Ko na raici Jisu lako mai, lako
mai,
Ko na raici Jisu lako mai, lako
mai;
Mo raici Koya,
Mo raici Koya,
Mo vakaisulu, sa voleka mai.
Mo raici Koya lako mai, lako
mai,
Mo raici Koya lako mai, lako
mai;
Mo raici Koya,
Mo raici Koya,
Mo vakaisulu e nai sulu vou.
Eda qai veitata kei Jisu, kei
Jisu,
Eda qai veitata kei Jisu, kei
Jisu:
Mo ni tu cake,
Mo ni tu cake,
Me sinai sara nomuni cina.
Mo raici Koya lako mai, lako
mai,
Mo raici Koya lako mai, lako
mai;
Mo raici Koya,
Mo raici Koya,
Mo vakaisulu e nai sulu vou.
Eso na tamata e na siga ko ya,
Eso na tamata e na siga ko ya,
Ena tagi sara,
Ena tagi sara,
De nomui tavi na tikina ko ya.
Mo raici Koya lako mai, lako
mai,
Mo raici Koya lako mai, lako
mai;
Mo raici Koya,
Mo raici Koya,
Mo vakaisulu e nai sulu vou.
Eso na tamata e na siga ko ya,
Eso na tamata ena siga ko ya,
Ena marau sara,
Ena marau sara;
Me nomui tavi na tikina ko ya.
Mo raici Koya lako mai, lako
mai,
Mo raici Koya lako mai, lako
mai;
Mo raici Koya,
Mo raici Koya,
Mo vakaisulu e nai sulu vou.
Download

PowerPoint Presentation - A Voice in the Wilderness