!∀#∃%!
% &∋∀!()
!∀#
∃%
&∋
! ( ) ∗
+#
! ∋, ∋ + −./! 0 1 2 % & ∋
∋3 !
∀#
∃%
%
4 5 ∋ ∋
3 ∋ 3
! ,
∋
% & 5
∋∋
%
∀ ∋
6 ∋
5 (75 ∋ ∋5 3 67 ∋ ( ! 6 3 ∋−
8 %
%
& ! ∋ ! 5 39
% ) :
! ∋ ; ∋6
( ∋5 (!% & (
∋3 6 ∋ :
5
66 6! ) ∋6 !< ∋ )
#
8 % ∀
5 ∋ ∋
(
!<
.∋
%
& !5
3
! 5
.∋
∋ 6 3( ! ∋(
% 6;=
3( !∋(
,
#63
∀∋>∋%
3∋∋∀(5
55∋7 %
∋
6 ;( 6> 3 , !∀#
53 .
?∃53
∋ ;∋6∋
%63
( ∀5 !=
∀ !
%
&∋36 !∀#
5((,5
∋
∋
6 !36
%
!6>∋∋∋>∋35(
6 ! ∀#
5 5 ≅6 5 ! ∋ ∋ !∋( .
%&
5(
∋3 6 − 5 > < ∋3 = ! .
( % ∀
! ( (!< 6 = (
! ∀#
∋ ( (= 6 65 6, ∋7 ∋∋
∋∋( %
, 6 ∋, .5 ∋. ∋ ∋! 5 (. ∋− . ∋! 8
(
Α
6∋∋−%&∋7
∋=3
∋(− !
3
6 !∀#
.
%
∗
:2∀∗ΒΧ
∆
+&Ε2∗:ΦΦ
∀∗+&ΒΧ&∀:2Γ+:&2+/:& ΦΦ
Φ%Φ.∃− ΦΦ
Φ%.+
∀
ΦΗ
+&Ε2∗::Φ∆
∀∗+&ΒΧ&∀:2Γ+:&=∀∗+&ΒΧ+:& Φ∆
++∗Χ
Ι
∃:∃:/&ϑ:&Κ
Ε∀:+
ΗΗ
&=8
6,
;
5 ;% ∋(
, ∋ ∋
=∋8
3 35 ∋ 3
∋(
;5 6 ;% 5 ∋ (,≅
Λ∋ΜΜ∋Ν6% %6Μ≅Μ ≅6%Ο
+ 3 ∋5 ∋(
∋ 6 6 % ∋6 , 3 ∋ , ∋7 ( ∋
5∋
∋∋(
!
8
5!
#
%(3
!
∀ # ∃ %&
∋(()
∗+
,5∋(
3=
∋ !#
6=
(8.%∋∋
∋∋#
)3∋3>63 ! ∀#
5 5 3 ∋ 5
,5, 5 5 ∋ =
∃ 3 ∋
! ∋
% 2
(
&
&
&5ϑ
5/65,
575
&
,+ 75,≅5
∃
%
& ∋
∋3 ∋
∋#
! ∀#
∃5 3 )
#
5 ∋
∋
.
5 6 3 ∋ ; ∋ 6
∋
%63( ∀5
%!=
∀
! % (
∋
53,
;∋∋ ∋ .
5∋ =∋ Α
5 5 5 ; 5
%
& !∀#
∋ = ∋#
5 !=
3
>; ∋ ) ! Α % 5
5 ∋
∋
5
∋
∋
∋ ∋ 3 ∋ 5 56∋33∋
∋
6 ∋ , ! % ∋5 3 ∋ #
, ( 6
∋ 5,5
(
3 3 5 ; ∋( ∋
5 7∋
∋∋−∋%
&∋∋3<5(65
3 !#
(
7%&∋3
6∀((,5∋
∋
6 !
36
5
6
− %
∋ ∋7 ( 6 − 6 ! ∀#
∃5 6,5 ; ∀ ∋%;
∋7(
!=
! ∀#
! 5 3
%
+
,
−)−&∋./.
0!∀#1∋! & ∋ (! 6 ∋ ∋ ! ∋ ∋
8
5 ! ∀#
% ∋ ∋7 ∋
! ∀#
( ∗
5 + 5 3 ( !
∋ ∋
8
∃5 ΦΚΠ Λ∃
5 ΦΚ∆Ι5 ∋%ΦΘΟ%
2∋∋;6, ! !)
#
5 >; , Θ5 ! 3
+
; ∋ ∋6 5 ;.(5 3 ∋ 6 ∋
%Λ∃
5ΦΚ∆Ι5∋%ΦΠΟ%
∃ ! ! ΦΚΗ (
! ;
5 ∋ 6 & ∃ +8
5
∋ Ρ
3 3 % ΦΚΠΚ5 ( !∃Λ∃Ο5 8
+
(8
∃∋∃Λ+∃∃Ο
, !5 !#
(
∃%
+Α6 5ΦΚΘΙ%+(
!3
∃
.
∋ 7 ∋
∋ !% & =∋8
;
∃
∋ 3(3
∋7 & ! . !
(Α
Λ&Ο% & ; . !
&!+∋Λ&+Ο5∋, !
5&, %Λ∃
5ΦΚ∆Ι5∋%ΦΟ%
& !(Α
∋ ∋
!<
;
(5∋
∋5−
(
∋
+ +
; Λ++&Ο5 , 6
<
( 7 ∋ ∋!
∋
∋−∋ 5
6>6 ( ∋!∋5
=8
6 3 ,∋ % Λ∃
5 ΦΚ∆Ι5
∋%ΦΙΟ%
, ( (
!
5
=( ∋75ΦΚ∆%
>ΦΚ∆5∗
+
∋2(
Σ
%+
!∀5∃
(
3 =
∋6
!∀#
5
5
∋!< (3 ∋,5
∋
>
%
∃ ∋ 6 ( 2.
ϑ
!6
Μϑ:
>2Τ 5+55
(5∋!<∋2 52Τ+2+.&+%
&∋!<
6>
;!
∋
!ΦΚΙΚ%6> ∋!
(; !%ΦΚ∆ΦΦΚ∆5(
;
(; (
!<∋ ∋% !<
) ! ∋ Λ> . ! +∋Ο5
∋
;∋
∋3
∋
∋ .∋
%Λ&5ΦΚΚ∆5∋%ΙΥΙΟ%
−)2 %.!# .
.
∀
% /∀
#.% ( 3!∀
Τ; ( ∋ !∀#
5
∋ 0∀ΛΦΚΙΟ
!∀#
Λ,
Ο,( ∋ 3 : ,
∋
5 ∋
∋ 6∋∋∋(%:,∋7,∋ !
! ∋
#
%
ΛΦΚΙΗΟ
!Μ
#
Λ,Ο , , ∋
565,∋ !6
∋
7∋ 5 3
∋ =
!5∋ ∋∋∋−∋, 353
∋7
Σ
∋5
3
%ς(
∋
%
ΛΦΚΙΗΟ
∀#
∋ (
(7 , !< ∋( = ∋ !< 5
3 !< 3 ∋ ( ∋
! %,5 !
∋(
( ∋∋5Α
5 #
%
Ρ6ΛΦΚΙΙΟ
!∀#
6;(5
;
7 3 6 7
∋ ∋
%& !∀#
6
( ∋
>
5!
!
!
%
Ω
ΛΦΚΚΦΟ
∋! (7 ∋( 5 3 ∋
Ξ
(8
! Λ∋
>
5 !5
∋
5
! %Ο53(
!
Ξ
!, !∋
∋(
Σ Ξ
∋ !∋5
6
( ;∋6
∋Ξ
∋6 ∋∋− ; !%
+ΛΦΚΚΚΟ
& ∀5 (
=∋5 , 3 3
∋
∋Λ
∋
∋!Ο%
3=∋>5
(.#
∋!∋∋<
3> , !
5 Λ
# 5 ,5 7Ο%,∋ 3 5>5 ∋
∋%1
Λ∋ΜΜΝΝΝ%%∋%6ΜΜ
%Ψ
Ο
(
! ! ∀#
, ∋ .
∋
5 ∋ 5 3 ∋( ∋ ∋ Μ ∋
% &∋ >
5 ∋
5 ∋ 5 ∋ 5
∋
∋
; 5 :
%6,∋
5;5575+∀.5(
5(= % (
! ∋ ! ∀#
5 ∋ >; 6 (! !%
Ζ
( (! !5 (
5(
5 ∋5
( ;( 5, 8
( 5 (5 3 , ∋! 3 ,
6
(
3 ( % Σ ∋ , (
∋ 3 >5
∋
∋
∋ 3 ∋6 (5
∋ ! 33
∋%
& ∋
! ! ∀#
∋ = ∋#
5 ! =
3 >; ∋ )
! Α %+(&
− . .
%−∋((/01∋+
5 5 ∋
∋
5 ∋
∋
∋ ∋ 3 8
5∋ 5 565∋
3 3 ∋ ∋ 6 ∋ , ! 5 ∋ ∋ ∋ 3 ( !
Α
5 3 3 8
5∋ !∋
, ∋%&! ∋ #
∋
3
.
5 (7
− 0 ∀
23
444 %4
4
4!5 0 0 6
∀
0 6+
%4447
78
+
&∋ ∋#
5(∋
3 ! 5 ∋ 3
, ( , :
5 3 ∋ 7
∋
6 5 5 ;( ! 3
∋ ( (!<5 % ,5 7
. 5 6 9
∀
%4447
78
+
& ∋ ∋ 3 > 3 5
5>5
∋
(Α
∋
7 8
5 ( (7 ( .
5 ?∃%
,
4
( 3 8 ∋ ! !
∋
5 .∋
Λ∋ ∋
Μ∋ #
Ο ! #
Λ Ο% & ∋
, 5 33
75
∋(
∋
(7 5
% ς %& .∋
∋
∋#
5, %& !
#
∋ ∋
5 (
∋(
∋( ∋!
∋5∋
>
, !%
ΛΝΝΝ% %∋%6Μ∋(Μ
Ο%
&
∋ (∀ !
5∋,3
∀ ∋( ∋ . ∋ ( ( 5 3
3 ! ∋
6 ∋
5 % ∀ ; ∋ ! ∋(
Λ! ! ∋!Ο5 ∋
!,Λ( ( Ο%
& ∀5 6,5 6 ! 5
∋ ( ∋ Σ ∋5
, 5 = ( 3 ∋ 3 3 5∋
;;.33
5
>5
(=6∋
∋5; 3%
!
5
5
∋
5 ∋ 3 ∋ ∋
%& ∋ 3 ! 3 ∋
!
%
∋
7 3 ∋ =∋5 ∋( %∀
ϑ
%5 ! . 3
∋
>;∋
( ∋
% ∋
; =
5 (5
3 ∋( (
! 5 3 > # 3
3 %
∀ 5 ∋( ∋ (
Λ 3 ( :
Ν[ ≅
Λ = ! Ο5 ∋ ∋35
∋ ∋ (8
5 5
∋6
∋!< % ς − (=6 7 −9:
∀
∀
;
<
<
∀
= ∃ ! 9 6 >%1
− 6 9 = <
0
5
∀ ? !
! ! ∀ > 9 ≅ !
%?77444777+
5 ! ∀#
! ∋
3 ∋5 >,.
5
∋
∋5
>5 5 ; ! ∋( % &∋ ∋ ( 5 , !∋∋ ∋Ξ 3 ∋ >
∋
% 5 .
5 ∋
∋ (
7 , ∋5 ∋ ∋, ∋ ;. 3 > 3 > ∋6 5 ∋7%Λ∋ΜΜΝΝΝ% % %6Μ∴Μ=∴
%Ο
∃
ΛΦΚ∆ΙΟ 3 0 ! ∀#
> 6 ; ∋
3 ∋ %1
= 9 ∀
%∋ΜΜ6%
(% Μ6ΜΜ%
26,; 5( ∋( 5 !%1
Λ∃∀&Τ5ΦΚ∆Ι5∋;%Φ∆Ο% 033 ( !5 ,5 ∋( , ( ∋
! ; !%1 Λ∃∀&Τ5ΦΚ∆Ι5
∋;%ΦΗΟ3 !6>3,∋
%
+ ( 6 ΛΗΟ5 #
∋< 3 ! ∋5 ∋
8
5
;5 5 =5 =5 7 5 (
5
(8
5
(8
5
∋
∋
!
∋%&!< − ∋6 6
!5
∋7
Λ65Η5∋;5∆ΟΞ 6 ∋( 3 ( ;.
!%
& ∋ 3 ∋
3 #
, (; 3 3 5∋ 6
− ; > 3 ! . 0
5 %Α1ΒΒΧ0∋∆+
7 3 ∋ ∋
6 5 ∋ , 5 ∋ ∋
3 ∋ 3
; ∋ ( 5
,∋
;∋∋%
&;3
#
∋
( ∋
∋
3 !.;5
∋
∋ = 8
(%
#
∋
( 5 =∋
5 ∋6 ! #
% 85 ∋ =∋5 ∋ ( ∋
Σ
5 !∋5 #
5
∋
∋
( .
5 , (
5 ∋
=∋,%
6 #
?∃5
.
5∋ ∋( 8 Σ ;%
. (398
∋ ∋
%
! , ∋; % &
∋ ! ∋( =∋ , (−
6 5 3 ∋ (! =∋8
%&∋. ∋
75 ∋
∋5 ∋5>
5
!
∋
733
%
Λ∋ΜΜΝΝΝ% % %6Μ∴Μ=∴
%Ο%
Τ
∋!7
∀
3ϑ
<
∀
Ε 0 Ε 0
; =
!
5∀%−∋((/0(Φ+
,5?∃ ∋
∋
. ∋
( 3 ∋
∋6 5 ( 5 .
Ξ = ∋, ( ∋ 6
∋(
% 0
! ) #
6 :
5 =∋8
∋
∋ ∋5 ∋
5 ∋
=∋8
(
Ξ (! ∋
∋
3 ∋
) #
3 , ∋ ( 5
3
36=∋
∋ ∋
=∋8
(
6
∋
%0Λ& ΦΚΚ∆Ο% & 3 6
∋ )
(6 7 =< , (
∋#
3 6
Σ ( ∋=5 7 !<5 ( ;∋Ξ >; 3 6
(8
3
5
3 ∋; ∋
6 :
5
7
;%0
Λ∋ΜΜΝΝΝ%6%%6Μ∋63Μ Μ %=Μ≅Μ%Ο
5 6,5 ( = (!
3∋∋6∋%
∋
∋6
!5=
.∋;
∋5∋
∋ (!<∋ ( %
3 !5 ∋ 5
3
%,(
! ∀
Γ = %ΑΗ:Ι∗21ΒΒΧ0)(+
&
#
∋ ( 3 ∋ 3 ; 5 ∋ (5 ∋ 3 6
% & (
5 ∋∋<. 7 ∋( % & !< ∋75 ∋3∋ ∋ 6
(!56,
∋3∋∋ ∋ ∋!
!<%
!∀#
∋
, 8 3,
∋
Λ&&5ΗΟ%
0
<∋6
6
∋
5
3! Ξ ∋ 6!
3 ∋
! ∋∋ Ξ ! (6 [ 5
(!
Ξ ∋
!5 ∋ (
∋
%1Λ&5ΦΚΚ∆Ο% 6 3 #
∋
, (! ∋
∋ . ;.3
;%
3 ( ) ∋!5 ∋ :
5
,(3∋
#
=75,
3
∋ 6
∋6∋
3 ∋ ∋ 33 ∋ (!5∋ ∋
∋ (
6%
+ ∋
5 #
6, ∋ ,
∋!35
5(6∋5
∋(5 3 , =∋ 5 ∋!<5 5
∋,. 5(
! ( −
! 9
∀.
5 2 . ∀. = ∀ ∀ =
∀
%?77444
7+
& ! , ( ∋ 6 ∋ ∋
; % ∀∋
(3 5 ∋ 5
6∋%2(!53∋
0Γ53 (
! (
( 3
(
∋
5
6!
Ξ
39 3 ( ∋ 6 6; 5 36> >;(
∋
Ξ6,
, 3 6 ) (
! ∋ ! ∋! ( ∋
%
ς
( ∋ !∀#
%1
Λ∋ΜΜ6%
(% Μ6ΜΜ%Ο
6 ∋ ∋
( 6 ,
∋
3>∋!5,∋∋
∋
%0 ∀5 ( 5 3 ∋ 6
5 ∋ , 8
5 ∋65
!5
5∋(
5 ∋ 5
.6 !<%:>;∋∋ 6∋! ,.∋ ∋! ; (!5 Σ(!
∋
65;
∋(
∋ ∋
∋Ξ 7 5 3
(
65366
( ∋ 3 > (=75 ∋
∋ ∋5
∋7 1)
Λ∋ΜΜ6%
(% Μ6ΜΜ%Ο% >5 !
∋ − 5 ∋ 3
∋ ∋(5
6∋ 6
.∋
( ! 8=%
5∋∋
∋
! 6>5 3 ∋ , 3 ∋ ∋( ∋ ∋ , %
∃5 ! ∀#
5 3 ∋ = ∋ ( ∋
7 3 6 ∋ 5 ∋ 653 !∀#
∋(!5
∋
∋3∋ %
35
∋7
∋− ( 3
; (7 ∋(%
Τ3
#
∋ 3
7 , ∋− (
∋
5 ∋5 , !
∋
5 ∋
% Τ5 6,5 3 (
∋
% ∋5
?∃5∋3,(
5(=73∋3
7%∗ .
∋( ∋
5∋3∋
!5
∋!5
6!
Μ∋(5
Μ
∋(Μ∋(%26,∋ 63∋( ∋∋ ∋
!5 (
! , 5
>53(
!
( 5
= 3 5 (
! , 5 ∀ = !<5 = %
&∋3(5∋3
5 73
#
∋( !5 ∋
∋
5 ∋3% ϑ ∋
#
,
(
73%
+!) !∀#
5∋3
6∋
( Σ , % ς
;
(∋ !>
5
! 5 ! ∀#
6, ∋! > 5 (
! ∋ 7 ∋ ∋
∋(Μ
5
Μ
%, 3( ∀
∋3
∋ %
>(= 7 5
( ∋ !% ! 6 ∋ (! Λ
!
5
Ο
% ∋ − , !%
&&5
∗∃5/%−
>%%∗
∃7∗+5Η5Φ∋%
&:5 &
& Ξ 2∗&5 ϑ
+
%
2
ϑ%
+
∗
/ϑ5
ΦΚΚ∆5ΦΘ∋%
:257%−
>
?
∀ΦΚΚ∆%
∴∴∴∴∴5∴∴∴∴∴∴∴∴% Κ
# ∀5 +
].
ΣΘ5%ΝΝΝ% % Μ Μ∴(%
& ΙΜΗΜ
2∗/&5+
2
;3>?
565Π%
ΝΝΝ% (%( %6Μ⊥Μ 6%& ΙΜΗΜ
∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴5∴∴∴∴∴∴%2
>? Λ
0Λ
%
∋ΜΜΝΝΝ%6%%6%&
ΙΜΗΜ
&5, % Κ ∀ % +8
:
(!5 5 %5ΦΚΚΙ5∋;%ΦΘ.ΦΠΗ% ΝΝΝ% %∋%6Μ∋(Μ
%
& ΦΜΚΜΠ
∴∴∴∴∴∴∴5∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴% + ! ΝΝΝ% %∋%6Μ∋(Μ
%& ΦΜΚΜΠ
88888885∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴Ξ&225 ∃Ρ5 % 9%Ι_%+∋
∋5Η5∋%Φ.ΦΙ
∴∴∴∴∴∴∴5∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴%
5
2
>
ΝΝΝ% %∋%6Μ∋(Μ
Μ=%%& ΦΜΚΜΠ
∴∴∴∴∴∴∴5∴∴∴∴∴∴∴% < !∋ΜΜΝΝΝ% %∋%6Μ∋(Μ
Μ∋∋%
& ΙΜΗΜ%
&&5&
, + 7% − Κ% +
%Η%
ΦΜΜ
∃∀&Τ5 % ∀7% ϑ
>% % Τ5
ΦΚ∆Ι%
ςΤ552
ΚΥ
∋ΜΜ∋Ν6% %6Μ≅Μ ≅6%%& ΙΜΦΜΙΠ
:5 5 − % Κ_ %. ∃
∃5Θ%
ΦΚ∋%
% ∃ % Α
Κ=? − 0 Θα%%&5%
&Ω&2% Ξ &+:5 &
% :
=? 0 0 9
=%%%&5Φ%∋%Φ∆Φ.ΦΚΚ%
:Τ&5 %6
?
0
5
(
Π%
∋ΜΜΝΝΝ%
%∋%6Μ=∴Κ%& ΦΜΦΜΠ
&25 , % 2
% ϑ∃&5ΦΦ
αΦΙ.>
Μ>
%
2
;
>Ι
∋ΜΜΝΝΝ% % %6Μ∴Μ=∴
%%& ΦΜΦΜΠ
++&:5+Τ
%:
2
;
>%Μ%
βΝΝΝ% %
(%6%& ΜΦΜΠ
<
−2
3>
∋ΜΜΝΝΝ%∋%(%6ΜΝ6(Μ66 ΜΜ%% & ΦΜΦΜΠ
∃&+5&≅+%
3>?
9 0##6788999)%!∀%#):∋8.8)∀6%
& ΦΜΦΜΠ
2
9.& ΠΜΦΜ
∋ΜΜ%(%6Μ%
Η.& 7ΙΜΦΜ%
∋ΜΜΝΝΝ%%∋%6ΜΜ
%Ψ
&2&/5,Ξ5 Ξ2::5
2
>
∋ΜΜ6%
(% Μ6ΜΜ%.& ΦΜΗΜ
Ι
2
;
>
∋ΜΜΝΝΝΘ%∋%6.& ΦΜΗΜ
:5 :
≅ ? ∀
∋ΜΜΝΝΝ%%(%
∋%6Μ=Μ
≅Φ%
& ΦΘΜΗΜ
−
∋ΜΜΝΝΝ% ( % %6Μ(%& ΦΘΜΗΜ
:
∀
2
3>
∋ΜΜΝΝΝ% %( %6Μ⊥
Μ∋6Μ?Φ%∋(& ΦΙΜΗΜ
&:5
&%Γ4
Ι
∋ΜΜΝΝΝ%6%%6Μ∋63Μ Μ %=Μ≅Μ%& ΦΜΗΜ
?:5&%&∀(%&
%−
∋ΜΜΝΝΝ% ( % %6Μ∋
%& ΘΜΗΜ
ϑ+&%5ϑ
%2
∀
5
∋ΜΜΝΝΝ% % %6Μ∴Μ
∴∋
%.ΘΜΗΜ
∗&5 &
[Ξ &χΤ∀5&
Ξ [5Ζ%
−ϑ
−
∀Α
6− <
Κ
Κ
∋ΜΜΝΝΝ%6%%6Μ∀ %∋& ΘΜΗΜ
ϑΡ&∀2
&/&∀+:2Η
∀∀:+&2δ:&Θ
∗Π
2∀/:&
∗&:Ι
:2∀∗ΒΧ
∆
+&Ε2∗:ΦΦ
∀∗+&ΒΧ&∀:2Γ+:&2+/:& ΦΦ
Φ%Φ.∃− ΦΦ
Φ%.+
∀
ΦΗ
+&Ε2∗::Φ∆
∀∗+&ΒΧ&∀:2Γ+:&=∀∗+&ΒΧ+:& Φ∆
++∗Χ
Ι
∃:∃:/&ϑ:&Κ
Ε∀:+
ΗΗ
Download

Liviane de Souza Rodrigues dos Santos