Etapas da historia do galego
• 1. Idade antiga-alta idade media (ss. I- VIII). Imperio, latinización e
cristianización, reino suevo: latín galaico / escrita
• 2. Idade media central (ss. IX-XII). Feudalismo, reino de Galicia: protoromance galego / latín escrito medieval (diglosia?).
• 3. Baixa Idade media (ss. XIII-XV). Feudalismo, reino de Galicia/Castela:
romance galego / galego escrito.
• 4. Renacemento / antigo réxime (ss. XVI-XVIII): Imperio español. Intrusión
do castelán, triglosia e imprenta. Galego medio (ágrafo). Difusión vertical
e selectiva do castelán.
• 5. Idade contemporánea (ss. XIX-XX): Estado nacional español,
centralización e uniformización /galeguismo (ss. XIX-XX). Diglosia. Medios
de comunicación e ensino. Difusión horizontal e masiva do castelán /
defensa e cultivo do galego moderno.
Sistema fonolóxico do galego
medieval: as consoantes
MODO
P U N T O
labial
oclusivo
D E
A R T I C U L A C I Ó N
dental
xordo
sonoro
xordo
sonoro
pee
ben
tal
de
nasal
alveolar
xordo
me
sonoro
para
vibrante
terra
continuo
lateral
cen
fee
fava
xordo
nos
golpeado
africado
palatal
fazer
sonoro
teño
chão
son
casa
levar
caixa
hoje
palla
E
V O Z
velar
xordo
sonoro
con
gran
Sistema fonolóxico do galego
medieval: pares de consoantes
b
v
ts
ben,
caber,
ambos,
cabra
vai,
fava,
dever,
levava,
arvore,
livro
cen,
cinco,
cabeça,
justiça,
Paaço
(luz)
dz
s
doze, sempre,
luzes,
passar,
juizo, levasse,
beleza,
levas
(luz,
dez)
z
casa,
cousa,
mesa,
pesar
š
ž
xadrez, gente,
caixa, fogir, ja,
peixe,
hoje,
roxo
queijo,
juiz
Sistema fonolóxico do galego
medieval: as vogais orais
assi
tua
cèdo
bòca
cégo
nóva
mal
Sistema fonolóxico do galego
medieval: as vogais nasais
farĩa
lũa
chẽo
corõa
bẽes
bõa
cão
Sistema fonolóxico do galego
medieval: hiatos vocálicos
maa
irmãa
casaes
cães
mao
irmão
tea
chẽa
pee
bẽes
ceo
chẽo
moa
bõa
españoes
razões
avoo
bõo
Morfoloxía e fonoloxía do galego
medieval: plural e feminino de nomes
razon, coraçon
razões, corações
cão, pão
cães, pães
mão, verão,
chão, irmão
irmão, chão,
verão
mãos, verãos,
chãos, irmãos
irmãa, chãa,
mañãa, maçãa
Download

Sistema fonolóxico do galego medieval: as consoantes