7HP VLGR XPD SUHRFXSDomR FUHVFHQWH GDV 1Do}HV
8QLGDVHGR3DUODPHQWR(XURSHXDLPSOHPHQWDomR
GH PHGLGDV HIHFWLYDV GH FRPEDWH DR WHUURULVPR e
QHVVD OLQKD TXH VXUJHP GXDV 5HVROXo}HV UHFHQWHV
XPDGR&RQVHOKRGH6HJXUDQoDGDV1Do}HV8QLGDV
GHGH6HWHPEURGHHRXWUDGR3DUODPHQWR
(XURSHX GH GH )HYHUHLUR GH DPEDV
GHVWLQDGDV D LPSHGLU D FLUFXODomR GH WHUURULVWDV
DWUDYpV GH PDLV HILFD]HV FRQWURORV IURQWHLULoRV H
SURPRYHQGR D DSOLFDomR GH SHQDV D TXHP Gr
VXSRUWHRXWUHLQRDDFWLYLGDGHVWHUURULVWDV
7KH LPSOHPHQWDWLRQ RI HIIHFWLYH PHDVXUHV WR ILJKW
WHUURULVP KDV EHHQ D JURZLQJ FRQFHUQ RI ERWK WKH
8QLWHG1DWLRQVDQGWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQW7KLV
LV ZK\ WZR UHFHQW UHVROXWLRQV KDYH EHHQ SDVVHG
RQHRIWKH6HFXULW\&RXQFLORIWKH8QLWHG1DWLRQV
RIWK6HSWHPEHUDQGRWKHURIWKH(XURSHDQ
3DUOLDPHQW RI WK )HEUXDU\ ERWK DLPLQJ WR
SUHYHQW WKH PRYHPHQW RI WHUURULVWV E\ PHDQV RI
PRUH HIIHFWLYH ERUGHU FRQWUROV DQG SURPRWLQJ WKH
DSSOLFDWLRQRISHQDOWLHVWRZKRPPD\JLYHVXSSRUW
RUWUDLQLQJWRWHUURULVWDFWLYLWLHV
3RUWXJDO DGHULQGR D HVWDV 5HVROXo}HV SURFHGHX
DJRUDjDOWHUDomRGD/HLQžGHGH-XOKR
TXH UHJXOD D HQWUDGD SHUPDQrQFLD VDtGD H
DIDVWDPHQWR GH HVWUDQJHLURV GR WHUULWyULR QDFLRQDO
LQVHULQGR DWUDYpV GD /HL Qž GH GH
-XQKRTXHHQWURXHPYLJRUDGH-XQKRGH
QRYRVIXQGDPHQWRVTXHUSDUDDUHFXVDGHYLVWRVRX
VHXFDQFHODPHQWRTXHUSDUDDH[SXOVmRGHFLGDGmRV
HVWUDQJHLURVGRWHUULWyULRQDFLRQDO
7DLVIXQGDPHQWRVSUHQGHPVHHVVHQFLDOPHQWHFRP
$ H[LVWrQFLD GH SHULJR SDUD D VHJXUDQoD
S~EOLFD UHVXOWDQWH GR HQYROYLPHQWR GR
FLGDGmR HP FDXVD HP DFWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDVFRPDSUiWLFDGRWHUURULVPR
$ DSOLFDomR GH XPD SHQD GH H[SXOVmR GR
WHUULWyULR QDFLRQDO TXDQGR HP YLUWXGH GR
HQYROYLPHQWR QHVVDV DFWLYLGDGHV VH FRQVWDWH
H[LVWLU XP SHULJR RX DPHDoD JUDYH SDUD D
GHIHVDQDFLRQDO
$GKHULQJ WR WKHVH UHVROXWLRQV 3RUWXJDO KDV QRZ
FDUULHGRXWWKHDPHQGPHQWRI/DZQRRI
WK-XO\ZKLFKUXOHVWKHHQWU\VWD\DQGUHPRYDORI
IRUHLJQHUV LQ WKH QDWLRQDO WHUULWRU\ E\ LQVHUWLQJ
WKURXJK/DZQRZKLFKHQWHUHGLQWRIRUFH
RQWK-XQHQHZJURXQGVIRUUHIXVDORUFDQ
FHODWLRQRIYLVDVDVZHOODVIRUH[SXOVLRQRIIRUHLJQ
HUVIURPWKHQDWLRQDOWHUULWRU\
6XFKJURXQGVDUHEDVLFDOO\FRQQHFWHGZLWK
7KH H[LVWHQFH RI GDQJHU WR SXEOLF VDIHW\
HPHUJLQJIURPWKHLQYROYHPHQWRIWKHIRUHLJQ
FLWL]HQ LQ DFWLYLWLHV UHODWHG WR WHUURULVP SUDF
WLFHV
7KH LPSRVLWLRQ RI D SHQDOW\ RI H[SXOVLRQ
IURP WKH QDWLRQDO WHUULWRU\ WR ZKRP PD\ EH
LQYROYHG LQ VXFK DFWLYLWLHV ZKHQHYHU LW LV FRQ
VLGHUHG WR H[LVW D ULVN RU VHULRXV WKUHDW WR QD
WLRQDOGHIHQFH
:HPD\FRQFOXGHWKHUHIRUHWKDWDIWHUWKHHQWHULQJ
LQWRIRUFHRIWKLVODZWKDWLVDIWHUWK-XQH
WKH VFUXWLQ\ RI DFWLYLWLHV UHODWHG ZLWK WHUURULVP LV
QRZDFHQWUDOFRQFHUQRIWKH3RUWXJXHVHDXWKRULWLHV
LQUHVSHFWQRWRQO\WRWKHJUDQWLQJRIYLVDVEXWDOVR
WRWKHDXWKRUL]DWLRQRIVWD\LQJRIIRUHLJQHUVLQQD
WLRQDOWHUULWRU\
$VVLP p GH UHIHULU TXH DSyV D HQWUDGD HP YLJRU
GHVWD DOWHUDomR OHJLVODWLYD RX VHMD GHSRLV GH GH
-XQKR GH R HVFUXWtQLR GH DFWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDV FRP R WHUURULVPR SDVVRX D FRQVWLWXLU
XPD SUHRFXSDomR FHQWUDO GDV DXWRULGDGHV
SRUWXJXHVDV TXHU SDUD D FRQFHVVmR GH YLVWRV TXHU
SDUD D DXWRUL]DomR GH SHUPDQrQFLD GH HVWUDQJHLURV
QRVHXWHUULWyULR
Download

7em sido uma preocupação crescente das Nações Unidas e do