!∀∀#∃#%!∀&∋(#∀∋)%∋∗+,&−∋%!+,∋%!%!#∋∀.
/&+,!+##0∋1&2∋%!+!+∋∗,!++∗+!1#23&!2∋%!+
! ∀#∃ %& ∋ #
∋()∗∀(#∃+,∀#
,
−
,−.∃+
%,/&
0120103&34.
&
∋∃ ∃ + & 506 7/&062010∃
8−
!∃−
−
−,
#.∃−+&
∃
.&
9 ∃ + 8: 9 /&
;12011∃
−
&
4!∀#)∋,5∀&!
∋++!∋!6&2∋∀
∃+%&∋
#∋()∗∀(#∃ !
∀#∃ +∃ − − ∃ ,+−−)
,−.&
<#=∃−
−.∃ 8: ∃ +∃ #
,∃ + −) , , > , , −.
&
?≅ −∃ ∃ ?9ΑΒ∋% ?
9<%ΑΧ∆Ε%Ε <979∋Χ∆Ε%%7Ε Β∃
!%&
∋−++∃.
∃ − + , −∃&;Φ∋∃
∃2Γ1/∃Β
/& 6&0142Φ; ΗΒ 7(−Ι # + !
7ϑ∗∗ΚΛ7∗∗ΚΜ&
∋∃∃+Ε
+,
. , − ∃
+ > , 8∃ . + )∃ , #, − ,&
Ε ∃ ,
!
∀#∃%&∋#∋()∗∀(#∃;Φ∋∃
Β/&6&0142Φ;ΗΒ7(−Ι∃,
Β /& 11&ΝΦΦ∃ Φ ) 00Ν∃ + 7∗∃∗ΚΛ7∗∗Κ&
7
,∃−∃
∃+
=&
∃;Φ34∃Β11&ΝΦΦ200Ν∃
,∗7!/&432010∃
+
7∗∃∗ΚΛ7∗∗ΚΟ
!
∀ !
#
∀ !
∃#
!
# %&
∋ ( )
&
#
∗
+
++
!∀ # ∃
% &∃ ∋& (
) ∗ + ,& ∀#
&
++ ∃ ∗ #
∋ ,#−, ∀ .
∃!
/#
(
∀!
# −./
010 ∋ (!1 2345∀6474896∀ ∋ 7 : ∋ ∀ ;
02 0 ; ∋ <
∋ ( % =+∋ > # %= ? ( #%≅ Α: %
≅∋ Β;Χ∀ )
/
0 ∋ 7 ∋ & : : ; 03 0 ∋) !2345∀6474896
∀ ;∀
7∗5ΑΧ !
)
/
0 (∋ ?∋)!12345∀64 7 4896∀ ∋ ;
45∆ ( ( Ε
∋ ;
4 ; ( 69∀ ∋ 7Β<∋∀
; ; ∀ ? : ∀
46 0 ∋ &∀ ∀ ∀ ∋ ∀ &∀
∋+# Φ ? ΓΗ=ΗΙ 7 ∃Α
!14ϑΚϑΚ∀ϑ344Χ
+−95ΛΑ Χ
Μ ΜΝ∆ Α ! 1 4ϑΚϑΚ∀ ϑ344Χ
++− 53ΛΑ(
Χ
Η=ΗΙ Α !14ϑΚϑΚ∀ϑ344Χ
+++Α∋ΧΑ
!14ϑΚϑΚ∀ϑ344Χ
7
∋ % ∗
∋ ) Ε∋
ΜΜΝ∆Α%&
! 14ϑΚϑΚ∀ϑ344Χ
76
∀ ∋ ( ( Η=ΗΙ
∋ Α%&
!14ϑΚϑΚ∀ϑ344Χ
7 0
0 ( Η=ΗΙ + (+ Ο ϑ ∋ Α%&
!14ϑΚϑΚ∀ϑ344Χ
40 0 ∀ ( <∀ Ε∋ ∋ Ε∋ ( ΓΗ=ΗΙ 7 ∃ Α
!14ϑΚϑΚ∀ϑ344Χ
+ − 95Λ Α Χ Ε∋ ( ΜΜΝ∆Α%&
!1 4ϑΚϑΚ∀ϑ344Χ
++ − 53Λ Α( Χ Ε∋ Η=ΗΙ Α%&
! 14ϑΚϑΚ∀ϑ344Χ
)
/
Α∋Χ Α ! 1 4ϑΚϑΚ∀ϑ344Χ
+Α∋Χ
++Α∋Χ
40−ΑΙΒΠΝ0Χ
44 0 Ε (
ΚϑΚ6 , ?∋∗Θ433333∀33 Α Χ∀ : ∋ !
Ρ865∀4Ρ∋488Κ
44− ∋ Η=ΗΙ∀
7 (& ∋ ∀∋ ∋ ) ∋
45Α(7Χ ∀ ( ∋
7 ∋ <) (( ∀ ∋ Ε∋7∀
∀∀ ,∋∀
Ε∀
∀ ∋ ∋∀
( 7)# ∀ ∀ ∀( ∋
76
&∋)
∀ ∀ ∋ 743Α7Χ 70
Β ∋Γ ∀ ∀
%%
6ϑ!
Ρ865∀4Ρ∋488Κ
∀∋& ϑ3Λ Α∋ Χ ∋ ∀ ,&7 : &∋ 48 9
) # % &#
#
(
).
/#
!
:
∀
01ΦΗΙ&
9 + ) , ΗΒ 7(−Λ&;Φ∋∃Β6&0142Φ;ΙΟ
ϑ69# Ε ∀∗ +# ∀ ∋: ∋ ?
∀ : Ε ,& ( ∋∋ 7 &Ε∋ & ; ∋ Ο4 ∀ ∋: ∋ ,& Ε ,& 7 ∀ ( ; ∋∋ < Οϑ ∀ ∋ ∋ 7 < 45 Α(7Χ ) ∋Φ
∋ Β /& 11&ΝΦΦ200Ν∃ ∃ ∃
∃ . −. Η+ = ∀
Η+ΙΦ7∗∗Κ&
9 Π # ,
.∃ −) = + !<
Μ &
9;6∃Γ/∃,∀∃−Ο
60;0 ∋ < ∋∀
−./
76<=#)
. !
Φ
∃ ∗ # + < ∋ ∋ ∋
:
000∃+)Β/&10&16Ν2000∃+
>Ο
>
?
=.!
# <
0∋<
∋ ∋ ? ( ∋ 6. !
< >
?
= ) (/#
)
−/ΦΗ?Ι&
∃ &3∗∃−
Θ
,∃
Ε∗−∃
∃ ∃ + , ∃ − #
(−.!&
<
,∃+&;Φ∋∃Β/&
6&0142Φ; , ∃ ∃ − . ∃
,8
8)
&
∃ ∃ . Ε8
, ∗
/&;;200Ν2∗∀2∗72∗∗∋2∗∃+∗7
34Ν200Ν∃ Β /& 11&ΝΦΦ200Ν∃ 3 ∃ +
−+(
&;Φ∋∃Γ1/Β6&0142Φ;∃∋ Ο
63 ΚΡ # ϑ69#?!1 2345Σ96∀
Ε +) & %
( + & Β &∀ 7 ∋: & 0 Β ( Ε & ( (
∀ ∋: ∀ (∀ ∀ & >#
!
∀
∃
∀ # / & ≅ # !
∀∀# / & # ≅ ) ∀ Φ Η
Ι&
9&Φ6 Β/&11&ΝΦΦ200Ν 8∃
∃
∃ . − = −.∃ + # ∃ ,#−−&
?−!∃<∃
7:/&000444Φ4&00Ν&&00&0000∃+
Ε∃
∗Ε∃+Α!
!
− .
Β∃ +
#∃∋ Ο
>>Χ∆∗ >?+? ?> 9+?ΕΧ+Φ +Φ 46Γ6553 ? ΗΙ9Ι +Χ∆>99>∆ϑΚ ? 9∆ 601− ? <>+ ;58Γ10 +Χ<ΛΦΚ >< 9∆ 1; ? <>+ 311Γ6553
<+ϑΚ Η>9< ∆?Φ Φ 9><>Χ∆Φ >
+Χ99ϑΜ>Φ +Ν+<+Ο9+Φ =Φ∆>Χ∆ ?
+Χ∆>99>∆ϑΚ ΠΛ> 9>Φ∆9+ΧΗ> ΦΛ +Χ+?ΕΧ+
Φ +Θ>+Φ ΝΙ>∆ ? 9Η9 +ΧΡ Φ +ΧΡ+?
%∋ 1Κϑ4Σϑ338∀=≅Τ Β Τ (ϑ69#∀Ο41∀ 7∀ ∀ Η+ = ∀Η+ΙΗ=ΗΙ∀
# #∀< ∋∀? : ,
+++ !
∀!
!
∃ ) ∃ Σ) ∀ − ≅Λ!
66ΤΤ !
=!
!
#) :
!
#) ( ∋ #
#
+++601−7<;58Γ10−
% #) !
% #Σ
+ 46Γ6553 ΗΙ9Ι . !
∀ ∆# Ι ∀ !
601− 7 < ;58Γ10Φ
Η7 ∋ /& 000444
Φ4&00Ν&&00&000Η00Ν1000004443Ι∃&
∗Ε∃1&03&011Ι&
?,).
∃∃
.∃(7∃Ο
−/ %∀ +∋ ∋ ( ? ∋ ∀ ∋ 7∀ ∋ 7 Γ Η+= Η+Ι∀ (( ∀ ( ( > !
601−<;58Γ10 ∋ 5558868−186553 Χ
Ι ∀ ∀ # )
% #) !
%
Υ?!
ς 65465Ω
Ν∀ ∀
92 ! 44899Σϑ338∀ ! Αϑ69#∀Ο41Χ∀ ∗∀ ∗∀∋ (( ∀
7 ∋ ΑΗ=ΗΙΧ
−./
#Σ
∋
≅
# %
% #) ) ∀ #)
? !
Β9ΑΕ 9∃Β#&9
/#
∗
)%,7Ο∗Ρ9?9∃01;∃
&1Ν20&
∃ # % ∃ #)
∋ ,#−, #∋∀
!
#
/
!
& # ∀ϑ69# ∀ ( +
∗ Ε
∀ ∋ ∃ #
/
∀ ΦΗ?Ι&
∋∃&;Φ∋Β6&0142Φ;
−
, ) −.∃ + ++
(−Θ&
<,
,
,,
∃ 8)8
#Ο
−/ Π
.
% % ∋ ∋ )−
∀
∀ ∃ .Ξ !
ς∀!
Ξ ∀ ∋ % .Φ
∃
∃+9
&∀3∗)∋∀2
9∃+
=∃ Ο
Β<& Α Χ∆+ Α Χ
Τ&7 Α ΧΝΝ = %
Β =
∆+ΑΧΗ ΑΧ∀
∗8∃Ρ≅ !
?
Ο∀∃1ΝΝ3∃
&3&
Β 0& 1 662Σϑ344#≅Β Α<Χ∀ ∗ΠΤ ∀+Ι Β<)∀ +∀ Ε
, ∋ Β =∀ = ∋ 1 ϑ33843333355ϑ5Κ∀
ϑ69#∀Ο41∀!2345Σ4896 : ∀ ? : ,Η+= ∀Η+Ι
0 ∀ #+ ( , ∋ : Ε ( , ∀
Ν Β>0
=≅Τ Φ
7∃ . , ∃
,<&
=∃ Π +∃
) ∋6)&3∋:&)&%∋%#%∋&2,#∀6∀#,∋−;!
+&+,#1.,&3∋<#∀,&%∋2!#2,#2%&1#2,!6∀!=#∀&%!6#)!!2+#)>!∋3&!2∋)
%# ∗+,&−∋ 2!+ ∋∗,!+ %! ∀!3#++! %1&2&+,∀∋,&<! 2
?
≅#)#<∋%∋3!2+&%#∀∋−;!%!01!
∀
#+#1:∋∀∃∋%!∀
!∀∀#∃#%!∀(#∀∋)%∋∗+,&−∋%!+,∋%!%!#∋∀.
∀#∃1Φ)01;&
∋<&%!∗+∋)#23∋∀
=≅Τ Ι&
!∀ ##∃%&∋%(∀ ∀ %)!∀ ) ∀&#∋∗∀∋%(∀ ! ∀#∃ %& ∋ #
∋()∗∀(#∃+,∀#
,
−
,−.∃+
%,/&
0120103&34.
&
∋∃ ∃ + & 506 7/&062010∃
8−
!∃−
−
−,
#.∃−+&
∃
.&
9 ∃ + 8: 9 /&
;12011∃
−
&
7 ∋ ∃
<+∃
−
, . = 7 ∋ /& 000444
>4&00?&&00&0000∃≅
! ∀#∃
%
&∋()&∗+
∃,
%
#
%
−
−.
/
! !0
+
!
1% + ! % !#
%
2
3
&444 ∀ ∗ 545(67&444 8,
∀
#∃%! ! ! ! & ! −%!
.
!#
!
! ∋ ! & ∃ % ! ()! 09:
;
+
!
< ! !
&= + 1% >
?
1
% < !
+,
!
.
%
≅
Α
!<
&∋Β<2∀∗ (45Χ7Β∋ ! %
#
#
+< ?#
1
∆ ∗ ∋∋7&44671∃71−711271 + 1− =Χ67&446 ∀ ∗ 556ΒΒ7&446 &= !%< .
&∋Β<
2)5∗∀(45Χ7Β∋,
∋4Α
%
=Ε <
%
&∋Β<2 ∀∗ (45Χ7Β∋
≅
%3 %
!
Φ ∆
Φ!
2
?
. Φ !
%
Φ ?
≅
Φ !
Α
%
.
Φ ∃∗! + , + ) − . !+ + ) − & ∗ . + 0 9Γ!
;
Β(∀∗556ΒΒ7&446
#
%
%
+,
Η! :
≅%
+
Α
Ι
−
3 ∗ 444ΧΧ&Χ<
ΒΧ&446&444444 +
%
Γ Ι
?
ϑ
Ι
ϑ
1 ? +
/ & !0 1 % ,
∃2∃345 ∋∃%6%# %∃ ∋7#86%93:6; 86;# <∀=>>? % :≅Α7Α 634∃7∋7∃4ΒΧ# %# 74 ∆0 % ∃6 >∀Ε=∆ 63:Φ;Χ# ∋∃# 74 ∆ % ∃6 ∀∀?∆∆=>>?
∋6:ΒΧ# ≅∃7 4#%#; #; ∋7:∃2∃34#; ∃
63:#7∋#7ΒΓ∃; 62#Η66Ι76; ;42∃34# %
634∃7∋7∃4ΒΧ#ϑΦ∃7∃;4763≅∃;Φ63:6%93:6#;
62Κ8∃6;#ΗΑ∃4#%#∋7#≅72263Λ:;&263Λ
86%∋2:28
∆Κ−
2
∗=&57&446+
%
ΓΙ ?
ϑ
Ι
&∋Β<2)5∗ −
%1 +1 ΛΚ−1+1Λ<<# !
%
666+ ∗,& , ! !& Μ + ! 0 .!!Φ!&ΝΝ8 : & ∗Ο ! ( ∗ Π ∗ 666#∆0&∀
>∀Ε=∆0 Θ & Ρ Θ Μ ∋2∗:&2∗8∋2:28
+,
68 8 ! <∀=>>? :≅Α7Α + 4 Α + ! ∆0& ∀
>∀Ε=∆0
9−
+
2
∗ 444ΧΧ&Χ<
ΒΧ&446&44444 9&446544444ΧΧ&Χ=; ϑ +
1?+
Ι%
5&4=&455;0
9
∃
∃
,.+∃
8−# + ,
∀21?55&
Α∃−
∃ ∃ , 66
ΒΧ
8)&
= ∃ ). 8 ∃−.∗∀∋
∃≅
?#Φ
9;Μ 9;
ΙΦ9;:
:
+
∆
?
+
Μ 9;1%
9;
? !Φ
∗ ∋∋(7&455<Γ2−ϑ? 9#
; %Η%
ΝΙ Λ
?#3 ≅ %
? +
−
+
2
∗ &446544444ΧΧ&Χ=
&∋Β<2)5∗∀(45Χ756Β∋
−
%1 +1 Λ
< ! ≅
+,
2
:?Ο%2
+
%
ΓΙ0
Α8
∃.
#∃∆)
∃%/0∀1∀∀/%0#∗#00#!0∀
∀!−2)# #%∗∀∋ )3#∋!#%∗#0∗%(∀∋!#0∀!#∀0(# !%
(#∗ 4∀50#&#!#∋(∀36#∗7/%(# !%#(∀/%0#∗#0 )/0%&#∋∗∀∋%(∀
8∗7/%(∀/0# #∋!# #0109∗∀&∀∀−.∗∀
∃/#(#∋!# %!∋#∋!# ∀#∃1>)01;&
:;8888<=
+ϑϑ?Γ?:ϑΓ?ϑ2∀:?ΙΠΜΝ∆Θ2
+,
Download

Parecer nº 8500965-05.2013.8.06.0026