO TRIGO PABLO
33324805J
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5111179
ULLOA GUILLEN MANUEL
46919768K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5111311
URBANIZACION A PALLOZA SL
B 27256379
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5111354
URBANIZACION A PALLOZA SL
B 27256379
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5111353
URBANIZACION A PALLOZA SL
B 27256379
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5111355
URBANIZACIONES MURALLA SL
B 27273135
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5111356
VALENCIA RAMIREZ JHON FREDDY
X 1663806D
MULTAS DE TRAFICO
2011
4972562
VALENCIA RAMIREZ JHON FREDDY
X 1663806D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5111621
VALES ROCHA JOSE MANUEL
36065482
MULTAS DE TRAFICO
2011
4971861
VALIÑA MENDEZ MARIA MAR
33335253L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5111786
VALLEDOR FERNANDEZ MARIA DEL MAR
33331325R
MULTAS DE TRAFICO
2011
5172945
VALLEDOR FERNANDEZ MARIA DEL MAR
33331325R
MULTAS DE TRAFICO
2011
5045673
VALLEDOR FERNANDEZ MARIA DEL MAR
33331325R
MULTAS DE TRAFICO
2011
5172913
VALLEDOR MORANDEIRA MARIA CARMEN
33311148H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5111867
VARELA FERNANDEZ BENIGNO
33738236L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5112154
VARELA FERNANDEZ HECTOR
33351517E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5112163
VARELA FERNANDEZ MARIA DOLORES
33820239G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5112183
VARELA LOPEZ APOLINAR
4373345X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5112344
VARELA LOPEZ BEATRIZ
33307002N
MULTAS DE TRAFICO
2010
4774607
VARELA LOPEZ OSCAR
33536877W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5112390
VARELA MOSQUERA VICTOR JOSE
32806367H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5112444
VARELA VAZQUEZ FRANCISCO
33349508Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5112747
VARELA VAZQUEZ FRANCISCO
33349508Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5112744
VARELA VAZQUEZ FRANCISCO
33349508Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5112746
VAZQUEZ CAAMAÑO MATILDE
33283238F
MULTAS DE TRAFICO
2010
4771397
VAZQUEZ CARBALLEIRA ANGEL
33304844Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5113087
VAZQUEZ CARBALLEIRA MARIA DEL CARMEN
33304822V
MULTAS DE TRAFICO
2011
5172265
VAZQUEZ COSTA SERAFIN
33308445Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5113242
VAZQUEZ COSTA SERAFIN
33308445Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5113241
VAZQUEZ GARCIA MANUEL
33771497E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5113553
VAZQUEZ GUERREIRO JESUS
33238580S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5113699
VAZQUEZ LOPEZ AVELINO
33756472Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5113773
VAZQUEZ LOPEZ AVELINO
33756472Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5113772
VAZQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
33797007
MULTAS DE TRAFICO
2011
4975086
VAZQUEZ LOPEZ LUIS
34248035T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5113892
VAZQUEZ LOSADA BEATRIZ
33317707E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5113955
VAZQUEZ MOURIN LUIS MIGUEL
5394821X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114096
40
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
VAZQUEZ NOVAS ALFREDO
32794600
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114112
VAZQUEZ PARAÑOS RAFAEL
33817070D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114155
VAZQUEZ PRIETO JOSE
76816433K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114301
VAZQUEZ PRIETO JOSE
76816433K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114302
VAZQUEZ PRIETO JOSE
76816433K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114303
VAZQUEZ PRIETO JOSE
76816433K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114304
VAZQUEZ ROCA FEDERICO
33840568R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114427
VAZQUEZ ROCA FEDERICO
33840568R
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114430
VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
30579002L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114500
VAZQUEZ RODRIGUEZ MANUEL
33307079C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114523
VAZQUEZ RODRIGUEZ MANUEL
33307079C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114520
VAZQUEZ RODRIGUEZ MANUEL
33574577M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114519
VAZQUEZ ROJO JOSE LUIS
33827528W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114565
VAZQUEZ ROJO JOSE LUIS
33827528W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114563
VAZQUEZ ROJO JOSE LUIS
33827528W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114564
VAZQUEZ ROJO JOSE LUIS
33827528W
MULTAS DE TRAFICO
2010
4966109
VAZQUEZ SANCHEZ JOSEFA OLGA
33832529N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114624
VAZQUEZ SANCHEZ JOSEFA OLGA
33832529N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114623
VAZQUEZ SECO ABEL
33832586T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114647
VAZQUEZ SILVA ELVIRA
76616937G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114668
VAZQUEZ TEIJEIRO MARIA ANTONIA
33577242W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114701
VAZQUEZ VARELA SUSANA MATILDE
33310080P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114813
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA JESUS
22721960F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114917
VAZQUEZ VEIGA SANTIAGO RAMON
33302251E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114943
VAZQUEZ VEIGA SANTIAGO RAMON
33302251E
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114944
VAZQUEZ VILLAMOR ARSENIO
33758498H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5114962
VEGA FLOR CARLO ELOY
X 9810921H
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5090626
VEGA GOMEZ PABLO EDGARDO
34289656Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5115046
VEGA PEREZ ANTONIO
34635570
MULTAS DE TRAFICO
2011
4975312
VEIGA ABEL Mª JOSE
33334203G
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5115060
VEIGA ABUIN IRIA
33549993P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5115064
VEIGA MACEDA BENIGNA
33784008K
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5115279
VEIGA NUÑEZ JOSE ANTONIO
33842096B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5115312
VEIGA NUÑEZ MIGUEL ANGEL
33316402M
MULTAS DE TRAFICO
2011
4971595
VEIGA NUÑEZ MIGUEL ANGEL
33316402M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5115317
VELAYOS PEREZ JOSE MARIA
33581564T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5115528
VELLE SOILAN JOSE ALBERTO
33310592Z
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5115552
VELOSO LEMUS CARLOS JOSE
32450628C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5115570
VELOSO LEMUS CARLOS JOSE
32450628C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5115569
VELOSO LEMUS CARLOS JOSE
32450628C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5115572
VELOSO LEMUS CARLOS JOSE
32450628C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5115573
VELOSO LEMUS CARLOS JOSE
32450628C
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5115574
VERAL CB
E 27295328
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5115622
VILA ASCARIZ MA SUSANA
33308146Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5116095
VILA ASCARIZ MA SUSANA
33308146Y
MULTAS DE TRAFICO
2011
5045682
VILA ASCARIZ MA SUSANA
33308146Y
MULTAS DE TRAFICO
2011
5169941
VILA FERNANDEZ MARIA DOLORES
35996482X
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5116174
VILA REIJA OSCAR
33347611A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5116382
41
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
VILA REIJA OSCAR
33347611A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5116381
VILA TABOAS CARLOS
33338256D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5116422
VILA ZULUAGA NESTOR JESUS
33824007T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5116465
VILA ZULUAGA NESTOR JESUS
33824007T
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5116466
VILANOVA SANCHEZ JULIO
33835795N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5116583
VILANOVA SANCHEZ JULIO
33835795N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5116582
VILANOVA VARELA JESUS
33305305V
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5116587
VILANOVA VILLAR JESUS
33760693M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5116605
VILLAMARIN BAUTISTA ISABEL
33852736W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5116971
VILLAMARIN BAUTISTA ISABEL
33852736W
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5116970
VILLAMARIN DOMINGUEZ MARIA TERESA
33848514N
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5116980
VILLAMOR FERNANDEZ MARIA ROSA
33333321L
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5117031
VILLARES OSORIO JESUS
33774606A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5117312
VILLARES QUINTAS JUAN CARLOS
33305435D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5117320
VILLARES QUINTAS JUAN CARLOS
33305435D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5117319
VILLARES QUINTAS JUAN CARLOS
33305435D
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5117318
VINUEVA CARBALLO OSCAR LUIS
30604919S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5117420
VIRANEV DIMITAR KRASTEV
X 7745188F
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5117426
VIVALDO DA SIVA DEUSMAR
X 7893723P
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5108440
XU YUNYUN
X 2534362S
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5117764
XULDI SL
B 27219328
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5117765
YAÑEZ FIEIRAS JESUS
33849931A
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5117897
YAÑEZ FIEIRAS MARIA OTILIA
33315424Q
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5117900
YAÑEZ MIRAGAYA JULIA
76574711Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5117935
YAÑEZ PERNAS ROSENDO
35838744Y
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5117955
YOUSSEF MOUKHLISSI
X 9795642B
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5118044
ZAQUIERE ARAUJO MARIANO
X 7708385G
MULTAS DE TRAFICO
2011
5045596
ZUNZUNEGUI FRANCO OSCAR FERNANDO
33538973M
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS
2011
5118149
R.5652
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE DILIXENCIA DE EMBARGO DE DEVOLUCIÓNS
DE AEAT
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-la dilixencia de embargo de devolucións de AEAT no procedemento recadatorio, a pesar
dos dous intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo
de 15 días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente
ou por medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación
Executiva do Concello de Lugo, sita na Rúa Río Neira nº 27, baixo. Horario: de luns a xoves de 9 h a 18 h.,
venres de 9 h a 14 h Teléfono 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedemento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Dilixencia de embargo de devolucións de
AEAT.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Lugo, a 07 de Decembro de 2011.
A TESOUREIRA ACCTAL, Asdo.- Natalia Framil Rego.
42
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
Nome
Nif/Cif
Expediente
ARIAS GONZALEZ MANUELA
33344435R
2010EXP47000385
CALVO GOMEZ DAVID
33590080Y
2011EXP47003824
SOAREZ MOTA GUSTAVO
X 9080893X
2010EXP47000356
VAZQUEZ REY GEMA MARIA
33306724X
2011EXP47004225
R.5653
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE REQUERIMENTO A HERDEIROS
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-lo embargo de bens inmobles no procedimento recadatorio, a pesar dos dous intentos
realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15 días
naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Rúa Río Neira nº 27, baixo. Horario: de luns a venres de 9 h a 14:30 h Teléfono 982255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Embargos de bens inmobles.
Lugo, a 07 de decembro de 2011. A TESOUREIRA ACCIDENTAL, Asdo.- Natalia Framil Rego.
DNI
NOME
PARDO CELADA CLEMENTINA LUISA
19742989L
EXPEDIENTE
2002EXP47000820
R.5654
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE EMBARGOS DE SOLDOS E SALARIOS
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-lo embargo de soldos e salarios no procedimento recadatorio, a pesar dos dous intentos
realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15 días
naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Rúa Río Neira nº 27, baixo. Horario: de luns a xoves de 9 h a 18 h., venres de 9 h a 14
h. Teléfono: 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Embargos de soldos e salarios.
Lugo, a 07 de decembro do 2011. A TESOUREIRA ACCIDENTAL., Asdo.- Natalia Framil Rego.
NOME
DNI
EXPEDIENTE
SOMOZA FERNANDEZ JOSE LUIS
33808502C
2003EXP47000737
R.5655
43
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE EMBARGOS DE BENS MOBLES
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-lo embargo de bens mobles no procedimento recadatorio, a pesar dos dous intentos
realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15 días
naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Rúa Río Neira nº 27, baixo. Horario: de luns a xoves de 9 h a 18 h., venres de 9 h a 14
h. Teléfono: 982-255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Embargos de bens mobles.
Lugo, a 07 de decembro do 2011. A TESOUREIRA ACCIDENTAL., Asdo.- Natalia Framil Rego.
NOME
DNI
EXPEDIENTE
JIMENEZ GABARRI MANUEL
33346115W
2010EXP47000510
ROIBAS LEDO LUIS
33715963X
1998EXP47000165
R.5656
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE REQUERIMENTO DE BENS PARA O EMBARGO
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non
sendo posible notifica-lo requerimento de bens para o embargo no procedimento recadatorio, a pesar dos dous
intentos realizados, cítase ós seguintes debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15
días naturais, contados a partir do seguinte o da publicación deste anuncio, pasen a retirar, persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na oficina de Recadación Executiva do
Concello de Lugo, sita na Rúa Río Neira nº 27, baixo. Horario: de luns a venres de 9 h a 14:30 h Teléfono 982255281 e-mail: [email protected]
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedimento executivo é a Tesourería deste Concello.
Procedimento: Executivo.
Actuación administrativa do procedimento pendente de notificar: Requerimento de bens para o embargo.
Lugo, a 07 de decembro do 2011. A TESOUREIRA Accidental., Asdo.- Natalia Framil Rego.
NOME
DNI
EXPEDIENTE
PARDEIRO FERNANDEZ ANGEL
76595569A
1999EXP47000875
R.5657
MONFORTE DE LEMOS
Anuncio
CITACIÓN POR COMPARECENCIA
En virtude do disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e intentándose
notificar sen que fora posible practicarse por causas non imputables á Administración, polo presente anuncio se
cita aos obrigados tributarios ou representantes que no anexo se relacionan, para ser notificados por
comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que igualmente se especifican.
44
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
Os interesados citados ou os seus representantes deberán comparecer para ser notificados nun prazo de 15
días naturais, contados dende o seguinte da publicación deste anuncio, en horario de 8:00 a 15:00 horas de luns
a venres, ante a oficina de Rendas situada na Casa do Concello, Campo de San Antonio s/n 27400 Monforte de
Lemos, como órgano competente para a tramitación dos citados procedementos.
Transcorrido dito prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais dende
o día seguinte do vencemento do prazo anteriormente sinalado.
Relación que se cita:
Nº EXP.
OBRIGADO TRIBUTARIO
NIF/CIF
PROCEDEMENTO
858/2011
ARGIZ CASARES JOSE MANUEL
34241316C
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
860/2011
ARIAS FERNANDEZ ARELIS KARYNA
697/2011
CAMINO SAAVEDRA FRANCISCA
34249425X
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
DIAZ LOPEZ MARIA CARMEN
34115930F
LIQUIDACION TAXA ENTRADA DE VEHICULOS
DIAZ MONDELO JOSE
84913M
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
FERNANDEZ MOURELO JOSE
34249045K
ACORDO
FIGUEIRAS VELOSO BERNARDA
34110215L
DENEGACION DEVOLUCION TAXA LIXO
862/2011
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
896/2011
GIMENEZ FERRERO FRANCISCO
34247517B
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
899/2011
GONZALEZ DAVILA MARIA CELSA
34115411V
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
903/2011
GONZALEZ GONZALEZ MERCEDES
34110374V
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
GONZALEZ PEREZ ANTONIA
DEVOLUCION IBI
786/2011
GONZALEZ PEREZ MARIA MERCEDES
898/2011
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA LUZ
34229337R
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
882/2011
GUERRA SILVA LUIS
08428341Z
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
743/2011
LOPEZ GONZALEZ MANUEL
34140045H
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
695/2011
LOPEZ LOPEZ LAURA
34142649T
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
871/2011
LOPEZ NOVOA ELISA
34127406Y
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
750/2011
LOPEZ TORRES AURORA
34112308L
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
902/2011
LOSADA
GERBOLES
MAXIMILIANO
10046351C
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
754/2011
LOSADA RODRIGUEZ MYRIAM ISABEL
34257303E
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
741/2011
MADARNAS VAZQUEZ JOSE ANTONIO
34262637C
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
796/2011
MARIÑO LOSADA ROSA
ALBERTO
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
MANUEL
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
MARQUEZ LOPEZ MARIA VICTORIA
76909989J
DEVOLUCION IVTM
PARDO ARMESTO JOSE LUIS
34230942L
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
RAJO RODRIGUEZ NIEVES
34114967X
DEVOLUCION IBI
779/2011
RODRIGUEZ ALVAREZ BRIGIDA
34239449Q
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
738/2011
RODRIGUEZ BLANCO MARIA ENMA
34266721Q
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
RODRIGUEZ FERNANDEZ CONSUELO
00330185C
CONCESION PRORROGA PRESENTACION DECLARACION IVTNU
694/2011
RODRIGUEZ LOPEZ JESUS
34238698R
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
739/2011
RODRIGUEZ OTERO MARIA DEL CARMEN
34113409Q
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
708/2011
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIRIAM
34272092E
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUBEN DANIEL
X0179314Y
DEVOLUCION TAXA LIXO
RODRIGUEZ SVENSSON FELIPE
73240905G
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
SOTO RODRIGUEZ GONZALO
34167439L
RECURSO REPOSICION IBI
VALCARCE LOSADA ANTONIO JESUS
34243808M
DEVOLUCION TAXA TOLDOS
VIDAL SANCHEZ MARIA ASUNCION
09682765H
REQUIRIMENTO PRESENTACION DOCUMENTACION IIVTNU
897/2011
867/2011
SAMPAYO FERNANDEZ EDUARDO
883/2011
REQUIRIMENTO PRESENTACION NIF
Monforte de Lemos, a 7 de decembro de 2011. O ALCALDE-PRESIDENTE.: Severino Rodríguez Díaz
R.5697
45
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
Anuncio
Citación por comparecencia (art. 112 LXT). Edicto de notificación de providencia de constrinximento
Faise público que mediante o presente edicto notificalles a providencia de constrinximento xunto co título
executivo, aos suxeitos pasivos que figuran como debedores á Facenda Local no Servicio de xestión, recadación
e inspección do Concello de Monforte de Lemos e que se relacionan no anexo polos débitos que se indican, ao
non terse podido practicar a notificación persoal, por ser descoñecidos ou non ser encontrados no domicilio
declarado e/ou coñecido, ou rexeitaren a notificación.
De conformidade co estipulado no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria,
requírense os debedores relacionados co fin de que comparezan, por sí ou por medio de representante, e se
presenten na oficina de recadación do Concello de Monforte de Lemos, sita na Rúa Tecelanes nº 2, no
expediente executivo que se segue respecto deles.
Transcorridos quince días naturales dende o día seguinte á publicación deste edicto no correspondente
Boletín Oficial, sen se presentar a persoa interesada, darase por notificado para todos os efectos.
Ás seguintes persoas e polos conceptos que se relacionan:
MunicipioCORUÑA (A)
Sujeto Pasivo o representante /
Obxecto Tributario
RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
CL DALMIRO DE LA VALGOMA, 0001 Y 02 0A
RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
CL DALMIRO DE LA VALGOMA, 0001 Y +1 00
RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
CL DALMIRO DE LA VALGOMA, 0001 Y 03 0B
RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
CL DALMIRO DE LA VALGOMA, 0001 Y 02 0B
RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
CL DALMIRO DE LA VALGOMA, 0001 E 00 0B
RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
CL DALMIRO DE LA VALGOMA, 0001 E 00 0A
RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
CL DALMIRO DE LA VALGOMA, 0001 Y 03 0A
RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
CL CASTELAO, 0002 T OD OS
RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
CL DALMIRO DE LA VALGOMA, 0001 Y 01 0B
RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
CL REBOREDO, 0035 T OD OS
RODRIGUEZ PEREZ IGNACIO
CL CASTELAO, 0012 T OD OS
Identificador Fiscal /
Identificación do valor
32806601E
2546
32806601E
2546
32806601E
2546
32806601E
2546
32806601E
2546
32806601E
2546
32806601E
2546
32806601E
2546
32806601E
2546
32806601E
2546
32806601E
Concepto /
Ejercicio y Periodo
INCREMENTO VALOR TERRENOS
Importe
75,12
20114127031VT08L000004
INCREMENTO VALOR TERRENOS
122,82
20114127031VT08L000015
INCREMENTO VALOR TERRENOS
54,26
20114127031VT08L000013
INCREMENTO VALOR TERRENOS
54,26
20114127031VT08L000011
INCREMENTO VALOR TERRENOS
62,60
20114127031VT08L000009
INCREMENTO VALOR TERRENOS
253,40
20114127031VT08L000007
INCREMENTO VALOR TERRENOS
75,12
20114127031VT08L000005
INCREMENTO VALOR TERRENOS
51,84
20114127031VT08L000019
INCREMENTO VALOR TERRENOS
129,38
20114127031VT08L000002
INCREMENTO VALOR TERRENOS
150,42
20114127031VT08L000021
INCREMENTO VALOR TERRENOS
2546
20114127031VT08L000017
Identificador Fiscal /
Identificación do valor
Concepto /
Ejercicio y Periodo
74,51
Municipio FOLGOSO DO COUREL
Sujeto Pasivo o representante /
Obxecto Tributario
GONZALEZ ALVAREZ JOAQUIN
1143/2010 11/11/10 17:00
Municipio
36053281E
MULTAS DE TRAFICO
3897FHN
20114127031ML04L000013
Identificador Fiscal /
Identificación do valor
Concepto /
Ejercicio y Periodo
Importe
90,00
LUGO
Sujeto Pasivo o representante /
Obxecto Tributario
ARTIGUES NISTAL JESUS MIGUEL
814/2010 23/07/10 11:55
50873040F
8523GKY
MULTAS DE TRAFICO
20114127031ML01L000044
Importe
90,00
46
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
CONSTRUCCIONES NIVEL 98 SL
B 15642663
ACTIVIDADES ECONOMICAS
CONSTRUCCION, REPAR. Y CONS.OBRA
8909004525154
20114127031IA02R000020
Sujeto Pasivo o representante /
Obxecto Tributario
Identificador Fiscal /
Identificación do valor
Concepto /
Ejercicio y Periodo
Importe
TECN Y ESTUDIOS EN HIDROCARBURO SA
A 81027518
ACTIVIDADES ECONOMICAS
114,07
INSTALACIONES FONTANERIA
8457005841435
20114127031IA02R000007
Identificador Fiscal /
Identificación do valor
Concepto /
Ejercicio y Periodo
Municipio
Municipio
1.078,49
MADRID
MONFORTE DE LEMOS
Sujeto Pasivo o representante /
Obxecto Tributario
ALONSO DE PAZ ALFREDO
CL DOCTOR CASARES 0154 01
ALONSO DE PAZ ALFREDO
BASURA CL DOCTOR CASARES, 0154 P01
ALONSO DE PAZ ALFREDO
BASURA CL DOCTOR CASARES, 0154 P01
AREA SOTELO JAVIER
1220/2010 31/12/10 13:20
DIAZ FERNANDEZ ANXO
1193/2010 19/12/10 14:30
FERREIRA DA SILVA SERGIO MANUEL
CL ROBERTO BAAMONDE, 0156 1 02 B
GARCIA ALONSO ESTEBAN
2184038PH2028S0005OR CL ESCULTOR
GARCIA PELAEZ SEVERINO
9706085Q
13704
9706085Q
13704
9706085Q
13704
34271705A
LU2075L
34264678Z
9391DVD
33298728H
3624409
34755483E
3651624
CL GERMAN VAZQUEZ, 0018 Y 03 01
IGLESIAS GONZALEZ MELCHOR
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
BIENES INMUEBLES URBANA
BIENES INMUEBLES URBANA
BIENES INMUEBLES RUSTICA
34266734T
BIENES INMUEBLES URBANA
3376407
34117968K
MATRICULAS URBANAS
1840BDZ
20114127031ML04L000005
B 37380979
IMPUESTO SOBRE CONST.INST.OBRA
LG SOBRADO - PQ CANEDA
17
20114127031IO04L000001
J C DIAZ RENOVABLES SL
B 37380979
TASA LICENCIAS DE APERTURA
LG O SOBRADO PQ CANEDA
296
34269830Z
203
34265604C
313
34478752G
LAGOA
INCREMENTO VALOR TERRENOS
6.412,75
477,78
240,84
110,07
20114127031VT09L000036
BIENES INMUEBLES RUSTICA
3,66
20114127031IR01R000161
14953569G
MULTAS DE TRAFICO
LU2883X
20114127031ML02L000052
X 8776295R
TASA LICENCIAS DE APERTURA
CL AVENIDA DE GALICIA, 0088 PB
335
20114127031LA09L000004
33550014Y
356
34114977C
XUNQUEIRO
PEREZ ALVAREZ ROSA
90,00
20114127031VT06L000001
MATIAS ALVARADO ALBA DULIS
CL ROBERTO BAAMONDE, 0156 1 02 B
3,14
20114127031LA12L000001
INCREMENTO VALOR TERRENOS
1035/2010 02/10/10 10:41
PAMPIN RIOS JOSE
189,07
20114127031IU17L000002
1135/2010 04/11/10 10:16
CL ROBERTO BAAMONDE, 0030 PB
OTERO LOPEZ PILAR
3,15
20114127031IR01R000148
J C DIAZ RENOVABLES SL
MENDEZ GOMEZ CAROLINA ELISABETH
468,92
20114127031IU18L000001
20114127031MA03R000443
LOPEZ LOPEZ MARIA CLOTILDE
648,14
20114127031IU22L000002
MULTAS DE TRAFICO
LOPEZ DACAL JESUS
200,00
20114127031ML03L000044
X 9332624Y
JUAN MONTES, 0111-X T OD OS
90,00
20114127031ML04L000026
9528
LOPEZ AIRA ANA MARIA
11,37
20114127031BA07R000143
ILAS GABRIEL
CL ORENSE, 0167-- Y 04 A
11,37
20114127031BA06R000163
MATRI_URBA
LAMAS FERNANDEZ MANUEL
11,94
20114127031BA08R000131
34211028T
VALIÑAS
GIMENEZ RODRIGUEZ MONICA
TASA RECOGIDA DOMICILIARIA
Importe
TASA LICENCIAS DE APERTURA
20114127031LA11L000002
BIENES INMUEBLES RUSTICA
90,00
364,77
263,79
3,83
20114127031IR01R000042
34114362A
206
34236062X
INCREMENTO VALOR TERRENOS
736,51
20114127031VT06L000004
BIENES INMUEBLES URBANA
124,43
47
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
CL ESCULTOR FCO MOURE, 0019 III 3 +1 A
PEREZ CASTILLO MIGUEL
MATRI_URBA
3635478
34115939Q
10272
PEREZ CASTILLO MIGUEL
MATRI_URBA
34115939Q
10271
PEREZ RODRIGUEZ DAVID
1156/2010 16/11/10 13:15
PEREZ RODRIGUEZ JORGE
RENAULT TRAF
34267642B
9501BXK
34255945K
CR0252K
PEREZ RODRIGUEZ JORGE
AUSTIN MONTE 2.0
PIÑEIRO GONZALEZ JOSE ANTONIO
CL ESCULTOR FCO MOURE, 0019 III 3 02
RODRIGUEZ CASTRO CANDIDA
71/2011 08/02/11 17:25
RODRIGUEZ GONZALEZ JOVITA
34255945K
CR8856I
34240573J
3635451
36103363X
M0216SC
34121228S
VAL DE MURIAS
B.O.P de Lugo
20114127031IU28L000003
MATRICULAS URBANAS
3,14
20114127031MA03R000032
MATRICULAS URBANAS
3,14
20114127031MA03R000031
MULTAS DE TRAFICO
80,00
20114127031ML04L000037
IMPUESTO VEHICULOS
101,20
20114127031IV02R000084
IMPUESTO VEHICULOS
87,38
20114127031IV02R000083
BIENES INMUEBLES URBANA
117,60
20114127031IU28L000004
MULTAS DE TRAFICO
200,00
20114127031ML06L000008
BIENES INMUEBLES RUSTICA
3,02
20114127031IR01R000029
RODRIGUEZ MARBAN FELIPA
34142562M
LAMEIROS, OS
BIENES INMUEBLES RUSTICA
6,96
20114127031IR01R000371
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EVARISTO
D AC305F1
MATRI_URBA
9200
ROMERO ROMERO FRANCISCO
997/2010 22/09/10 12:50
ROMERO ROMERO FRANCISCO
581/2010 30/04/10 18:28
ROMERO ROMERO MATILDE
29/2011 14/01/11 17:23
SANCHEZ RODRIGUEZ M JACINTA
1086/2010 28/10/10 10:56
SANTOS NUÑEZ CARMEN
34270612Z
4048BSB
34270612Z
4048BSB
34262375B
3377DYS
34252317G
3918FXX
34245770N
MATRICULAS URBANAS
20114127031MA03R000379
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
MULTAS DE TRAFICO
BIENES INMUEBLES URBANA
B 27149913
MULTAS DE TRAFICO
S598/2010 30/08/10
PO3851AU
20114127031ML01L000029
VALCARCEL CASTRO MANUELA
BIENES INMUEBLES URBANA
302,29
120,00
116,88
20114127031IU28L000005
34210039T
BIENES INMUEBLES RUSTICA
34114715B
MULTAS DE TRAFICO
CASTILLON
80,00
20114127031ML02L000055
TALLERES UNIMAR SL
3635453
200,00
20114127031ML06L000013
20114127031IU23L000001
CL ESCULTOR FCO MOURE, 0019 III 3 02
60,00
20114127031ML01L000035
3632007
34264121D
90,00
20114127031ML04L000038
27031A042002200001UP LG CAMPOS, OS
TORRES NUÑEZ MANUEL
3,14
3,79
20114127031IR01R000120
VAZQUEZ FERNANDEZ CARMEN
1117/2010 25/10/10 14:35
VAZQUEZ FERREIRO JOSEFA
LU3672V
34245438W
20114127031ML04L000004
MATRICULAS URBANAS
MODIFICACION PADRON 2009
10806
20104127031MA01R000136
VAZQUEZ VAZQUEZ ENRIQUE
FI00002636
BIENES INMUEBLES URBANA
BO CASAR S UE LO
3633712
VEIGA PEREZ ELISA
34113919C
LAMA
80,00
6,28
32,35
20114127031IU20L000003
BIENES INMUEBLES RUSTICA
4,32
20114127031IR01R000100
VILARIÑO LOPEZ SERAFIN
VIDE 00 02
76607741P
INCREMENTO VALOR TERRENOS
29,84
309
20114127031VT09L000034
Sujeto Pasivo o representante /
Obxecto Tributario
Identificador Fiscal /
Identificación do valor
Concepto /
Ejercicio y Periodo
Importe
VALORIZA FACILITIES SA
A 83709873
ACTIVIDADES ECONOMICAS
338,59
SERVICIOS DE LIMPIEZA
8900520459460
20114127031IA02R000015
Municipio
MADRID
48
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
Municipio
PORRIÑO (O)
Sujeto Pasivo o representante /
Obxecto Tributario
ALVAREZ FERNANDEZ ANTONIO
1070/2010 21/10/10 10:58
Municipio
B.O.P de Lugo
Identificador Fiscal /
Identificación do valor
36041242N
Concepto /
Ejercicio y Periodo
Importe
MULTAS DE TRAFICO
200,00
4692DGL
20114127031ML04L000044
Identificador Fiscal /
Identificación do valor
Concepto /
Ejercicio y Periodo
PUEBLA DE BROLLON
Sujeto Pasivo o representante /
Obxecto Tributario
PEREZ VAZQUEZ ANTONIO
945/2010 30/08/10 11:30
34241531M
MULTAS DE TRAFICO
Importe
80,00
6891DCF
20114127031ML02L000008
Identificador Fiscal /
Identificación do valor
Concepto /
Ejercicio y Periodo
Importe
MULTAS DE TRAFICO
200,00
Municipio SANTIAGO
Sujeto Pasivo o representante /
Obxecto Tributario
BLANCO TESOURO MIGUEL ANGEL
1199/2010 13/12/10 17:03
34971867E
8543GRW
20114127031ML04L000011
Sujeto Pasivo o representante /
Obxecto Tributario
Identificador Fiscal /
Identificación do valor
Concepto /
Ejercicio y Periodo
Importe
ALMACENES AGRELO SL
B 15145915
ACTIVIDADES ECONOMICAS
326,13
COM.MEN.MATERIALES
8456006233543
20114127031IA02R000035
Sujeto Pasivo o representante /
Obxecto Tributario
Identificador Fiscal /
Identificación do valor
Concepto /
Ejercicio y Periodo
Importe
BARATO CARS SL
B 32378804
MULTAS DE TRAFICO
273,00
S627/2010 27/09/10
3824CKB
20114127031ML05L000022
Identificador Fiscal /
Identificación do valor
Concepto /
Ejercicio y Periodo
Importe
273,00
Municipio
Municipio
SANTIAGO DE COMPOSTELA
VERIN
Municipio VIGO
Sujeto Pasivo o representante /
Obxecto Tributario
METROPOLIS OCHOCIENTOS SEIS UNO SL
B 36863165
MULTAS DE TRAFICO
S170/2010 07/07/10
5660BZL
20114127031ML01L000040
Monforte de Lemos, 13 de decembro de 2011. A Tesoureira: Mª Teresa Diz Alonso
R.5760
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE DILIXENCIAS DE EMBARGO DE CONTAS
ABERTAS EN ENTIDADES DE DEPÓSITO.
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria e artigos
59.5 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Jurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común, “Boletín Oficial do Estado” 285, de 27 de novembro de 1992 (redacción Lei
4/1999, de 13 de xaneiro, “B.O.E.” do 14, e Lei 24/2001, de 27 de decembro, “B.O.E.” do 31), e non sendo
posible notifica-la dilixencia de embargo de contas abertas en entidades de depósito, por causas non imputables
a esta Administración Local, cítase ós debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15 días
naturais, contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio, pasen a retirar persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na Oficina de Recadación Ejecutiva do
Concello de Monforte de Lemos, sita na rúa Tecelanes nº 2, baixo, en horario de 08:30 a 14:30 horas de luns a
venres e os martes de 16:30 a 18:30 horas (Teléfono 982 41 62 08, Fax 982 41 60 10 e mail:
[email protected])
49
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
Transcurrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedememto executivo é a Tesourería deste Concello.
NOMBRE
NIF
ILAS GABRIEL
X 9332624Y
CI 1 SL
B 79925681
DIAZ RODRIGUEZ RAUL
34255509E
TOURON GARCIA MARIA CARMEN
34264293C
PEREIRA PRIETO BEGOÑA
44470807P
IGLESIAS RODRIGUEZ MARIA PILAR
34258354S
ALBELO PEREZ OSCAR OMAR
34269183B
PEREZ ZAFRA AGUSTIN
34255727X
PEREZ NUÑEZ ELENA
34253281W
DIAZ BLANCO VANIA
34273479Y
RODRIGUEZ DIAZ LUIS ANTONIO
34250657T
RODRIGUEZ CEDRON MARIANO
34250261H
RODRIGUEZ PUENTE AITOR
34264478K
CARRERO GONZALEZ RUBEN
34268445D
FERNANDEZ MAYO MARIA DOLORES
34261878C
RODRIGUEZ GUNTIÑAS CONCEPCION
34258363R
ZAMUZ CASTRO MERCEDES
34269698C
LOPEZ LOPEZ ENRIQUE
34274261Y
En Monforte de Lemos a 13 de decembro de 2011. A Tesoureira: Mª Teresa Diz Alonso
R.5761
Anuncio
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA DE DILIXENCIAS DE EMBARGO DE DEVOLUCIÓNS
DA AEAT
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria e artigos
59.5 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Jurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común, “Boletín Oficial do Estado” 285, de 27 de novembro de 1992 (redacción Lei
4/1999, de 13 de xaneiro, “B.O.E.” do 14, e Lei 24/2001, de 27 de decembro, “B.O.E.” do 31), e non sendo
posible notifica-la dilixencia de embargo de devolucións da AEAT, por causas non imputables a esta
Administración Local, cítase ós debedores que a continuación se relacionan para que no prazo de 15 días
naturais, contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio, pasen a retirar persoalmente ou por
medio de representante, as notificacións que figuran na relación adxunta, na Oficina de Recadación Executiva do
Concello de Monforte de Lemos, sita na rúa Tecelanes nº 2, baixo, en horario de 08:30 a 14:30 horas de luns a
venres e os martes de 16:30 a 18:30 horas (Teléfono 982 41 62 08, Fax 982 41 60 10 e mail:
[email protected])
Transcurrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida a tódolos efectos legais
desde o día seguinte o do vencimento do prazo anteriormente sinalado.
O órgano responsable da tramitación do procedememto executivo é a Tesourería deste Concello.
50
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
NOMBRE
NIF
GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO
76707487A
GONZALEZ LOSADA JESUS
34257707N
En Monforte de Lemos, a 13 de decembro de 2011. A Tesoureira: Mª Teresa Diz Alonso
R.5762
RIBADEO
Anuncio
Notificación de actos de xestión recadadora.
Procedemento: Administrativo de Recadación en vía de constrinximento
Actuación que se notifica: Emprazamento de embargo, requerimento para designación de bens.
ÁLVAREZ MÉNDEZ, MARÍA AMADAROA e 34 recibos máis
Fago saber: de acordo co que establecen os artigos 59.5 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime
xurídico das Administracións Públicas e do procedento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, e o
112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria (LXT a partir de agora), e non podendo notificar o acto
que se relaciona, a pesar dos dous intentos realizados, ou por constar como descoñecidos no seu domicilio,
cítase aos interesados que figuran neste anuncio, para que, no prazo de 15 días naturais a contar desde o
seguinte ao desta publicación, retiren personalmente ou por medio dun representante a/s notificación/s que se
indican nas oficinas de Recadación Executiva do Concello de Ribadeo, en rua dos Ferreiros 13 baixo, 36002
Pontevedra, de luns a xoves de 9,00 a 14,00 e de 16,00 a 18,00 e venres de 9,00 a 14,00 horas.
Ao rematar dito prazo sen a comparecencia, a/s notificación/s entenderanse producida/s a tódolos efectos
legais, desde o seguinte día ao do vencemento do prazo antes sinalado.
"Advírtese mediante o presente que, tal e como se recolle no artigo 112.3 da LXT, ""cando o inicio dun
procedemento ou calquera dos seus trámites se entendan notificados por non ter comparecido o obrigado
tributario ou o seu representante, terase por notificado das sucesivas actuacións e dilixencias do devandito
procedemento, e manterase o dereito que o asiste a comparecer en calquera momento deste""."
PRAZOS PARA EFECTUA-LO INGRESO
Unha vez iniciado o período executivo e notificada a providencia de constrinximento, o pagamento da débeda
tributaria deberase efectuar nos seguintes prazos:
a) Se a notificación da providencia se realiza entre os días un e quince de cada mes, desde a data da
recepción da notificación ata o día 20 do devandito mes ou, se este non fose hábil, ata o inmediato hábil
seguinte.
b) Se a notificación da providencia se realiza entre os días 16 e último de cada mes, desde a data da
recepción da notificación ata o día 5 do mes seguinte ou, se este non fose hábil, ata o inmediato hábil seguinte.
LUGAR E FORMA DE PAGO.
Ingresando na conta nº 2080.5365.38.3110005498 de Novagalicia Banco ou mediante Xiro postal dirixido a
rua dos Ferreiros 13 baixo, 36002 Pontevedra.
SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO
A interposición de calquera recurso non paraliza a tramitación do procedemento, que so poderá suspenderse
nos casos e condicións previstos no artigo 73 do R.D. 939/2005 polo que se aproba o Regulamento Xeral de
Recadación, 165 da Lei Xeral Tributaria, e 14.2 do R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
Ribadeo, 14 de novembro de 2011. Visto e prace. Asdo. O Alcalde. Asdo. A Tesoureira
Relación de suxeitos a que se refire este Edito:
51
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
DNI
NOME
EXPEDIENTE
76935527K
P3301700
53530408R
50309086J
53530408R
05247616M
53530408R
B27365808
53530408R
45432676V
53530408R
76547527P
53530408R
33998979B
53530408R
53517208ª
10811051Q
11966564D
12232043E
76616353H
B82798398
09380819Q
B81741001
53559703V
X8173546J
53559703V
X7549430W
31834024T
77597463V
31834024T
77597463V
03089970N
77597463V
50743811S
P3301700
ALVAREZ MENDEZ MARIA AMADAROA
EXCMO AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL
BARJOLLLO GONZALEZ IVAN
FERNANDEZ ALVAREZ EUSTAQUIO
BARJOLLLO GONZALEZ IVAN
FERNANDEZ DEL PUELLES MARTINEZ ANA MARI
BARJOLLLO GONZALEZ IVAN
LOGISTICA ASTURGAL SL
BARJOLLLO GONZALEZ IVAN
LOPEZ ALONSO JOSE
BARJOLLLO GONZALEZ IVAN
MASEDA RODRIGUEZ ELISEO
BARJOLLLO GONZALEZ IVAN
MASEDA VARELA ROCIO
BARJOLLLO GONZALEZ IVAN
MENENDEZ CALVIN PABLO
BARJOLLO SOLIS ANTONIO
PEREZ HUERGA EMILIO
CENTENO VALDIVIESO JUAN CARLOS
QUIROGA LOPEZ JOSE ANTONIO
CLASE EJECUTIVA SL
RAMIREZ FERNANDEZ EVA MARIA
CONSTRUCCIONES MECANICAS ASTURIANAS SL
REGUEIRO LORENZO JESSICA
DE JESUS JOSE ROBERTO
REGUEIRO LORENZO JESSICA
EL MALLOUKI KHALID
ROVIRALTA GOMEZ SANTIAGO JOSE
ESTUA PEREZ DAVID
ROVIRALTA GOMEZ SANTIAGO JOSE
ESTUA PEREZ DAVID
SAN SEBASTIAN FELIPE
ESTUA PEREZ DAVID
VELASCO RODRIGUEZ ALMUDENA
EXCMO AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL
1000247
1000307
1000264
1000439
1000264
1000250
1000264
1000303
1000264
600048
1000264
500178
1000264
1000318
1000264
1000372
1000420
1000350
1000267
1000338
1000310
1000434
1000374
1000125
1000371
1000125
1000293
1000169
800009
1000169
800009
1000261
800009
1000355
1000307
R.5535
Anuncio
Notificación de actos de xestión recadadora.
Procedemento: Administrativo de Recadación en vía de constrinximento
Actuación que se notifica: Dilixencia de embargo de vehículos.
AUTOS DOIRAS e 6 recibos máis
Fago saber: de acordo co que establecen os artigos 59.5 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime
xurídico das Administracións Públicas e do procedento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, e o
112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria (LXT a partir de agora), e non podendo notificar o acto
que se relaciona, a pesar dos dous intentos realizados, ou por constar como descoñecidos no seu domicilio,
cítase aos interesados que figuran neste anuncio, para que, no prazo de 15 días naturais a contar desde o
seguinte ao desta publicación, retiren personalmente ou por medio dun representante a/s notificación/s que se
indican nas oficinas de Recadación Executiva do Concello de Ribadeo, en rua dos Ferreiros 13 baixo, 36002
Pontevedra, de luns a xoves de 9,00 a 14,00 e de 16,00 a 18,00 e venres de 9,00 a 14,00 horas.
Ao rematar dito prazo sen a comparecencia, a/s notificación/s entenderanse producida/s a tódolos efectos
legais, desde o seguinte día ao do vencemento do prazo antes sinalado.
"Advírtese mediante o presente que, tal e como se recolle no artigo 112.3 da LXT, "" cando o inicio dun
procedemento ou calquera dos seus trámites se entendan notificados por non ter comparecido o obrigado
tributario ou o seu representante, terase por notificado das sucesivas actuacións e dilixencias do devandito
procedemento, e manterase o dereito que o asiste a comparecer en calquera momento deste""."
52
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
PRAZOS PARA EFECTUA-LO INGRESO
Unha vez iniciado o período executivo e notificada a providencia de constrinximento, o pagamento da débeda
tributaria deberase efectuar nos seguintes prazos:
a) Se a notificación da providencia se realiza entre os días un e quince de cada mes, desde a data da
recepción da notificación ata o día 20 do devandito mes ou, se este non fose hábil, ata o inmediato hábil
seguinte.
b) Se a notificación da providencia se realiza entre os días 16 e último de cada mes, desde a data da
recepción da notificación ata o día 5 do mes seguinte ou, se este non fose hábil, ata o inmediato hábil seguinte.
LUGAR E FORMA DE PAGO.
Ingresando na conta de Caixanova 2080.5365.38.3110005498 de Novagalicia Banco ou mediante Xiro postal
dirixido a rua dos Ferreiros 13 baixo, 36002 Pontevedra.
SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO
A interposición de calquera recurso non paraliza a tramitación do procedemento, que so poderá suspenderse
nos casos e condicións previstos no artigo 73 do R.D. 939/2005 polo que se aproba o Regulamento Xeral de
Recadación, 165 da Lei Xeral Tributaria, e 14.2 do R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
Ribadeo, 14 de novembro de 2011. Visto e prace. Asdo. O Alcalde. Asdo. A Tesoureira
"
Relación de suxeitos a que se refire este Edicto:
DNI
NOME
EXPEDIENTE
B27361278
AUTOS DOIRAS
1000117
10597338L
LLORENTE ALVAREZ FELIX
1000070
B27361278
AUTOS DOIRAS
1000117
B27331982
SERVICIOS TECNICOS Y SEGURIDAD EN OBR SL
1000002
B27361278
AUTOS DOIRAS
1000117
36141292N
VILLAR CASTROMIL ESTANISLAO
1000016
33838525M
FERNANDEZ RIO FELISA
R.5536
Anuncio
Notificación de actos de xestión recadadora.
Procedemento: Administrativo de Recadación en vía de constrinximento.
Actuación que se notifica: Providencia de constrinximento
ABAB BARBA, FCO. JAVIER e 123 recibos máis
Fago saber: de acordo co que establecen os artigos 59.5 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime
xurídico das Administracións Públicas e do procedento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, e o
112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria (LXT a partir de agora), e non podendo notificar o acto
que se relaciona, a pesar dos dous intentos realizados, ou por constar como descoñecidos no seu domicilio,
cítase aos interesados que figuran neste anuncio, para que, no prazo de 15 días naturais a contar desde o
seguinte ao desta publicación, retiren personalmente ou por medio dun representante a/s notificación/s que se
indican nas oficinas de Recadación Executiva do Concello de Ribadeo, en rua dos Ferreiros 13 baixo, 36002
Pontevedra, de luns a xoves de 9,00 a 14,00 e de 16,00 a 18,00 e venres de 9,00 a 14,00 horas.
Ao rematar dito prazo sen a comparecencia, a/s notificación/s entenderanse producida/s a tódolos efectos
legais, desde o seguinte día ao do vencemento do prazo antes sinalado.
53
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
B.O.P de Lugo
"Advírtese mediante o presente que, tal e como se recolle no artigo 112.3 da LXT, "" cando o inicio dun
procedemento ou calquera dos seus trámites se entendan notificados por non ter comparecido o obrigado
tributario ou o seu representante, terase por notificado das sucesivas actuacións e dilixencias do devandito
procedemento, e manterase o dereito que o asiste a comparecer en calquera momento deste""."
PRAZOS PARA EFECTUA-LO INGRESO
Unha vez iniciado o período executivo e notificada a providencia de constrinximento, o pagamento da débeda
tributaria deberase efectuar nos seguintes prazos (art. 62.5 LXT).
a) Se a notificación da providencia se realiza entre os días un e quince de cada mes, desde a data da
recepción da notificación ata o día 20 do devandito mes ou, se este non fose hábil, ata o inmediato hábil
seguinte.
b) Se a notificación da providencia se realiza entre os días 16 e último de cada mes, desde a data da
recepción da notificación ata o día 5 do mes seguinte ou, se este non fose hábil, ata o inmediato hábil seguinte.
LUGAR E FORMA DE PAGO.
Ingresando na conta nº 2080.5365.38.3110005498 de Novagalicia Banco ou mediante Xiro postal dirixido a
rua dos Ferreiros 13 baixo, 36002 Pontevedra.
RECURSOS
Contra a providencia de constrinximento poderá interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes a contar
a partires do seguinte ao do fin do prazo para comparecer.
Contra a providencia de constrinximento só serán admisibles os seguintes motivos de oposición: a) Extinción
total da débeda ou prescrición do dereito a esixi-lo pagamento. b) Solicitude de aprazamento, fraccionamento ou
compensación en período voluntario e outras causas de suspensión do procedemento de recadación. c) Falta de
notificación da liquidación. d) Anulación da liquidación. e) Erro ou omisión no contido da providencia de
constrinximento que impida a identificación do debedor ou da débeda constrixida.
Se interposto o recurso antedito transcorrera un mes, a contar dende o día seguinte ao da súa presentación,
sen que fora notificada resolución expresa do mesmo, poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo
ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo no prazo de 6 meses, a contar dende o día seguinte a
aquel en que se entendese desestimado o recurso de reposición por silencio administrativo.
Non obstante, poderá interpoñer calquera outro recurso que estime procedente.
SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO
A interposición de calquera recurso non paraliza a tramitación do procedemento, que so poderá suspenderse
nos casos e condicións previstos no artigo 73 do R.D. 939/2005 polo que se aproba o Regulamento Xeral de
Recadación, 165 da Lei Xeral Tributaria, e 14.2 do R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
Ribadeo, 14 de novembro de 2011. Visto e prace. Asdo. O Alcalde. Asdo. A Tesoureira
Relación de suxeitos a que se refire este Edicto:
DNI / NIF
SANCIONADO/A
NUM_RECIBO
MATRICULA
01803097N
51380453V
34891473J
45426232J
33832435X
33314397R
33884884L
50658392H
77594411R
77596216N
33244301D
EJE053499
11053545K
B63627871
32822471E
ABAB BARBA FCO JAVIER
LAZARO AGUDO PEDRO JOSE
ABAD OTERO MONICA
LOPEZ FERNANDEZ Mª ROSARIO
ABELLA PEREZ ANTONIA
LOPEZ FREIRE DIAZ RAFAEL
AGUAYO TARRAGO JERONIMO
LOPEZ MURIAS RAMON
ALVAREZ PEREZ OSCAR
LOREDO VIDAL PLACIDO
AMOR APARICIO M ANGELES
LÓPEZ FERNÁNDEZ Mª ROSARIO
ARGUELLES SUAREZ XOSE MARIA
MARIA ROSA FISAS SL
ARIAS ARIAS OSCAR
101001001070
111001100021
101001001179
101001000956
101001001428
101001001507
101001001260
09100901611
101001000776
101001001196
101001001211
101001001075
101001001360
101001000784
101001000822
8204 GBX
7346 BJS
C-2623-BK
6453 CGW
4883 GKK
3390 FXH
5165 CPH
2940 DVW
1134 CSH
6680 DNT
0238 FVY
6453 CGW
3921 GSV
6163 BRJ
1001 FYX
54
03450318L
39367642Z
81858839
35086908V
76944322F
35086908V
76944321Y
02277818J
76944321Y
11912512F
10455145N
72136999Y
74218455P
50055393X
X8392077K
13917407S
02473264M
46773120K
X5533500E
12368824E
77592597G
30592705Z
32248968R
E27370964
X8291880N
50830074M
B27243211
50830074M
33765058T
X3801433Q
45429122M
B58626409
45429122M
EJE053500
33996060J
01611697H
Y0482855
77592302P
X5570907P
76546803C
11812831P
75232344B
76570394J
X6037130K
33309123V
X2376352S
09427369Z
52890858N
50099685G
X8440786Q
18957559Q
77597464H
52965899G
76944269T
71861354Q
33842862H
33791634B
45430118N
43683881G
33838525M
EJE031303
05630204B
33854522V
12394433D
05615209N
77218925J
25938405V
71870244M
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
MARTIN BLANCO VICENTE FELIPE
ARNALDO QUINTANA CONCEPCION
MASERDIS SL
ARRANZ DE GRACIA JOSE ANTONIO
MENDEZ PEDROSA GORETTI
ARRANZ DE GRACIA JOSE ANTONIO
MENDEZ PEDROSA VANESSA
ARRIBAS VAZQUEZ JOSE RAUL
MENDEZ PEDROSA VANESSA
BARCIA FRANCISCO MARIA DEL CARMEN
MENENDEZ CARRILLO MARIA TERESA
BARREDA RUIZ ALEJANDRO
MICO SANJUAN INMACULADA
BERNABE VAL JOSE FRANCISCO
MOISE FELIX VALENTIN
BERRIO RUBIO JESUS MANUEL
MONTERDE GUTIERREZ JUAN JOSE
101001001493
101001001460
101001000819
101001001299
101001001143
101001001324
101001001400
101001001220
101001001402
101001001249
101001001227
101001001433
101001001235
09100901264
101001001259
101001001392
101001000957
BILOTTA CARRATALA ALEJANDRO MARCELO 101001001189
MOREIRA DA SILVA MANUEL FERNANDO
BUBLA IQUIERDO ROBERTO
NOGUEIRA SANTOS Mª ISABEL
CALLEJA GOMEZ ROSA MARIA
NU¥EZ VILLACIAN TOMAS
CARPINTERIA DA COSTA CB
ORMENISAN RAUL MIRCEA
CATALAN MORENO JESUS RAFAEL
PAN DE ABRES SL
CATALAN MORENO JESUS RAFAEL
PENELO GINZO MARIO
CHOUBAN BTISSAM
PEREZ FERNANDEZ M JOSE
COMERCIAL BRIK SL
PEREZ FERNANDEZ M JOSE
CORIA VALDES JOSE PABLO
PERNAS SEIJAS MARIA DEL CARMEN
COTARELO GARCIA JUAN
PINTO CAMELO DE OLIVEIRA BARRETO CATAR
COTO ARIAS M ISABEL
POPESCU MARIANA
COTO OTERO MARIO
PRIETO RUIZ ANTONIO
DAMIANO BAUTIST ESTEFANIA
RAMALLAL LOPEZ MANUEL
DE ANDRADE CARLOS IZABEL
REGO DIAZ MARIA ELVIRA
DEL SOUSA RODRIGUES LUIS MIGUEL
REQUEJO SUAREZ MARIA
DIAZ SALAS JORGE CARLOS
REY FROCHOSO MANUEL JESUS
DONE ENCARNACION JARMITON B
REY SOTO JOSE LUIS
ESTUA PEREZ ENRIQUE
REYES HIDALGO DAVID
FERNANDEZ ALBA ESTEFANIA
RODRIGUEZ LLAMAZARES JOSE MARIA
FERNANDEZ ANDINA JUAN
RODRIGUEZ LUACES MANUEL
FERNANDEZ GARCIA JUAN MANUEL
RODRIGUEZ PORTO FCO JAVIER
FERNANDEZ RIO FELISA
ROMERA DIEZ ANGEL
FERRER BUITRAGO JULIO
RON FREIRE MARIA JOSEFA
FERRERAS PEREZ JOSE ALBERTO
RUIZ DE LIRA HUETE CARLOS
FIGUEROA YPARAGUIRRE YULIANA
RUS MOYA ANTONIO
GALDO VAZQUEZ MARIA FE
101001000988
101001000989
101001001338
101001001037
101001000864
101001001038
101001000908
101001001228
101001001344
101001001315
101001000961
101001001212
101001000783
101001000949
101001000816
101001001117
101001000895
101001001496
101001001463
101001001445
101001001487
111001100222
09100901699
101001001027
101001000888
101001000968
101001000972
101001001394
101001001528
101001001120
101001000787
101001000880
101001001256
101001000801
101001001365
101001001369
101001001160
09100901428
101001001226
101001001115
101001001067
101001001473
101001001285
101001001241
09100900889
101001000996
101001001489
101001001108
101001001219
101001000928
B.O.P de Lugo
O-9900-BG
B-3511-GB
0400 FZH
8569 FFW
O-8821-AW
8569 FFW
4254 BTC
0648 FXF
4254 BTC
9524 BCV
7733 FYC
1311 FFK
7143 CDT
M-6571-WL
9575 BSY
O-8258-BT
1244 FLJ
6064 GGV
7412 FLY
0231 FXV
8961 CLN
3780 FBF
0423 CMK
LU-8746-U
1402 CXG
LU-9224-L
8901 DPZ
LU-9424-L
LU-1085-W
1374 CVG
5945 BSY
7841 GDM
5945 BSY
2487 GHS
8701 DWX
M-8177-ZD
7068 BCB
4911 BCJ
V-3994-GD
8865 GGZ
9713 CDS
5507 GTD
LU-8314-T
8696 CBD
9923 CVF
6706 BZH
M-0541-PG
7417 FGW
4689 GTD
0925 BWN
5941 BXX
3434 CSY
6862 GPD
0085 GDR
0362 FWZ
9112 CSN
4988 FBB
9662 GSH
6201 CYS
6004 GCF
7291 GWP
8956 DMY
5589 FKB
M-1030-XL
M-1712-ZK
Z-1463-BT
6640 DRF
LU-6529-T
55
25459145P
33312612X
76715736H
34227838C
45430677L
33333356P
25108795V
01423437J
34881000M
33994002W
34881000M
76565069R
50937538J
50715333B
77596348Y
EJE053213
11379479E
77593388J
76578734G
A27207836
52145942C
33324033T
02503298R
10755802J
X7823060R
41457627N
X4505281H
08977847G
33996827K
33992980S
50931667F
34290277Z
08034197K
34290277Z
09398207Q
34290277Z
B27402999
16050073Y
77596823K
32623215S
X4116915F
Núm. 289 – Martes, 20 de Diciembre de 2011
SAEZ COMET FERNANDO
GARCIA CONDE SOCORRO
SANCHEZ MORAL ROSALIA
GARCIA GARCIA OTILIA
SANCHEZ QUINTANA ISABEL
GARCIA GESTO FRAGA VERONICA
SANTIAGO PORRAS FRANCISCO
GIL ROY ANGEL
SANTOS SOLI¥O SILVIA
GOMEZ GARCIA JOSE
SANTOS SOLI¥O SILVIA
GONZALEZ ALVAREZ ANTONIO
SANZ LAZARO ROBERTO
GONZALEZ LOPEZ JAVIER CARLOS
SECO ALVAREZ ANA BELEN
GONZALEZ LOREDO AZUCENA
SIMAL GARCIA M FRANCISCA
GONZALEZ PRADO JUAN JOSE
SOBRADO GARCIA MARIA JESUSA
GRUPO NORGALEGA SA
TERUEL CAPEL ISABEL
GUIZAN Y OURAL VERONICA
TORRADO GARCIA VALLADARES MA DOLORES
GUMIEOL DIAZ JOSE LUIS
TRESTIANU IONUT
HERNANDEZ BALAO OSCAR
ULLMANN NICOLA ASTRID
HERNANDEZ BRIZ SEIN ECHALUCE JUAN LUIS
VAL PENA ALBINO
IGLESIAS REGO JUAN JOSE
VALDERRAMA BLANCO RAFAEL
JIMENEZ VERA IDILIA ERCILIA
VALVERDE ALONSO JESUS
JIMENEZ VERA IDILIA ERCILIA
VEGA GARCIA M ILUMINADA
JIMENEZ VERA IDILIA ERCILIA
VICHES O MAR SL
LANDAZURI RODRIGUEZ MARIA CARMEN
VILA LOMBARDERO CELIA
LARA COIRA MARTA
VILLA RAMIREZ MONICA ESTELA
09100901432
101001001380
101001001039
101001001413
101001001103
101001001048
101001001098
09100901675
101001001172
111001100034
111001100060
101001000778
101001001376
101001001041
101001001330
101001001082
101001001281
101001000871
101001000992
101001001246
101001000898
101001001477
101001001294
101001001032
101001000802
101001001188
09100901770
101001001119
101001001490
101001000779
101001001061
101001001232
101001001125
101001001297
101001000830
111001100080
101001001051
101001001114
111001100004
101001000915
101001001396
B.O.P de Lugo
9784 CDV
3473 CWR
LU-1084-S
7492 DZY
5418 DKR
2944 CMR
9371 GWB
M-2003-MC
0389 FYN
M-4478-YP
0389 FYN
O-8295-AP
M-5439-VU
V-6645-HD
3193 FXP
0597 FHH
3751 FYG
9649 DRY
4630 DKM
LU-1731-I
0846 FVB
8677 DNY
7962 BDP
4335 CZH
0179 BTX
3268 CBP
4162 DFY
7925 FRC
1782 FPD
2987 BLT
9862 BCY
O-3345-CC
2382 DKN
O-3345-CC
O-7202-BY
O-3345-CC
1750 DLJ
7933 GNL
O-6128-BX
6977 FYS
9816 CDH
R.5537
Signature Not Verified
Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO
Data: 20.12.2011 08:00:00 CET
Razón:
Localización: España
Download

CONCELLOS - Deputación de Lugo