ዶ!ᆧ!ᆧ!ዲ!0!ዶ!ᆧ!ᆧ!ዺ!⍆!ᑧ
ᯉ!Ổ!⍆!᏷!ᑀ!Ღ
LISTA DE GRADUADOS 2007/2008
LIST OF GRADUATES 2007/2008
ዶ!ᆧ!ᆧ!ዲ!0!ዶ!ᆧ!ᆧ!ዺ!⍆!ᑧ!ᯉ!Ổ!᏷!ᑀ!Ღ
LISTA DE GRADUADOS 2007/2008
LIST OF GRADUATES 2007/2008
Ვ!጗!⍆!ᒳ
GRAUS DE DOUTOR
DOCTOR OF PHILOSOPHY
Ꮥ!Ჵ!⍆!Ვ!጗
DOUTORAMENTO Em MARKETING
DOCTOR OF PHILOSOPHY (MARKETING)
ツ!䕁!䕁
ZHANG LINGLING
P2
᯸!▧!ᒭ!ᠥ!⍆!Ვ!጗
DOUTORAMENTO EM COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL
DOCTOR OF PHILOSOPHY (ORGANIZATIONAL BEHAVIOR)
汧!五
JENNIFER HONG GAO
P2
⅃!ᖦ!⍆!Ვ!጗
DOUTORAMENTO EM LINGUÍSTICA
DOCTOR OF PHILOSOPHY (LINGUISTICS)
栂!撖!
CHEN PEI
P2
.!.!.
CUSTÓDIO CAVACO MARTINS
1
P1
጖!፹!ጤ!ᶗ!Ვ!጗
DOUTORAMENTO EM ENGENHARIA CIVIL
DOCTOR OF PHILOSOPHY (CIVIL ENGINEERING)
㣝!殺
LI QIAN
P2
抶!ⴖ!啾
TANG U WA
P2
!⍶! !ጛ!ጤ!ᶗ!Ვ!጗
DOUTORAMENTO EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E ELECTRÓNICA
DOCTOR OF PHILOSOPHY (ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING)
嚰!⇘!啾
⍋!ᾥ!㬽
CHOI WAI WA
SIN SAI WENG
P1
P1
ᾐ!仈!㬽
TING SIO WENG
⍶! !ጤ!ᶗ!Ვ!጗
DOUTORAMENTO EM ENGENHARIA ELECTROMECÂNICA
DOCTOR OF PHILOSOPHY (ELECTROMECHANICAL ENGINEERING)
ㄟ!棡!㤍
XU QINGSONG
P1
᱐!ᐝ!ጤ!ᶗ!Ვ!጗
DOUTORAMENTO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA
DOCTOR OF PHILOSOPHY (SOFTWARE ENGINEERING)
◷!㸐
CHAO SAM
2
P1
P1
∋!⍆!Ვ!጗
DOUTORAMENTO EM MATEMÁTICA
DOCTOR OF PHILOSOPHY (MATHEMATICS)
幊!搧!⺦
FEI MINGGANG
P2
᏷!ᛦ!◘!♔!Ვ!጗
DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
DOCTOR OF PHILOSOPHY (BIOMEDICAL SCIENCES)
㣝!滻
喻!ら!㹱
LI PENG
WAN JIANBO
P1
P1
⃨!啾
YU HUA
P1
P1 = ⑐ᯊ!0!MUITO BOM COM DISTINÇÃO E LOUVOR!0!VERY GOOD WITH HONOURS AND DISTINCTION
P2 = ⑐ᖔ!0!MUITO BOM COM DISTINÇÃO!0!VERY GOOD WITH DISTINCTION
P3 = ᖠᑗ!0!BOM!0!GOOD
3
⃞!጗!⍆!ᒳ
GRAUS DE MESTRE
MASTER’S DEGREES
ጤ!᪼!⃩!ᮿ!⃞!጗
MESTRADO EM GESTÃO DE EMPRESAS
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
㣝!㶠!∠
弨!㡘!▪
焣!ㆬ!䖹
䚓!➘!䗸
㣝!棫!㹱
㨐!㢻!⒄
㨐!䯝!➘
㣝!䘟!▪
㤦!ᾥ!啾
ANTONIO LEI
CHIO HIO KUAN
GONG SIQI
IAN KA IENG
LEI CHENG PO
LEONG PUN LAI
LEONG WENG KA
LI LUJUN
LIN SHIHUA
M1
M2
M2
M1
M1
M2
M1
M1
M2
䃧!桔!哄
䔚!㥞!㩽
灒!ㅒ!⋡
⪞!㤦
槞!㼆!恜
ツ!⍛!䍤
◷!Ⰶ!㟀
㣀!㠅!㠅
PUN NGA IAN
WANG BOSEN
WONG SAM I
XIA LIN
YAN HAIJUN
ZHANG LINGYAN
ZHOU TINGYU
ZHU JINGJING
M3
M2
M1
M1
M2
M2
M1
M2
∟!᠎!ᗇ!᪱!⃞!጗
MESTRADO EM ASSUNTOS EUROPEUS
MASTER IN EUROPEAN STUDIES
戁!梁!㻸
攍!ⳟ!䬉
CHI YUNHAO
CHUNG CHI KEI
4
M2
M1
灒!㜾!⪱
ㄟ!棩
HUANG SIMENG
XU LIANG
M3
M2
᭖!ᖟ!⃞!጗
MESTRADO EM CIÉNCIAS DA EDUCAÇÃO
MASTER OF EDUCATION
栂!⚾!⇴
㢍!佉!啾
ツ!溂!槞
ㄟ!瀦!⊏
唙!䯋!㶠
㣀!唝!唝
汧!㒾!ⴖ
⃤!⪸!瀦
㺹!䡗!㉯
㫙!䭏!⭻
㫙!寸!桔
児!⶞!咀
嚲!䅳
槶!㷇!〃
扼!㠉!䯝
拉!搧!䘚
灝!₊!呂
㤦!㽠!㛞
CHAN WAI KIN
CHANG I WA
CHEONG FONG NGAN
CHOI LAI I
CHONG KA MAN
CHU SA SA
GAO ZHENYU
HO TIN LAI
HONG IENG WAI
IEONG SAO KEI
IEONG SI NGA
IONG SIO IENG
JIANG TAO
KU WENG NIN
KUOK CHI VENG
KWONG MENG CHEONG
LAI IAM FONG
LAM SOK MAN
M2
M2
M3
M3
M3
M2
M1
M2
M2
M2
M1
M2
M2
M3
M2
M2
M3
M3
㣝!喻!⣳
㣝!䭏!企
㨐!➾!焜
㨐!䗭!桾
欻!⃸!梁
㵪!榕!席
⳺!啾
峩!㼆!㊞
抶!䯝!䖹
㣫!➘!㋶
⃨!㲲!㲲
灒!桹!㞝
灒!兯!儳
灒!㡘!䕁
灒!䨶!梭
㷹!⁴!㋶
◂!⮮
娐!寯!啾
LEI MAN KUAN
LEI SAO SI
LEONG SIO LONG
LEONG SOI MAN
MA PUI WAN
MOU SON CHENG
SUN HUA
TAM HOI I
TANG WENG KEI
TO KA WAI
U IAN IAN
VONG SUT MENG
WONG CHOI KUAN
WONG HIO LENG
WONG PIK HA
WONG YEE WAI
WU JUAN
YUEN WENG WA
M2
M2
M3
M2
M2
M1
M3
M1
M2
M2
M2
M1
M3
M1
M3
M3
M1
M2
ጱ!፲!ᛈ!⍆!⃞!጗
MESTRADO EM DIREITO EM LÍNGUA CHINESA
MASTER OF LAW IN CHINESE LANGUAGE
䔚!兯!啾
栂!➘!⴫
栂!惔
㏃!䫴
剰!␜!㛞
䚓!⁲!Ⱶ
䚧!䔘!喜
㤦!㧑!㧐
M3
M3
M3
M3
M2
M3
M3
M3
ALICE WONG
CHAN KA I
CHAN UN
DAI XIANG
HU JIANMIN
IAN TOI SEONG
KAM IOK PENG
LAM KUAI HANG
㨐!⬨!⮫
◂!瀦!䕜
峩!ⶠ!䳯
ᾐ!桔!⑳
灒!ⳟ!㠘
㫙!栌
◷!㞙!兣
LEONG MIO NA
NG LAI CHAN
TAM SIO KUAN
TENG NGA KAN
WONG CHI FAI
YANG YANG
ZHOU HAOXIANG
M2
M3
M2
M3
M3
M2
M3
ᢒ!፲!ᛈ!⍆!⃞!጗
MESTRADO EM DIREITO EM LÍNGUA INGLESA
MASTER OF LAW IN ENGLISH LANGUAGE
.!.!.
幗!姛!姛
.!.!.
GILDO MANUEL ESPADA
JIA HANGHANG
JOÃO PEDRO DE SA COIMBRA
M2
M3
M3
䦂!⹿
ⴚ!桹!喜
◂!⸸
SHI FENG
SONG XUEPING
WU YAN
M2
M2
M2
5
ᛈ!ិ!⃞!጗
MESTRADO EM DIREITO
MASTER OF LAW
栂!㡘!䜖
.!.!.
⃤!ㅦ!懯
⃤!⇘!⵶
㤦!䅮!〼
CHAN IO CHAO
DUARTE MARIA TAVARES PERALTA DE COUTO DOS SANTOS
HO CHI UN
HO WAI NENG
LAM CHAI TENG
M2
M2
㤦!䯝!⌻
.!.!.
.!.!.
M3
M3
M3
LAM WENG TONG
LUDIMILA SAMIRA DE O. BARAI
LUÍS GONÇALO GOMES DE
ARAÚJO VASCONCELOS PESSANHA
M3
M3
M2
᫓!ↂ!᪼!ᛈ!⃞!጗
MESTRADO EM DIREITO COMERCIAL INTERNACIONAL
MASTER OF LAW IN INTERNATIONAL BUSINESS LAW
.!.!.
ALMEIDA ZACARIAS MACHAVA
M1
.!.!.
MANUEL GUILHERME JUNIOR
M2
ጱ!፲!⃞!጗
MESTRADO EM ESTUDOS CHINESES
MASTER IN CHINESE STUDIES
栂!⁐!凿
栂!殺
弨!㬽!唙
㤦!寸!㛞
CHAN IAN CHONG
CHEN QIAN
CHIO WENG CHONG
LAM SI MAN
M2
M2
M1
M1
㣝!棫
◂!㉯!吻
ー!桹!▪
䌙!⾕
ᢒ!⅃!ᡘ!ᖖ!⃞!጗
LI JING
NG WAI FAN
PANG SUT KUAN
XIONG FAN
MESTRADO EM ESTUDOS INGLESES
MASTER IN ENGLISH STUDIES
◷!⇴
ZHOU JIAN
6
M3
M1
M1
M1
M2
፲!⍆!⃞!጗
MESTRADO EM LETRAS
MASTER OF ARTS
.!.!.
栂!㡘!䘯
撱!㉯!棗
楢!瀦!瀦
⃤!寯!ㇸ
児!ⵅ!咫
㤦!⃸!䗋
㤦!⃸!▪
㤦!㼆!摕
⑭!瀦!䕯
ANTONIO JOSE ESPADINHA
VIEIRA SOARES
CHEN XIAOFAN
CHIN WAI LENG
HAN LILI
HO WENG IAN JULIANA ROSA
IONG LUISA
LAM PUI KENG
LAM PUI KWAN
LIN HAIYUN
LOU LAI CHU
M1
M1
M2
M2
M2
M2
M1
M2
M2
M2
.!.!.
␘!揉!欷
䡪!佉!⮫
㸗!㎟!⭗
㸗!⃸!⃸
垖!㽠!㯉
峩!㡘!㸅
抶!桔!呂
灒!⒄!䗸
.!.!.
灒!䕞
MUNOZ BALAJADIA OSCAR JR
OLIVEROS LAO JENNY
SENG I NO
SHEN CHENG LING
SHEN PEIPEI
SOU SOK VA
TAM HIO MAN
TANG NGA FONG
VONG LAI IENG
VONG SONIA
WONG KUOK
M1
M1
M1
M2
M1
M1
M1
M2
M1
M2
M2
ᾃ!ᷟ!ᎇ!⅃!ᖦ!፛!፲!ፓ!⃞!጗
MESTRADO EM LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESAS
MASTER IN PORTUGUESE LANGUAGE AND CULTURE
␘!僰
.!.!.
LIU GANG
MARIA DA GRACA GOMES FERNANDES
M1
M2
◂!㜿!⮮
ツ!棫
WU XINJUAN
ZHANG JING
M2
M2
ፊ!ᐩ!ᒭ!៝!⃞!጗
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MASTER IN PUBLIC ADMINISTRATION
Ⓩ!⢚!儷
栂!㽠!㋶
㤦!⛢!⑬
␘!䅳
␘!梖
扄!➾
AO KUOK SIN
CHAN SHUK WAI
LAM KAI SENG
LIU TAO
LIU ZHEN
SHAO XIAO
M2
M2
M2
M2
M2
M3
囼!儝!ㆬ
屖!寯!䭚
灒!棫!㹱
灒!␜!堈
ツ!㼆!吆
SIU MEI SI
TAM WENG CHAO
WONG CHENG PO
WONG KIM HONG
ZHANG HAIYAN
M2
M2
M3
M3
M2
᛻!Ồ!ᡡ!⍆!⃞!጗
MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
MASTER OF SOCIAL SCIENCES
栂!溂!栌
ㄟ!䠌!㣿
㣝!⫖
㣝!⢡!⢡
␘!䗸
CHAN FONG IEONG
CHOI PAK KIT
LI QI
LI YUANYUAN
LIU YING
M3
M1
M3
M3
M3
欻!䏶
抶!⶞!瀦
栅!⋒
⭩!䱚!䖿
ⓢ!⾴!☛
MA MU
TANG SIO LAI
TAO YUAN
YAO LIYAN
ZHUO SHUAIHE
M1
M2
M2
M2
M2
7
጖!፹!ጤ!ᶗ!⃞!጗
MESTRADO EM ENGENHARIAL CIVIL
MASTER OF SCIENCE (CIVIL ENGINEERING)
栂!⇘!⇴
扬!⏪
㺹!懁!帰
㤦!㨢!叾
CHAN WAI KIN
HAO GANG
HONG CHON CHOI
LAM CHI LEONG
M2
M2
M2
M3
欻!圖
▁!ⴲ!栅
㣫!⅙!㜖
MA WEI
SHI XUANTAO
TOU CHON MAN
M2
M2
M2
!ጛ!᪼!ḍ!ᡡ!⍆!⃞!጗
MESTRADO EM COMÉRCIO ELECTRÓNICO
MASTER OF SCIENCE (E-COMMERCE TECHNOLOGY)
杫!㲲
㷮!㊞!儳
䡶!䘿!梖
GUAN XIN
KONG I KUAN
LOU WAN CHAN
M3
M3
M3
⹂!㜖!梖
灒!䔘!垼
NGOK MAN CHAN
WONG IOK LAN
M3
M3
!⍶!፛! !ጛ!ጤ!ᶗ!⃞!጗
MESTRADO EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E ELECTRÓNICA
MASTER OF SCIENCE (ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING)
.!.!.
栂!ㆬ!‽
押!㒾!戵
押!ⵅ!厗
∔!・!・
㫙!弔!䋅
␘!㛞!⊏
BOOMADEVI SEKAR
CHAN SI LEONG
CHIANG CHUN PONG EDDIE
CHIANG KA HING
FU BINBIN
IEONG CHIO IN
LAO MAN I
M1
M2
M1
M3
M1
M2
M2
㣝!⇘!⦉
␘!⽬
䃧!⮫
泞!☛!␮
ㄟ!㳰
岇!Ⱳ
LEI WAI KEI
LIU CHUAN
PAN NA
WEI HEGONG
XU HUAN
ZHU YAN
M2
M3
M2
M1
M2
M1
⍶! !ጤ!ᶗ!⃞!጗
MESTRADO EM ENGENHARIA ELECTROMECÃNICA
MASTER OF SCIENCE (ELECTROMECHANICAL ENGINEERING)
押!⢚!岏
嚰!滊!橪
㣫!ⶠ!㬽
.!.!.
CHEANG KUOK MAO
CHOI HONG FEI
DU SHAORONG
FABIO DA MOTA FERREIRA
NOVO
8
M3
M1
M2
M2
㣝!⨒!婤
唺!㟾!啾
灒!ⶅ!䖹
LEI KENG U
MOK KENG WA
WONG PO KEE
M3
M3
M1
᱐!ᐝ!ጤ!ᶗ!⃞!጗
MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA
MASTER OF SCIENCE (SOFTWARE ENGINEERING)
⃤!㎎!ㅆ
扬!⽬!吆
㨐!➘!㞖
欻!⇘!㞝
ANNA HO
HAO CHUANYAN
LEONG KA SENG
MA WAI MENG
M1
M2
M1
M3
峩!ㅦ!㜖
灒!㒾!⹿
㣀!旡
TAM CHI MAN BENEDITO
WONG CHAN FONG
ZHU JIAN
M2
M3
M1
ᮿ!⍆!⃞!጗!)∋!⍆*
MESTRADO EM CIÊNCIAS EM MATEHÁTICA
MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS)
ⓢ!捠!ℕ
押!䯝!㾔
CHEOK KAM LOI
CHIANG WENG CHENG
M1
M2
丂!㜖
噁!㡘!㜿
MI WEN
POU HIO SAN
M2
M3
ᮿ!⍆!⃞!጗!)ጱ!♔!⍆*
MESTRADO EM CIÊNCIAS EM CIÊNCIAS MEDICINAIS CHINESAS
MASTER OF SCIENCE (CHINESE MEDICINAL SCIENCE)
㳟!✫!䲠
抶!吆!悬
汧!⶞!㉯
㺹!圖
㣝!榎
憲!⴦!姜
␘!桷!圖
标!ℂ
䦂!⅙!㛞
AO HEI SIO
DENG YANHUI
GAO XIAOHUI
HONG WEI
LI XIANG
LIN CHONG IN
LIU YUWEI
LU JIA
SHI JUNMIN
M1
M1
M2
M2
M2
M2
M2
M1
M1
䔚!㫯
⾼!ℂ
⫩!䗚!䗚
ⅽ!㞴
”!㫯
ツ!䋴
䱯!㷮!䚮
弨!ᾏ
WANG NAN
XI JIA
XI WEIWEI
XIU CHUN
YU NAN
ZHANG HUAN
ZHANG JIANGSHENG
ZHAO YI
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M1
M2
9
ᮿ!⍆!⃞!጗!)◘!♔!⃩!ᮿ*
MESTRADO EM CIÊNCIAS EM ADMINISTRAÇÃO MEDICINAIL
MASTER OF SCIENCE (MEDICINAL ADMINISTRATION)
⓫!⍰
㢈!㡘!厹
㝈!䕑
凎!⍰
灒!㻁!喜
㨐!⃸!㉯
㣝!㩮!啾
㣝!䉉
BU FAN
CHOU IO HONG
FANG KE
GENG FAN
HUANG ZHOUPING
LEONG PUI WAI
LI DONGHUA
LI WEI
M1 = ⑐ᖔ!0!EXCELENTE!0!EXCELLENT
M2 = ⑐ᖠ!0!MUITO BOM!0!VERY GOOD
M3 = ᖠᑗ!0!BOM!0!GOOD
10
M2
M1
M2
M2
M1
M2
M1
M2
䫐!㈔
⳺!叾!⦒
㿾!䗭!䗭
◂!ㅒ!仒
寀!㙝!旺
嗘!咑
ツ!厘!⯤
弨!ㅔ!ⁿ
QI YUE
SUN LIANGKUN
TANG RUIRUI
UNG SAM IN
XU QINGXIN
YE MAO
ZHANG JUJIE
ZHAO BIYANG
M2
M1
M2
M2
M1
M2
M2
M2
⍆!጗!⍆!ᒳ
GRAUS DE LICENCIADO
BACHELOR’S DEGREES
ጤ!᪼!⃩!ᮿ!⍆!጗
LICENCIATURA EM GESTÃO DE EMPRESAS
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
㳟!栌!攄
Ⓩ!䭏!咀
Ⓩ!⯘!䗸
Ⓩ!㋶!桾
嚰!尭!ⵇ
㢈!Ⱚ!Ⱚ
栂!懇!桾
栂!ⵅ!㋗
栂!➘!㛞
栂!ℂ!⬽
栂!⌯!凿
栂!⋘!∠
栂!瀦!桔
栂!儝!䕁
栂!㵔!戵
栂!ⴘ!䖹
栂!㸪!䕙
栂!㽠!吻
栂!⇘!テ
㢍!➘!䗸
㢍!䃣!㜖
◷!ⳟ!⸀
◷!⽶!⋡
◷!䃳!收
抡!儳!咀
◷!撯!恡
◷!⯘!Ⰶ
◷!佉!㠃
岬!㸅!䕙
岬!Ⰶ!Ⰶ
岬!䀟!ⴘ
押!㒾!戵
押!ⵅ!巹
押!䃣!啾
押!瀦!喜
押!㜖!㻸
押!䯝!⦨
栂!㎟!桓
栂!懣!⹿
栂!⴩!⽬
栂!旇!ⷈ
栂!巟!㛅
栂!ⴞ!搧
栂!㋶
栂!⻟
栂!㜖!Ⲋ
栂!ₙ!䗂
AO IEONG KIN
AO SAO IENG
AO UN IENG
AO WAI MAN
CAI YUCHEN
CAO YUANYUAN
CHAN IAT MAN
CHAN KA CHI
CHAN KA MAN
CHAN KAI NEI
CHAN KUN CHONG
CHAN KUONG KIT
CHAN LAI NGA
CHAN MEI LENG
CHAN NGAI PONG
CHAN ON KEI
CHAN PUI SAN
CHAN SOK FAN
CHAN WAI KEONG
CHANG KA IENG
CHANG KIT MAN
CHAO CHI SAN
CHAO HAO I
CHAO ION HOI
CHAO KUAN IENG
CHAO TENG HIN FILIPE
CHAO UN TENG
CHAU I CHENG
CHE MAN SAN
CHE TENG TENG
CHE UN ON
CHEANG CHAN PONG
CHEANG KA HOU
CHEANG KIT WA
CHEANG LAI PENG
CHEANG MAN HOU
CHEANG WENG IAN
CHEN CHENGXIONG
CHEN DAFENG
CHEN DINGCHUAN
CHEN DUOYIN
CHEN FENGSHOU
CHEN HONGMING
CHEN HUI
CHEN LAN
CHEN WENXIAN
CHEN YILIN
B4
B
B
B3
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B4
B
B
B3
B3
B4
B
B
B
B
B
B
B
B
B
栂!ⵔ
栂!䯝
䮚!慹
䮚!㸪!㯚
ⓢ!⶞!䗪
ツ!梖
ツ!䄓!橪
ツ!ㅦ!⇘
ツ!㣞!⮮
㷯!㼆!㜛
押!呆!▪
㑪!╾!㉯
弨!↸!䗸
弨!寯!䕙
嚰!㵢!㞝
ㄟ!ⵅ!Ⅼ
嚰!捠!㤬
嚰!䱚!⦔
嚰!伯!㻁
嚰!ⴲ!ⴲ
攍!咀!悬
攍!ⵅ!㞝
攍!瀦!梭
〓!瀦!⮮
唙!㷇!䚮
㢈!佉!䖹
◷!ㅆ!⋕
㣀!㼆!㲲
㣀!ⵅ!₁
㣀!䲠!▪
㏃!㜛!䆀
㏃!汧!㞝
◂!䕽!䘖
嗲!䇬!䊫
咒!䖕!栌
咒!⇘!∠
咒!╚!䇍
橪!桹
幊!桔!䯝
欽!垖!巺
欽!ヴ
欽!攍!䕞
欽!佉!䕙
欽!ⵅ!㮑
欽!⋕!掭
㝈!㋶!⊏
汧!⵶
CHEN YIN
CHEN YING
CHENG DI
CHENG PUI KIO
CHEOK SIO IENG
CHEONG CHAN
CHEONG CHENG FEI
CHEONG CHI WAI
CHEONG HANG KUN
CHI HAIBIN
CHIANG TSZ KWAN
CHIO HO WAI
CHIO SIN IENG
CHIO WENG SAN
CHOI IOK MENG
CHOI KA POU
CHOI KAM CHI
CHOI LAP KIN
CHOI LOK CHAO
CHOI SUN SUN
CHONG IENG FAI
CHONG KA MENG
CHONG LAI HA
CHONG LAI KUN
CHONG WENG SANG
CHOU I KEI
CHOW TAK SIO
CHU HOI IAN
CHU KA CHONG
CHU SIO KUAN
DAI BINBIN
DAI GAOMING
DILIA NG
DONG HAOKUN
FAN LIYANG
FAN WAI KIT
FAN YOULAN
FEI XUE
FEI YAYING
FENG SUYU
FENG YAN
FONG CHONG KOK
FONG I SAN
FONG KA LOK
FONG SIO KUAN
FONG WAI I
GAO NING
B
B3
B
B
B
B
B
B5
B
B5
B5
B
B
B
B
B
B5
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B5
B5
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B5
B
11
汧!┮
焣!咫
槶!楢!┎
楢!㜖!㢋
⃤!棫!Ⲋ
⃤!䋅
⃤!囙!宏
⃤!㽠!㫯
⃤!⴪!⵶
⃤!䡗!䡗
.!.!.
⃤!ⓢ!恡
⃤!⅙!巟
⃤!㻸!㞛
⃤!䖿!Ⰶ
幏!儝!㊞
⃤!⯘!䳯
⃤!㋶!棫
寀!ⵈ!ⵈ
寀!仈!㎟
寀!㯈!⦉
寀!啾!䗂
楢!梖!ⴖ
㺹!㡘!▪
㺹!⶞!棡
㺹!⶞!溂
啾!Ⱙ
灒!㟮
灒!䈝
㺹!ⵅ!巹
所!ㅦ!弔
所!ㅦ!⦔
ᾧ!⃸!溂
㞢!ㅦ!㬽
㫙!㳰!㳰
㫙!㡘!桾
㫙!ⴇ!叾
㫙!吆!五
㫙!桹!㋶
ⵈ!䃣!㠅
ⵈ!䗚!⯤
嗘!㲲!䋅
㨐!➘!⅙
⻖!欷!姜
幗!㜛
㷮!㹯
⭫!桾
捠!㞤
䖩!⯶
汧!➘!㲲
╳!㣿!桓
杫!ㅦ!㬽
杫!㸅!⅙
扼!䱚!䯝
扼!ⶠ!⣳
拉!冏!ⓦ
拉!⇘!㫼
扼!寸!榊
広!䭚!滻
広!㻸!䋅
㤦!䄳!㹱
㤦!攄
㤦!ひ!榕
坜!瀦!䍤
㤦!叾!╚
㤦!㬽!㬽
GAO YUAN
GONG XI
GU HANQING
HAN WENMAN
HE JINGXIAN
HE RAN
HE RUIYAN
HE SHUNAN
HE WANNING
HE YING YING
HEYERMANN BJORN
HO CHEOK HIN
HO CHON FONG
HO HOU CHEONG
HO IM TENG
HO MEI I
HO UN KUAN
HO WAI CHENG
HOI IONG IONG
HOI SIO SENG
HOI SU KEI
HOI WA LAM
HON CHAN U
HONG HIO KUAN
HONG SIO CHENG
HONG XIAOFENG
HUA MEI
HUANG SHENG
HUANG YAN
HUNG KA HO
IAO CHI CHIO
IAO CHI KIN
IAO PUI FONG
IEK CHI WENG
IEONG FUN FUN
IEONG HIO MAN
IEONG HOK LEONG
IEONG IM HONG
IEONG SUT WAI
IONG KIT CHENG
IONG WAI CHIT
IP IAN IN
IVO LEONG
JI XINYAN
JIA BIN
JIANG LING
JIANG WEN
JIN XIN
JU JING
KOU KA IAN
KU KIT HONG
KUAN CHI WENG
KUAN MAN CHON
KUOK LAP WENG
KUOK SIO KUAN
KUONG IO NAM
KUONG WAI IP
KWOK SZE WAN
LAI CHAO PANG
LAI HOU IN
LAM CHAK PO
LAM KIN
LAM KUONG SON
LAM LAI IN
LAM LEUNG YAU
LAM WENG WENG
12
B4
B
B4
B4
B
B4
B
B
B4
B4
B
B
B3
B4
B3
B
B
B
B
B
B
B
B4
B
B
B
B
B
B
B
B
B3
B
B
B
B
B4
B
B4
B
B
B
B
B
B4
B
B
B4
B
B
B
B
B
B
B4
B
B
B
B
B5
B
B
B
B
B4
B
坜!哄
␘!⇴!梭
␘!寸!榊
␘!ⶠ!桔
㣝!㡘!掭
㣝!䂱!‼
㣝!滊!㛎
㣝!㻸!⇘
㣝!撵!㷇
㣝!ら!戵
㣝!⇴!⮐
㣝!䃣!席
㣝!䃣!䗸
㣝!㜖!捦
㣝!㜖!岍
㣝!㜖!㻊
㣝!㞝!⦉
㣝!䭏!垼
㣝!寸!喜
㣝!⶞!⃅
㣝!ㅆ!坜
㣝!⇘!㶠
㣝!寯!寸
㨐!㡘!▪
㨐!⎀!桾
㨐!吆!⮪
㨐!䍤!䍤
㨐!冏!㺼
㨐!揉!䍤
㨐!䃳!Ⱶ
㨐!➘!巹
㨐!➘!䖹
㨐!➘!䕁
㨐!➘!‽
㨐!儝!䍤
㨐!䭏!䕜
㨐!㽠!咀
㨐!慹!㏧
㨐!㩮
㨐!榊!寸
㨐!䯝!ㇸ
㨐!➘!巹
㨐!ㅆ!ⅰ
㣝!䠌!唘
㣝!㼆!⽬
⒄!ℂ
㣝!棗!ⅽ
㣝!㛞
㣝!✻
㣝!㡘!垼
㣝!㡘!棁
㨐!⪱!懨
㨐!⴦!欷
㤦!⯶!䖵
㤦!⻟
㤦!㜖!㮨
㤦!㡘!厹
㤦!ᾏ!厡
␘!㳰
␘!␪!ℂ
儔!揔!䀟
儔!䳯!⊏
◑!⇴!㲲
◑!⇘!テ
标!␄!厗
殀!冏!⮐
LAN YIN
LAO KIN HA
LAO SI WAN
LAO SIO NGA
LEI HIO KUAN
LEI HON TENG
LEI HONG CHENG
LEI HOU WAI
LEI KAM WENG
LEI KIN PONG
LEI KIN WAI
LEI KIT CHENG
LEI KIT IENG
LEI MAN CHIO
LEI MAN LOK
LEI MAN WUT
LEI MING KEI
LEI SAO LAN
LEI SI PENG
LEI SIO LENG
LEI TAK LAM
LEI WAI MAN
LEI WENG SI
LEONG HIO KUAN
LEONG HOI MAN
LEONG IM U
LEONG IN IN
LEONG IO HONG
LEONG IOK IN
LEONG ION SEONG
LEONG KA HOU
LEONG KA KEI
LEONG KA LENG
LEONG KA LEONG
LEONG MEI IN
LEONG SAO CHAN
LEONG SOK IENG
LEONG TEK TOK
LEONG TONG
LEONG WAN SI
LEONG WENG IAN
LEUNG KA HO
LEUNG TAK SHUN
LI BAILI
LI HAICHUAN
LI JIA
LI LINGXIU
LI MIN
LI QIAO
LI XIAOLAN
LI XIAOLU
LIANG MENGYAO
LIANG ZONGXIN
LIN JINGQI
LIN LAN
LIN WENBIAO
LIN XIAOHANG
LIN YISHU
LIU HUAN
LIU LIJIA
LO KOI UN
LO KUAN I
LOI KIN IAN
LOI WAI KEONG
LOK CHONG HENG
LOK IO WAI
B
B
B
B5
B
B4
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B5
B
B
B
B
B
B4
B
B
B
B
B
B5
B
B3
B4
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B3
B
B
B
B
B
B
B
B
B4
B
B
B
B
B
B
B
B5
B
B4
B
B
B
标!⊘!悬
↺!棫!⊏
䡶!溂!䍤
䡶!⇘!㹘
◑!㥞!搧
◑!Ⲛ
䡶!嗼!問
儔!➘!䍤
儔!䃣
儔!䯝
欻!ℂ!㫯
欻!㽠!呂
欻!㠉
欻!ㅦ!ⵅ
瀴!㲲
瀴!㠉!ㅆ
瀴!㦂!Ⲛ
瀴!䕽!䗂
㜖!㻸!㛻
㨔!圍
◂!ⳟ!巹
◂!兯!⍬
◂!䡗!䡗
ₜ!➘!䗫
◂!㧑!垼
◂!桔!⅙
◂!⶞!⮮
◂!㯈!⦈
㥾!䕜!⬽
欽!⇘!䬉
䃧!㠉!㞝
䃧!溂!⊏
䃧!㲲!䖹
所!㔆
⸠!懯!⮐
㸗!㼆!⌄
㸗!䤎!䗸
㝌!ℂ!哄
㝌!䗋!䗋
⍋!㷇!㞖
囼!⋒!掭
圪!䃐!䙞
垖!䋡!岍
垖!㾔!啾
垖!‼!⹿
垖!㷇!⦉
峩!㏜!啾
峩!⫤!㜛
峩!⇴
峩!⯘!⊏
峩!⇘!∠
峩!㉯!㛞
峩!䯝!⊏
抶!㼆!咀
抶!䔘!啾
⚟!䭠
抶!㵔!⑳
抶!䨶!䗸
抶!⯘!桾
䚿!䆩!ⓩ
嗲!桔!噘
⚟!寸!榊
⚟!⯘!䕜
⃨!䯝!ㆬ
娐!㍘!焜
娐!➘!ㆰ
LOK KIM FAI
LON CHENG I
LOU FONG IN
LOU WAI CHUN
LU BOMING
LU CHAN
LU JIAWAN
LUO JIA YAN
LUO JIE
LUO YING
MA JIANAN
MA SOK FONG
MA ZHI
MA ZHIJIA
MAI XIN
MAK CHI TAK
MAK LAO SIM
MAK PUI LAM
MAN HOU KENG TOMAS
MEI LEI
NG CHI HOU
NG CHOI IENG
NG IENG IENG
NG KA U
NG KUAI LAN
NG NGA CHON
NG SIO KUN
NG SU PUI
O CHAN NEI
PAULO FONG
PUN CHI MING
PUN FONG I
PUN IAN KEI
QIU JIE
SAM UN WAI
SHEN HAIBING
SHEN RUIYING
SHI JIAYIN
SI KENG KENG
SIN WENG SENG
SIO UN KUAN
SIT WENG LONG
SO WAI LOK FRANCIS
SOU CHENG WA
SOU TENG FONG
SOU WENG KEI
TAM CHOI WA
TAM IEK PAN
TAM KIN
TAM UN I
TAM WAI KIT
TAM WAI MAN
TAM WENG I
TANG HOI IENG
TANG IOK WA
TANG KE
TANG NGAI KAN
TANG PEK IENG
TANG UN MAN
TIAN HANBO
TONG NGA IONG
TONG SI WAN
TONG UN CHAN
U WENG SI
UN IENG LONG
UN KA I
B5
B
B
B
B4
B3
B5
B
B
B
B
B
B
B
B
B5
B
B2
B
B
B5
B
B
B
B5
B
B
B
B
B
B
B
B4
B
B
B3
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B5
B
B3
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B4
B
䔚!䍤!䡗
灒!䯝!㜖
䀺!㽠!㛞
䔚!彾!喁
䔚!㸪
䔚!䭚!愿
䔚!䤎
䔚!㲲
䔚!ヴ
䔚!ⴖ
泞!ⴞ
灒!㠉!ㅯ
䔚!ㅦ!悬
灒!兯!幱
灒!溂!ⶳ
灒!㝼!啾
灒!䫥!ㆰ
灒!➘!㲲
灒!➘!尯
䔚!➘!㲲
灒!撵!㜛
灒!⇴!㜖
灒!ら!。
䔚!㛞!Ⰶ
灒!₾!じ
灒!䕙
䔚!⶞!焜
灒!ⅰ!敧
灒!Ⰶ!Ⰶ
䔚!⯘!啐
灒!寯!屋
灒!寯!䖪
剰!㜖!摡
剰!↸!ン
◂!ㆬ!䀟
◂!似!⊏
◂!㲲
⪞!搧
別!桷
岬!䩙
䌙!⯶!†
ㄟ!䲠!䢘
ㄟ!㈔
朕!㡘!桾
㫙!啾!㬽
栌!䅳
”!怜
㢍!㠅!㠅
ツ!棥!Ⰶ
ツ!㮑!⨭
ツ!⍛!㹱
ツ!⵶
ツ!㜖!▪
ツ!懯!ㅯ
ツ!䲈
押!・
押!䍵!㬪
◷!兏
◷!㢺
◷!㽠!幱
◷!桹!桔
㣀!Ὲ!榊
㣀!亿!㹱
〓!桔
ⓢ!㦂!䕙
B
B
B
B
B
B
B
B2
B
B4
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B5
B5
B
B
B
B
B
B
B4
B
B
B
B
B3
B
B
B4
B
B
B
B
B
B
B5
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
VONG IN IENG
VONG WENG MAN
WAN SOK MAN
WANG LUFEI
WANG PEI
WANG QIUCHEN
WANG RUI
WANG XIN
WANG YAN
WANG YU
WEI HONG
WONG CHI CHONG
WONG CHI FAI
WONG CHOI IN
WONG FONG IAO
WONG IOK WA
WONG JULIA CHOU I
WONG KA IAN
WONG KA SENG
WONG KA YAN
WONG KAM PAN
WONG KIN MAN
WONG KIN PENG
WONG MAN TENG
WONG PAK LIM
WONG SAN
WONG SIO LONG
WONG SON CHEONG
WONG TENG TENG
WONG UN CHENG
WONG WENG I
WONG WENG SAM
WU MAN FONG
WU SIN TONG
WU SIYUAN
WU WEIYI
WU XIN
XIA MING
XIAO YU
XIE LEI
XIONG JINGYUN
XU XIAOMEI
XU YUE
YAN XIAOWEN
YANG HUARONG
YANG TAO
YU YUE
ZENG JINGJING
ZHANG JINGTING
ZHANG LEZENG
ZHANG LINGBO
ZHANG NING
ZHANG WENJUN
ZHANG YUANZHONG
ZHANG ZHU
ZHENG BIN
ZHENG CANZHEN
ZHOU CHONG
ZHOU MO
ZHOU SHUXIAN
ZHOU XUE YA
ZHU DANYUN
ZHU XIBO
ZHUANG YA
ZHUO LIUSHAN
13
὚!⒒!፛!᫓!ↂ!ᜲ!⏠!⍆!጗
LICENCIATURA EM ECONOMIA E FINANÇAS INTERNACIONAIS
BACHELOR IN ECONOMICS AND INTERNATIONAL FINANCE
㤦!㗿!䯝
B5
LIN ZHIYING
፶!፲!ᡘ!ᖖ!፛!ጤ!᪼!⃩!ᮿ!⍆!጗
LICENCIATURA EM ESTUDOS JAPONESES E GESTÃO DE EMPRESAS
BACHELOR IN JAPANESE STUDIES AND BUSINESS MANAGEMENT
攍!㒾!㫼
CHONG CHAN IP
B5
ツ!㜛!㜛
ZHANG BINBIN
B4
᭖!ᖟ!⍆!⍆!጗
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
BACHELOR OF EDUCATION
㳟!栌!ⶠ!㛞
㳟!䗂!䗂
.!.!.
栂!瀦!䔘
栂!瀦!喜
栂!㜖!桔
栂!㈔!☛
栂!䯝!⊏
栂!㷇!㲲
㢍!啾!テ
岬!ⷤ!啾
押!ⵅ!㇕
押!㝌!㜖
䮚!ⵅ!⅙
ツ!⅙!悬
ツ!➘!䕁
ツ!㉯!呂
押!䍤!㞝
弨!䫥!㡵
弨!喁
㑪!う!⬽
弨!㜖!懯
弨!㋶!桾
嚰!瀦!⊏
⺣!儝!㲊
AO IEONG SIO MAN
AO LAM LAM
BRIGIDA CRISTINA CARDOSO
DAS NEVES
CHAN LAI IOK
CHAN LAI PENG
CHAN MAN NGA
CHAN UT WO
CHAN WENG I
CHAN WENG IAN
CHANG WA KEONG
CHE CHIN WA
CHEANG KA HANG
CHEANG SI MAN ANABELA
CHENG KA CHON
CHEONG CHON FAI
CHEONG KA LENG
CHEONG WAI FONG
CHIANG NG SILVIA
CHIO CHOU HEI
CHIO FEI
CHIO HONG NEI
CHIO MAN UN
CHIO WAI MAN
CHOI LAI I
CHOI MEI IENG
14
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B3
B
B3
B
B
B5
ㄟ!↸!啾
ㄟ!桹!䡗
〓!㠅!㠅
㣀!瀦!瀦
欽!㳲!⢚
㝈!ⳟ!ⴞ
欽!⇴!榅
㝈!↸!䗸
欽!䗭!㳰
⃤!㽠!席
寀!⅙!㞝
楢!⁳!ㇸ
㫙!‵!儳
㫙!⯘!⬑
⭩!䭚!䗫
ⵈ!䨶!⊏
嗘!➘!幱
䚧!儝!䕁
㷮!䕽!䗸
汧!瀦!⊏
汧!⇘!㞝
╳!瀦!⊏
灝!兯!䕙
灝!⃸!⊏
㤦!➘!瀦
㤦!ⶠ!梭
CHOI SIN VA
CHOI SUT IENG
CHONG CHENG CHENG
CHU LAI LAI
FONG CHENG KUOK
FONG CHI WANG
FONG KIN SIO
FONG SIN IENG
FONG SOI FUN
HO SOK CHENG
HOI CHON MENG
HON LENG IAN
IEONG IEK KUAN
IEONG UN U
IO CHAO U
IONG PEK I
IP KA IN
KAM MEI LENG
KONG PUI IENG
KOU LAI I
KOU WAI MENG
KU LAI I
LAI CHOI SAN
LAI PUI I
LAM KA LAI
LAM SIO HA
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
㤦!㬽!⅙
␘!撵!䗋
␘!䗭!䘿
㣝!➘!寯
㣝!㠉!⵶
㣝!╾!⬑
㣝!㛞!䕙
㣝!儝!䕁
㣝!掙!囙
㣝!ㆬ!䗂
㣝!㉯!㜾
㨐!人!倌
㨐!䃳!厗
㨐!⶞!梁
㦂!唘
儔!呆!哄
儔!㉯!䗋
◑!㞝!䕯
殀!冏!媏
焜!➾!䗳
冐!寯!ㇸ
瀴!䔘!欷
LAM WENG CHON
LAO KAM KENG
LAO SOI WAN
LEE KA WING
LEI CHI NENG
LEI HO U
LEI MAN SAN
LEI MEI LENG
LEI SAM IOI
LEI SEI LAM JOYCE
LEI WAI SI
LEONG CHI PAN
LEONG ION HENG
LEONG SIO WAN
LIU LI
LO CHI IAN
LO WAI KENG
LOI MENG CHU
LOK IO KEI
LONG XIAOYAO
LOU WENG IAN
MAK IOK HENG
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
瀴!嚩!䡗
◂!➘!桾
ₜ!⌯!テ
◂!ⶠ!䃣
◂!㽠!⊏
◂!ⳟ!㲲
◂!⯘!▪
槞!䃣!䕁
洠!ⵅ!㲲
囼!㞝!㛞
峩!㉯!⭜
抶!佉!兯
⚟!⬨!席
㣫!➘!㲲
⃨!⋕!凿
灒!㾔!㾔
䔚!ㅦ!⇘
灒!㣞!兯
灒!㡘!吻
灒!㼆!ⵈ
剰!寸!䖹
押!㞴!啾
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
MAK WAI IENG
NG KA MAN
NG KUN KEONG
NG SIO KIT
NG SOK I
NG TSZ YAN
NG UN KUAN
NGAN KIT LENG
PAO KA IAN
SIO MENG MAN
TAM WAI SAN
TANG I CHOI
TONG MIO CHENG
TOU KA IAN
U SIO CHONG
WONG CHENG CHENG
WONG CHI WAI
WONG HANG CHOI
WONG HIO FAN
WONG HOI IONG
WU SI KEI
ZHENG CHUNHUA
᭖!ᖟ!⍆!⍆!጗!)ᗣ!ᑧ!ᗯ!ᾚ!᎞!⊴!ᶗ*
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
(CURSO COMPLEMENTAR DE 2 ANOS)
BACHELOR OF EDUCATION (2-YEAR SUPPLEMENTARY PROGRAMME)
Ⓩ!儝!䖹
栂!㣞!呂
栂!儝!⊏
栂!ㆬ!䗸
栂!⶞!席
栂!桹!吻
栂!呠!⌿
栂!㉯!䗸
栂!㋶!䡗
㢍!人!䍤
岬!⯘!Ⰶ
ツ!棫!⊏
ツ!➘!唘
ツ!⯘!Ⱙ
押!佉!㞝
嚰!瀦!啾
攍!㉯!㛞
攍!㋶!⊏
梜!儝!Ⰶ
㝈!嗕!䖹
⃤!棫!桾
⃤!彾!企
㺹!㞝!㢗
㫙!㢗!㞝
㫙!㋶!凿
杫!㜖!悬
杫!㜖!↸
㤦!棫!㜖
㤦!㋶!Ⰶ
AU MEI KEI CARINA
CHAN HANG FONG
CHAN MEI I
CHAN SI IENG
CHAN SIO CHENG
CHAN SUT FAN
CHAN UN PENG
CHAN WAI IENG
CHAN WAI IENG
CHANG CHI IN
CHE UN TENG
CHEONG CHENG I
CHEONG KA LEI
CHEONG UN MEI
CHIANG I MENG
CHOI LAI WA
CHONG WAI MAN
CHUNG WAI YI
FOK MEI TENG
FONG POU KEI
HO CHENG MAN
HO LOU SI
HONG MENG UT
IEONG UT MENG
IEONG WAI CHONG
KUAN MAN FAI
KUAN MAN SIN
LAM CHENG MAN
LAM WAI TENG
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
␘!佉!吻
␘!捠!咀
␘!⶞!㛞
㣝!≂!㢇
㣝!䍤!⊏
㣝!䔘!⊏
㣝!哣!梭
㨐!溂!噽
㨐!棁!啾
㨐!㞝!⮊
㨐!㽠!溃
㨐!㉯!咈
㨐!㺂!䦣
儔!ㅦ!⮮
◑!⶞!⦈
欻!㋶!⊏
瀴!撵!幱
◂!ⶠ!䕁
◂!㋶!⴫
洠!ⶠ!䕜
䃧!瀦!瀦
䃧!寯!⬜
⸠!嗘!。
⸠!㋶!⬌
扄!䍤!⋡
㏃!⯘!⊏
峩!㫩!槃
峩!ⵈ!▗
灒!孉!喜
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
LAO I FAN
LAO KAM IENG
LAO SIO MAN
LEI CHUN SU
LEI IN I
LEI IOK I
LEI LAI HA
LEONG FONG LIN
LEONG LOU WA
LEONG MENG IAN
LEONG SOK MENG
LEONG WAI PENG
LEONG WENG IN
LO CHI KUN
LOI SIO PUI
MA WAI I
MAK KAM IN
NG SIU LENG
NG WAI I
PAO SIO CHAN
PUN LAI LAI
PUN WING YIN
SAM IP PENG
SAM WAI HOU
SIO IN I
TAI UN I
TAM CHO VENG
TAM IONG HAP
WONG KUOK PENG
15
᭖!ᖟ!⍆!⍆!጗!)ጟ!⍆!ᾃ!⅃!᭖!᥇!᫟!ᩡ!ᾚ!᎞!⊴!ᶗ*
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (CURSO COMPLEMENTAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA
PARA O ENSINO PRIMÁRIO)
BACHELOR OF EDUCATION (SUPPLEMENTARY PROGRAMME IN
TRAINING OF PORTUGUESE TEACHERS FOR PRIMARY SCHOOL)
␘!㝵
LAO TAN
L2
㤦!儝!梁
LIN MEI YUN
L2
ᛈ!⍆!጗
LICENCIATURA EM DIREITO
BACHELOR OF LAW
.!.!.
.!.!.
.!.!.
.!.!.
.!.!.
.!.!.
ANTONIO MANUEL DOS SANTOS
DANIELA PATRICIA DE ASSIS
PASSEIRA DA COSTA SANTOS
DIANA GAGEIRO MADEIRA
FERNANDO LEONG
FRANCISCO MARTINS NASCIMENTO LOPES
ILMA VAZ DA TRINDADE SALVATERRA
16
L2
L2
.!.!.
.!.!.
L3
L3
L3
L3
.!.!.
抶!㷇!㇕
.!.!.
LUIS MANUEL PACHECO DE
MATOS ROLO
PAULA ALEXANDRA BANDEIRA
GOUFA MARTINS
SIMOES FERREIRA ISABEL CRISTINA BRITO E SILVA
TANG WENG HANG
VASCO ERNESTO DA CRUZ DE
CARVALHO E REGO
L1
L3
L3
L1
L3
ጱ!፲!ᛈ!⍆!጗
LICENCIATURA EM DIREITO EM LÍNGUA CHINESA
BACHELOR OF LAW IN CHINESE LANGUAGE
㳟!⇘!㜿
㢈!㮑!喛
栂!ⓢ!䖵
栂!㋆!Ⰶ
栂!ⵅ!冏
栂!瀦!⬽
栂!⬨!䗫
栂!䯝!听
◷!兯!桾
㎩!桹!。
栂!䗭!䘭
ⓢ!䗸!䗸
ⓢ!↸!听
ツ!㡨!㜖
ツ!⢚!㹊
ツ!䪺!㛞
ツ!䯝!⻟
嚰!溂!⊏
ㄟ!䃣!啾
⃤!↸!⍬
⃤!㢗!啾
戱!➘!䘍
㫙!ㅦ!⮐
⭩!槃!䕙
汧!⹇!⹿
杫!名!䍤
灝!␜!桓
㤦!㠉!佉
坜!䠢
㤦!㕩!呂
AO WAI SAN
CAO LEMENG
CHAN CHEOK KEI
CHAN HOI TENG
CHAN KA IO
CHAN LAI NEI
CHAN MIO U
CHAN WENG CHI
CHAO CHOI MAN
CHEK SUT PENG
CHEN RUIPU
CHEOK IENG IENG
CHEOK SIN CHI
CHEONG BARRY SHU MUN
CHEONG KUOK CHI
CHEONG LEK MAN
CHEONG WENG LAM
CHOI FONG I
CHOI KIT WA
HO SIN IENG
HO UT WA
IENG KA KAN
IEONG CHI WAI
IO WENG SAN
KOU NGON FONG
KUAN NGAI IN
LAI KIM HONG
LAM CHI I
LAM HOU
LAM IEONG FONG
L3
L3
L2
L3
L3
L3
L2
L3
L2
L2
L3
L3
L3
L3
L2
L3
L3
L3
L3
L3
L2
L3
L3
L2
L3
L3
L2
L3
L3
L3
␘!㾊!㮑
㣝!ら!⦉
㣝!ⓢ!䗫
㣝!➘!ㆰ
㣝!ら!戵
㣝!ⶠ!▪
㣝!寯!う
㨐!攑!⦨
㨐!䕽!桾
㨐!囨!⬜
㨐!㉯!䕁
儔!ⴞ!ⴘ
㤦!ⵅ!㮑
喻!㽠!啾
唺!㾄!・
ₜ!➘!瀦
◂!㞝!㹿
䡪!摂!㛞
囼!㟾!㢗
⳺!㒾!⵶
抶!⅙!幱
抶!ⶠ!⮫
⚟!槾!∠
⃨!䃣!䕁
枽!瀦!啾
啾!揉
灒!啙!㞝
灒!⃸!咫
䔚!㋶!呂
L3
L3
L3
L3
L3
L3
L3
L2
L3
L3
L3
L3
L3
L2
L3
L3
L2
L2
L3
L3
L2
L3
L3
L3
L3
L3
L3
L3
L3
LAO TIM LOK
LEE KIN KEI
LEI CHEOK U
LEI KA I
LEI KIN PONG
LEI SIO KUAN
LEI WING HONG
LEONG MEI IAN
LEONG PUI MAN
LEONG WAI IN
LEONG WAI LENG
LO WANG ON
LUM KA LOK
MAN SOK WA
MOK UN PAN
NG KA LAI
NG MENG TAI
SENG IOI MAN
SIO KENG UT
SUN CHAN NENG
TANG CHON IN VITOR
TANG SIO NA
TONG HIN KIT
U KIT LENG
UN LAI WA
WA IOK
WONG KOK MENG
WONG PUI SIN
WONG WAI FONG
L1 = ⑐ᖠ!0!BOM COM DISTINÇÃO!0!GOOD WITH DISTINCTION
L2 = ᖠᑗ!0!BOM!0!GOOD
L3 = ᑁᦕ!0!APROVADO!0!PASS
17
ጱ!፲!⍆!጗
LICENCIATURA EM ESTUDOS CHINESES
BACHELOR IN CHINESE STUDIES
栂!⴦!⇴
栂!ⳬ!↺
栂!✓!㇡
⁖!⇴!⦾
栂!䍤!䕁
栂!ₙ!䏍
ⓢ!➘!㛞
〓!䯝!桔
㝈!ⳟ!⇴
⃤!儝!槞
杫!ⳟ!。
㤦!桔!喜
CHAN CHONG KIN
CHAN HAO LON
CHAN SIN HANG
CHAO KIN IO
CHEN YANLING
CHEN YI ER
CHEOK KA MAN
CHONG WENG NGA
FONG CHI KIN
HO MEI NGAN
KUAN CHI PENG
LAM NGA PENG
B
B4
B
B
B2
B
B
B
B
B
B
B
㤦!↸!㛞
㣝!䱚!⦉
㨐!別!㳰
㨐!ⶅ!䕯
㨐!㽠!Ⰶ
㨐!㺂!⮮
㨐!儝!䭏
␘!ᾼ!⇘
垖!䠊!啾
灒!⢚!巹
灒!〼!䍍
LAM SIN MAN
LEI LAP KEI
LEONG CHIO FUN
LEONG POU CHU
LEONG SOK TENG
LEONG WENG KUN
LIANG MEI XIU
LIU ZHONGWEI
SOU TANG WA
VONG KUOK HOU
WONG TENG CHI
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ᢒ!፲!⍆!጗
LICENCIATURA EM ESTUDOS INGLESES
BACHELOR IN ENGLISH STUDIES
栂!㋶!ㆰ
栂!寯!吾
抡!ⷤ!㠃
ツ!↸!榊
ㄟ!↸!▪
嚰!㋶!▪
〓!䗫!䕁
㣝!寯!㫢
.!.!.
⃤!Ⱚ
␘!呆!啐
⃤!➘!瀦
⃤!瀦!呂
⃤!䗭!⊏
寀!䗋!低
㺹!䡗!ⴖ
嗘!ⴖ!冈
Ⳳ!㡘!棡
.!.!.
広!㢋!⦾
㤦!⎀!ㆰ
㤦!叾!䔘
CHAN WAI I SUSANA
CHAN WENG SAM JUDITE
CHAU CHIN CHENG
CHEONG SIN WAN
CHOI SIN KUAN
CHOI WAI KUAN
CHONG U LENG
ELZIRA JONAS DO ROSARIO
FRANCISCO MARIA FERNANDES
GUSMAO
HE YUAN
HELENA LAU
HO KA LAI
HO LAI FONG
HO SOI I
HOI KENG MIN
HONG IENG U
IP U KIO ANGELA
JI XIAOQING
JUNI AKIO OSUGI
LAI MAN IO
LAM HOI I
LAM LEONG IOK
18
B
B
B
B
B
B
B
B
B4
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
␘!榊!㋶
㣝!㠉!⵶
㣝!➘!㜖
㣝!ㅆ!㋶
㨐!⇴!䕙
㣝!䌯
.!.!.
◂!Ὲ!唘
◂!㺂!㜾
洠!➘!㛞
㏃!儝!⊏
峩!㋗!ㇸ
峩!嚩!㜖
灒!⎀!梥
ⷈ!㽠!⊏
䔚!䗂
灒!瀦!㠅
ㄟ!ⳟ!䏶
圪!ᾏ
⃨!✓!ㅒ
㫙!⛮!嗀
LAO WAN WAI
LEI CHI NENG
LEI KA MAN
LEI TAK WAI
LEONG KIN SAN
LI YI
MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA
SILVA
NG TAN LEI
NG WENG SI
PAO KA MAN
TAI MEI I
TAM CHI IAN
TAM WAI MAN
VONG HOI LAM
WAN SOK I
WANG LIN
WONG LAI CHENG
XU ZIMU
XUE YI
YU SIN SAM ANABELA
YUNCG QI XUAN
B
B
B
B2
B
B
B
B
B
B
B
B3
B
B
B
B
B
B4
B
B
B
ᾃ!ᷟ!ᎇ!⅃!⍆!጗
LICENCIATURA EM ESTUDOS PORTUGUESES
BACHELOR IN PORTUGUESE STUDIES
栂!㽠!哄
㢍!␪!➘
攍!䄳!䍤
㢈!䔘!䷲
.!.!.
㫙!榛!ㇸ
㫙!ⶠ!堈
捠!㜖!瘉
扼!䃣!位
㤦!㽠!⊏
㣝!棫!ㆰ
㣝!垼!垼
CHAN SOK IAN
CHANG LEK KA
CHONG CHAK IN
CHOU IOK LAN
ERNESTO DE SOUSA
IEONG CHONG IAN
IEONG SIO HONG
JIN WENJING
KUOK KIT LENG
LAM SOK I
LEI CHENG I
LEI LAN LAN
B
B
B
B
B
B
B
B
B5
B
B
B
㣝!寸!榊
㨐!ⵅ!䨶
㨐!㛞!Ⰶ
づ!⌯!五
ⳮ!䖹
灒!ⳟ!焜
灒!⪸!㤀
灒!⇘!テ
押!㋶!⍛
押!䨸
◷!Ὲ!⬽
LEI SI WAN
LEONG KA PEK
LEONG MAN TENG
LIO KUN HONG
MENG QI
WONG CHI LONG
WONG TIN TONG
WONG WAI KEONG
ZHENG HUILING
ZHENG SHUO
ZHOU DANNI
B
B5
B
B
B
B
B5
B
B
B
B
፲!⍆!጗
LICENCIATURA EM LETRAS
BACHELOR OF ARTS
.!.!.
栂!⽶!⬜
栂!槾!㞮
栂!➘!䯝
栂!ⴘ!䖹
栂!Ὲ!瀦
栂!㋶!听
栂!⇘!ㅦ
㢍!⌯!㫼
◷!⢚!叾
押!䯝!䗂
ツ!㡘!▪
ツ!㷇!敦
ㄟ!䭏!ㆰ
攍!㜖!Ⰶ
㣀!ㅆ!㤦
梜!㢗!㲲
欽!╾!〼
欽!佉!桾
欽!⇘!懣
␘!佉!桾
䃧!⢚!⁐
⃤!䗭!⮫
寀!㡘!▪
寀!⯘!桾
㿇!兯!䕜
㞢!䴀!㎎
㫙!➘!⇘
㫙!㛞
㫙!⃸!䕙
⡃!呆!▪
嗘!↸!䗳
杫!呴!㜟
杫!㜖!⅙
ARMANDO CORREIA DE LEMOS
CHAN HAO IN
CHAN HIN SENG
CHAN KA WENG
CHAN ON KEI
CHAN TAN LAI
CHAN WAI CHI
CHAN WAI CHI
CHANG KUN IP
CHAO KUOK LEONG
CHEANG WENG LAM
CHEONG HIO KUAN
CHEONG WENG HANG
CHOI SAO I
CHONG MAN TENG
CHU TE LIN
FOK UT IAN
FONG HO TENG
FONG I MAN
FONG WAI TAT
HELENA FRANCISCA LAO
HENRIQUE POON
HO SOI NA
HOI HIO KUAN
HOI UN MAN
IAO CHOI CHAN
IEK SIO I
IEONG KA WAI
IEONG MAN
IEONG PUI SAN
IM CHI KUAN
IP SIN IO
KUAN IEOK FEI INES
KUAN MAN CHON
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B4
B
B
B
B
B
B
B
B5
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B4
杫!䭏!Ⰶ
䴰!Ⰶ!Ⰶ
扼!⽶!哄
灝!⃸!䖹
㤦!ⓢ!䳯
㤦!➘!尯
㤦!㋶!⊏
垼!㠉!⬽
␘!搧
␘!ⴘ!瀦
␘!㠉!㲲
⍛!㋶!⦔
㨐!䔘!䍤
㨐!儝!⮫
㣝!⓿
㣝!亯!㨔
㤦!⦒
づ!寸!榊
䡶!瀦!寸
䡶!䯝!⬜
欻!↸!⋡
◂!⎀!䖹
◂!䍤!䕁
◂!䍤!䕁
◂!掭!㊘
䃧!啙!䕁
䡪!刎!䕑
垖!㝴!䗸
垖!㜖!呂
㏃!㋶!㾔
屖!䕞!哒
峩!㉯!垼
⚟!⃸!㡵
㣫!ⶅ!⁨
KUAN SAO TENG
KUN TENG TENG
KUOK HAO IAN
LAI PUI KEI
LAM CHEOK KUAN
LAM KA SENG
LAM WAI YEE
LAN ZHINI
LAO MENG
LAO ON LAI
LAU CHI IAN
LENG WAI KIN
LEONG IOK IN
LEONG MEI NA
LI YIN
LIE SO MUI
LIN KUN
LIO SI WAN
LOU LAI SI
LOU WENG IN
MA SIN I MIRANDA
NG HOI KEI
NG IN LENG
NG IN LENG
NG KUAN U
PUN KOK LENG
SHENG YUKE
SOU IAT IENG
SOU MAN FONG
TAI WAI CHENG
TAM KOK CHUN
TAM WAI LAN
TONG PUI HEI
TOU POU SIN
B
B
B
B
B5
B
B
B4
B3
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
19
㨐!似!⪩
ⷈ!ⓢ!㛞
灒!㡘!桨
䔚!⎀!桾
灒!攻!坜
VITOR LEONGUE
WAN CHEOK MAN
WONG HIO SEONG
WONG HOI MAN
WONG HOU LAM
B
B
B
B3
B
灒!➘!哄
灒!➘!瀦
灒!ⶠ!䳯
剰!㎟!㳵
⃨!㠉!⇴
WONG KA IAN
WONG KA LAI
WONG SIO KUAN
WU SENG MOU
YU CHI KIN
B
B
B
B5
B
ỉ!ℎ!ℚ!ፊ!ᐩ!Ṟ!∂!⍆!጗
LICENCIATURA EM JORNALISMO E COMUNICAÇÃO PÚBLICA
BACHELOR IN JOURNALISM AND PUBLIC COMMUNICATION
Ⓩ!╾!䡗
嚰!䉂!⋗
栂!儝!㿓
栂!儝!Ⰶ
栂!㞝!懣
栂!㵔!Ⰶ
栂!㉯!垼
栂!Ὲ!㧣
ツ!↸!㜖
ツ!ⶠ!㳰
撱!ㇸ!㽖
ㄟ!梖!ⴖ
嚰!䍤!喜
嚰!儝!䗸
ㄟ!⯘!䗸
攍!⇴!㜖
攍!㯈!戵
㝈!䔘!Ⲛ
欽!ⵅ!㛞
⃤!⌯!䖒
⃤!婤!㜖
寀!䱚
㫙!㧑!五
嗘!棫!桾
⎀!↺
杫!㠅!梭
AO HO IENG
CAI BINGXIAN
CHAN MEI MEI
CHAN MEI TENG
CHAN MENG TAT
CHAN NGAI TENG
CHAN WAI LAN
CHEN DANJU
CHEONG SIN MAN
CHEONG SIO FUN
CHIN IAN KEI
CHOI CHAN U
CHOI IN PENG
CHOI MEI IENG
CHOI UN IENG
CHONG KIN MAN
CHONG SU PONG
FONG IOK SIM
FONG KA MAN
HO KUN KAO
HO U MAN
HOI LAP
IEONG KUAI HONG
IP CHENG MAN
KAI LUN
KUAN CHENG HA
20
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B4
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
灝!⬨!桹
㤦!⎀!㜾
㤦!儝!溂
垼!棫
␘!棫!Ⲋ
␘!儳!㊪
㣝!ⴇ!搧
㣝!桹!㨔
㨐!㉯!䕁
づ!寯!桹
䡶!䭚!䍤
焜!橪
瀴!兯!⊏
瀴!ⵅ!巹
唺!↸!↺
⳺!㛞!ㆰ
抶!㡘!ㇸ
.!.!.
䔚!ㆬ!似
灒!兯!Ⰶ
灒!㋶!⑬
寀!㜾!㄀
ㄟ!⶞!㔆
㫙!尯!䃣
䱯!槴
LAI MIO SUT
LAM HOI SI
LAM MEI FONG
LAN JING
LAO CHENG HAN
LAO KUAN OI
LEI HOK MENG
LEI SUT MUI
LEONG WAI LENG
LIU WING SUET
LU QIUYAN
LUNG FEI
MAK CHOI I
MAK KA HOU
MOK SIN LON
SUN MAN I
TANG HIO IAN
VALENTINO ANTONIO DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA
WANG SIWEI
WONG CHOI TENG
WONG WAI SENG
XU SIYING
XU XIAOJIE
YANG CHENGJIE
ZHANG HAO
B4
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
὚!⒒!⍆!⍆!጗
LICENCIATURA EM ECONOMIA
BACHELOR IN ECONOMICS
.!.!.
.!.!.
Ⓩ!⅙!∠
栂!㟘!桾
栂!㼆!䍤
栂!⇘!䋅
㢍!桹!䕁
栂!㣿
嚰!㛻!㫼
ㄟ!⶞!啾
嚰!⇘!㕩
咒!⪞!ㆰ
欽!⎀!啾
楢!⑖!䜖
㫙!㞝!㼆
児!ⵅ!⅙
嗘!儝!㎆
╳!㬽!悬
杫!ㅦ!⇘
杫!↸!䡗
ALISON BRITO AGUES
ANABELA FATIMA NUNES
AO CHON KIT
CHAN CHON MAN
CHAN HOI IN
CHAN WAI YIN
CHANG SUT LENG
CHEN JIE
CHOI KENG IP
CHOI SIO WA
CHOI WAI IEONG
FAN XIAYI
FONG HOI WA
HON IONG KAO
IEONG MENG HOI EURICO
IONG KA CHON
IP MEI WAI
KU WENG FAI
KUAN CHI WAI
KUAN SIN IENG
B
B
B
B
B
B
B
B5
B
B
B5
B
B
B4
B
B
B
B
B
B
広!㼆!梭
㤦!ⵅ!巹
␘!䗋!䕯
㣝!吆!▪
儔!厃!㻸
◂!㽖!㺀
ー!⺖!‽
䃧!⇘!⇴
㝌!滊!≠
囼!㉯!㋗
⃨!䱚!㹱
”!㷃!⁨
䔚!䗂!䃣
灒!ㅦ!㮑
灒!ヹ
䔚!⶞!䕁
㫙!Ⰶ
⚁!㑘
㣀!懣!ヴ
LAI HAIXIA
LAM KA HOU
LAO KENG CHU
LEI IM KUAN
LO CHI HOU
NG KEI IEONG
PANG SONG LEONG
PUN WAI KIN
SI HONG KIO
SIU WAI CHI ANGELINA
U LAP PO
U SOI SIN
WANG LINJIE
WONG CHI LOK
WONG PIO
WONG SIO LENG
YANG TING
ZHE LA
ZHU DAYAN
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B5
B
B
B
B
B4
B
B
B
᛻!Ồ!ᡡ!⍆!⍆!጗
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS SOCIAIS
BACHELOR OF SOCIAL SCIENCES
.!.!.
Ⓩ!㡘!㜖
㳟!栌!懁!∠
㳟!栌!桐!㛞
Ⓩ!冏!㬽
栂!㒾!⮐
栂!棫!桾
栂!⅙!幱
栂!㣞!⮮
栂!㝴!㹿
栂!⫤!䱴
栂!ⵅ!啾
栂!䃣!桾
栂!㧑!㛞
栂!ⶠ!Ⰶ
栂!ⴖ!⮐
栂!㉯!吻
㢍!咀!焜
◷!㡘!㞝
◷!㜖!⅙
◷!㉯!幱
ツ!唘!⸀
ツ!␪!䕸
撱!➘!㛞
嚰!㡘!呀
嚰!䯝!⬜
攍!幱!巹
ANA FILIPA FERNANDES LOPES
AO HIO MAN
AO IEONG CHON KIT
AO IEONG NGAN MAN
AO IO WENG
CHAN CHAN WAI
CHAN CHENG MAN
CHAN CHON IN
CHAN HANG KUN
CHAN IAT TAI
CHAN IEK TONG
CHAN KA WA
CHAN KIT MAN
CHAN KUAI MAN
CHAN SIO TENG
CHAN U WAI
CHAN WAI FAN
CHANG IENG LONG
CHAO HIO MENG
CHAO MAN CHON
CHAO WAI IN
CHEONG LEI SAN
CHEUNG LIK HANG
CHIN KA MAN
CHOI HIO FA
CHOI WENG IN
CHONG YIN HO
B
B
B
B
B
B5
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B5
B4
B
B
B
B
B
B
B
B
㣀!⇘!㞝
.!.!.
欽!䃣!䕁
欽!㋶!五
.!.!.
⃤!㒾!ⴖ
寀!滊!⢥
㵆!䭚!⬑
㫙!㽠!䃣
ⵈ!⯘!啾
ⵈ!寯!哄
扼!㉯!䕙
焣!⬨!寸
焣!寯!㫢
杫!↸!吻
㤦!兯!↸
㤦!㞴!呀
㤦!⴦!䃣
㤦!䠢!桾
␘!兯!䍤
␘!溂!㋆
㣝!兯!啾
㣝!⛮!䚮
㣝!⇴!⇘
㣝!儝!䍤
㣝!↸!㠃
㣝!嚩!䋅
CHU WAI MENG
DIANA ROSARIO
FONG KIT LENG
FONG WAI HONG
GRACIETE SILVIA INACIO
HO CHAN U
HOI HONG TOU
IAN CHAO U
IEONG SOK KIT
IONG UN WA
IONG WENG IAN
KOK WAI SAN
KONG MIO SI
KONG WENG FONG FIONA
KUAN SIN FAN
LAM CHOI SIN
LAM CHON FA
LAM CHONG KIT
LAM HOU MAN ANALISA
LAO CHOI IN
LAO FONG HOI
LEI CHOI WA
LEI KAI SANG
LEI KIN WAI
LEI MEI IN
LEI SIN CHENG
LEI WAI IN
21
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B3
B
B
B
㨐!ⳟ!哄
㨐!溂!㡘
㨐!ⵅ!㉯
㨐!䃣!瀦
㨐!儝!㲲
㣝!㦀!啾
㨐!䨶!䗸
◑!䍤!㞴
◑!⮫!䕯
䡶!桹!Ⰶ
◑!䘟!唝
唺!⶞!㉯
⽺!㛞!ⴘ
◂!⪞!呆
◂!呴!䗫
◂!䍤!弔
◂!捠!Ⰶ
◂!㛞!Ⱶ
◂!㞝!ら
ー!寯!ㆬ
.!.!.
噁!⪱!䘟
LEONG CHI IAN
LEONG FONG HIO
LEONG KA WAI
LEONG KIT LAI
LEONG MEI IAN
LI CHU WA
LIANG BI YING
LOI IN CHON
LOI NA CHU
LOU SUT TENG
LU LUSHA
MO XIAOHUI
MOU MAN ON
NG HA CHI
NG IEOK U
NG IN CHIO
NG KAM TENG
NG MAN SEONG
NG MENG KIN
PANG WENG SI
PIERRE-YVES DUROCHER
POU MONG LOU
B
B
B
B
B
B5
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
所!桐
₊!㷇!ㄽ
䦂!㢇!圖
▇!ㄡ!⚾!㮑
㝌!懯!滊
垖!㲲!䖹
㏃!䨶!䖹
抶!㼆!㞮
楚!⅙!幱
梁!䕙
䔚!䡗
泞!䗂!⃅
灒!ㅦ!䕁
灒!㼆!䕙
灒!䂱!䖒
䔚!桹!Ⲋ
灒!䋡!䖹
灒!⇘!䕁
剰!⶞!㛞
”!㼆!㺚
押!佉!㎆
QIU YAN
REN YONGWEI
SEAK SU MEI
SI TOU WAI LOK
SI UN HONG
SOU IAN KEI
TAI PEK KEI
TANG HOI SENG
WAI CHON IN
WAN SAN
WANG YING
WEI LINLING
WONG CHI LENG
WONG HOI SAN
WONG HON KAU
WONG SUT HAN
WONG WAI KEI
WONG WAI LENG
WU SIO MAN
YU HAIYANG
ZHENG QIHUAI
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B5
B5
ጤ!ᶗ!⍆!጗!)጖!፹!ጤ!ᶗ*
LICENCIATURA EM ENGENHARIA (ENGENHARIA CIVIL)
BACHELOR OF SCIENCE (CIVIL ENGINEERING)
.!.!.
㳟!㤀!㜖
栂!㜾!㻐
⺣!㷇!⋷
嚲!滻!兣
拉!㒾!䅯
広!␪!テ
広!㞝!䗭
灝!ⴖ!恡
ANACLETO DE JESUS DA SILVA
CABACA
AO TONG MAN
CHEN SILIU
CHOI WENG CHUN
JIANG PENGXIANG
KUONG CHAN HOU
LAI LEK KEONG
LAI MENG SOI
LAI U HIN
B5
B
B
B
B
B
B
B
B
␘!㠉!㾀
㨐!䍙!㎟
欻!建
㋤!⃤!棡
䃧!㠉!ⴞ
所!㸪
囼!㷇!懇
峩!⇘!姰
灒!⇴!䊌
LAO CHI SAM
LEONG SAN SENG
MA HE
MU HEQING
POON CHI WANG SAMUEL
QIU PEI
SIO WENG IAT
TAM WAI HANG
WONG KIN FONG
B
B
B5
B
B
B
B
B
B
ጤ!ᶗ!⍆!጗!) !⍶!፛! !ጛ!ጤ!ᶗ*
LICENCIATURA EM ENGENHARIA
(ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E ELECTRÓNICA)
BACHELOR OF SCIENCE
(ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING)
栂!㹱!䱚
栂!䆮
栂!⇘!巹
⁖!㎟!㞛
ツ!⇘!㜖
嚰!棥
ㄟ!➘!⅙
ᾐ!䱚
CHAN PO LAP
CHAN SIO
CHAN WAI HOU
CHAO DAVID SENG CHEONG
CHEONG WAI MAN
CHOI CHING
CHOI KA CHON
DING LI
22
B
B
B
B
B
B4
B
B
␘!ⵅ!䫴
㣝!⅙!䬶
㨐!ㅦ!㎟
欻!殎!摛
抶!ⴞ!⋘
䀺!₁!⇘
岬!灝
弨!ⵔ!ⓖ
LAO KA CHEONG
LEI CHON HEI
LEONG CHI SENG
MA CHON TENG
TANG WANG KUONG
WAN CHONG WAI
XIE LI
ZHAO YINSHENG
B
B
B
B
B
B
B
B
ጤ!ᶗ!⍆!጗!)⍶! !ጤ!ᶗ*
LICENCIATURA EM ENGENHARIA
(ENGENHARIA ELECTROMECÂNICA)
BACHELOR OF SCIENCE (ELECTROMECHANICAL ENGINEERING)
栂!梖!ⴖ
栂!㬽!䠋
◷!⢚!摡
押!㼆!悬
䮚!⽬!╗
ツ!⇴!㠉
弨!ⶠ!▪
嚰!ℂ!概
㢈!⇴!ㅦ
㣀!㡘!㛎
欽!懇!㤀
栂!冏!搧
㤦!⋷!ㅆ
CHAN CHAN U
CHAN WENG FAT
CHAO KUOK FONG
CHEANG HOI FAI
CHENG CHUANYOU
CHEONG KIN CHI
CHIO SIO KUAN
CHOI KAI IAM
CHOU KIN CHI
CHU HIO CHENG
FONG IAT TONG
JOÃO CHAN ALIAS CHAN IO
MENG
LAM CHUN TAK
B
B5
B
B
B
B
B
B
B
B
B2
B
B
␘!ㅦ!㜛
㣝!㫼!⦉
㨐!ⵅ!∠
㣝!仈!⯶
づ!⁤!弔
儔!⢚!㜛
䡶!ㅦ!懯
䡶!₁!敦
ₜ!ㅦ!㕩
◂!喻!朚
◂!⋕!㮠
⃨!⇴!㞝
䔚!姰!敧
弨!啾!㷇
LAO CHI PAN
LEI IP KEI
LEONG KA KIT
LI SHAOJING
LIO SI CHIO
LO KUOK PAN
LOU CHI UN
LOU CHONG HANG
NG CHI IEONG
NG MAN HOI
NG SIO LEONG
U KIN MENG
WONG HANG CHEONG
ZHAO HUAYONG
B
B5
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ጤ!ᶗ!⍆!጗!)᱐!ᐝ!ጤ!ᶗ*
LICENCIATURA EM ENGENHARIA (ENGENHARIA INFORMÁTICA)
BACHELOR OF SCIENCE (SOFTWARE ENGINEERING)
栂!➘!搧
栂!⇘!㜖
押!䭚!⥝
㝈!㒾!厗
㝈!⇴!⹿
汧!⅙
ℾ!懇!う
⃤!䭏!听
㤦!ㅦ!啾
㤦!⇴!⥝
坜!旺
␘!亯!ㆰ
㣝!▪!桓
㣝!ⴖ!㒾
CHAN KA MENG
CHAN WAI MAN
CHEANG CHAO SENG
FONG CHAN HENG
FONG KIN FONG
GAO JUN
HAO IAT HONG
HO SAO CHI
LAM CHI WA
LAM KIN SENG
LAN XIN
LAO SOU I
LEI KUAN HONG
LEI U CHAN
B
B
B
B
B
B3
B
B
B
B
B5
B
B
B
㨐!㻸!搧
㨐!⇴!⇘
㨐!㶠!䚮
㤦!嚩
◑!慹
瀴!㒾!⑬
俕!僰
ₜ!ㅦ!テ
◂!ⴖ!⦉
焝!梁!䊌
嬒!㙜
峩!⅙!ⴞ
灒!➘!∠
灒!⛢!滊
LEONG HOU MENG
LEONG KIN WAI
LEONG MAN SANG
LIN WEI
LU DI
MAK CHAN SENG
MIO KONG
NG CHI KEONG
NG U KEI
PONG WAN FONG
QIN CAO
TAM CHON WANG
WONG KA KIT
WONG KAI HONG
B
B
B5
B
B
B
B
B
B
B5
B5
B
B
B
23
⍆!ᒳ!ឹ!♢!ᦀ
CERTIFICADOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
POSTGRADUATE CERTIFICATES
⍆!ᒳ!ឹ!᭖!ᖟ!♢!ᦀ
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
POSTGRADUATE CERTIFICATE IN EDUCATION
栂!棫!⊏
抡!冧
押!⇴!㩽
押!⇘!戵
弨!㔆
㑪!⢚!テ
〓!⇘!幱
㣀!姪!⢚
⃤!ⴖ
⃤!㷇!⦔
㫙!⃸!⌿
嗘!㥞!✫
䚧!㡘!ㅆ
扼!槾!㬽
灝!㸐!㤀
㤦!➘!ⴞ
㤦!⇘
㣝!弔!テ
㣝!㍘!䉉
㣝!⋕!╚
㨐!ㅦ!㇕
㨐!ⷤ!䂉
㨐!桔!⊏
◑!㽠!席
◂!ⳟ!⇴
䃧!ㅦ!尯
灒!寯!桾
䀺!亯!䕁
灒!⅙!滊
灒!⇴!ⅰ
灒!⢚!桓
䔚!㊪!䢮
CHAN CHENG I
CHAO WAN
CHEANG KIN SAM
CHEANG VAI PONG
CHIO CHIT
CHIO KUOK KEONG
CHONG WAI IN
CHU WAI KUOK
HO U
HO WENG KIN
IEONG PUI PENG
IP PAK HEI
KAM HIO TAK
KWOK HIN WING
LAI SAM TONG
LAM KA VANG
LAM WAI
LEI CHIO KEONG
LEI IENG WAI
LEI SIO IAO
LEONG CHI HANG
LEONG CHIN LAO
LEONG NGA I
LOI SOK CHENG
NG CHI KIN
PUN CHI SENG
VONG WENG MAN
WAN SOU LENG
WONG CHON HONG
WONG KIN SON
WONG KOK HONG
WONG OI CHAN
⍆!ᒳ!ឹ!ጱ!፲!ᛈ!⍆!♢!ᦀ
PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO EM LÍNGUA CHINESA
POSTGRADUATE CERTIFICATE IN LAW IN CHINESE LANGUAGE
㨐!⢚!巹
LEONG KUOK HOU
᫓!ↂ!᪼!ᛈ!⍆!ᒳ!ឹ!♢!ᦀ
PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO INTERNACIONAL DOS NEGÓCIOS
POSTGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS LAW
.!.!.
ANA TERESA LEAL TIQUE
24
.!.!.
WILLIAM GILCHRIST STINSON
⎂!᜴!ᛈ!ិ!⍈!⊹!⊴!ᶗ
CURSO DE INTRODUÇÃO AO DIREITO DE MACAU
INTRODUCTION TO MACAU LAW PROGRAMME
栂!ㅦ!㕩
栂!吆!哈
栂!㸪!敦
栂!ㆬ!⴦
欽!搧!㋶
⃤!䱚!ㅦ
剰!䖵
㞢!ⵅ!⅙
扼!䯝!ン
杫!㽠!⊏
␘!仟!ㆰ
CHAN CHI IEONG
CHAN IM U
CHAN PUI HANG
CHAN SI CHONG
FUNG MING WAI
HO LAP CHI
HU QI
IEC KA CHON
KOK WENG TONG
KUAN SOK I
LAO KIT I
㣝!ⷤ!䅳
㣝!ᾥ!㜖
㣝!寯!⊏
㨐!㷬!う
㨐!㉯!㛞
䡶!㽠!⬜
ₜ!ㅦ!㕩
囼!婤!㤦
峩!⅙!⁐
抶!⇘!㻸
灒!ⵅ!㻸
LEI CHIN TOU
LEI SAI MAN
LEI WENG I
LEONG U HONG
LEONG WAI MAN
LOU SOK IN
NG CHI IEONG
SIO U LAM
TAM CHON IAN
TANG WAI HOU
WONG KA HOU
25
Download

畢業生名單