7XWRULDO$SOLFDWLYR
/RXYHPRVR6HQKRU
$EULQGRR$SOLFDWLYR
$RLQLFLDURDSOLFDWLYRVHUiH[LELGDXPDWHODFRQWHQGR
GRLVPHQXV
2žpR0HQXGH1DYHJDomR±SRUHOHpSRVVtYHO
DFHVVDUDVIXQo}HVSULQFLSDLVGRDSOLFDWLYR3RU
SDGUmRRDSOLFDWLYRH[LEHDMDQHOD³,QtFLR´DRVHUDEHUWR
$EULQGRR$SOLFDWLYR
2žPHQXORFDOL]DGRQDODWHUDOGLUHLWD
SHUWHQFHjMDQHOD³,QtFLR´3RUHOHp
SRVVtYHODFHVVDUDOJXPDVIXQo}HVH[WUDV
GRDSOLFDWLYR7DPEpPpSRVVtYHODFHVVDU
HVVHPHQXDRSUHVVLRQDURERWmRGH2So}HV
GHVHXDSDUHOKRFHOXODU
1DSULPHLUDYH]HPTXHRDSOLFDWLYRIRU
H[HFXWDGRVHUiH[LELGDXPDPHQVDJHP
GHERDVYLQGDVFRQYLGDQGRjUHDOL]DomR
GDFRQILJXUDomRGRDSOLFDWLYR
0HQXGH&RQILJXUDo}HV
(VWDRSomRSHUPLWHTXHVHMDPFRQILJXUDGDVDOJXPDV
PLWHTXHVHM
IXQo}HVEiVLFDVGRDSOLFDWLYR
V GR DSOLFDWLY
1RPH(PDLO6HPSUHTXHHQWUDUHPFRQWDWRFRQRVFR
RXLQGLFDURDSOLFDWLYRVHUmRXWLOL]DGRVRQRPHHHPDLO
VDOYRV
)RQWH'HILQHRWDPDQKRLQLFLDOGDIRQWH 1HVWDHQDV
SUy[LPDVIXQo}HVDHVFROKDIHLWDDTXLSRGHVHUDOWHUDGDDRDEULUD
P~VLFD
&RUGRDFRUGH'HILQHDFRULQLFLDOGRVDFRUGHV
&RUGDOHWUD'HILQHDFRULQLFLDOGDOHWUD
$FRUGHV'HILQHVHRVDFRUGHVHVWDUmRYLVtYHLV
0HQXGH&RQILJXUDo}HV
5HIUmR'HILQHVHRUHIUmRVHUHSHWLUiDSyVFDGDHVWURIH
ILQHVHRUHI
&RQWUDVWH'HILQHVHDP~VLFDGHYHVHUDEHUWDHP
FRQWUDVWHIXQGRSUHWRHOHWUDEUDQFD
0~VLFDV'HILQHVHWRGDVDVP~VLFDVVHUmRFDUUHJDGDV
DRFOLFDUQDDEDP~VLFDV
$UWLVWDV'HILQHVHWRGRVRVDUWLVWDVVHUmRFDUUHJDGRV
DRFOLFDUQDDEDDUWLVWDV$RPDUFDUHVWDRSomRVHUi
QHFHVViULRDJXDUGDUDOJXQVVHJXQGRVDWpTXHDOLVWDVHMD
FDUUHJDGD
(QYLDUDFRQILJXUDomR$RHQYLDUVXDVSUHIHUrQFLDV
LPSOHPHQWDo}HVIXWXUDVSRGHUmRVHUIHLWDVDSDUWLUGHVVHV
GDGRV
0HQXGH&RQILJXUDo}HV
6DOYDU6DOYDDVDOWHUDo}HV
5HVWDXUDU3DGUmR5HVWDXUDDFRQILJXUDomRRULJLQDO
&DQFHODU)HFKDDMDQHODHFDQFHODWRGDVDVDOWHUDo}HV
QmRVDOYDV
5HPRYHUFKDYH5HPRYHDOLFHQoDGRDSOLFDWLYRe
QHFHVViULRUHDOL]DUHVWHSURFHGLPHQWRVHPSUHTXHIRUXWLOL]DU
RDSOLFDWLYRHPRXWURDSDUHOKR
+LVWyULDH/LQNV
(VWDMDQHODFRQWpPDKLVWyULDVREUHR
/LYURGH&DQWRVLouvemos o SenhorR
3URJUDPDGH79Louvemos o SenhorH
R7URIpXLouvemos o Senhor
(VWDRSomRFRQWpPDOJXQVOLQNV
UHFRPHQGDGRV$TXLWDPEpPp
SRVVtYHODVVLVWLUj796pFXOR
DRYLYR
6REUHR$SOLFDWLYR
(VWHERWmRH[LEHXPSHTXHQRPHQXFRPDVVHJXLQWHVRSo}HV
7XWRULDOeSRVVtYHOHQFRQWUDUXPYtGHRFRPWXWRULDOVREUHR
DSOLFDWLYRHWDPEpPHVWHWXWRULDOHPSGI
,QIRUPDo}HV(VWHpXPOLQNSDUDRVLWHGHGLYXOJDomRGR
DSOLFDWLYR1HOHpSRVVtYHOHQFRQWUDUYtGHRVGHGLYXOJDomR
UHVSRVWDVDSHUJXQWDVIUHTXHQWHVHQWUHRXWUDVLQIRUPDo}HV
5HFRPHQGDU&DVRTXHLUDUHFRPHQGDURDSOLFDWLYRSDUD
DOJXpPXWLOL]HHVWDRSomReSRVVtYHOUHFRPHQGDUSRUH
PDLOVPVRXSHORIDFHERRN
9HUVmR0RVWUDTXDOpDYHUVmRGRDSOLFDWLYRLQVWDODGRQR
GLVSRVLWLYRHDVVXDVQRYLGDGHV
'LFDVSDUDRP~VLFR
2/XL]&DUYDOKRHD&RPXQLGDGH5HFDGR
HQYLDPSHORIDFHERRNDOJXPDVGLFDVRX³UHFDGRV´SDUDRVP~VLFRV
*HUDOPHQWHVmRUHVSRVWDVjVSULQFLSDLVG~YLGDVGRVP~VLFRVTXHIRUDP
HQYLDGDVj&RPXQLGDGH5HFDGR
(VVDVGLFDVHVWmRGLVSRQtYHLVQDWHODLQLFLDOGRDSOLFDWLYRSDUDTXHRP~VLFR
SRVVDFRQIHULUXPDDXPD2XWUDVGLFDVVmRHQYLDGDVSHULRGLFDPHQWH
HQWUDQGRFRPRQRWLILFDomRGRDSOLFDWLYR
&RQWDWR
(VWDRSomRH[LEHXPDMDQHOD
SDUDTXHRXVXiULRSRVVDHQWUDU
HPFRQWDWRFRPDHTXLSHGH
GHVHQYROYLPHQWRGRDSOLFDWLYR
(VWDPRVDEHUWRVDDFROKHU
RSLQL}HVVXJHVW}HVHFUtWLFDV
2VHXFRQWDWRpPXLWR
LPSRUWDQWHSDUDQyV
6HDVLQIRUPDo}HVGHQRPHH
HPDLOMiIRUDPVDOYDVHP
³&RQILJXUDo}HV´HVWDUmR
SUHHQFKLGDVDTXL
DXWRPDWLFDPHQWH
$WXDOL]DU
$VDWXDOL]Do}HVVmRIHLWDVSHULRGLFDPHQWHSHOR
*RRJOH3OD\3OD\6WRUH
1RHQWDQWRSDUDTXHHVWDVDWXDOL]Do}HVQmR
SUHMXGLTXHPREDQFRGHGDGRVP~VLFDVFKDYHGH
OLFHQoDHOLVWDVDVDWXDOL]Do}HVGREDQFRGHGDGRV
DFHUWRVQDVP~VLFDVDFUpVFLPRGHUHFXUVRV
iXGLRVSDUDHVFXWDUP~VLFDVVHUmRIHLWDVVRPHQWH
TXDQGRRXVXiULRFOLFDUQHVWHERWmRGHDWXDOL]DomR
&OLTXHSDUDEXVFDUDWXDOL]Do}HVFRQVWDQWHPHQWH
SDUDUHFHEHUQRYDVP~VLFDVHPHOKRULDVDRVHX
EDQFRGHGDGRV
0~VLFDV
1DMDQHOD³0~VLFDV´pSRVVtYHOSHVTXLVDUSHODVP~VLFDV
SUHVHQWHVQRDSOLFDWLYR7RGDVHODVSRGHPVHUDFHVVDGDV
VHPDQHFHVVLGDGHGHFRQH[mRFRPDLQWHUQHW(VWDMDQHODp
FRPSRVWDSRU
&DPSRGHEXVFD'LJLWHQHVWHFDPSRDLQIRUPDomR
TXHGHVHMDHQFRQWUDUGHDFRUGRFRPDRSomRGH
EXVFDVHOHFLRQDGD
2So}HVGHEXVFDeSRVVtYHOHVFROKHUDIRUPDGH
UHDOL]DUDEXVFDQRDSOLFDWLYRSRU1~PHUR$UWLVWD
1RPHGDP~VLFDRX7UHFKRGDP~VLFD
&DUUHJDUP~VLFDVDSDUWLUGRQ~PHURDFLPD(VWD
RSomRHVWiGLVSRQtYHODSHQDVDREXVFDUDP~VLFDSRU
Q~PHUR6HOHFLRQDQGRHVWDRSomRVHUmRH[LELGDV
WRGDVDVP~VLFDVDSDUWLUGRQ~PHURSHVTXLVDGR
/LVWDGDVP~VLFDV&RQILUDQDSUy[LPDSiJLQD
/LVWDGDV0~VLFDV
/LVWDGDVP~VLFDV$RDEULUDMDQHOD³0~VLFDV´
DSDUHFHDOLVWDFRPWRGDVDVP~VLFDVGLVSRQtYHLVQR
DSOLFDWLYRSHODRUGHPQXPpULFD3DUDYLVXDOL]DUDV
P~VLFDVQDRUGHPDOIDEpWLFDEDVWDWURFDUDRSomR
GHEXVFDSDUD³7tWXOR´HFOLFDUQDOXSDVHP
SUHHQFKHURFDPSRGHEXVFD
&DGDLWHPGDOLVWDDSUHVHQWDXPDP~VLFDFRPVXDV
UHVSHFWLYDVLQIRUPDo}HV
1DODWHUDOHVTXHUGDHVWmRR1~PHURGDP~VLFD1RPHGD
P~VLFD$UWLVWDHDV&DWHJRULDVGHPLVVDRXGHJUXSRGH
RUDomRQDVTXDLVDP~VLFDHVWiLQVHULGD&RQILUDWRGDVDV
FDWHJRULDVSRVVtYHLVQR0HQX³&DWHJRULDV´
/LVWDGDV0~VLFDV
1DODWHUDOGLUHLWDSRGHPHVWDUGLVSRQtYHLVDWpWUrV
LQIRUPDo}HVUHSUHVHQWDGDVSHODVVHJXLQWHVLPDJHQV
3HUPLWHDGLFLRQDUDP~VLFDDXPDOLVWDDR
FOLFDUVREUHDLPDJHP&RQILUDPDLVLQIRUPDo}HVHP
³$GLFLRQDUP~VLFDDXPDOLVWD´
$LPDJHPHPSUHWRHEUDQFRVLPEROL]DTXHDP~VLFDIRLLQGLFDGDDRTroféu
Louvemos o Senhor
-iDLPDJHPFRORULGDLGHQWLILFDDVP~VLFDVJDQKDGRUDVGRWURIpX
,QGLFDTXHDP~VLFDSRVVXLRUHFXUVRGHiXGLR
$RFOLFDUVREUHRQRPHGDP~VLFDHODVHUiH[LELGDHPXPDQRYDMDQHOD
([LELomRGD0~VLFD
(VWDpDMDQHODSULQFLSDOGRDSOLFDWLYRDFHVVDGD
TXDQGRVHFOLFDHPXPDP~VLFD$RDEULODDOHWUDGD
P~VLFDVHUiH[LELGDGHDFRUGRFRPRTXHIRLVDOYRQR
PHQXGHFRQILJXUDomR1RURGDSpGDMDQHODHQFRQWUD
VHXPPHQXFRPRQRPHGDP~VLFDRWRPDWXDOHRV
VHJXLQWHVERW}HV
$RFOLFDUQHVWHERWmRVmRH[LELGDVWRGDVDV
LQIRUPDo}HVVREUHDP~VLFD7RPRULJLQDO&'
$UWLVWDHWF3DUDRFXOWDUHVVDVLQIRUPDo}HVFOLTXH
VWDH
HP
$RFOLFDUQHVWHERWmRpH[LELGRRPHQXGHRSo}HV
GDP~VLFD3DUDRFXOWiORFOLTXHHP
([LELomRGD0~VLFD
$RFOLFDUQRVERW}HV³2So}HVGD0~VLFD´³7RP´³5RODJHP´
³(VFXWDU0~VLFD´³&RUHV´³)RQWH´RX³$QRWDomR´VHUi
KDELOLWDGRXPFDPSRDPDLVTXHSHUPDQHFHUiKDELOLWDGR
RDP
PHVPRTXHRERWmRVHMDVHOHFLRQDGR
3DUDGHVDELOLWDUHVWHFDPSRpQHFHVViULRFOLFDUQRYDPHQWH
QRERWmRUHIHUHQWHDHOHSDUDFDQFHODUDVHOHomR
9HMDDRODGRRH[HPSOR
$RSomR³5RODJHP´HVWiVHOHFLRQDGD
$RFOLFDUHPRFDPSRFRPDV
RSo}HVGHURODJHPSHUPDQHFH
YLVtYHO3DUDGHVDELOLWDUHVWHFDPSR
WHQ
FOLTXHHPFOLTXHQRYDPHQWHQR
ERWmR³5RODJHP´HGHSRLVHP
2So}HVGD0~VLFD
2PHQXGHRSo}HVpFRPSRVWRSRUERW}HV
2So}HVGDP~VLFD3HUPLWHKDELOLWDU
GHVDELOLWDURUHIUmRDFRUGHVHVXEOLQKDGR
7RP3HUPLWHDXPHQWDURXGLPLQXLURWRP
GDP~VLFD
$FRUGHV([LEHRGLFLRQiULRGHDFRUGHV
GDP~VLFD
5RODJHP$WLYDDURODJHPGDOHWUDVHQGR
SRVVtYHOFRQWURODUDYHORFLGDGH
2So}HVGD0~VLFD
/LVWDV$GLFLRQDDP~VLFDDXPDOLVWD
9LGHRWySLFR³$GLFLRQDUDXPDOLVWD´
(VFXWDUP~VLFD&DVRDP~VLFDSRVVXD
RUHFXUVRGHiXGLRHVWDIXQomRVHUi
KDELOLWDGDeQHFHVViULDFRQH[mRFRPD
LQWHUQHWSDUDUHSURGX]LURiXGLR
2So}HVGD0~VLFD
&RUHV3HUPLWHDWURFDGHFRUHVGRV
DFRUGHVHGDOHWUDHDRSomRGHDWLYDUR
FRQWUDVWH
)RQWH$XPHQWDRXGLPLQXLDIRQWHGD
OHWUD(ODSRGHVHUDXPHQWDGDDWpTXHR
OLPLWHODWHUDOGDWHODVHMDDWLQJLGR&DVRD
IRQWHHVFROKLGDQDFRQILJXUDomRIDoDFRPTXHD
OHWUDILTXHPDLRUTXHDWHODODWHUDOHODVHUi
DGDSWDGDSDUDRWDPDQKRPi[LPRVXSRUWDGR
2So}HVGD0~VLFD
$QRWDomR3HUPLWHDGLFLRQDUUHPRYHU
DQRWDo}HVjP~VLFD
5HSRUWDUHUUR$EUHXPDMDQHODSHODTXDOp
SRVVtYHOHQYLDUjQRVVDHTXLSHXPDPHQVDJHP
LQIRUPDQGRDOJXPHUURQDOHWUDRXQDFLIUDSDUD
TXHVHMDPFRUULJLGRV
$GLFLRQDU0~VLFDDXPDOLVWD
+iGXDVIRUPDVGHDGLFLRQDUDP~VLFDDXPDOLVWD
$SULPHLUDSRGHVHUUHDOL]DGDDRHQFRQWUDUDP~VLFDSHOD
EXVFDTXDQGRHODpOLVWDGDQR0HQX³0~VLFDV´1RFDQWRGLUHLWR
GHFDGDP~VLFDHVWiGLVSRQtYHORtFRQH%DVWDSUHVVLRQiOR
H
SDUDDEULUXPPHQX
3RUHVWDIRUPDVmRFDUUHJDGDVDVLQIRUPDo}HVTXHIRUDP
GHILQLGDVQRPHQX³&RQILJXUDo}HV´FRPDRSomRGHDOWHUiODV
1DSDUWHLQIHULRUGDMDQHOD
HVWDUmRH[LELGRVRVQRPHV
GHWRGDVDVOLVWDV
GLVSRQtYHLV&OLTXHVREUHD
OLVWDSDUDDGLFLRQDUDP~VLFD
DHOD&DVRQmRWHQKDDLQGD
FULDGRQHQKXPDOLVWDFOLTXH
QRPHQX³/LVWDV´SDUDFULiOD
$GLFLRQDU0~VLFDDXPDOLVWD
$VHJXQGDPDQHLUDGHDGLFLRQDU
DP~VLFDDXPDOLVWDpHQFRQWUDGD
TXDQGRDP~VLFDHVWiDEHUWDFRP
VXDVFLIUDVHRSo}HV$RSUHVVLRQDU
RERWmR³/LVWD´RPHVPRPHQX
DSDUHFH
$RSUHVVLRQDURERWmR³/LVWDV´VmR
FDUUHJDGDVDVFRQILJXUDo}HVDWXDLV
TXHHVWmRHPH[LELomRQDP~VLFD
3DUDVDOYDUFRPDFRQILJXUDomR
LQLFLDOFOLTXHQRERWmR
³&RQILJXUDomRSDGUmR´
1DSDUWHLQIHULRUGDMDQHODHVWDUmR
H[LELGRVRVQRPHVGHWRGDVDVOLVWDV
GLVSRQtYHLV&OLTXHVREUHDOLVWDSDUD
DGLFLRQDUDP~VLFDDHOD&DVRQmRWHQKD
DLQGDFULDGRQHQKXPDOLVWDFOLTXHQR
PHQX³/LVWDV´SDUDFULiOD
$UWLVWDV
(VWDMDQHODpVHPHOKDQWHjMDQHOD³0~VLFDV´$GLIHUHQoDpTXH
DEXVFDpIHLWDDSHQDVSRU$UWLVWD(QTXDQWRQDMDQHOD
³0~VLFDV´DREXVFDUSRUDUWLVWDWRGDVDVP~VLFDVMiVmR
H[LELGDVQDOLVWDDTXLQDMDQHOD³$UWLVWDV´RUHVXOWDGRGDV
P~VLFDVHQFRQWUDGDVpDJUXSDGRDRQRPHGRDUWLVWDRX
DJUXSDGRFRQIRUPHRVFRDXWRUHVFRQILUDQDSUy[LPDSiJLQD
(VWDMDQHODSRVVXLRVVHJXLQWHVFDPSRV
&DPSRGHSHVTXLVD2QGHp
UHDOL]DGDDEXVFDSRU$UWLVWD
$XWRFRPSOHPHQWR$RGLJLWDUDV
GXDVSULPHLUDVOHWUDVpH[LELGDDEDL[R
GRFDPSRGHSHVTXLVDXPDOLVWDFRP
RVDUWLVWDVTXHSRVVXHPDVOHWUDVHP
VHXQRPH
$SHQDVXPDUWLVWD&RQILUDQDSUy[LPDSiJLQD
$UWLVWDV
$SHQDVXPDUWLVWD&DUUHJDWRGDVDV
P~VLFDVGRDUWLVWDSHVTXLVDGRHPXPD
~QLFDOLVWD&DVRHVWDRSomRQmRHVWHMD
KDELOLWDGDDVP~VLFDVVHUmRGLYLGLGDVGH
DFRUGRFRPRVFRDXWRUHV
$SyVUHDOL]DUDSHVTXLVDWRGDVDVP~VLFDV
HVWDUmRDJUXSDGDV3DUDH[LELODVFOLTXHQR
LWHPORFDOL]DGRDRODGRGRQRPHGR$UWLVWD
&DWHJRULDV
$-DQHOD³&DWHJRULDV´OLVWDWRGDVDVP~VLFDVGHDFRUGRFRPD
VXDFDWHJRULDVHQGRFRPSRVWDSHORVVHJXLQWHVFDPSRV
ËQGLFH6XSHULRU3RVVXLGXDVRSo}HVGHOLVWDJHP$
SULPHLUDFRUUHVSRQGHDR³ËQGLFH7HPiWLFRSDUDJUXSRGH
RUDomR´$VHJXQGDFRUUHVSRQGHDR³ËQGLFH7HPiWLFRSDUD
0LVVD´$RVHOHFLRQDUXPDGDVGXDVRSo}HVRËQGLFH
,QIHULRUVHUiSUHHQFKLGRFRPDVFDWHJRULDVTXHVHDGHTXDP
jRSomRVHOHFLRQDGD
ËQGLFH,QIHULRU&RQWpPWRGDVDVFDWHJRULDVUHODFLRQDGDVj
RSomRVHOHFLRQDGDQRtQGLFHVXSHULRU$RVHOHFLRQDUXPD
FDWHJRULDWRGDVDVP~VLFDVTXHFRUUHVSRQGHPDHODVHUmR
FDUUHJDGDVHPXPDOLVWD
/LVWD([LEHWRGDVDVP~VLFDVTXHFRUUHVSRQGHPj
FDWHJRULDVHOHFLRQDGD
&OLTXHVREUHDP~VLFDGDOLVWDSDUDDEULODRXFOLTXH
EUH
QRtFRQHSDUDDGLFLRQiODDXPDOLVWD
/LVWDV
1HVWDMDQHODpSRVVtYHOFULDUGLYHUVDVOLVWDVHDGLFLRQDUP~VLFDVD
HODVpFRPSRVWDSHORVVHJXLQWHVFDPSRVHIXQo}HV
0LQKDV/LVWDV$SUHVHQWDWRGDVDVOLVWDVFULDGDV$R
VHOHFLRQDUXPDOLVWDWRGDVDVP~VLFDVDGLFLRQDGDVDHOD
VHUmRH[LELGDVDRODGRGLUHLWRGDWHOD
$GLFLRQDUOLVWD3HUPLWHFULDUXPDQRYDOLVWD
5HPRYHUOLVWD5HPRYHDOLVWDVHOHFLRQDGDFRPWRGDVDV
P~VLFDVDGLFLRQDGDVDHOD
5HQRPHDUOLVWD5HQRPHLDDOLVWDVHOHFLRQDGD
$GLFLRQDUP~VLFD$EUHXPDMDQHODTXHSRVVXLDVPHVPDV
IRUPDVGHEXVFDDSUHVHQWDGDVQDMDQHOD³0~VLFDV´$R
HQFRQWUDUDP~VLFDFOLTXHSDUDDGLFLRQiODjOLVWD
5HPRYHU0~VLFD$EUHXPDMDQHODFRPDVP~VLFDV
SHUWHQFHQWHVjOLVWDVHOHFLRQDGD&OLTXHVREUHDP~VLFDSDUD
UHPRYrOD
&OLTXHVREUHDP~VLFDGDOLVWDSDUDH[LELOD
Download

Tutorial Aplicativo Louvemos o Senhor