NL
TECHNISCH
SPECIFICATIEBLAD
D
TECHNIKBLATT
P
FOLHETO
TÉCNICO
FT CB 07
Digitale oproepmodule, Art. 3352
Digitales Anrufen Art. 3352
Chamada digital Art. 3352
Llamada digital Art. 3352
01- 2007
GROUP S.P.A.
E
HOJA
TÉCNICA
GROUP S.P.A.
NL
Waarschuwingen
• Volg de instructies van de fabrikant nauwkeurig en installeer de materialen volgens de plaatselijk geldende normen en wetgeving.
• Alle componenten mogen alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen. Comelit Group S.p.A. is niet
verantwoordelijk bij een onjuist gebruik van de apparatuur, of modificaties welke aangebracht zijn zonder voorafgaande toestemming,
evenals het gebruik van accessoires welke niet door de fabrikant zijn aangeleverd.
• Alle producten voldoen aan de eisen van de richtlijn EEC 73/23-89/336. Die wordt bevestigd door het CE label op de producten.
• Monteer de aders (bekabeling) niet in de nabijheid van voedingskabels (230/400V).
D
Hinweise
• Die Installationen sind nach den Anweisungen des Herstellers und gemäß den geltenden Vorschriften gewissenhaft auszuführen.
• Alle Geräte dürfen ausschließlich nur zu dem Zweck eingesetzt werden, für den sie entwickelt worden sind. Comelit Group S.p.A. lehnt
die Haftung für unsachgemässe Verwendung der Produkte oder für unautorisierte Veränderung von Produkten, sowie für alle Produkte,
welche nicht von der Firma geliefert wurden, ab.
• Alle Produkte entsprechen den Richtlinien EG-73/23 und EG-89/336. Die Übereinstimmung der Produkte mit den genannten Richtlinien
wird durch das Vorhandensein der CE-Markierung auf den Produkten beglaubigt.
• Die Drähte der Steigleitungen nicht in der Nähe der Stromkabel (230/400 V) verlegen.
P
Instruções
• Instale o equipamento cuidadosamente, seguindo as instruções dadas pelo fabricante que estão de acordo com a legislação em vigor.
• Todo o equipamento deve ser usado para o fim para que foi construído. Comelit Group S.p.A. declina todas as responsabilidades pelo
uso impróprio do equipamento, quaisquer modificações efectuadas por qualqer que seja o motivo sem autorização prévia, como também
pelo uso de ferramentas que não tenham sido originariámente fornecidas pela Comelit Group S.p.a.
• Todos os produtos cumprem com as normas das directivas EEC 73/23-89/336. Isto encontra-se provado pela marcação CE posta em todos
os produtos.
• Não instalar os condutores da coluna montante na proximidade dos cabos de alimentação (230/400V).
E
Advertencias
• Efectuar la instalación siguiendo atentamente las instrucciones suministradas por el constructor y conformes con las normas vigentes.
• Todos los aparatos deben estar destinados exclusivamente al uso para el cual han sido construidos. Comelit Group S.p.A. declina toda
responsabilidad por el uso impropio de los aparatos, por cambios efectuados por terceros para cualquier título o finalidad, por el uso de
accesorios y materiales no originales.
• Todos los productos son conformes a los requisitos de las directivas CEE 73/23-89/336 y da prueba de ello la presencia de la marca CE en los mismos.
• Evitar poner los cables de columna cerca de los cables de alimentación (230/400V).
FT CB 07
INHOUD
• INLEIDING
• 1) FUNCTIE VAN DE TOETSEN
• 2) INSTELLEN VAN DE GEWENSTE TAAL
pag. 2
pag. 2
pag. 3
2A) De eerste keer dat de module wordt ingeschakeld
is er nog geen taal gekozen
2B) Wijzigen van de eerder ingestelde taal
pag. 3
pag. 3
• 5) WIJZIGEN VAN DE SYSTEEMPARAMETERS
pag. 7
5A) Instellen van de gesprekstijd
pag. 7
5B) Instellen van de deuropentijd
pag. 8
5C) Instellen van het aantal cijfers
pag. 8
5D) Instellen van de adressenreeks
pag. 9
5E) Instellen van het deurtype
pag. 10
5F) Instellen van de vergrendelwijze
pag. 10
pag. 4
5G) Instellen van de Audio-Video-modus
pag. 11
3A) Bladeren door de namenlijst en oproepen van de gekozen gebruiker
pag. 4
5H) Terugkeren naar de standaardinstellingen
pag. 11
3B) Zoeken van een naam in de namenlijst
pag. 4
5I) Programmeren van de adressen van de interne aansluitingen
pag. 12
pag. 5
5J) Programmeren van de adressenreeks
• 3) GEBRUIK VAN DE NAAMREGISTERMODULE
• 4) BEHEER VAN DE NAMENLIJST
4A) Invoeren van een naam met behulp van art. 1230
pag. 5
voor de voedingstransformator art. 4586
pag. 12
4B) Invoeren van een namenlijst met behulp van de software art. 1249/A pag. 6
4C) Ophalen van een namenlijst (UPLOAD)
pag. 6
4D) Wissen van een naam met het programmeerapparaat art.1230
pag. 7
1
FT CB 07
NEDERLANDS
FT CB 07
GROUP S.P.A.
INLEIDING
1) FUNCTIE VAN DE TOETSEN
De Comelit digitale oproepmodule, art. 3352, kan in Comelbussystemen gebruikt
worden en heeft een naamregister voor het opslaan van een lijst van gebruikersnamen.
De voornaamste kenmerken zijn:
• Geheugencapaciteit: 1984 namen van elk maximaal 18 alfanumerieke karakters
• Grafisch display met een resolutie van 128x64 dots/pitch
• Invoeren van een namenlijst (downloaden) met het programmeerapparaat, art.
1230, of door aansluiting op een pc met software, art.1249/A
• Het invoeren van namen door aansluiting op een pc kan met behulp van een
RS232-kabel geschieden
• Ophalen (uploaden) van een in de registermodule opgeslagen namenlijst door
aansluiting op een pc met software, art. 1249/A
• Weergavemogelijkheid van berichten op de grafische interface in een van de 9
beschikbare talen
ACHTERUIT: Bladeren door de
gebruikerslijst in dalende alfabetische
volgorde
OPROEPEN - MENUKEUZE
VOORUIT: Bladeren door de gebruikerslijst
in oplopende alfabetische volgorde
NAAM ZOEKEN - MENU VERLATEN
FT CB 07
2
2) INSTELLEN VAN DE GEWENSTE TAAL
2B) WIJZIGEN VAN DE EERDER INGESTELDE TAAL:
2A) DE EERSTE KEER DAT DE MODULE WORDT INGESCHAKELD IS ER NOG
GEEN TAAL GEKOZEN:
BEGINTOESTAND
De module staat onder
spanning
ACTIE
Blader door de lijst met
de toetsen ▼▲
Druk op om de
gewenste taal te kiezen
SCEGLI LINGUA:
* ITALIANO
ENGLISH
WEERGAVE OP HET DISPLAY
* ITALIANO
ENGLISH
FRANÇAIS
BEGINTOESTAND
De module wordt gevoed
via het aftakblokje PR dat
is aangesloten op het
aftakblokje -
DEURPARAMETERS
KIES DE TAAL
PROG. INT. AANSL.
De module is in de
programmeerstand:
om het menu te kiezen
▼▲ om door de menu's
te bladeren
om naar het vorige menu
terug te gaan
ACTIE
WEERGAVE OP HET DISPLAY
BESCHRIJVING
BESCHRIJVING
De STANDAARD
instelling is Italiaans,
de eerstvolgende keer
dat de module weer wordt
ingeschakeld, wordt
opnieuw gevraagd de
taal te kiezen
Kies het menu
KIES DE TAAL
KIES DE TAAL
* ITALIANO
ENGLISH
Blader door de lijst met
de toetsen ▼▲ .
Druk op om de
gewenste taal te kiezen
KIES DE TAAL
ITALIANO
* ENGLISH
De ingestelde taal wordt
aangegeven door een
sterretje aan de
linkerkant
De STANDAARD
instelling is Italiaans de
eerstvolgende keer dat
de module weer wordt
ingeschakeld, wordt
opnieuw gevraagd de
taal te kiezen
3
FT CB 07
NEDERLANDS
FT CB 07
GROUP S.P.A.
3) GEBRUIK VAN DE NAAMREGISTERMODULE
3B) ZOEKEN VAN EEN NAAM IN DE NAMENLIJST
3A) BLADEREN DOOR DE NAMENLIJST EN OPROEPEN VAN DE GEKOZEN
GEBRUIKER
BEGINTOESTAND
De module staat onder
spanning en is in de
ruststand
ZOEK IN LIJST
ZOEK NAAM
BEGINTOESTAND
De module staat onder
spanning en is in de ruststand
ZOEK IN LIJST
ZOEK NAAM
ACTIE
WEERGAVE OP HET DISPLAY
Druk op de toets
ACTIE
WEERGAVE OP HET DISPLAY
Blader door de
gebruikersnamenlijst
met de toetsen ▼▲.
Druk op de
toets om
het menu te verlaten
GIOVANNI ROSSI
Druk op de
toets om de gekozen
gebruiker op te roepen
OPROEP UITGEVOERD
BESCHRIJVING
De namen zijn in
alfabetische
volgorde opgeslagen
Druk op de toets
om de zoekopdracht te
starten
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST
U V W X Y Z ESC
ZOEKEN…
Gevolgd door:
Het toestel is bezet
ROSSI GIOVANNI
De oproep of het
gesprek kan geannuleerd
worden door te drukken
op de toets
De gevonden
gebruikersnaam verschijnt
Of:
GEEN NAMEN
GEVONDEN MET
DEZE LETTER
Nu kunt u door de lijst
van gebruikersnamen
bladeren met de
toetsen ▼▲
FT CB 07
KIES INITIAAL ▼▲
De oproep is gelukt
Of:
GEBRUIKER
BEZET
Kies de initiaal (beginletter)
van de gebruikersnaam
met de toetsen ▼▲ .
Druk op de toets
om het menu te verlaten.
VOORBEELD: R
BESCHRIJVING
ZOEK EEN NAAM DOOR
INVOER LETTERS
4
De gebruikersnaam komt
niet voor op de lijst
4) BEHEER VAN DE NAMENLIJST
ACTIE
Een naam kan in de namenlijst opgeslagen worden met het infraroodprogrammeerapparaat,
art. 1230, of met behulp van de software, art. 1249/A.
Druk op de ENTER-toets
van art. 1230
4A) INVOEREN VAN EEN NAAM MET BEHULP VAN ART. 1230
Voer de gebruikerscode in.
VOORBEELD: 1 *
BEGINTOESTAND
De module staat onder
spanning en is in de ruststand
ZOEK IN LIJST
ZOEK NAAM
ACTIE
WEERGAVE OP HET DISPLAY
Druk op de toets NAME->
van art.1230
VOER
NAAM IN
Toets de gebruikersnaam
in, die u in de namenlijst
wilt opslaan.
VOORBEELD:
ROSSI GIOVANNI
ROSSI GIOVANNI
BESCHRIJVING
Druk op SHIFT om de
onderste functie van de
toetsen te activeren. Om
de letter aan de linkerkant
te wissen, drukt u op <.
Om speciale tekens in te
voeren, dient u de volgende
toetsencombinatie in
te drukken:
NAME -> + A = Å
NAME -> + B = Ä
NAME -> + C = ß
NAME -> + O = Ö
NAME -> + P = Ø
NAME -> + Q = Ü
Druk op ESC om het
invoeren van een gebruikersnaam te annuleren
Druk op de ENTER-toets
van art. 1230 om
de gebruikersnaam
en gebruikerscode
op te slaan
WEERGAVE OP HET DISPLAY
BESCHRIJVING
CODE INVOEREN
ENTER = BEVESTIG
ESC = ANNULEER
CODE: _ _ _ 1
OPSLAAN
U kunt verdergaan
met het invoeren van
de gegevens van andere
gebruikers
* Indien het systeem is ingesteld op 6 cijfers, moet het nummer van de woning
ingevoerd worden vóór de gebruikerscode VOORBEELD: 01 _ _ _ 1
(de woningnummers dienen uit 2 cijfers te bestaan, zoals in dit voorbeeld)
5
FT CB 07
NEDERLANDS
FT CB 07
GROUP S.P.A.
4B) INVOEREN VAN EEN NAMENLIJST MET BEHULP VAN DE SOFTWARE
ART. 1249/A (DOWNLOAD)
Met behulp van de software art. 1249/A kan in de module 3352 een lijst ingevoerd
worden met de velden Gebruikersnaam en Code, gerangschikt in oplopende
alfabetische volgorde.
BEGINTOESTAND
De module staat onder
spanning en is in de ruststand. Sluit de kabel van
art. 1249/A aan op de
aansluitklemmen TX / RX / -.
De module, art.
3352 mag niet in de
programmeerstand zijn
ZOEK IN LIJST
ZOEK NAAM
ACTIE
WEERGAVE OP HET DISPLAY
Start de software, art.
1249/A. Raadpleeg de
online-handleiding van het
product voor de vereiste
instellingen. Druk op de
toets F7 om het
downloaden te starten
Aan het einde van
het downloaden
(koppel de kabel af
alvorens de module
in gebruik te nemen)
FT CB 07
BEGINTOESTAND
De module staat onder
spanning en is in de
ruststand. Sluit de kabel
van art. 1249/A aan op
de aansluitklemmen
TX / RX / -. De module,
art. 3352 mag niet in de
programmeerstand zijn
ACTIE
BESCHRIJVING
Als het downloaden
goed verloopt
Of:
DOWNLOADEN
MISLUKT
DOWNLOADEN
GESTOPT
6
De namenlijst moet
leeg zijn
4C) OPHALEN VAN EEN NAMENLIJST (UPLOAD)
Door middel van de software art. 1249/A kan vanaf module 3352 worden met de
velden Gebruikersnaam en Code.
Als er aansluitproblemen
zijn
Start de software,
art. 1249/A.
Raadpleeg de
online-handleiding van
het product voor de
vereiste instellingen.
Druk op de knop
Upload in de software
art. 1249/A
Aan het einde van
het uploaden
(koppel de kabel af
alvorens de module
in gebruik te nemen)
ZOEK IN LIJST
ZOEK NAAM
WEERGAVE OP HET DISPLAY
BESCHRIJVING
Als het downloaden goed
verloopt
Of:
UPLOAD
MISLUKT
UPLOAD
GESTOPT
Als er aansluitproblemen
zijn
4D) WISSEN VAN EEN NAAM MET HET PROGRAMMEERAPPARAAT art. 1230
De module staat onder
spanning en is in de
ruststand
ACTIE
WEERGAVE OP HET DISPLAY
ROSSI GIOVANNI
Druk op de toets
NAME <- van art. 1230
NAAM WISSEN ?
ENTER = BEVESTIG
ESC = ANNULEER
Druk op de ENTER-toets
van art. 1230 om te
bevestigen
BEGINTOESTAND
ZOEK IN LIJST
ZOEK NAAM
Kies de gebruikersnaam
die u wilt wissen door
te bladeren door
de namenlijst
met de toetsen ▼▲
5) WIJZIGEN VAN DE SYSTEEMPARAMETERS
5A) INSTELLEN VAN DE GESPREKSTIJD
BEGINTOESTAND
BESCHRIJVING
De module wordt gevoed
via het aftakblokje PR
dat is aangesloten
op het aftakblokje -
ACTIE
WISSEN
...
DEURPARAMETERS
KIES DE TAAL
PROG. INT. AANSL.
De module is in de
programmeerstand:
om het menu te kiezen
▼▲ om door de menu's
te bladeren
om naar het vorige
menu terug te gaan
WEERGAVE OP HET DISPLAY
Kies het menu
DEURPARAMETERS
GESPREKSTIJD 030
DEUROPENTIJD 02
AANT.CIJFERS
4
Kies de parameter
GESPREKSTIJD met de
toets
GESPREKSTIJD 030
DEUROPENTIJD 02
AANT.CIJFERS
4
Wijzig de waarde met
de toetsen ▼▲
Om te annuleren drukt u
op de toets
GESPREKSTIJD 060
DEUROPENTIJD 02
AANT.CIJFERS
4
BESCHRIJVING
De voor deze parameter
toegestane waarden zijn:
30-60-90-120
Bevestig de
ingevoerde waarde
met de toets
7
FT CB 07
NEDERLANDS
FT CB 07
GROUP S.P.A.
5B) INSTELLEN VAN DE DEUROPENTIJD
5C) INSTELLEN VAN HET AANTAL CIJFERS
BEGINTOESTAND
De module wordt gevoed
via het aftakblokje PR dat
is aangesloten op het
aftakblokje -
DEURPARAMETERS
KIES DE TAAL
PROG. INT. AANSL.
ACTIE
WEERGAVE OP HET DISPLAY
BEGINTOESTAND
De module is in de
programmeerstand:
om het menu te kiezen
▼▲ om door de menu's
te bladeren
om naar het vorige
menu terug te gaan
BESCHRIJVING
De module wordt gevoed
via het aftakblokje PR
dat is aangesloten op
het aftakblokje -
ACTIE
DEURPARAMETERS
KIES DE TAAL
PROG.INT. AANSL.
WEERGAVE OP HET DISPLAY
Kies het menu
DEURPARAMETERS
GESPREKSTIJD 060
DEUROPENTIJD 02
AANT.CIJFERS
4
Kies het menu
DEURPARAMETERS
GESPREKSTIJD 060
DEUROPENTIJD 04
AANT.CIJFERS
4
Kies de parameter
DEUROPENTIJD
met de toets
GESPREKSTIJD 060
DEUROPENTIJD 02
AANT.CIJFERS
4
Kies de parameter
AANT.CIJFERS
met de toets
GESPREKSTIJD 060
DEUROPENTIJD 04
AANT.CIJFERS
4
Wijzig de waarde met
de toetsen ▼▲
Om te annuleren drukt u
op de toets
GESPREKSTIJD 060
DEUROPENTIJD 04
AANT.CIJFERS
4
Wijzig de waarde met de
toetsen ▼▲ Om te
annuleren drukt u op de
toets
GESPREKSTIJD 060
DEUROPENTIJD 04
AANT.CIJFERS
6
Bevestig de
ingevoerde waarde
met de toets
Bevestig de
ingevoerde waarde
met de toets
FT CB 07
De waarde van deze
parameter kan variëren
van minimaal 01 tot
maximaal 99
8
De module is in de
programmeerstand:
om het menu te kiezen
▼▲ om door de menu's
te bladeren
om naar het vorige
menu terug te gaan
BESCHRIJVING
5D) INSTELLEN VAN DE ADRESSENREEKS
ACTIE
BEGINTOESTAND
De module wordt gevoed
via het aftakblokje PR dat
is aangesloten op het
aftakblokje -
DEURPARAMETERS
KIES DE TAAL
PROG. INT. AANSL.
ACTIE
WEERGAVE OP HET DISPLAY
Kies het menu
DEURPARAMETERS
GESPREKSTIJD 060
DEUROPENTIJD 04
AANT.CIJFERS
6
Kies de parameter
BEGIN REEKS
met de toets
BEGIN REEKS 0001
EINDE REEKS 9989
DEURTYPE
PP
Wijzig de waarde
met de toetsen ▼▲ Om
te annuleren drukt u op
de toets
BEGIN REEKS 0002
EINDE REEKS 9989
DEURTYPE
PP
Wanneer de waarde is
ingesteld, bevestigt u dit
met de toets
BEGIN REEKS 0002
EINDE REEKS 9989
DEURTYPE
PP
De module is in de
programmeerstand:
om het menu te kiezen
▼▲ om door de menu's
te bladeren
om naar het vorige
menu terug te gaan
WEERGAVE OP HET DISPLAY
Kies de parameter
EINDE REEKS
met de toets
BEGIN REEKS 0002
EINDE REEKS 9989
DEURTYPE
PP
Wijzig de waarde met
de toetsen▼▲ *
Om te annuleren
drukt u op
de toets
BEGIN REEKS 0002
EINDE REEKS 9986
DEURTYPE
PP
Wanneer de
waarde is ingesteld
bevestigt u deze
met de toets
BEGIN REEKS 0002
EINDE REEKS 9986
DEURTYPE
PP
BESCHRIJVING
BESCHRIJVING
* Als de module ingesteld is op 6 cijfers, is de adressenreeks gerelateerd aan de
adressen van de woningen. Daarom kunnen de parameterwaarden variëren van
minimaal 01 tot maximaal 98.
De minimale waarde
van de adressenreeks is
0001 en de maximale
waarde 9989
9
FT CB 07
NEDERLANDS
FT CB 07
GROUP S.P.A.
5E) INSTELLEN VAN HET DEURTYPE
BEGINTOESTAND
De module wordt gevoed
via het aftakblokje PR dat
is aangesloten op het
aftakblokje -
ACTIE
DEURPARAMETERS
KIES DE TAAL
PROG. INT. AANSL.
WEERGAVE OP HET DISPLAY
De module is in de
programmeerstand:
om het menu te kiezen;
▼▲ om door de menu's
te bladeren;
om naar het vorige
menu terug te gaan
5F) INSTELLEN VAN DE VERGRENDELWIJZE
Als de vergrendelwijze van een secundaire deur is ingesteld op FREE, zal deze
automatisch geopend worden wanneer de hoofddeur wordt geopend.
Is de vergrendelwijze ingesteld op LOCK, dan kan de secundaire deur alleen geopend
worden na een oproep naar een interne aansluiting of naar de portierscentrale.
BEGINTOESTAND
De module wordt gevoed
via het aftakblokje PR dat
is aangesloten op het
aftakblokje -
DEURPARAMETERS
KIES DE TAAL
PROG. INT. AANSL.
De module is in de
programmeerstand:
om het menu te kiezen;
▼▲ om door de menu's
te bladeren;
om naar het vorige
menu terug te gaan
ACTIE
WEERGAVE OP HET DISPLAY
BESCHRIJVING
BESCHRIJVING
Kies het menu
DEURPARAMETERS
GESPREKSTIJD 060
DEUROPENTIJD 04
AANT.CIJFERS 6
Kies de parameter
DEURTYPE met de
toets
BEGIN REEKS 0002
EINDE REEKS 9986
DEURTYPE
PP
Wijzig de waarde
met de toetsen ▼▲
Om te annuleren drukt u
op de toets
BEGIN REEKS 0002
EINDE REEKS 9986
DEURTYPE
PS
Kies de parameter
VERGRENDELW.
met de toets
VERGRENDELW. FREE
AUDIO VIDEO AUDIO
Wanneer de waarde is
ingesteld bevestigt u deze
met de toets
BEGIN REEKS 0002
EINDE REEKS 9986
DEURTYPE
PS
Wijzig de waarde
met de toetsen ▼▲
Om te annuleren drukt u
op de toets
VERGRENDELW. LOCK
AUDIO VIDEO AUDIO
Wanneer de waarde is
ingesteld bevestigt u deze
met de toets
VERGRENDELW. LOCK
AUDIO VIDEO AUDIO
FT CB 07
10
Hoofddeur
Secundaire deur
Kies het menu
DEURPARAMETERS
GESPREKSTIJD 060
DEUROPENTIJD 04
AANT.CIJFERS
6
5G) INSTELLEN VAN DE AUDIO VIDEO-MODUS
5H) TERUGKEREN NAAR DE STANDAARDINSTELLINGEN
BEGINTOESTAND
BEGINTOESTAND
De module wordt gevoed
via het aftakblokje PR dat
is aangesloten op het
aftakblokje -
DEURPARAMETERS
KIES DE TAAL
PROG. INT. AANSL.
De module is in de
programmeerstand:
om het menu te kiezen;
▼▲ om door de menu's te
bladeren;
om naar het vorige
menu terug te gaan
ACTIE
WEERGAVE OP HET DISPLAY
BESCHRIJVING
Kies het menu
DEURPARAMETERS
GESPREKSTIJD 060
DEUROPENTIJD 04
AANT.CIJFERS
6
Kies de parameter
AUDIO VIDEO
met de toets
VERGRENDELW. LOCK
AUDIO VIDEO AUDIO
Wijzig de waarde
met de toetsen ▼▲
Om te annuleren drukt u
op de toets
VERGRENDELW. LOCK
AUDIO VIDEO VIDEO
Wanneer de waarde is
ingesteld bevestigt u deze
met de toets
VERGRENDELW. LOCK
AUDIO VIDEO VIDEO
De module wordt gevoed
via het aftakblokje PR
dat is aangesloten op het
aftakblokje -
DEURPARAMETERS
KIES DE TAAL
PROG. INT. AANSL.
ACTIE
WEERGAVE OP HET DISPLAY
Kies het menu
STANDAARD INST.
Druk op
om
te bevestigen of op
om te annuleren
STANDAARD INST.
De module is in de
programmeerstand:
om het menu te kiezen;
▼▲ om door de menu's te
bladeren;
om naar het vorige
menu terug te gaan
BESCHRIJVING
Hierdoor worden alle
parameters gereset die
voorkomen in het menu
DEURPARAMETERS
11
FT CB 07
NEDERLANDS
FT CB 07
GROUP S.P.A.
5I) PROGRAMMEREN VAN DE ADRESSEN VAN DE INTERNE AANSLUITINGEN
5J) PROGRAMMEREN VAN DE ADRESSENREEKS VOOR DE VOEDINGSTRANSFORMATOR ART. 4586
BEGINTOESTAND
BEGINTOESTAND
De module wordt gevoed
via het aftakblokje PR dat
is aangesloten op het
aftak-blokje -, en op de
interne aansluiting tijdens
het programmeren
DEURPARAMETERS
KIES DE TAAL
PROG. INT. AANSL.
De module is in de
programmeerstand:
om het menu te kiezen;
▼▲ om door de menu's te
bladeren;
om naar het
vorige menu terug te gaan
ACTIE
WEERGAVE OP HET DISPLAY
BESCHRIJVING
Kies het menu
PROG. INT. AANSL.
PROG. INT. AANSL.
0000
Voer het adres in dat
u wilt programmeren
voor de interne aansluiting
met de toetsen ▼▲
VOORBEELD: 0001
PROG. INT. AANSL.
0001
Wanneer de ingevoerde
code bevestigd is met
de
toets drukt u
op
om deze modus
te verlaten
DEURPARAMETERS
KIES DE TAAL
PROG. INT. AANSL.
De waarde van het adres
moet een getal zijn tussen
0001 en 9989
* Indien het systeem is ingesteld op 6 cijfers, moet het nummer van de woning
ingevoerd worden vóór de gebruikerscode VOORBEELD: 01 0001
(de woningnummers dienen uit 2 cijfers te bestaan, zoals in dit voorbeeld)
De module wordt gevoed
via het aftakblokje PR dat
is aangesloten op het aftakblokje -, en de voedingstransformator art. 4586
tijdens het programmeren
DEURPARAMETERS
KIES DE TAAL
PROG. INT. AANSL.
De module is in de
programmeerstand:
om het menu te kiezen;
▼▲ om door de menu's te
bladeren;
om naar het
vorige menu terug te gaan
ACTIE
WEERGAVE OP HET DISPLAY
BESCHRIJVING
Kies het menu
PROG. 4586 CE. VI
PROG. 4586 CE. VI
BEGIN REEKS 0 001
Voer de waarde in
BEGIN REEKS van de
reeks met de toetsen ▼▲
VOORBEELD: 0023 *
Bevestig met de toets
PROG. 4586 CE. VI
BEGIN REEKS 0023
Voer de waarde in
EINDE REEKS van de
reeks met de toetsen ▼▲
VOORBEELD: 0046*
Bevestig met de toets
PROG. 4586 CE. VI
BEGIN REEKS 0023
EINDE REEKS 0046
De waarde van het adres
moet een getal zijn tussen
0001 en 9989
Wanneer de adressenreeks
is ingesteld, kunt u deze
modus verlaten door te
drukken op de toets
* Als de module ingesteld is op 6 cijfers, is de adressenreeks gerelateerd aan de
adressen van de woningen. Daarom kunnen de parameterwaarden variëren van
minimaal 01 tot maximaal 98.
FT CB 07
12
FT CB 07
INHALTSVERZEICHNIS
• 1) TASTENFUNKTIONEN
• 2) SPRACHEINSTELLUNG
pag. 14
pag. 14
pag. 15
2A) Beim ersten Einschalten des Moduls wurde die Sprache noch nicht gewählt pag. 15
2B) Wechsel der vorher eingestellten Sprache
• 3) VERWENDUNG DES NAMENSVERZEICHNIS
pag. 15
• 5) ÄNDERUNG DER ANLAGENPARAMETER
pag. 19
5A) Einstellung der Audio Zeit
pag. 19
5B) Einstellung der Türöffnungszeit
pag. 20
5C) Einstellung der Digit Nummer
pag. 20
5D) Einstellung der Adressenrange
pag. 21
5E) Einstellung Türtyp
pag. 22
pag. 16
5F) Einstellung Sperr. Modus
pag. 22
3A) Durchsuchen und Anruf des gewählten Anwenders
pag. 16
5G) Einstellung der Audio-Videomodalität
pag. 23
3B) Suche eines Namens im inneren des Namensverzeichnis
pag. 16
5H) Zu den Defaulteinstellungen zurückkehren
pag. 23
pag. 17
5I) Programmierung der Adressen der Innenposten
pag. 24
4A) Eingabe eines Namens über Art.1230
pag. 17
5J) Programmierungsrange der Adressen für das Netzgerät 4586
pag. 24
4B) Eingabe einer Namensliste über Software Art. 1249/A
pag. 18
• 4) TELEFONBUCHVERWALTUNG
4C) Lektüre der Gespeicherten Namensliste (UPLOAD)
pag. 18
4D) Löschen eines Namens über Art.1230
pag. 19
13
FT CB 07
DEUTSCH
• EINLEITUNG
GROUP S.P.A.
EINLEITUNG
1) TASTENFUNKTIONEN
Das digitale Anrufmodul Comelit Art. 3352 ist in Anlagen des Types Comelbus
anwendbar. Es ist mit einem Namensverzeichnis zur Speicherung einer
Anwendernamensliste.
Die Haupteigenschaften sind:
• Speicherkapazität: 1984 Namen mit 18 alphanumerischen Zeichen
• Graphischer Display mit 128x64 dots/pitch Auflösung.
• Eingabe der Namensliste (Download) durch einen Programmierer Art. 1230 oder
über einen PC-Anschluss, der mit einer Software Art. 1249/A ausgestattet ist.
• Die Eingabe der Namen über PC-Anschluss kann über eine RS232 Linie erfolgen
• Lesen ( Upload ) der, im Namensverzeichnismodul gespeicherten Namensliste,
über PC-Anschluss der mit der Software Art. 1249/A ausgestattet ist.
• Die Möglichkeit die Mitteilungen der grafischen Schnittstelle in einer der 9
erhältlichen Sprachen anzuzeigen.
ZURÜCK: Die Anwenderliste in
alphabetischer oder umgekehrt
alphabetischer Reihenfolge durchgehen
RUF – MENÜ WÄHLEN
VORWÄRTS: Die Anwenderliste in
alphabetischer Reihenfolge durchgehen
NAMENSUCHE –
VERLASSEN DES MENÜS
FT CB 07
14
FT CB 07
2) SPRACHEINSTELLUNG
2B) WECHSEL DER VORHER EINGESTELLTEN SPRACHE:
2A) BEIM ERSTEN EINSCHALTEN DES MODULS WURDE DIE SPRACHE NOCH
NICHT GEWÄHLT:
SCEGLI LINGUA:
* ITALIANO
ENGLISH
OPERATION
ANZEIGE DISPLAY
BESCHREIBUNG
Die Liste mit den
Tasten ▼▲ durchgehen.
Um die gewünschte
Sprache zu wählen
betätige man
* ITALIANO
ENGLISH
FRANÇAIS
Das Stichwort DEFAULT
stellt die italienische
Sprache ein, beim nächsten
Wiedereinschalten des
Moduls wird die Wahl
der Sprache wieder
verlangt
OPERATION
TÜRPARAMETER
SPRACHENAUSWAHL
RUNG NEBENSTELLEN
Das Modul ist in der
Programmierungsfase:
Um das Menü zu wählen;
▼▲ um das Menü durchzugehen;
um zum vorherigen Menü zurückzukehren
ANZEIGE DISPLAY
BESCHREIBUNG
Menü wählen
SPRACHENAUSWAHL
SPRACHENAUSWAHL
* ITALIANO
ENGLISH
Die Liste
durchgehen ▼▲ .
Um die gewünschte
Sprache zu wählen
betätige man
SPRACHENAUSWAHL
ITALIANO
* ENGLISH
Die eingestellte Sprache
zeichnet sich durch den
Asteriskus auf der linken
Seite aus.
Das Stichwort DEFAULT
stellt die italienische
Sprache ein, beim nächsten
Wiedereinschalten des
Moduls wird die Wahl
der Sprache wieder
verlangt
15
FT CB 07
DEUTSCH
AUSGANGSZUSTAND
Versorgtes Modul
AUSGANGSZUSTAND
Modul das mit PR Klemme
versorgt wird die an die
Klemme angeschlossen
wurde -
GROUP S.P.A.
3) VERWENDUNG DES NAMENSVERZEICHNIS
3B) SUCHE EINES NAMENS IM INNEREN DES NAMENSVERZEICHNIS
3A) DURCHSUCHEN UND ANRUF DES GEWÄHLTEN ANWENDERS
AUSGANGSZUSTAND
Modul im Ruhezustand
versorgt
ROLLEN NAMEN
SUCHEN NAMEN
OPERATION
ANZEIGE DISPLAY
Die Anwendernamensliste
mit den Tasten ▼▲
durchgehen.
Zum Verlassen die Taste
drücken.
GIOVANNI ROSSI
Die Taste
betätigen,
um den gewählten
Anwender anzurufen
ANRUF
WEITERGELEITET
OPERATION
BESCHREIBUNG
Die Namen wurden in
alfabetischer Reihenfolge
eingegeben
Die Taste
drücken
Der Ruf wurde
ordnungsgemäß ausgeführt
Den Anfangsbuchstaben
des Anwendernamens mit
den Tasten ▼▲ wählen.
Zum Verlassen die Taste
drücken
.
BEISPIEL: R
Der Teilnehmer ist besetzt
Die Taste
betätigen,
um mit der Suche zu
beginnen
Oder:
NEBENSTELLE BESETZT
AUSGANGSZUSTAND
Modul im Ruhezustand
versorgt
ANZEIGE DISPLAY
BESCHREIBUNG
NAMENSUCHE MITTELS
ANFANGSBUCHS TABEN
ANFÄNG. WÄHLEN ▼▲
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST
U V W X Y Z ESC
SUCHE IM GANGE…
Gefolgt von:
ROSSI GIOVANNI
Es ist möglich den Anruf
aufzuheben oder die
laufende Konversation
zu unterbrechen,
indem man die
Taste betätigt
Es wird der gefundene
Anwendername angezeigt
Oder:
KEIN NAME MIT
DIESEM KÜRZEL
VORHANDEN
Nun ist es möglich die
Anwendernamensliste mit
den Tasten ▼▲
durchzugehen
FT CB 07
ROLLEN NAMEN
SUCHEN NAMEN
16
Der Anwendername
existiert nicht
FT CB 07
OPERATION
Es ist möglich einen Namen im Namensverzeichnis zu speichern: Mit dem
Infrarotprogrammierer ART. 1230, der Software ART. 1249/A.
Die Taste ENTER des
Art. 1230 betätigen
4A) EINGABE EINES NAMENS ÜBER ART.1230
Den Anwendercode
eingeben BEISPIEL: 1 *
AUSGANGSZUSTAND
Modul im Ruhezustand
versorgt
OPERATION
ROLLEN NAMEN
SUCHEN NAMEN
ANZEIGE DISPLAY
Die Taste NAME-> des
Art. 1230 betätigen.
EINGABE EINES
NAMENS
Den Anwendernamen den
man speichern möchte
eingeben.
BEISPIEL:
ROSSI GIOVANNI
ROSSI GIOVANNI
BESCHREIBUNG
Um die unteren Zeichen
der Tasten zu verwenden
betätige man SHIFT.
Um das Zeichen links zu
löschen betätige man <.
Um die besondern Zeichen
einzugeben, betätige man,
wie unten beschrieben, die
Tastenkombination:
NAME -> + A = Å
NAME -> + B = Ä
NAME -> + C = ß
NAME -> + O = Ö
NAME -> + P = Ø
NAME -> + Q = Ü
ESC betätigen, um die
Eingabeoperation des
Anwendernamens
aufzuheben
Die Taste ENTER des
Art. 1230 betätigen, um
den Namen und den
Anwendercode zu speichern
ANZEIGE DISPLAY
BESCHREIBUNG
CODE EINGEBEN
ENTER = BESTÄTIGE
ESC = ABBRECHEN
CODE _ _ _ 1
SPEICHERUNG
IM GANGE...
DEUTSCH
4) TELEFONBUCHVERWALTUNG
Es ist möglich mit der
Eingabe anderer
Anwender fortzufahren
* Wurde die Anlage auf 6 Digit eingestellt wird es notwendig sein die
Gebäudenummer einzugeben, bevor man den Anwendercode eingibt BEISPIEL:
01 ____1 (die Gebäudenummer müssen aus 2 Ziffern bestehen zum Beispiel).
17
FT CB 07
GROUP S.P.A.
4B) EINGABE EINER NAMENSLISTE ÜBER SOFTWARE ART. 1249/A (DOWNLOAD).
Über die Software Art. 1249/A ist es möglich ins Innere des Moduls 3352 die Liste in
alphabetischer Reihenfolge mit den Anwendernamensfeldern und dem Code einzugeben.
4C) LEKTÜRE DER GESPEICHERTEN NAMENSLISTE (UPLOAD)
Über die Software Art. 1249/A ist es möglich aus dem Modul 3352 die Liste mit den
Anwendernamensfeldern und Codes zu lesen.
AUSGANGSZUSTAND
Modul im Ruhezustand
versorgt Man schließe das,
mit dem ART. 1249/A
kombinierte Kabel, an die
Klemmen TX / RX / -.
Das Modul 3352 darf nicht
in Programmierung sein
ROLLEN NAMEN
SUCHEN NAMEN
OPERATION
ANZEIGE DISPLAY
Die Software
Art. 1249/A starten.
Das Onlineverzeichnis
des Produktes für die
gefragten Einstellungen
zu Rate ziehen.
Die Taste F7 betätigen,
um mit dem Download zu
beginnen
Am Ende des
Downloads (das Kabel
herausziehen bevor
man damit beginnt das
Modul anzuwenden)
FT CB 07
BESCHREIBUNG
Wenn der Download auf
korrekte Weise erfolgt
Oder:
DOWNLOAD
FEHLGESCHLAGEN
DOWNLOAD
BEENDET
18
AUSGANGSZUSTAND
Das Verzeichnis muss
leer sein
Wenn es
Anschlussprobleme gibt
Modul im Ruhezustand
versorgt Man schließe das,
mit dem ART. 1249/A
kombinierte Kabel, an die
Klemmen TX / RX / -.
Das Modul 3352 darf nicht
in Programmierung sein
ROLLEN NAMEN
SUCHEN NAMEN
OPERATION
ANZEIGE DISPLAY
Die Software
Art. 1249/A starten.
Das Onlineverzeichnis
des Produktes für die
gefragten Einstellungen
zu Rate ziehen.
Den Druckknopf Upload
im Inneren des Softwares
Art. 1249/A betätigen
Am Ende des
Uploads (das Kabel
herausziehen bevor
man damit beginnt das
Modul anzuwenden)
BESCHREIBUNG
Wenn der Download auf
korrekte Weise erfolgt
Oder:
UPLOAD
FEHLGESCHLAGEN
UPLOAD
BEENDET
Wenn es
Anschlussprobleme gibt
FT CB 07
5) ÄNDERUNG DER ANLAGENPARAMETER
4D) LÖSCHEN EINES NAMES ÜBER Art. 1230
5A) EINSTELLUNG DER AUDIO ZEIT
AUSGANGSZUSTAND
OPERATION
ANZEIGE DISPLAY
Man wähle den
Anwendernamen den man
löschen möchte, indem
man die Liste mit den
▼▲ Tasten durchgeht
ROSSI GIOVANNI
Die Taste NAME<- des
Art. 1230 betätigen
Zur Bestätigung die Taste
ENTER des Art. 1230
betätigen
AUSGANGSZUSTAND
ROLLEN NAMEN
SUCHEN NAMEN
BESCHREIBUNG
Modul das mit PR Klemme
versorgt wird die an die
Klemme angeschlossen
wurde -
OPERATION
DEN NAMEN
LÖSCHEN ?
ENTER = BESTÄTIGE
ESC = ABBRECHEN
LÖSCHUNG
IM GANGE...
TÜRPARAMETER
SPRACHENAUSWAHL
RUNG NEBENSTELLEN
Das Modul ist in der
Programmierungsfase:
Um das Menü zu wählen;
▼▲ um das Menü durchzugehen;
um zum vorherigen Menü zurückzukehren
ANZEIGE DISPLAY
BESCHREIBUNG
Das Menü
TÜRPARAMETER
wählen
AUDIO ZEIT
030
TÜRÖFFNUNGSZEIT 02
DIGIT NUMMER
4
Den Parameter AUDIO
ZEIT mit der 0
Taste wählen
AUDIO ZEIT
030
TÜRÖFFNUNGSZEIT 02
DIGIT NUMMER
4
Den Wert ändern,
indem man die
Tasten ▼▲ verwendet.
Die Taste
betätigen, um
zu annullieren
AUDIO ZEIT
060
TÜRÖFFNUNGSZEIT 02
DIGIT NUMMER
4
Die zugelassenen Werte
für diesen Parameter sind:
30-60-90-120
Man bestätige den
eingegebenen Wert mit
der Taste
19
FT CB 07
DEUTSCH
Modul im Ruhezustand
versorgt
GROUP S.P.A.
5B) EINSTELLUNG DER TÜRÖFFNUNGSZEIT
5C) EINSTELLUNG DER DIGIT NUMMER
AUSGANGSZUSTAND
Modul das mit PR Klemme
versorgt wird die an die
Klemme angeschlossen
wurde -
OPERATION
AUSGANGSZUSTAND
TÜRPARAMETER
SPRACHENAUSWAHL
RUNG NEBENSTELLEN
Das Modul ist in der
Programmierungsfase:
Um das Menü zu wählen;
▼▲ um das Menü durchzugehen;
um zum vorherigen Menü zurückzukehren
ANZEIGE DISPLAY
BESCHREIBUNG
Modul das mit PR Klemme
versorgt wird die an die
Klemme angeschlossen
wurde -
OPERATION
TÜRPARAMETER
SPRACHENAUSWAHL
RUNG NEBENSTELLEN
Das Modul ist in der
Programmierungsfase:
Um das Menü zu wählen;
▼▲ um das Menü durchzugehen;
um zum vorherigen Menü zurückzukehren
ANZEIGE DISPLAY
BESCHREIBUNG
Das Menü
TÜRPARAMETER
wählen
AUDIO ZEIT
060
TÜRÖFFNUNGSZEIT 02
DIGIT NUMMER 4
Das Menü
TÜRPARAMETER
wählen
AUDIO ZEIT
060
TÜRÖFFNUNGSZEIT 04
DIGIT NUMMER
4
Den Parameter
TÜRÖFFNUNGSZEIT mit
der
Taste wählen
AUDIO ZEIT
060
TÜRÖFFNUNGSZEIT 02
DIGIT NUMMER 4
Den Parameter DIGIT
NUMMER mit der
Taste wählen
AUDIO ZEIT
060
TÜRÖFFNUNGSZEIT 04
DIGIT NUMMER
4
Den Wert ändern,
indem man die
Tasten ▼▲ verwendet.
Die Taste
betätigen,
um zu annullieren
AUDIO ZEIT
060
TÜRÖFFNUNGSZEIT 04
DIGIT NUMMER 4
Den Wert ändern,
indem man die
Tasten ▼▲ verwendet.
Die Taste
betätigen,
um zu annullieren
AUDIO ZEIT
060
TÜRÖFFNUNGSZEIT 04
DIGIT NUMMER
6
Man bestätige den
eingegebenen Wert mit
der Taste
FT CB 07
Der Wert dieses Parameters
kann zwischen einem
Minimum von 01 bis zu
einem Maximum von 99
variieren
Man bestätige den
eingegebenen Wert mit
der Taste
20
FT CB 07
OPERATION
AUSGANGSZUSTAND
Modul das mit PR Klemme
versorgt wird die an die
Klemme angeschlossen
wurde -
OPERATION
TÜRPARAMETER
SPRACHENAUSWAHL
RUNG NEBENSTELLEN
Das Modul ist in der
Programmierungsfase:
Um das Menü zu wählen;
▼▲ um das Menü durchzugehen;
um zum vorherigen Menü zurückzukehren
ANZEIGE DISPLAY
BESCHREIBUNG
Das Menü
TÜRPARAMETER
wählen
AUDIO ZEIT
060
TÜRÖFFNUNGSZEIT 04
DIGIT NUMMER
6
Den Parameter
RANGE START mit der
Taste wählen
RANGE START 0001
RANGE ENDE 9989
TÜRTYP
PP
Den Wert ändern, indem
man die Tasten ▼▲
verwendet. Die Taste
betätigen, um zu annullieren
RANGE START 0002
RANGE ENDE 9989
TÜRTYP
PP
Wurde der Wert eingestellt
mit der Taste
bestätigen
RANGE START 0002
RANGE ENDE 9989
TÜRTYP
PP
ANZEIGE DISPLAY
Den Parameter
RANGE ENDE mit der
Taste wählen
RANGE START 0002
RANGE ENDE 9989
TÜRTYP
PP
Den Wert ändern, indem
man die Tasten ▼▲ *
verwendet.
Die Taste
betätigen,
um zu annullieren
RANGE START 0002
RANGE ENDE 9986
TÜRTYP
PP
Wurde der Werteingestellt
mit der Taste
bestätigen
RANGE START 0002
RANGE ENDE 9986
TÜRTYP
PP
BESCHREIBUNG
DEUTSCH
5D) EINSTELLUNG DER ADRESSENRANGE
Der Mindestrange von
Adressen ist 0001 und die
Höchstgrenze ist 9989
* Wurde das Modul auf 6 Digit eingestellt, wird sich der Range von Adressen auf
die Adressen der Gebäude beziehen.
Das bedeutet, das der Wert dieses Parameters zwischen einem Minimum von 01
und einem Maximum von 98 variieren kann.
21
FT CB 07
GROUP S.P.A.
5E) EINSTELLUNG TÜRTYP
AUSGANGSZUSTAND
Modul das mit PR
Klemme versorgt wird
die an die Klemme
angeschlossen wurde -
TÜRPARAMETER
SPRACHENAUSWAHL
RUNG NEBENSTELLEN
OPERATION
ANZEIGE DISPLAY
Das Menü
TÜRPARAMETER
wählen
BESCHREIBUNG
AUDIO ZEIT
060
TÜRÖFFNUNGSZEIT 04
DIGIT NUMMER
6
Den Parameter
TÜRTYP mit der
Taste wählen
RANGE START 0002
RANGE ENDE 9986
TÜRTYP
PP
Den Wert ändern,
indem man die Tasten ▼▲
verwendet. Die Taste
betätigen,
um zu annullieren
Wurde der Wert eingestellt
mit der Taste
bestätigen
FT CB 07
Das Modul ist in der
Programmierungsfase:
Um das Menü zu wählen;
▼▲ um das Menü durchzugehen;
um zum vorherigen
Menü zurückzukehren
22
5F) EINSTELLUNG SPERR. MODUS
Ist das Türschloss einer Nebentür als FREE eingestellt öffnet sich diese automatisch
sobald die Haupttür geöffnet wird, wenn sie aber auf LOCK eingestellt wurde, kann diese
nur dann geöffnet werden sobald ein Anruf an eine Innenstelle oder an eine Zentrale
durchgeführt wird.
AUSGANGSZUSTAND
Modul das mit PR
Klemme versorgt wird
die an die Klemme
angeschlossen wurde -
OPERATION
TÜRPARAMETER
SPRACHENAUSWAHL
RUNG NEBENSTELLEN
Das Modul ist in der
Programmierungsfase:
Um das Menü zu wählen;
▼▲ um das Menü durchzugehen;
um zum vorherigen Menü zurückzukehren
ANZEIGE DISPLAY
BESCHREIBUNG
Das Menü
TÜRPARAMETER
wählen
AUDIO ZEIT
060
TÜRÖFFNUNGSZEIT 04
DIGIT NUMMER
6
RANGE START 0002
RANGE ENDE 9986
TÜRTYP
PS
Den Parameter
SPERR. MODUS mit
der
Taste wählen
SPERR.MODUS FREE
AUDIO VIDEO AUDIO
Den Wert ändern, indem
man die Tasten ▼▲
verwendet.
Die Taste
betätigen,
um zu annullieren
SPERR. MODUS LOCK
AUDIO VIDEO AUDIO
RANGE START 0002
RANGE ENDE 9986
TÜRTYP
PS
Wurde der Wert
eingestellt mit der
Taste
bestätigen
SPERR. MODUS LOCK
AUDIO VIDEO AUDIO
Haupttür
Nebentür
FT CB 07
5G) EINSTELLUNG DER AUDIO-VIDEOMODALITÄT
5H) ZU DEN DEFAULTEINSTELLUNGEN ZURÜCKKEHREN
Modul das mit PR Klemme
versorgt wird die an die
Klemme angeschlossen
wurde -
OPERATION
AUSGANGSZUSTAND
TÜRPARAMETER
SPRACHENAUSWAHL
RUNG NEBENSTELLEN
Das Modul ist in der
Programmierungsfase:
Um das Menü zu wählen;
▼▲ um das Menü durchzugehen;
um zum vorherigen Menü zurückzukehren
ANZEIGE DISPLAY
BESCHREIBUNG
Das Menü
TÜRPARAMETER
wählen
AUDIO ZEIT
060
TÜRÖFFNUNGSZEIT 04
DIGIT NUMMER
6
Den Parameter AUDIO
VIDEO mit der
Taste
wählen
SPERR. MODUS LOCK
AUDIO VIDEO AUDIO
Den Wert ändern, indem
man die Tasten ▼▲
verwendet.
Die Taste
betätigen,
um zu annullieren
SPERR. MODUS LOCK
AUDIO VIDEO VIDEO
Wurde der Wert
eingestellt mit der
Taste
bestätigen
SPERR.MODUS LOCK
AUDIO VIDEO VIDEO
Modul das mit PR
Klemme versorgt wird
die an die Klemme
angeschlossen wurde -
OPERATION
Menü wählen
DEFAULTEINSTELL
Betätigen
um zu
bestätigen oder
um zu annullieren
TÜRPARAMETER
SPRACHENAUSWAHL
RUNG NEBENSTELLEN
Das Modul ist in der
Programmierungsfase:
Um das Menü zu wählen;
▼▲ um das Menü durchzugehen;
um zum vorherigen Menü zurückzukehren
ANZEIGE DISPLAY
DEFAULTEINSTELL.
BESCHREIBUNG
Mit dieser Operation
werden alle Parameter
die im Menü enthalten
sind auf Null gestellt
23
FT CB 07
DEUTSCH
AUSGANGSZUSTAND
GROUP S.P.A.
5I) PROGRAMMIERUNG DER ADRESSEN DER INNENPOSTEN
5J) PROGRAMMIERUNGSRANGE DER ADRESSEN FÜR DAS NETZGERÄT 4586
AUSGANGSZUSTAND
AUSGANGSZUSTAND
Modul das mit PR Klemme
versorgt wird die an die
Klemme angeschlossen
wurde -, und Innenposten
in Programmierung
TÜRPARAMETER
SPRACHENAUSWAHL
RUNG NEBENSTELLEN
Das Modul ist in der
Programmierungsfase:
Um das Menü zu wählen;
▼▲ um das Menü durchzugehen;
um zum vorherigen Menü zurückzukehren
OPERATION
ANZEIGE DISPLAY
BESCHREIBUNG
Menü wählen
RUNG NEBENSTELLEN
RUNG
NEBENSTELLEN
0000
Die Adresse in der
man den Innenposten
programmieren möchte
indem man die
Tasten ▼▲ verwende.
BEISPIEL: 0001
RUNG
NEBENSTELLEN
0001
Wurde der eingegebene
Wert mit der Taste
bestätigt, zum Verlassen
betätigen
RUNG NEBENSTELLEN
RUNG 4586 CE. VI
Der Wert der Adresse
muss eine Zahl zwischen
0001 und 9989 sein
* Wurde die Anlage auf 6 Digit eingestellt wird es notwendig sein die
Gebäudenummer einzugeben, bevor man den Anwendercode eingibt BEISPIEL:
01 0001 (die Gebäudenummer müssen aus 2 Ziffern bestehen zum Beispiel).
Modul mit PR Klemme
versorgt die an die
Klemme angeschlossen
wurde – und Netzgerät
4586 in Programmierung
OPERATION
TÜRPARAMETER
SPRACHENAUSWAHL
RUNG NEBENSTELLEN
Das Modul ist in der
Programmierungsfase:
Um das Menü zu wählen;
▼▲ um das Menü durchzugehen;
um zum vorherigen Menü zurückzukehren
ANZEIGE DISPLAY
BESCHREIBUNG
Menü wählen RUNG
4586 CE VI
RUNG 4586 CE. VI
RANGE START 0 001
Den gewünschten
RANGE START.
indem man die
Tasten ▼▲ verwende.
BEISPIEL: 0023 * mit der
Taste
bestätigen
RUNG 4586 CE. VI
RANGE START 0023
Das gewünschte RANGE
ENDE indem man die
Tasten ▼▲ verwende.
0046* mit der Taste
bestätigen
RUNG 4586 CE. VI
RANGE START 0023
RANGE ENDE 0046
Der Wert der Adresse
muss eine Zahl zwischen
0001 und 9989 sein
Wurde eine Range von
Adressen eingestellt, zum
Verlassen
betätigen
* Wurde das Modul auf 6 Digit eingestellt, wird sich der Range von Adressen auf die
Adressen der Gebäude beziehen. Das bedeutet, das der Wert dieses Parameters
zwischen einem Minimum von 01 und einem Maximum von 98 variieren kann.
FT CB 07
24
FT CB 07
INDICE
• 1) FUNÇÃO DAS TECLAS
• 2) PROGRAMAÇÃO DO IDIOMA
pag. 26
pag. 26
pag. 27
2A) Quando o mòdulo for ligado pela primeira vez,
o idioma ainda não foi seleccionado
2B) Modificação do idioma configurado anteriormente
• 3) USO DA AGENDA PORTA NOMES
3A) Rolagem e chamada do utente seleccionado
3B) Procura de um nome dentro da agenda
• 4) GESTÃO DA AGENDA
pag. 27
pag. 27
• 5) MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE INSTALAÇÃO
5A) Configuração tempo fónica
pag. 31
pag. 31
5B) Configuração tempo abertura da porta
pag. 32
5C) Configuração número digit
pag. 32
5D) Configuração lista endereços
pag. 33
5E) Configuração tipo de porta
pag. 34
5F) Configuração modo fechad
pag. 34
pag. 28
5G) Configuração modalidade áudio-vídeo
pag. 35
pag. 28
5H) Voltar às configurações de default
pag. 35
pag. 28
5I) Programação dos endereços dos pontos internos
pag. 36
pag. 29
5J) Programação da lista de endereços para o alimentador 4586
pag. 36
4A) Introdução de um nome através do Art. 1230
pag. 29
4B) Introdução de uma lista de nomes com o software Art. 1249/A
pag. 30
4C) Leitura da lista de nomes (UPLOAD)
pag. 30
4D) Como apagar um nome através do Art. 1230
pag. 31
PORTUGUËS
• INTRODUÇAO
25
FT CB 07
GROUP S.P.A.
INTRODUÇÃO
1) FUNÇÃO DAS TECLAS
O módulo de chamada digital Comelit Art. 3352 pode ser usado em instalações tipo
Comelbus, é dotado de uma rubrica porta nomes para gravar uma lista de nomes
de utente.
As características principais são:
• Capacidade da memória: 1984 nomes com 18 caracteres alfanuméricos.
• Ecrã gráfico com resolução 128x64 dots/pitch.
• Introdução da lista de nomes ( Download ) através do programador Art.1230 ou
através da conexão com o PC dotado de software Art.1249/A.
• A introdução dos nomes por meio da conexão com PC pode ser efectuada na linha
RS232
• Leitura (Upload) da lista de nomes gravada no módulo rubrica por meio da conexão
com o PC dotado de software Art. 1249/A.
• Possibilidade de exibir as mensagens da interface gráfica em um dos 9 idiomas
disponíveis.
RECUO: Rola a lista dos utentes em
ordem alfabética decrescente
CHAMADA – SELECCIONA MENU
AVANÇO: Rola a lista dos utentes
em ordem alfabética crescente.
PROCURA NOME – SAI DO MENU
FT CB 07
26
FT CB 07
2) CONFIGURAÇÃO DO IDIOMA
2B) MODIFICAÇÃO DO IDIOMA CONFIGURADO ANTERIORMENTE:
2A) QUANDO O MÓDULO FOR LIGADO PELA PRIMEIRA VEZ, O IDIOMA AINDA
NÃO FOI SELECCIONADO:
OPERAÇAO
Rolar a lista com
as teclas ▼▲.
Para selecionar o idioma
desejado pressionar
SCEGLI LINGUA:
* ITALIANO
ENGLISH
EXIBIÇÃO DISPLAY
* ITALIANO
ENGLISH
FRANÇAIS
DESCRIÇAO
O item DEFAULT
configura o idioma
italiano, com a ligação
sucessiva do módulo
é pedida novamente
a seleção
do idioma
OPERAÇAO
PARÂMETROS PORTA
ESCOLHER IDIOMA
PROGRAM. RAMAIS
O módulo está na fase de
programação:
para selecionar o menu
▼▲ para rolar os menus
para voltar ao menu
anterior
EXIBIÇÃO DISPLAY
DESCRIÇAO
Selecionar o menu
ESCOLHER IDIOMA
ESCOLHER IDIOMA:
* ITALIANO
ENGLISH
Para seleccionar ▼▲ .
idioma desejado
pressionar
ESCOLHER IDIOMA:
ITALIANO
* ENGLISH
O idioma configurado
é marcado por um
asterisco na lateral
esquerda.
O item DEFAULT
configura o idioma
italiano, com a ligação
sucessiva do módulo
é pedida novamente
a seleção
do idioma
27
FT CB 07
PORTUGUËS
CONDIÇÃO INICIAL
Módulo alimentado.
CONDIÇÃO INICIAL
Módulo alimentado
com borne PR ligado
ao borne -
GROUP S.P.A.
3) USO DA AGENDA PORTA NOMES
3B) PROCURA DE UM NOME DENTRO DA AGENDA
3A) ROLAGEM E CHAMADA DO UTENTE SELECCIONADO
CONDIÇÃO INICIAL
CONDIÇÃO INICIAL
Módulo alimentado na
condição de pausa
Módulo alimentado na
condição de pausa.
CORRER NOMES
BUSCA NOME
OPERAÇAO
Rolar a lista
dos nomes utente
com as teclas ▼▲.
Para sair pressionar
a tecla
Pressionar a tecla
para chamar
o utente seleccionado
OPERAÇAO
EXIBIÇÃO DISPLAY
DESCRIÇAO
GIOVANNI ROSSI
Os nomes são introduzidos
em ordem alfabética
CHAMADA
ENCAMINHADA
A chamada foi efectuada
correctamente
Ou:
RAMAL
OCUPADO
O equipamento está
ocupado
Pressionar a tecla
Seleccionar a inicial do
nome usuário com as
teclas ▼▲ . Para sair
premir a tecla
.
EXEMPLO: R
Pressionar a tecla
para iniciar a busca.
CORRER NOMES
BUSCA NOME
EXIBIÇÃO DISPLAY
DESCRIÇAO
BUSCA DE
UM NOME ATRAVÉS
DA SUA INICIAL
ESCHOLER INICIAL ▼▲
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST
U V W X Y Z ESC
BUSCA EM
ANDAMENTO…
Seguito de:
É possível anular
a chamada ou
a conversa
em curso carregando
a tecla
ROSSI GIOVANNI
Ou:
NAO EXISTEM NOMES
COM ESTA INICIAL
Agora é possível rolar
a lista dos nomes
utente com as teclas ▼▲
FT CB 07
É exibido o nome do
utente encontrado
28
O nome do utente não
FT CB 07
É possível gravar um nome dentro da rubrica por meio o programador infravermelhos
ART 1230, o software ART. 1249/A.
OPERAÇAO
EXIBIÇÃO DISPLAY
Pressionar a tecla ENTER
do Art. 1230
DIGITAR CÓDIGO
ENTER = CONFIRMARŸ
ESC = ANULAR
4A) INTRODUÇÃO DE UM NOME ATRAVÉS DO ART. 1230
Introduzir o código utente
EXEMPLO: 1 *
CONDIÇÃO INICIAL
Módulo alimentado na
condição de pausa
OPERAÇAO
CORRER NOMES
BUSCA NOME
EXIBIÇÃO DISPLAY
Pressionar a tecla
NAME-> do Art. 1230
INTRODUÇÃO DE
UM NOME
Digitar o nome do utente
que se deseja introduzir.
EXEMPLO:
ROSSI GIOVANNI
ROSSI GIOVANNI
DESCRIÇAO
Para utilizar os caracteres
inferiores das teclas
pressionar SHIFT.
Para apagar o caracter à
esquerda carregar <.
Para introduzir caracteres
especiais carregar a
combinação de teclas
conforme descrito abaixo:
NAME -> + A = Å
NAME -> + B = Ä
NAME -> + C = ß
NAME -> + O = Ö
NAME -> + P = Ø
NAME -> + Q = Ü
Pressionar ESC para anular
a operação de introdução
do nome do utente
Pressionar a tecla
ENTER do Art. 1230.
gravar nome
e código utente.
DESCRIÇAO
CÓDIGO: _ _ _ 1
GRAVAÇÃO EM
CURSO...
É possível prosseguir
com a introdução de
outros utentes
* Se o equipamento for configurado com 6 dígitos será preciso introduzir o
número do edifício antes do código utente EXEMPLO: 01 ____1 (os números do
edifício devem ser de 2 dígitos como no exemplo).
29
FT CB 07
PORTUGUËS
4) GESTÃO DA AGENDA
GROUP S.P.A.
4B) INTRODUÇÃO DE UMA LISTA DE NOMES COM O SOFTWARE ART. 1249/A
(DOWNLOAD)
Com o software Art. 1249/A é possível introduzir dentro do módulo 3352 a lista com
os campos Nome utente e Código, ordenada em ordem alfabética crescente.
CONDIÇÃO INICIAL
Módulo alimentado na
condição de pausa.
Ligar o fio combinado
com o Art. 1249/A aos
bornes TX / RX / -.
O módulo 3352 não
deve estar em
programação
CORRER NOMES
BUSCA NOME
CONDIÇÃO INICIAL
Módulo alimentado
na condição de pausa.
Ligar o fio combinado
com o Art. 1249/A aos
bornes TX / RX / -.
O módulo 3352 não
deve estar em
programação
OPERAÇAO
OPERAÇAO
EXIBIÇÃO DISPLAY
Iniciar o software
Art. 1249/A.
Consultar o Guia em linha
do produto para as
configurações necessárias.
Pressionar a tecla F7 para
iniciar o download
No fim do download
(desligar o fio antes
de iniciar a usar o
módulo)
FT CB 07
A rubrica deve
estar vazia
4C) LEITURA DA LISTA DE NOMES ( UPLOAD )
Através do software Art. 1249/A é possível ler pelo módulo 3352 a lista com os
campos Nome utente e Código.
Se o download está sendo
efectuado correctamente
Ou:
DOWNLOAD
FALIDO
DOWNLOAD
TERMINADO
30
DESCRIÇAO
Se há problemas de
conexão.
Iniciar o software
Art. 1249/A.
Consultar o Guia em
linha do produto para
as configurações
necessárias. Pressionar
o botão Upload dentro do
software Art. 1249/A
No fim do download
(desligar o fio antes
de iniciar a usar
o módulo)
CORRER NOMES
BUSCA NOME
EXIBIÇÃO DISPLAY
DESCRIÇAO
Se o download está sendo
efectuado correctamente
Ou:
UPLOAD
FALIDO
UPLOAD
TERMINADO
Se há problemas
de conexão
FT CB 07
5) MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE INSTALAÇÃO
4D) COMO APAGAR UM NOME ATRAVÉS DO Art. 1230
5A) CONFIGURAÇÃO TEMPO FÓNICA
CONDIÇÃO INICIAL
OPERAÇAO
EXIBIÇÃO DISPLAY
Selecionar o nome utente
que se deseja eliminar
rolando a lista com as
teclas ▼▲
ROSSI GIOVANNI
Pressionar a tecla
NAME <- do Art. 1230
Pressionar a tecla
ENTER do Art. 1230
para confirmar
CONDIÇÃO INICIAL
CORRER NOMES
BUSCA NOME
DESCRIÇAO
Módulo alimentado
com borne PR ligado
ao borne -
OPERAÇAO
ELIMINAR
O NOME?
ENTER = CONFIRMARŸ
ESC = ANULAR
ELIMINAÇÃO
EM ANDAMENTO...
PARÂMETROS PORTA
ESCOLHER IDIOMA
PROGRAM. RAMAIS
O módulo está na fase
de programação:
para selecionar o menu
▼▲ para rolar os menus
para voltar ao menu
anterior
EXIBIÇÃO DISPLAY
DESCRIÇAO
Seleccionar o menu
PARÂMETROS PORTA
TEMPO FÔNICA 030
TEMPO ABERT. P 02
NÚMERO DIGIT 4
Seleccionar o parâmetro
TEMPO FÔNICA com a
tecla
TEMPO FÔNICA 030
TEMPO ABERT. P 02
NÚMERO DIGIT 4
Modificar o valor
usando as teclas ▼▲
para anular carregar
a tecla
TEMPO FÔNICA 060
TEMPO ABERT. P 02
NÚMERO DIGIT 4
Os valores admitidos para
este parâmetro são:
30-60-90-120
Confirmar o valor
introduzido com
a tecla
31
FT CB 07
PORTUGUËS
Módulo alimentado na
condição de pausa
GROUP S.P.A.
5B) CONFIGURAÇÃO TEMPO ABERTURA PORTA
5C) CONFIGURAÇÃO NÚMERO DIGIT
CONDIÇÃO INICIAL
Módulo alimentado
com borne PR ligado
ao borne -
OPERAÇAO
CONDIÇÃO INICIAL
PARÂMETROS PORTA
ESCOLHER IDIOMA
PROGRAM. RAMAIS
O módulo está na fase
de programação:
para selecionar o menu
▼▲ para rolar os menus
para voltar ao menu
anterior
EXIBIÇÃO DISPLAY
DESCRIÇAO
Módulo alimentado
com borne PR ligado
ao borne -
OPERAÇAO
PARÂMETROS PORTA
ESCOLHER IDIOMA
PROGRAM. RAMAIS
EXIBIÇÃO DISPLAY
Seleccionar o menu
PARÂMETROS PORTA
TEMPO FÔNICA 060
TEMPO ABERT. P 02
NÚMERO DIGIT 4
Seleccionar o menu
PARÂMETROS PORTA
TEMPO FÔNICA 060
TEMPO ABERT. P 04
NÚMERO DIGIT 4
Seleccionar o parâmetro
TEMPO ABERT P com a
tecla
TEMPO FÔNICA 060
TEMPO ABERT. P 02
NÚMERO DIGIT 4
Seleccionar o parâmetro
NÚMERO DIGIT com a
tecla
TEMPO FÔNICA 060
TEMPO ABERT. P 04
NÚMERO DIGIT 4
Modificar o valor usando
as teclas ▼▲ para
anular carregar
a tecla
TEMPO FÔNICA 060
TEMPO ABERT. P 04
NÚMERO DIGIT 4
Modificar o valor
usando as teclas ▼▲
para anular carregar
a tecla
TEMPO FÔNICA 060
TEMPO ABERT. P 04
NÚMERO DIGIT 6
Confirmar o valor
introduzido com
a tecla
FT CB 07
O valor deste
parâmetro pode variar
de um mínimo de 01
ao máximo de 99
Confirmar o valor
introduzido com a
tecla
32
O módulo está na fase
de programação:
para seleccionar o
menu ▼▲ para rolar os
menus
para voltar ao
menu anterior
DESCRIÇAO
FT CB 07
5D) CONFIGURAÇÃO LISTA ENDEREÇOS
OPERAÇAO
CONDIÇÃO INICIAL
OPERAÇAO
PARÂMETROS PORTA
ESCOLHER IDIOMA
PROGRAM. RAMAIS
O módulo está na fase
de programação:
para selecionar o menu
▼▲ para rolar os menus
para voltar ao menu
anterior
EXIBIÇÃO DISPLAY
DESCRIÇAO
Seleccionar o menu
PARÂMETROS PORTA
TEMPO FÔNICA 060
TEMPO ABERT. P 04
NÚMERO DIGIT
6
Seleccionar o parâmetro
INÍCIO RANGE
com a tecla
INÍCIO RANGE 0001
FIM RANGE
9989
TIPO PORTA
PP
Modificar o valor
usando as teclas ▼▲
para anular carregar
a tecla
INÍCIO RANGE 0002
FIM RANGE
9989
TIPO PORTA
PP
Depois de configurado
o valor confirmar com
a tecla
INÍCIO RANGE 0002
FIM RANGE
9989
TIPO PORTA
PP
INÍCIO RANGE 0002
FIM RANGE
9989
TIPO PORTA
PP
Modificar o valor usando
as teclas ▼▲ * para
anular carregar a
tecla
INÍCIO RANGE 0002
FIM RANGE
9986
TIPO PORTA
PP
Depois de configurado
o valor confirmar
com a tecla
INÍCIO RANGE 0002
FIM RANGE
9986
TIPO PORTA
PP
DESCRIÇAO
* Se o módulo for configurado em 6 dígitos a lista de endereços será referida aos
endereços dos edifícios. Então os valores do parâmetro poderão variar de um
mínimo de 01 ao máximo de 98
PORTUGUËS
Módulo alimentado
com borne PR ligado
ao borne -
EXIBIÇÃO DISPLAY
Seleccionar o
parâmetro FIM RANGE
com a tecla
O limite mínimo da lista de
endereços é 0001 e o
limite máximo é 9989
33
FT CB 07
GROUP S.P.A.
5E) CONFIGURAÇÃO TIPO DE PORTA
CONDIÇÃO INICIAL
Módulo alimentado
com borne PR ligado
ao borne -
PARÂMETROS PORTA
ESCOLHER IDIOMA
PROGRAM. RAMAIS
OPERAÇAO
EXIBIÇÃO DISPLAY
Seleccionar o menu
PARÂMETROS PORTA
INÍCIO RANGE 0002
FIM RANGE
9986
TIPO PORTA
PP
Modificar o valor usando
as teclas ▼▲ para
anular carregar a
tecla
INÍCIO RANGE 0002
FIM RANGE
9986
TIPO PORTA
PS
Depois de configurado
o valor confirmar
com a tecla
INÍCIO RANGE 0002
FIM RANGE
9986
TIPO PORTA
PS
34
CONDIÇÃO INICIAL
Módulo alimentado
com borne PR ligado
ao borne -
PARÂMETROS PORTA
ESCOLHER IDIOMA
PROGRAM. RAMAIS
DESCRIÇAO
TEMPO FÔNICA 060
TEMPO ABERT. P 04
NÚMERO DIGIT
6
Seleccionar o parâmetro
TIPO PORTA com
a tecla
FT CB 07
O módulo está na fase
de programação:
para seleccionar o
menu ▼▲ para rolar os
menus
para voltar ao
menu anterior
5F) CONFIGURAÇÃO MODO FECHAD
Se a fechadura de uma porta secundária for configurada FREE, abrir-se-á automaticamente
quando for aberta a porta principal, se, por outro lado, for configurada LOCK, pode ser aberta
somente diante de uma chamada para um ponto interno ou uma central de chamadas.
OPERAÇAO
EXIBIÇÃO DISPLAY
Seleccionar o menu
PARÂMETROS PORTA
TEMPO FÔNICA 060
TEMPO ABERT. P 04
NÚMERO DIGIT 6
Seleccionar o parâmetro
MODO FECHAD com
a tecla
MODO FECHAD FREE
AUDIO VIDEO AUDIO
Modificar o valor
usando as teclas ▼▲
para anular carregar
a tecla
MODO FECHAD LOCK
AUDIO VIDEO AUDIO
Depois de configurado
o valor confirmar com
a tecla
MODO FECHAD LOCK
AUDIO VIDEO AUDIO
Porta Principal
Porta Secundária
O módulo está na fase
de programação:
para seleccionar o
menu ▼▲ para rolar os
menus
para voltar ao
menu anterior
DESCRIÇAO
FT CB 07
5G) CONFIGURAÇÃO MODALIDADE ÁUDIO-VÍDEO
5H) VOLTAR ÀS CONFIGURAÇÕES DE DEFAULT
Módulo alimentado
com borne PR ligado
ao borne -
OPERAÇAO
PARÂMETROS PORTA
ESCOLHER IDIOMA
PROGRAM. RAMAIS
EXIBIÇÃO DISPLAY
Seleccionar o menu
PARÂMETROS PORTA
TEMPO FÔNICA 060
TEMPO ABERT. P 04
NÚMERO DIGIT
6
Seleccionar o parâmetro
ÁUDIO VÍDEO com
a tecla
MODO FECHAD LOCK
AUDIO VIDEO AUDIO
Modificar o valor
usando as teclas ▼▲
para anular carregar
a tecla
MODO FECHAD LOCK
AUDIO VIDEO VIDEO
Depois de configurado
o valor confirmar com
a tecla
MODO FECHAD LOCK
AUDIO VIDEO VIDEO
CONDIÇÃO INICIAL
O módulo está na fase
de programação:
para seleccionar o
menu ▼▲ para rolar os
menus
para voltar ao
menu anterior
DESCRIÇAO
Módulo alimentado
com borne PR ligado
ao borne -
OPERAÇAO
Selecionar o menu
CONFIG. DEFAULT
Pressionar
confirmar ou
para anular
para
PARÂMETROS PORTA
ESCOLHER IDIOMA
PROGRAM. RAMAIS
O módulo está na fase
de programação:
para seleccionar o
menu ▼▲ para rolar os
menus
para voltar ao
menu anterior
EXIBIÇÃO DISPLAY
CONFIG. DEFAULT
DESCRIÇAO
Com esta operação
serão restaurados
todos os parâmetros
contidos no menu
PARÂMETROS PORTA
PORTUGUËS
CONDIÇÃO INICIAL
35
FT CB 07
GROUP S.P.A.
5I) PROGRAMAÇÃO DOS ENDEREÇOS DOS PONTOS INTERNOS
5J) PROGRAMAÇÃO DA LISTA DE ENDEREÇOS PARA O ALIMENTADOR 4586
CONDIÇÃO INICIAL
Módulo alimentado
com borne PR ligado
ao borne -, e ponto
interno em programação
PARÂMETROS PORTA
ESCOLHER IDIOMA
PROGRAM. RAMAIS
OPERAÇAO
EXIBIÇÃO DISPLAY
Selecionar o menu
PROGRAM. RAMAIS
PROG. RAMAIS
0000
Introduzir o endereço
com o qual se deseja
programar o ponto interno
usando as teclas ▼▲
EXEMPLO: 0001
PROG. RAMAIS
0001
Depois de confirmado o
código introduzido com a
tecla
carregar
para sair
PROG. RAMAIS
PROGRAM. 4586 CE. VI
CONDIÇÃO INICIAL
O módulo está na fase
de programação:
para seleccionar o
menu ▼▲ para rolar os
menus
para voltar ao
menu anterior
DESCRIÇAO
O valor do endereço deve
ser um número incluído
entre 0001 e 9989
* Se o equipamento for configurado com 6 dígitos será preciso introduzir o
número do edifício antes do código utente EXEMPLO: 01 0001 (os números do
edifício devem ser de 2 dígitos como no exemplo).
Módulo alimentado
com borne PR ligado
ao borne – e
alimentador 4586 em
programação
OPERAÇAO
PARÂMETROS PORTA
ESCOLHER IDIOMA
PROGRAM. RAMAIS
EXIBIÇÃO DISPLAY
Seleccionar o menu
PROGRAM. 4586 CE. VI
PROGRAM. 4586 CE. VI
INÍCIO RANGE 0 001
Introduzir o valor de
INICIO RANGE usando
as teclas ▼▲
EXEMPLO: 0023 *
confirmar com a tecla
PROGRAM. 4586 CE. VI
INÍCIO RANGE 0023
Introduzir o valor de
FIM RANGE usando
as teclas ▼▲
EXEMPLO: 0046*
confirmar com a tecla
PROGRAM. 4586 CE. VI
INÍCIO RANGE 0023
FIM RANGE
0046
O módulo está na fase
de programação:
para seleccionar o
menu ▼▲ para rolar os
menus
para voltar ao
menu anterior
DESCRIÇAO
O valor do endereço deve
ser um número incluído
entre 0001 e 9989
Depois de configurada
a lista de endereços
para sair Pressionar
a tecla
* Se o módulo for configurado em 6 dígitos a lista de endereços será referida aos
endereços dos edifícios. Então os valores do parâmetro poderão variar de um
mínimo de 01 ao máximo de 98.
FT CB 07
36
FT CB 07
ÍNDICE
• 1) FUNCIÓN DE LAS TECLAS
• 2) PROGRAMACIÓN DEL IDIOMA
pag. 38
pag. 38
pag. 39
2A) En el primer encendido del módulo,
el idioma no se ha seleccionado todavía
2B) Modificación del idioma programado precedentemente
• 3) USO DEL DIRECTORIO PORTANOMBRES
3A) Desplazamiento y llamada del usuario seleccionado
3B) Búsqueda de un nombre en el interior del directorio
• 4) GESTIÓN DEL DIRECTORIO
4A) Introducción de un nombre mediante Art. 1230
pag. 39
pag. 39
• 5) MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE INSTALACIÓN
5A) Programación tiempo audio
pag. 43
pag. 43
5B) Programación tiempo abrepuerta
pag. 44
5C) Programación número digit
pag. 44
5D) Programación rango direcciones
pag. 45
5E) Programación tipo de puerta
pag. 46
5F) Programación modo cerradura
pag. 46
pag. 40
5G) Programación modalidad audio-vídeo
pag. 47
pag. 40
5H) Volver a las programaciones de defecto
pag. 47
pag. 40
5I) Programación de las direcciones de las unidades internas
pag. 48
pag. 41
5J) Programación rango direcciones para el alimentador 4586
pag. 48
pag. 41
4B) Introducción de una lista de nombres mediante software Art. 1249/A
pag. 42
4C) Lectura de la lista de nombres (UPLOAD)
pag. 42
4D) Borrado de un nombre usuario mediante Art.1230
pag. 43
ESPANOL
• INTRODUCCIÓN
37
FT CB 07
GROUP S.P.A.
INTRODUCCIÓN
1) FUNCIÓN DE LAS TECLAS
El módulo de llamada digital Comelit Art. 3352 se utiliza en instalaciones tipo
Comelbus, está dotado de un directorio portanombres para memorizar una lista de
nombres usuario.
Las principales características son:
• Capacidad de la memoria: 1984 nombres de 18 carácteres alfanuméricos
• Pantalla gráfica con resolución 128x64 dots/pitch
• Introducción de la lista de nombres ( Download ) mediante programador Art.1230
o mediante conexión con PC dotado de software Art.1249/A
• La introducción de los nombres mediante conexión con PC puede efectuarse en
línea RS232
• Lectura ( Upload ) de la lista de nombres memorizada en el módulo directorio
mediante conexión con PC dotado de software Art.1249/A.
• Posibilidad de visualizar los mensajes de interfaz gráfica en uno de los 9 idiomas
disponibles.
HACIA ATRÁS: Desplazar la lista
de los usuarios en orden alfabético
decreciente
LLAMADA – SELECCIÓN MENÚ
HACIA DELANTE: Desplazar
la lista de los usuarios en orden
alfabético creciente.
BÚSQUEDA DE NOMBRE SAL DEL MENÚ
FT CB 07
38
FT CB 07
2) PROGRAMACIÓN DEL IDIOMA
2B) MODIFICACIÓN DEL IDIOMA PRECEDENTEMENTE PROGRAMADO:
2A) EN EL PRIMER ENCENDIDO DEL MÓDULO, EL IDIOMA NO SE HA SELECCIONADO
TODAVÍA:
OPERACIÓN
Desplazar la lista
con las teclas ▼▲.
Para seleccionar
el idioma deseado
presionar
SCEGLI LINGUA :
* ITALIANO
ENGLISH
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
* ITALIANO
ENGLISH
FRANÇAIS
DESCRIPCIÓN
La entrada DEFECTO
programa el idioma
italiano, en el sucesivo
encendido del módulo
se solicita nuevamente
la selección del
idioma
OPERACIÓN
PARÁMETROS PUERTA
ELEGIR IDIOMA
PROGR. INTERNOS
El módulo está en fase
de programación:
para seleccionar el
menú; ▼▲ para desplazar
los menús;
para volver
al menú precedente
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
DESCRIPCIÓN
Seleccionar el menú
ELEGIR IDIOMA
ELEGIR IDIOMA:
* ITALIANO
ENGLISH
Desplazar la lista ▼▲ .
Para seleccionar
el idioma deseado
presionar
ELEGIR IDIOMA:
ITALIANO
* ENGLISH
El idioma programado
se distingue por
un asterisco en el lado
izquierdo de la entrada
DEFECTO programa
el idioma italiano,
en el sucesivo
reencendido del módulo
se solicita nuevamente
la selección
del idioma
ESPANOL
CONDICIÓN INICIAL
Módulo alimentado
CONDICIÓN INICIAL
Módulo alimentado con
borna PR conectada a
la borna -
39
FT CB 07
GROUP S.P.A.
3) USO DEL DIRECTORIO PORTANOMBRES
3B) BÚSQUEDA DE UN NOMBRE EN EL INTERIOR DEL DIRECTORIO
3A) DESPLAZAMIENTO Y LLAMADA DEL USUARIO SELECCIONADO
CONDICIÓN INICIAL
Módulo alimentado en
condición de reposo
OPERACIÓN
CORR. NOMBRES
BUSCAR NOMBRE
OPERACIÓN
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
DESCRIPCIÓN
Desplazar la lista
de los nombres usuario
con las teclas ▼▲.
Para salir presionar
la tecla
GIOVANNI ROSSI
Los nombres se introducen
en orden alfabético.
Presionar la tecla
para llamar
al usuario seleccionado
LLAMADA DESVIADA
La llamada se efectúa
correctamente
O:
INTERNO
OCUPADO
CONDICIÓN INICIAL
Módulo alimentado en
condición de reposo.
La instalación está
comunicando.
Presionar la tecla
Seleccionar la inicial
del nombre del usuario
mediante las teclas ▼▲ .
Para salir pulse
la tecla
.
EJEMPLO: R
Presionar la tecla
para empezar
la búsqueda
Es posible anular
la llamada O la
conversación en curso
presionando
la tecla
CORR. NOMBRES
BUSCAR NOMBRE
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
ELIGE INITIAL ▼▲
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST
U V W X Y Z ESC
BUSCA EN CURSO…
Seguido de:
ROSSI GIOVANNI
Se visualiza el nombre
usuario encontrado
O:
NO ESISTEN NOMBRES
CON ESTA INICIAL
Ahora es posible desplazar
la lista de los nombres
usuario con las teclas ▼▲
FT CB 07
DESCRIPCIÓN
BUSQUEDA
DE UN NOMBRE
MEDIANTE SU INICIAL
40
El nombre usuario
no existe
FT CB 07
OPERACIÓN
Es posible memorizar un nombre en el interior del directorio mediante: El programador
infrarrojos ART. 1230, el software ART. 1249/A.
Presionar la tecla
ENTER del Art. 1230
4A) INTRODUCCIÓN DE UN NOMBRE MEDIANTE ART. 1230.
CONDICIÓN INICIAL
Módulo alimentado en
condición de reposo
OPERACIÓN
CORR. NOMBRES
BUSCAR NOMBRE
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
Presionar la tecla
NAME-> del Art.1230
INTRODUCCIÓN
DE UN NOMBRE
Teclear nombre usuario
que se desee introducir
EJEMPLO:
ROSSI GIOVANNI
ROSSI GIOVANNI
DESCRIPCIÓN
Para utilizar los caracteres
inferiores de las teclas
presionar SHIFT. Para
borrar el carácter de la
izquierda presionar <.
Para introducir caracteres
especiales presionar la
combinación de teclas
como se describe abajo:
NAME -> + A = Å
NAME -> + B = Ä
NAME -> + C = ß
NAME -> + O = Ö
NAME -> + P = Ø
NAME -> + Q = Ü
Presionar ESC para borrar
la operación de introducción
nombre usuario
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
DESCRIPCIÓN
DIGITAR EL CODIG
ENTER = CONFIRMACION
ESC = BORRA
Introducir el código usuario
EJEMPLO: 1 *
CÓDIGO: _ _ _ 1
Presionar la tecla
ENTER del Art.1230
para memorizar
nombre y código usuario.
MEMORIZACIÓN
EN CURSO...
Es posible proceder con
la introducción de otros
usuarios
* Si la instalación está ajustada a 6 dígitos será necesario introducir el número
antes del código usuario EJEMPLO: 01 ____1 (los números del edificio deben ser
de 2 cifras como en el ejemplo).
ESPANOL
4) GESTIÓN DEL DIRECTORIO
41
FT CB 07
GROUP S.P.A.
4B) INTRODUCCIÓN DE UNA LISTA DE NOMBRES MEDIANTE SOFTWARE
ART. 1249/A (DOWNLOAD)
Mediante el software Art. 1249/A es posible introducir en el interior del módulo
3352 la lista con los campos Nombre usuario y Código, ordenado de modo
alfabético creciente.
CONDICIÓN INICIAL
Módulo alimentado en
condición de reposo
Conectar el cable
combinado al Art. 1249/A
a las bornas TX / RX / -.
El módulo 3352
no debe estar
en programación
CORR. NOMBRES
BUSCAR NOMBRE
OPERACIÓN
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
DESCRIPCIÓN
Si el download se está
efectuando correctamente
Poner en marcha el
software Art. 1249/A.
Consultar la guía en
línea del producto para
los ajustes solicitados.
Presionar la
tecla F7 para poner
en marcha el download
O:
DOWNLOAD
FALLIDO
Al final del download
(desconectar el cable
antes de empezar
a usar el módulo)
FT CB 07
El directorio debe estar
vacío
DOWNLOAD
TERMINADO
42
Si hay problemas
de conexión
4C) LECTURA DE LA LISTA DE NOMBRES (UPLOAD)
Mediante el software 1249/A es posible leer desde el módulo 3352 la lista con los
campos Nombres usuario y Código.
CONDICIÓN INICIAL
Módulo alimentado
en condición de reposo.
Conectar el cable
combinado al Art. 1249/A
a las bornas TX / RX / -.
El módulo 3352
no debe estar
en programación
CORR. NOMBRES
BUSCAR NOMBRE
OPERACIÓN
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
Poner en funcionamiento
el software Art. 1249/A.
Consultar la Guía
en línea del producto
para los ajustes
solicitados.
Presionar el pulsador
upload en el interior
del software Art. 1249/A
Al final del upload
(desconectar
el cable antes
de empezar a usar
el módulo)
DESCRIPCIÓN
Si el download se está
efectuando correctamente
O:
UPLOAD
FALLIDO
UPLOAD
TERMINADO
Si hay problemas
de conexión
FT CB 07
4D) BORRADO DE UN NOMBRE USUARIO MEDIANTE Art. 1230
OPERACIÓN
Seleccionar el
nombre usuario
que se desea
eliminar desplazando la
lista con las teclas ▼▲
Presionar la tecla
NAME <- del Art. 1230
Presionar la tecla
ENTER del Art. 1230
para confirmar
CONDICIÓN INICIAL
CORR. NOMBRES
BUSCAR NOMBRE
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
DESCRIPCIÓN
Módulo alimentado con
borna PR conectado a la
borna -
PARÁMETROS PUERTA
ELEGIR IDIOMA
PROGR. INTERNOS
El módulo está en fase
de programación.
para seleccionar el
menú; ▼▲ para desplazar
los menús;
para volver
al menú precedente
DESCRIPCIÓN
ROSSI GIOVANNI
ELIMINAR
EL NOMBRE?
ENTER = CONFIRMACION
ESC = BORRA
ELIMINACIÓN
EN CURSO...
OPERACIÓN
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
Seleccionar el menú
PARÁMETROS PUERTA
TIEMPO AUDIO 030
TIEMPO ABREP 02
NÚMERO DIGIT 4
Seleccionar el parámetro
TIEMPO AUDIO con la
tecla
TIEMPO AUDIO 030
TIEMPO ABREP 02
NÚMERO DIGIT 4
Cambiar el valor usando
las teclas ▼▲
para borrar presionar la
tecla
TIEMPO AUDIO 060
TIEMPO ABREP 02
NÚMERO DIGIT 4
Los valores admitidos para
este parámetro son:
30-60-90-120
Confirmar el valor
introducido con
la tecla
ESPANOL
Módulo alimentado en
condición de reposo
5) MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE INSTALACIÓN
5A) PROGRAMACIÓN TIEMPO AUDIO
CONDICIÓN INICIAL
43
FT CB 07
GROUP S.P.A.
5B) PROGRAMACIÓN TIEMPO ABREPUERTA
5C) PROGRAMACIÓN NÚMERO DIGIT
CONDICIÓN INICIAL
Módulo alimentado
con borna PR conectado
a la borna -
CONDICIÓN INICIAL
PARÁMETROS PUERTA
ELEGIR IDIOMA
PROGR. INTERNOS
El módulo está en fase
de programación:
para seleccionar el
menú; ▼▲ para desplazar
los menús;
para
volver al menú precedente
DESCRIPCIÓN
Módulo alimentado
con borna PR conectado
a la borna -
PARÁMETROS PUERTA
ELEGIR IDIOMA
PROGR. INTERNOS
El módulo está en fase
de programación:
para seleccionar el
menú; ▼▲ para desplazar
los menús;
para volver
al menú precedente
DESCRIPCIÓN
OPERACIÓN
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
OPERACIÓN
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
Seleccionar el menú
PARÁMETROS PUERTA
TIEMPO AUDIO 060
TIEMPO ABREP 02
NÚMERO DIGIT 4
Seleccionar el menú
PARÁMETROS PUERTA
TIEMPO AUDIO 060
TIEMPO ABREP 04
NÚMERO DIGIT 4
Seleccionar el parámetro
TIEMPO ABREP con la
tecla
TIEMPO AUDIO 060
TIEMPO ABREP 02
NÚMERO DIGIT 4
Seleccionar el parámetro
NÚMERO DIGIT con la
tecla
TIEMPO AUDIO 060
TIEMPO ABREP 04
NÚMERO DIGIT 4
Cambiar el valor
usando las teclas ▼▲
para borrar presionar
la tecla
TIEMPO AUDIO 060
TIEMPO ABREP 04
NÚMERO DIGIT 4
Cambiar el valor
usando las teclas ▼▲
para borrar presionar
la tecla
TIEMPO AUDIO 060
TIEMPO ABREP 04
NÚMERO DIGIT 6
Confirmar el valor
introducido con
la tecla
FT CB 07
El valor de este
parámetro puede variar
de un mínimo de 01
a un máximo de 99
Confirmar el valor
introducido con
la tecla
44
FT CB 07
5D) PROGRAMACIÓN RANGO DIRECCIONES
OPERACIÓN
CONDICIÓN INICIAL
PARÁMETROS PUERTA
ELEGIR IDIOMA
PROGR. INTERNOS
El módulo está en fase
de programación:
para seleccionar el
menú; ▼▲ para desplazar
los menús;
para
volver al menú precedente
DESCRIPCIÓN
OPERACIÓN
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
Seleccionar el menú
PARÁMETROS PUERTA
TIEMPO AUDIO 060
TIEMPO ABREP 04
NÚMERO DIGIT 6
Seleccionar el parámetro
INICIO RANGE
con la tecla
INICIO RANGE 0001
FIN RANGE
9989
TIPO PUERTA
PP
Cambiar el valor usando
las teclas ▼▲
para borrar presionar
la tecla
INICIO RANGE 0002
FIN RANGE
9989
TIPO PUERTA
PP
Una vez programado
el valor confirmar
con la tecla
INICIO RANGE 0002
FIN RANGE
9989
TIPO PUERTA
PP
INICIO RANGE 0002
FIN RANGE
9989
TIPO PUERTA
PP
Cambiar el valor
usando las teclas ▼ ▲ *
para borrar presionar
la tecla
INICIO RANGE 0002
FIN RANGE
9986
TIPO PUERTA
PP
Una vez programado
el valor confirmar
con la tecla
INICIO RANGE 0002
FIN RANGE
9986
TIPO PUERTA
PP
DESCRIPCIÓN
* Si el módulo está programado con 6 digit el rango de direcciones se referirá a
las direcciones de los bloques. Por lo tanto los valores del parámetro puede variar de un mínimo de 01 a un máximo de 98.
El límite del rango
de direcciones es 0001
y el límite máximo es 9989
ESPANOL
Módulo alimentado con
borna PR conectado
a la borna -
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
Seleccionar el parámetro
FIN RANGE
con la tecla
45
FT CB 07
GROUP S.P.A.
5E) PROGRAMACIÓN TIPO DE PUERTA
CONDICIÓN INICIAL
Módulo alimentado con
borna PR conectado
a la borna -
PARÁMETROS PUERTA
ELEGIR IDIOMA
PROGR. INTERNOS
OPERACIÓN
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
Seleccionar el menú
PARÁMETROS PUERTA
TIEMPO AUDIO 060
TIEMPO ABREP 04
NÚMERO DIGIT 6
Seleccionar el parámetro
TIPO PUERTA
con la tecla
INICIO RANGE 0002
FIN RANGE
9986
TIPO PUERTA
PP
Cambiar el valor usando
las teclas ▼▲ para
borrar presionar
la tecla
INICIO RANGE 0002
FIN RANGE
9986
TIPO PUERTA
PS
Una vez programado
el valor confirmar
con la tecla
INICIO RANGE 0002
FIN RANGE
9986
TIPO PUERTA
PS
FT CB 07
46
El módulo está en fase
de programación:
para seleccionar el
menú; ▼▲ para desplazar
los menús;
para
volver al menú precedente
5F) PROGRAMACIÓN MODO CERRADURA
Si la cerradura de una puerta secundaria está programada FREE, se abrirá
automáticamente cuando se abre la puerta principal, si está programada LOCK, puede
abrirse solo con una llamada hacia una unidad interna o una central.
CONDICIÓN INICIAL
Módulo alimentado
con borna PR conectado
a la borna -
PARÁMETROS PUERTA
ELEGIR IDIOMA
PROGR. INTERNOS
El módulo está en fase
de programación:
para seleccionar el
menú; ▼▲ para desplazar
los menús;
para
volver al menú precedente
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
OPERACIÓN
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
Seleccionar el menú
PARÁMETROS PUERTA
TIEMPO AUDIO 060
TIEMPO ABREP 04
NÚMERO DIGIT 6
Seleccionar el parámetro
MODO CERR.
con la tecla
MODO CERR. FREE
AUDIO VÍDEO AUDIO
Cambiar el valor usando
las teclas ▼▲
para borrar presionar la
tecla
MODO CERR. LOCK
AUDIO VÍDEO AUDIO
Una vez programado
el valor confirmar
con la tecla
MODO CERR. LOCK
AUDIO VÍDEO AUDIO
Puerta Principal
Puerta Secundaria
FT CB 07
5G) PROGRAMACIÓN MODALIDAD AUDIO VÍDEO
5H) VOLVER A LAS PROGRAMACIONES DE DEFECTO
Módulo alimentado
con borna PR conectado
a la borna -
CONDICIÓN INICIAL
PARÁMETROS PUERTA
ELEGIR IDIOMA
PROGR. INTERNOS
El módulo está en fase
de programación:
para seleccionar el
menú ▼▲ para desplazar
los menús;
para
volver al menú precedente
DESCRIPCIÓN
OPERACIÓN
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
Seleccionar el menú
PARÁMETROS PUERTA
TIEMPO AUDIO 060
TIEMPO ABREP 04
NÚMERO DIGIT 6
Seleccionar el parámetro
AUDIO VIDEO
con la tecla
MODO CERR. LOCK
AUDIO VÍDEO AUDIO
Cambiar el valor usando
las teclas ▼▲
para borrar presionar
la tecla
MODO CERR. LOCK
AUDIO VÍDEO VIDEO
Una vez programado
el valor confirmar
con la tecla
MODO CERR. LOCK
AUDIO VÍDEO VIDEO
Módulo alimentado con
borna PR conectado a la
borna -
OPERACIÓN
Seleccionar el menú
PROG. DEFECTO
Presionar
confirmar o
para borrar
para
PARÁMETROS PUERTA
ELEGIR IDIOMA
PROGR. INTERNOS
El módulo está en fase
de programación:
para seleccionar el
menú ▼▲ para desplazar
los menús;
para
volver al menú precedente
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
PROGR. DEFECTO
DESCRIPCIÓN
Con esta operación
se pondrán a cero
todos los parámetros
contenidos en el menú
PARÁMETROS PUERTA
ESPANOL
CONDICIÓN INICIAL
47
FT CB 07
GROUP S.P.A.
5I) PROGRAMACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE LAS UNIDADES INTERNAS
5J) PROGRAMACIÓN RANGO DIRECCIONES PARA EL ALIMENTADOR 4586
CONDICIÓN INICIAL
OPERACIÓN
CONDICIÓN INICIAL
PARÁMETROS PUERTA
ELEGIR IDIOMA
PROGR. INTERNOS
El módulo está en fase
de programación:
para seleccionar el
menú; ▼▲ para desplazar
los menús;
para volver
al menú precedente.
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
DESCRIPCIÓN
Módulo alimentado con
borna PR conectado
en la borna - y unidad
interna en programación
Seleccionar el menú
PROGR. INTERNOS
PROGR. INTERNOS
0000
Introducir dirección
con la que se desea
programar la unidad interna
usando las teclas ▼▲
EJEMPLO: 0001
PROGR. INTERNOS
0001
Una vez confirmado el
código introducido con la
tecla
presionar
para salir
PROGR. INTERNOS
PROG. 4586 CE. VI
El valor de la dirección
debe ser un número
incluido entre 0001 y 9989
* Si la instalación se ha ajustado con 6 digit será necesario introducir el número
de bloque antes que el código EJEMPLO: 01 0001 (los números de bloque deben
ser de 2 cifras como en el ejemplo).
Módulo alimentado con
borna PR conectado en la
borna - y alimentador 4586
en programación
PARÁMETROS PUERTA
ELEGIR IDIOMA
PROGR. INTERNOS
El módulo está en fase
de programación:
para seleccionar el
menú; ▼▲ para desplazar
los menús;
para volver
al menú precedente
OPERACIÓN
VISUALIAZACIÓN PANTALLA
DESCRIPCIÓN
Seleccionar el menú
PROG. 4586 CE. VI
PROG. 4586 CE. VI
INICIO RANGE 0 001
Introducir el valor
de INICIO RANGE
usando las teclas ▼▲
EJEMPLO: 0023 *
confirmar con la tecla
PROG. 4586 CE. VI
INICIO RANGE 0023
Introducir el valor
de FIN RANGE
usando las teclas ▼▲
EJEMPLO: 0046*
confirmar con la tecla
PROG. 4586 CE. VI
INICIO RANGE 0023
FIN RANGE 0046
El valor de la dirección
debe ser un número
incluido entre 0001 y 9989
Una ve programado el
range de direcciones para
salir presione la tecla
* Si el módulo está programado con 6 digit el rango de direcciones se referirá a
las direcciones de los bloques. Por lo tanto los valores del parámetro pueden
variar de un mínimo de 01 a un máximo de 98.
FT CB 07
48
FT CB 07
NL MENUSCHEMA
ZOEK IN LIJST
ZOEK NAAM
DEURPARAMETERS
GESPREKSTIJD
DEUROPENTIJD
AANT.CIJFERS
BEGIN REEKS
EINDE REEKS
DEURTYPE
VERGRENDELW.
AUDIO VIDEO
KIES DE TAAL
PROG. INT. AANSL.
PROG. 4586 CE. VI
STANDAARDINST.
RESET SUPERCODE
49
FT CB 07
GROUP S.P.A.
D
MENUDIAGRAMM.
ROLLEN NAMEN
SUCHEN NAMEN
TÜRPARAMETER
AUDIO ZEIT
TÜRÖFFNUNGSZEIT
DIGIT NUMMER
RANGE START
RANGE ENDE
TÜRTYP
SPERR. MODUS
AUDIO VIDEO
SPRACHENAUSWAHL
RUNG NEBENSTELLEN
RUNG 4586 CE. VI
DEFAULTEINSTELL.
NULLSTELL. SUPERCODE
FT CB 07
50
FT CB 07
P
DIAGRAMA MENU
CORRER NOMES
BUSCA NOME
PARÂMETROS PORTA
TEMPO FÔNICA
TEMPO ABERT. P
NÚMERO DIGIT.
INÍCIO RANGE
FIM RANGE
TIPO PORTA
MODO FECHAD.
ÁUDIO VÍDEO
ESCOLHER IDIOMA
PROGRAM. RAMAIS
PROGRAM. 4586 CE. VI
CONFIG. DEFAULT
ZERAR SUPER CÔDIGO
51
FT CB 07
GROUP S.P.A.
E
DIAGRAMA MENÚ
CORR. NOMBRES
BUSCAR NOMBRE
PARÁMETROS PUERTA
TIEMPO AUDIO
TIEMPO ABREP.
NÚMERO DIGIT.
INICIO RANGE
FIN RANGE
TIPO PUERTA
MODO CERR.
AUDIO VÍDEO
ELEGIR IDIOMA
PROGR. INTERNOS
PROGR. 4586 CE. VI
PROGR. DEFECTO
BORRAR SUPERCÓD.
FT CB 07
52
FT CB 07
Opmerking - Anmerkungen - Notas - Notas
53
FT CB 07
Aventurijn 220
3316LB Dordrecht
Tel 078 65 11 201 - Fax: 078 61 70 955
http://www.comelit.nl
E-mail: info@comelit.nl NL
Josef Estivill 67/69
08027 Barcelona
Tel. 932 430 376 - Fax 934 084 683
http://www.comelit.es
E-mail: info@comelit.es E
Chaussée de Ninove, 900 - 1703 Schepdaal (Dilbeek)
Ninoofsesteenweg, 900 - 1703 Schepdaal (Dilbeek)
Tel 02 411 50 99 - Fax 02 411 50 97
http://www.comelit.be
E-mail: info@comelit.be B
1 Brownfields - Welwyn Garden City
HERTS - AL7 1AN
Tel 01707 377203 - Fax 01707 377204
http://www.comelitgroup.co.uk
E-mail: info@comelitgroup.co.uk UK
SINGAPORE REPRESENTATIVE OFFICE
54 Genting Lane, Ruby Land Complex,
Blk 2, #06-01
Singapore 349562
Tel : 65-6748 8563
Fax: 65-6748 8584
E-mail: comelit2004@yahoo.com.sg SG
Assistenza tecnica Italia
Commerciale Italia
0346/750090
0346/750091
Technical service abroad
Export department
(+39) 0346750092
(+39) 0346750093
Comelit Group S.p.A. - Via Don Arrigoni 5 - 24020 Rovetta S. Lorenzo BG Italy - tel. (+39) 0346 750 011 - fax (+39) 0346 71436
www.comelit.it
info@comelit.it
commerciale.italia@comelit.it
export.department@comelit.it
FT/CB/07 - 1a edizione 01/2007 - cod. 22590577
15, Rue Jean Zay
69800 Saint Priest
Tel 04 72 28 06 56 - Fax 04 72 28 83 29
http://www.comelit.fr
E-mail: Comelit.NH@wanadoo.fr F
Download

FT CB 07 - Comelit